Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного праваСторінка24/26
Дата конвертації08.01.2017
Розмір3.92 Mb.
ТипПрограма
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

11.3. Додаткова література

 1. Авер'янов В., Андрійко О. Актуальні завдання створення нового законодавства про державну службу в Україні // Юридичний журнал.- 2005.- №3.- С 53-55.

 2. Авер'янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України.- 2006.- № 5.- С.11-17.

 3. Авер'янов В.Б. Питання методології сучасної адміністративно-правової доктрини України (аналітичний огляд цікавого і корисного дослідження) // Право України.- 2005.- № 1.- С.26–29.

 4. Авер'янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // Право України.- 2004.- № 10.- С.25-30.

 5. Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П. та ін. Виконавча влада і адміністративне право / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького / В.Б. Авер'янов (ред.).- К.: Ін Юре, 2002.- 668с.

 6. Авер'янов В.Б., Битяк Ю.П. Конституційно-правові засади становлення розвитку державної служби в Україні // Вісн. Акад. Правових наук України.- Харків, 1998. № 2.- С.81.

 7. Авер'янов В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування.- Харків: Право, 1998.- 248с.

 8. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры.- К.: Наукова думка, 1990.- 148с.

 9. Аверьянов В.Б. Организация аппарата государственного управления.- К.: Наукова думка, 1985.- 150с.

 10. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления.- К.: Наукова думка, 1979.- 150с.

 11. Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: теория, история, перспективы.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.- 501с.

 12. Административная ответственность: вопросы теории и практики / Под ред. Хаманевой Н. Ю.- М.: ИГП РАН, 2005.- 286с.

 13. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп.— М.: Издательская корпорация «Логос», 2001

 14. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т.Комзюка.- Харків, 1998.- 78с.

 15. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук.- К.: Факт, 2003-496с.

 16. Адміністративна реформа – історія, очікування та перспективи / Упоряд. В.П. Тимощук.- К.: Факт, 2002.- 100с.

 17. Адміністративна реформа в Україні шлях до Європейської інтеграції: Збірник наукових праць – К, 2003 – 322с.

 18. Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис) / За заг. ред. І.Б. Коліушка.- К., 2001.- 72с.

 19. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б. Коліушко, P.O. Куйбіда.-К.: Факт, 2003.- 536с.

 20. Адміністративне право в контексті європейського вибору України Збірник наукових праць – К.: Міленіум, 2004 – 196с.

 21. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХI століття) : монографія / [В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.О. Онищук, Ю.В. Гридасов, М.М. Новіков, У.О. Палієнко, І.А. Дьомін, О.М. Єщук, ] ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 27-51.

 22. Адміністративне право України : законодавчі визначення : словник довідник / укладачі Р.А. Калюжний, С.В. Пєтков. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – С. 4

 23. Андрийко О.Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции.- К.: Наукова Думка, 1994.- 165с.

 24. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні організаційно-правові засади.- К Наукова думка, 2004.- 299с.

 25. Андрійко О.Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади України.- К., 1999.- 45с.

 26. Бандурка A.M., Тищенко Н.М. Административный процесс: Учебник для высших учебных заведений.- К.: Літера ЛТД, 2001.- 336с.

 27. Бандурка О М Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. зал.- К : Літера ЛТД, 2002 – 288с.

 28. Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство, административная юстиция и административный процесс // Государство и право 2005.- №2 – С.19-25.

 29. Бахрах Д.Н. Индивидуальные субъекты административного права // Государство и право.- 1994.- № 3.- С.16-24.

 30. Бахрах Д.Н. О предмете административного права России // Государство и право – 2003 – № 10 – С 31-38

 31. Бачило И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации).- М.: Юридическая литература, 1976.- 200с.

 32. Бачун О. Питання, які виникають при розгляді судами справ про адміністративні правопорушення // Право України.- 2000.- № 8.- С.67.

 33. Бевзеико В.М. Адміністративні суди України: Навчальний посібник – К: Алеута, КНТ, 2006 – 271 с

 34. Белъский К.С. К вопросу о предмете административного права // Государство и право 1997 – № 11 – С 14–21

 35. Бельский К.С. Полицейское право. Лекционный курс / Под ред. канд. юрид. наук А.В. Куракина – М: Дело и Сервис, 2004 – 816с.

 36. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні організаційно-правові засади. Монографія – X: Право, 2005 – 304с.

 37. Біла-Тіунова Л.Р. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України : монографія / Л.Р. Біла-Тіунова, Бондаренко К.В., Кравець В.Р. – О. : Феникс, 2011. – 214 с.

 38. Біла-Тіунова Л.Р. Госудаственная служба. / Л.Р. Біла-Тіунова // Введение в украинское право. / под. общей ред.. С.В. Кивалова, Ю.Н. Оборотова. – О. , 2009

 39. Білоусов М. Єдина система органів юстиції – запорука правового захисту громадянина і держави // Юрид. вісн. України.- 2000.- № 30.- С.28-32.

 40. Богуцкий В.В., Волков С.Д. Производство по делам об административных правонарушениях.- Харьков, 1996.- 80с.

 41. Болотіна Н. Медичне право в системі права України // Право України.- 1999 – №7 –С.116-121.

 42. Бочаров С.Н. Зубач А.В., Костейников М.В. и др. Административная юрисдикция Учебное пособие.- М: МосУ МВД России, Щит М, 2006.- 318с.

 43. Бугайчук К.Л. Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики. Автореф. дис. … канд. юрид. наук – Харків, 2002.

 44. Веремеенко И.И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка.- М., 1981.- С.8-12.

 45. Взаємодія Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України в умовах конституційних змін // Автори-упорядники В Тимощук, О. Струц.- К, 2006 – 28с.

 46. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер'янова.- К.: Ін Юре, 2002.- 668с.

 47. Влада існує не сама для себе, а для людей // Урядовий кур’єр від 18 червня 2010. – № 110. – С. 1.

 48. Гавриляка А. Удосконалювати управління в системі органів МВС // Право України.- 1997.- № 8.- С.44-46.

 49. Гаращук В.М. Контроль та нагляд в державному управлінні: Навч. посібник.- Харків, 1999.- 55с.

 50. Георгієвський Ю.В. Адміністративна юстиція. Автореф. дис. … канд. юрид. наук – Харків, 2003.

 51. Герасименко Є. Суб'єкт адміністративного проступку // Право України.- 1999.- № 4.- С.41.

 52. Герменчук В.В. Подготовка государственных служащих в зарубежных странах: Монография.- Минск Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005 – 296с.

 53. Гладун 3.С.Адміністративне право України: Навч. посібник – Тернопіль Карт-бланш, 2004 – 579с.

 54. Голосніченко І. Перспективні положення кодифікації норм правового інституту адміністративної відповідальності // Право України 2006.- № 8 – С.60-63.

 55. Голосніченко І. Правова система суверенної України і адміністративне право // Право України.- 1992.- №1.- С.19-20.

 56. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави // Право України.- 2005.- № 4.- С 24-25.

 57. Голосніченко І.П. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень суспільства // Право України.- 1998.- №11.

 58. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. І.П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256с.

 59. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности.- М., 1987.- 176с.

 60. Гребьонкіна Л. Функції структурних підрозділів обласного управління юстиції // Там же.- № 10.- С.38-40.

 61. Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // Государство и право.- 1998.- С.15-21.

 62. Державне регулювання економіки / І.Р. Михасюк, А.Ф. Мельник, М.І. Крупка, З.М. Залога; За ред. І.Р. Михасюка.- Львів: Національний університет ім. їв. Франка, "Українські технології, 1999.- 640с.

 63. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Монографія/ Кол. авт.; Відпов. ред. проф. H.P. Нижник.- К.: УАДУ при Президентові України, 1997.- 448с.

 64. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / В. Б. Авер'янов (заг. ред. ); НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького.- К.: Факт, 2003.- 384с.

 65. Державне управління: теорія і практика. За заг. ред. д.ю.н., проф. Авер'янова В.Б.- К.: Юрінком Інтер, 1998.- 432с.

 66. Дихтиевский П. В. Административно-правовое принуждение в механизме обеспечения личной безопасности: Монография.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 256с.

 67. Додин Е.В. Административная деликтология. Курс лекций.- Одесса: Юридична література, 1997.- 116с.

 68. Додин Е.В. Доказательства в административном процессе.- М.: Юридическая литература, 1973.- 192с.

 69. Додин Е.В. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий: Учебное пособие.- Одесса: Юридична література, 1999.- 68с.

 70. Доступ до інформації та електронне урядування / Автори-упорядники М.С.Демкова, М.В. Фігель.- К.: Факт, 2004.- 336с.

 71. Дугенец А.С. Административно-юрисдикционный процесс: Монография.- М.: ВНИИ МВД России, 2003.- 274с.

 72. Дьомін І.А. Адміністративно-правові засади запобігання та протидії корупції міліцією України : дис. … канд. юрид. наук. : спец. 12.00.07 / Ігор Анатолійович Дьомін. – К., 2010. – 220 с.

 73. Еропкин М.И. О классификации мер административного принуждения // Вопросы административного права на современном этапе.- М.: Госюриздат, 1963.-С.60-68.

 74. Ефективна публічна адміністрація (довідник для міністрів) // Автори-упорядники: І. Коліушко, В. Тимощук.- К., 2006.- 32с.

 75. Жезняк Н. Міністерство юстиції України – провідний орган у забезпеченні реалізації державної правової політики // Право України.- 2000.- № 8.- С.38-41.

 76. Заброда Д.Г. Взаємодія суб’єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект). Автореф. дис. … канд. юрид. наук – Київ, 2005.

 77. Заяць Н. Місце органів внутрішніх справ у реалізації прав людини // Там же.- 1999.- № 9.- С.26-29.

 78. Зима О.Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Автореф. дис. … канд. юрид. наук – Харків, 2001.

 79. Калюжний P., Крупчан О. Взаємодія приватного га публічного в цивільному та адміністративному праві України // Юридична Україна.- 2006,-№ 10.-С 31-39.

 80. Калюжний Р.А., Шамрай В.О., Швець М.Я. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики / Академія держ. податкової служби України / Р. А. Калюжний (ред.), В.О. Шамрай (ред.).- К., 2002.- 296с.

 81. Кампо В.М., Нижник Н.Р., Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України. Науково-популярний нарис./ За заг. ред. В.M. Кампо.- К.: Юридична книга, 2000.- 60с.

 82. Капитонов С.А. Правообеспечительная функция милиции.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.- 338с.

 83. Кивалов С.В. Административное право / Кивалов С.В. // Введение в украинское право / од общ. Ред.. С.В. Кивалова, Ю.Н. Оборотова. – 2-е изд., перероб. и дооп. – О. : Юрид.лит., 2009. – С. 229-325

 84. Кивалов С.В. Организационно-правовые основы таможенного дела в Украине.- Одесса: Юридична література, 1994.- 78с.

 85. Кивалов С.В. Таможенное право (Административная ответственность за нарушение таможенных правил).- Одесса: Юридична література, 1996.- 147с.

 86. Килясханов И.Ш. Предмет административного права и актуальные проблемы структурного построения курса // Вестник Московского университета МВД России.- 2004.- №1.- С.105-111.

 87. Ківалов С.В. Закон України «Про державну службу» : наук.-практ. комент. / Ківалов С.В., Л.Р. Біла-Тіунова. – О., 2009. – 692 с.

 88. Ківалов С.В. Публічна служба в Україні : підручник [для студентів вищ. навч. закл.] / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, Д.А. Козачук. – О., 2011. – 688 с.

 89. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Державна служба в Україні: Підручник.- Одесса: Юридична література, 2003.- 328с. 

 90. Ківалов С.В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні: монографія. - Одеса: Юрид. л-ра, 2004. - 152 с. (У співавторстві);

 91. Ківалов С.В. Судова реформа в Україні: розчарування і надії. - Одеса: Юрид. л-ра, 2010. - 273 с.

 92. Кізіма Н. Особливості застосування конфіскації як одного з видів адміністративних стягнень // Право України.- 2001.- №4.– С.80.

 93. Кір’ян В.О. Дотримання принципу прозорості функціонування публічної влади в Україні / В.О. Кір’ян // Тенденції розвитку юридичної науки в XXI столітті: [Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки, м. Київ, Національний авіаційний університет, 22 травня 2014 року]. – Київ: НАУ, 2014. – С. 112-115.

 94. Клюшниченко А.П. Меры административного принуждения, применяемые милицией (Особенности. Классификация. Самовыражение): Учебное пособие.- К.: КВШ МВД СССР, 1979.- 87С.

 95. Коваленко А. А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія та практика: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002.-512 с

 96. Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні: проблеми законодавчого регулювання і застосування // Вісн. Акад. Правових наук України.- 1999.- № 4.- С.34-41.

 97. Коваль Л.В. Відповідальність за адміністративне правопорушення.- К., 1975.- С.17-39.

 98. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової.- X.: ТОВ «Одісей», 2005.- 552 с

 99. Козачук Д.А. Заохочення як метод публичного управління: поняття та види. / Козачук Д.А. // Актуальні проблеми політика. – 2010. – вип.. 39 – С. 162-170

 100. Козлов Ю.М. Административные правоотношения.- М.: Юрид. лит., 1976.-184С.

 101. Козлов Ю.М. Предмет советского административного права.- М.: Изд-во Московського университета, 1967.- 160С.

 102. Коліушко І., Голосніченко І. До проблеми відмежування адміністративних проступків від проступків, що підпадають під юрисдикцію суду // Право України.- 2001.- №3.- С.39.

 103. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні.- К., 2002.- 260с.

 104. Коломоєць Т. Адміністративний примус у публічному праві як новітній інститут системи права України // Право України.- 2005.- № 10.- С.3-6.

 105. Колпаков В. К. Деліктний феномен в адміністративному праві України. Автореф. дис. … д-ра. юрид. наук – Київ, 2005.

 106. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 528 с

 107. Колпаков В.К. Поняття політичної служби / В.К. Колпаков // Внутрішні та зовнішні загрози національній безпеці держави: збірник наукових праць Міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Київ, 2 квіт. 2013 р.). – К. : ТОВ «Три К», 2013. – С.78-80.

 108. Колпаков В.К. Процесуальний примус в адміністративній відповідальності : монографія / [Колпаков В.К., Сопілко І.М. та ін.]. – Х., 2011. – 416 с.

 109. Колпаков В.К. Теорія і практика адміністративного судочинства : монографія / В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв. – Чернівці : «Місто», 2011. – 384 с.

 110. Колпаков В.К. Юрисдикція адміністративних судів : монографія : в 2-х кн. / В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв. – Х. : Харків юридичний, 2011. – Кн. 1. – 2011. – 352 с.; Кн. 2. ‒ 252 с.

 111. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації монографія / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки.- Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002.- 336с.

 112. Коноплъов В.В. Управлінські рішення в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ: сутність та організаційно-правові питання підготовки і прийняття.- Сімферополь, 2006.- 356с.

 113. Константий О.В. Рішення Конституційного Суду України як джерело адміністративного права// Пробл. законності.- Харків, 1999.- № 37.- С.82-85.

 114. Константинов П.Ю., Соловьева А.К, Стуканов А.П. Взаимосвязь административных правонарушений и преступлений: проблемы теории и практики // Известия ВУЗов. Правоведение.- 2005.- № 3.- С.58-74.

 115. Константний О.В. Джерела адміністративного права України: Монографія.- К.: Рада, 2005.- 120с.

 116. Конституційне право України : тематичний словник / [упорядники : Галунько В.В., Діденко С.В., Єщук О.М., Новікова М.М., Новіков М.М.] ; за ред.. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2010. – С. 37-52.

 117. Копиленко О.Л. З історії законодавства про громадянство України / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.- К.: Новий Парламентський інститут, Парламентське видавництво, 2001.- 71с.

 118. Костицький В. Економічний патріотизм як складова національної ідеї в умовах глобалізації // Право України.- 2006.- № 12.- С.3-8.

 119. Косюк В. Загальна характеристика джерел адміністративного права // Закон і бізнеС.– 1999. -№ 19.- С.14.

 120. Крамник А.Н. Административно-правовое принуждение.- Мн.: Тесей, 2005.-208с

 121. Крамник А.Н. Курс административного права Республики Беларусь.- Мн.: Тесей, 2006.- 616С.

 122. Круглое В.А. Административно-деликтное право.- Мн.: Амалфея, 2006.- 388с.

 123. Крупчан О. Д. Організація виконавчої влади: Монографія.- К.: Вид-во УАДУ, 2001.- 132с.

 124. Кубко Є. Нові наукові погляди в адміністративному процесі // Право України.- 2001.- №4.- С.127.

 125. Кубко Є. Про предмет адміністративного права // Право України.- 2000.- №5.- С.3-6.

 126. Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі права. Автореф. дис. … д-ра. юрид. наук – Київ, 2006.

 127. Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права: Монографія.- НАВСУ, Львів: Атлас, 2004 – 232с.

 128. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія.- К.: Атіка, 2005.- 352с.

 129. Кульбашна О. Співвідношення понять „службовець” і „державний службовець” у законодавстві України // Право України.- 1999.- №4.

 130. Курило В. Деякі питання адміністративного процесу // Юридична Україна.- 2004,- № 12.- С.29-31.

 131. Курінний Є.В. Предмет і об'єкт адміністративного права України: Монографія.- Д.: Юридична академія МВС України; Ліра ЛТД, 2004.- 340с.

 132. Леліков Г. І. Кадрове забезпечення реформ (комплексна програма підготовки державних службовців) // Уряд. кур'єр.- 2000.- № 238.- С.8.

 133. Леліков Г., Оболенський О. Державна служба: конституційні засади, завдання та принципи // Парламентар.- 1998.- № 3.- С.10-13.

 134. Лінецький С.В. Метаморфози державного режиму України (політико-правовий аналіз).-К.: Атіка, 2003.- 168с.

 135. Літошенко О.С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності. Автореф. дис. … канд. юрид. наук – Київ, 2004.

 136. Лук'янець Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в України: теорія та практика правового регулювання: Монографія.- Суми: Університетська книга, 2006.- 367с.

 137. Лук'янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку.- К., 2001.- 220с.

 138. Маилян С.С. Административно-правовые режимы в теории административного права и практике государственного управления правоохранительной деятельностью: Монография.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.-214С.

 139. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2003.- 160с.

 140. Мартьянов І. Адміністративна відповідальність юридичних осіб в Україні. / Вісник Львівського університету. Серія юридична.- Львів, 2001.- №36.- С.250-255.

 141. Мартьянов І. Питання адміністративної реформи в Україні / Вісник Львівського університету. Серія юридична.- Львів, 2000.– №35.- С.209-213.

 142. Мах И. И. Административное право Республики Беларусь: курс лекций.- Минск: ГИУСТ БГУ, 2006.- 543С.

 143. Мельник І.В. Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової держави. Автореф. дис. … канд. юрид. наук – Київ, 2004.

 144. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія.- К.: Атіка, 2001.- 304с.

 145. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учеб. пособие.- Х.: Одиссей, 2004.

 146. Мироненко Н.М. Правовые проблемы государственного управления НТП в промышленности / АН Украины, Институт государства и права им. В.М. Корецкого.- К.: Наукова думка, 1992.- 227С.

 147. Мін’юст вимагає скасувати нечинні накази // Урядовий кур’єр від 18 червня 2010. – № 110. – С. 5.

 148. Моісеєв Є.М. Правопорядок: європейські цінності і український вибір // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- № 2 – С.3-11.

 149. Морозова В.О., Корнієнко М.В. Адміністративно-деліктні проблеми відповідальності за порушення громадської моралі: Монографія.- Д.: Юрид. академія М-ва внутр. справ, 2005.- 164с.

 150. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення: станом на 20.03.2012.(тверда)(збільшеного формату).- К., 2012

 151. Недбайло О. Законодавство про адміністративні проступки як складова частина адміністративного законодавства // Право України.- 2000.- № 3.- С.103-106.

 152. Нижник H.P. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе.- К.: Ин-т гос. и права НАН Украины, 1995.- 206с.

 153. Нижник Н.Р., Олуйко В.М., Яцюк В.А. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект).- Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2003.- 296С.

 154. Николаева Л.А., Соловьева А.К. Административная юстиция и административное судопроизводство: зарубежный опыт и российские традиции: Сборник.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2004 – 332С.

 155. Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении.- Саратов, 1976.- 216с.

 156. Оболенський О. Завдання розвитку державної служби в контексті адміністративної реформи // Вісн. державної служби в України.- 1997.- № 3.- С.73-78.

 157. Оболенський О. Теорія системного підходу в державному управлінні // Вісн. Акад. держ. управління при президентові України.- К.,1996.- № 3.- С.151-158.

 158. Олефір В.І. Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми / Національна академія внутрішніх справ України.- К.: Видавництво МВС України, 2004.- 308с.

 159. Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О. та ін. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави.- К.: КНЕУ, 2006.- 702с.

 160. Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: Навч. посібник / А.Б. Стоцький, О.І. Тимошенко, А.М. Гуз та ін.; за заг. ред. В.С. Сідака.- К.: Видавництво Європейського університету, 2006.- 232с.

 161. Орзіх М. Інноваційна реконструкція адміністративно-територіального устрою України // Право України.- 2005.- № 7.- С 11-15.

 162. Осинцев Д.В. Методы административно-правового воздействия.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2005.- 278с.

 163. Основи адміністративного судочинства в Україні (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус-Ю, 2006.- 256с.

 164. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. ред. Куйбіди Р.О., Шишкіна В. І.- К.: Старий світ, 2006.- 576с.

 165. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні: Моногр. / О.О. Кордун, К.О. Ващенко, Р.М. Павленко; За заг. ред. О.О. Кордуна.- К.: МАУП, 2000.- 248с.

 166. Оцінка якості адміністративних послуг // Тимощук В.П., Кірмач А.В.- К.: Факт, 2005.- 88с.

 167. Панова И.В. Административно-процессуальная деятельность в Российской Федерации.- Саратов: Приволжское книжное издательство, 2001.- 452с.

 168. Пахомов І. Чи потрібна поспішність у реформуванні адміністративного права? // Право України – 1999.- №2.

 169. Пахомов І.М. Централізація і децентралізація виконавчої влади в сучасній Україні // Право України.- 1997.- №12.- С.18-19.

 170. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003.-208с.

 171. Пелих Н. Реформування міліції України: окремі проблеми // Там же.- 2000.- № 10.- С.91-94.

 172. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. 2-ге видання, змінене і доповнене.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 368с.

 173. Петришин A.B. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ.- X., 1998.- 182с.

 174. Петришин А.В. Государственная служба: Историко-теоретические предпосылки. Сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ / Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого.- X.: Факт, 1998.-167с.

 175. Петров Г.И. Предмет советского административного права // Советское государство и право.- 1940.- № 7.- С.34-44.

 176. Петров Г.И. Советские административно-правовые отношения.- Л.: Изд-во Лен. ун-та, 1972.- 157с.

 177. Пєтков С.В. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. – К. , 2012.

 178. Пивовар Ю.І. Фінансово-правове регулювання публічних закупівель в Україні : монографія / [Ю. І. Пивовар, В. М. Новаковець]. – К. : ТОВ «Три К», 2012. – 224 с.

 179. Пивовар Ю.І. Бюджетно-правовий статус міністерства як центрального органу виконавчої влади та учасника бюджетного процесу : монографія / [Ю. І. Пивовар, Р. А. Воробйов]. – К. : ТОВ «Три К», 2013. – 218 с.

 180. Писаренко Г.М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти Автореф. дис. … канд. юрид. наук – Одеса, 2006.

 181. Писаренко Г.М. Державне управління : навч.-метод. посібник . / Писаренко Г.М. – О., 2010 – 152 с.

 182. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

 183. План дій з реформування системи органів виконавчої влади в Україні // Центр політико-правових реформ.- К.: Конус-Ю, 2006.- 215с.

 184. Полюхович В.І. Державна податкова служба України: організація та діяльність.- К., 1999.- 110с.

 185. Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран: Учебное пособие.- М.: Аспект Пресс, 2001.- 416с.

 186. Процесуальний примус в адміністративній відповідальності : монографія / [Колпаков В.К., Сопілко І.М. та ін.]. – Х., 2011. – 416 с.

 187. Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар. – Х., 2008.

 188. Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров'я в Україні: генезис, проблеми та шляхи реформування (Монографія) / Передмова і загальна редакція – проф. Н.Р. Нижник.- К.: Вид-во УАДУ, 2001.-360с.

 189. Реформа публічної адміністрації в Україні: Проекти концепції та законів / Упоряд.: І. Коліушко, В. Тимощук.- К., 2005.- 192с.

 190. Реформування державного управління в Україні: проблеми й перспективи / Колектив авторів. Наук, керів. Цветков B.B.- К.: Оріяни, 1998.- 364с.

 191. Рогульський С.С. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні. Автореф. дис. … канд. юрид. наук – Київ, 2005.

 192. Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2003–2004 роки) // За заг. ред. І.Б. Коліушка, Н.В. Александрової.- К.: Вид. Лікей, 2005.- 448с.

 193. Российский Б. В. Административная ответственность: Курс лекций.- М.: Норма, 2004.- 448с.

 194. Россинский Б.В. Административное право. Словарь-справочник.- М., 2000.

 195. Рудий В. М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров'я в Україні.- К.: Сфера, 2005.- 272с.

 196. Рудик П.А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи.- К.: Атіка, 2006.- 256С.

 197. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин.- X., 1999.- 304с.

 198. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин.- К.: Ін Юре, 2000.- 68с.

 199. Селіванов А.О. Наука і закон: Перший досвід системного аналізу законодавства в сфері науки і науково-технічної діяльності.- К.: Логос, 2003.- 264с.

 200. Селіванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і право творення в Україні // Право України.- 2006.- № 4.- С 21-28.

 201. Сіренко В.Ф. Інтереси і влада.- К.: Оріяни, 2006.- 536с.

 202. Скворцов С.С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності. Автореф. дис. … канд. юрид. наук – Харків, 2005.

 203. Совгиря О.В. Правовий статус парламентської опозиції. Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 264с.

 204. Сопілко І.М. Правове регулювання відносин щодо отримання органами державної влади України інформації : монографія / За ред. Гуренко-Вайцман М.М. – Сімферополь: КРП «Видавництво Кримнавчпеддержвидав», 2011. – 146 с.

 205. Сопілко І.М. Адміністративна відповідальність за порушення права на інформацію : монографія / І.М. Сопілко, О.В. Чуприна. – К. : Комп’ютерпрес, 2013. – 227 с.

 206. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право: Учебник.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.- 540с.

 207. Сорокин В.Д. О двух тенденциях, разрушающих целостность института административной ответственности // Известия ВУЗов. Правоведение.- 1999.- № 1.- С.46-54.

 208. Спільник 3. Співвідношення понять „адміністративний процес” і „адміністративне провадження”. / Вісник Львівського університету. Серія юридична.- Львів, 2000.- №36.- С.260-263.

 209. Старилов Ю.Н. Административные суды в России: новые аргументы «за» и «против» / Под ред. и с предисл. к.ю.н., проф. В. И. Радченко.- М.: Норма, 2004.- 128с.

 210. Стартов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы.- М.: НОРМА, 2001.- 304с.

 211. Стахурський М.Ф. Правові аспекти вдосконалення адміністративного процесу в Україні. Автореф. дис. канд. юрид. наук – Київ, 2002.

 212. Стефанюк В.С.Судовий адміністративний процес: Монографія.- Харків: Консум, 2003.- 464с.

 213. Стеценко Г.С, Побережний А.І., Сміянов В.А., Андріївський І.Ю., Гаврилюк О.Ф. Реформа охорони здоров'я в Україні / За ред. проф. Голяченка О.М.- Тернопіль: Лілея, 2006.- 160с.

 214. Стеценко С.Г., Ткаченко А.В. Меры противодействия коррупции в Украине и России: сравнительно-правовой аспект // М.: Юристь.- 2006.- № 10.- С.61-64.

 215. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібн.- 2-ге вид., стереотип.- К.: МАУП, 2004.- 2004.- 176с.

 216. Судова практика у справах про адміністративні правопорушення (2003-2005 pp. ) / За заг. ред. В.Т. Маляреика.- К.: Юрисконсульт, 2006.- 498с.

 217. Сущенко В.Д., Олефір В.L, Константінов С.Ф. та ін. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ / Навчальний посібник для викладачів юридичних вузів, слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України, практичних працівників органів внутрішніх справ / Тернопіль: Терно-граф, 2006.- 176с.

 218. Тараненко С. Щодо поняття неосудності в адміністративному праві // Там же.- 1998.- № 6.- С.88-89.

 219. Тихомиров Ю.А. Современная теория административного права // Государство и право.-2004.-№ 11.- С.10-18.

 220. Тищенко Н.М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования.- X., 1998.- 268с.

 221. Хаманева Н.Ю. Административно-правовые споры: проблемы и способы их разрешения // Государство и право.- 2006.- № 11.- С.3–13.

 222. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення та їх застосування. Автореф. дис. … канд. юрид. наук – Київ, 2002 .

 223. Цветков В., Селіванов В. Проблеми методологічного забезпечення вітчизняного державного управління // Вісник Академії правових наук України.- 2005- № 3.- С 101-112.

 224. Цветков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект).- Харків: Право, 1996.- 164с.

 225. Цветков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А. А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія.- К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.- 496с.

 226. Цветков В.В., Щербак А.И Дисциплина и ответственность в аппарате государственного управления.- К.: Наукова думка, 1985.- 224с.

 227. Чабан В. П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України. Навч. посібник.- К.: Атіка, 2002.- 144с.

 228. Чемерис А.О., Артим 1.1., Рудніцька Р.М., Лесечко М.Д. Оцінка ефективності управління в районних державних адміністраціях / За заг. ред. М. Д. Лесечка.- Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005.- 296с.

 229. Шаповал В. Конституція України як форма адміністративного права // Право України.- 2000.- № 1.- С.13-15.

 230. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект).- К.: Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, 1996.- 59с.

 231. Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 80С.

 232. Шатіло В.А. Інститут президентства в системі державної влади України.- К.: Український центр політичного менеджменту, 2004.- 159С.

 233. Школик А. М. Адміністративна процедура та її співвідношення з суміжними поняттями // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. - С. 185–193

 234. Шемшученко Ю.С. Государственное управление охраной окружающей среды в союзной республике.- К.: Наукова думка, 1987.- 280с.

 235. Шергин А.П. Проблемы административно-деликтного права // Государство и право.- 1994.-№ 8-9.-С.52-65.

 236.  Юринець Ю.Л. Конституційне право України : навчальний посібник / Ю.Л. Юринець. – Ужгород : ФОП Бреза, 2014. – 368 с.

 237. Юринець Ю.Л. Правозабезпечувальна та правозахисна функції адміністративного права: історико-правовий аспект // Тенденції розвитку юридичної науки в XXI столітті: [Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки, м. Київ, Національний авіаційний університет, 22 травня 2014 р.]. – С. 134-136.

 238. Якимчук М.К. Проблеми управління в органах прокуратури України: теорія і практика.- К., 2001.- 440с.

 239. Янюк Н. Посадова особа як суб'єкт адміністративного права. / Вісник Львівського університету. Серія юридична.- Львів, 2000.- №35.- С.225-229.

 240. Ярмакі X. П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Монографія.- Одеса: Юрид. література, 2006.- 336с.

 241. Ященко Н. Перспективи реформування адміністративного права України // Право України.-1998.- №9.- С.3-4,12.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал