Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного праваСторінка10/26
Дата конвертації08.01.2017
Розмір3.92 Mb.
ТипПрограма
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26
Тема 2.6. Адміністративно-правові режими.

 • Нормативне забезпечення спеціальних адміністративних режимів.

 • Права та обов’язки учасників спеціальних адміністративних режимів.

 • Правовий режим надзвичайного стану. Особливості введення та припинення.

 • Правовий режим воєнного стану. Особливості введення та припинення.

 • Режим надзвичайної екологічної ситуації.

 • Режим державної таємниці.

 • Режим охорони державного кордону України.

 • Система органів, що їх забезпечують.


П и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я

1. Поняття, ознаки та види адміністративно-правових режимів.

2. Умови і порядок введення адміністративно-правових режимів.

3. Гарантії забезпечення законності в умовах адміністративно-правового режиму.

4. Заходи, які запроваджуються при встановленні адміністративно-правових режимів.
Ситуаційні завдання.

1. Наказом начальника міжрайонної державної податкової інспекції скасовано допуск до державної таємниці, наданий оперуповноваженому податкової міліції А. Підставою для скасування став акт спеціальної експертизи Служби безпеки України, в якому вказано, що А. виїжджав у Республіку Білорусь протягом 2012 – 2013 pp., але не інформував про це начальника інспекції та відповідального за забезпечення режиму секретності. Отже, А. не виконав взятого на себе письмового зобов’язання у зв’язку з допуском до державної таємниці, чим порушив вимоги ст. 28 Закону України «Про державну таємницю». Даний наказ А. оскаржив до начальника обласного управління державної податкової адміністрації, посилаючись на те, що його поїздки в Білорусь не стосувалися службової діяльності, а мали виключно приватний характер.

Яке рішення по скарзі має прийняти начальник управління податкової адміністрації?
70. Президент України ухвалив указ «Про оголошення території м. Калуш Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації». Підставою для прийняття рішення про запровадження такого адміністративно-правового режиму стало виникнення на території м. Калуш небезпечної для життя і здоров’я людей екологічної ситуації, зумовленої наслідками функціонування місцевого хімічного комбінату. Указом також встановлювалося, що роботу хімічного комбінату необхідно призупинити.

Зробіть юридичний аналіз ситуації.


71. Разом із дружиною та дітьми А. на своєму автомобілі прямував до родичів, які мешкають у Рахівському р-ні Закарпатської обл. Працівник Державної прикордонної служби України зупинив автомобіль та пояснив, що оскільки транспортний засіб знаходиться у прикордонній смузі, то його водій та пасажири зобов’язані надати для перевірки документи, які посвідчують їх особу. Крім того, представник влади захотів оглянути автомобіль.

Чи законні вимоги працівника Державної прикордонної служби України? Які правила можуть запроваджуватися при встановленні прикордонного режиму?


Література

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.  Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X : за станом на 17.08.2014 р.

 3. Кримінальний кодекс України. Закон від 05.04.2001 № 2341-III (Редакція станом на 11.07.2014)

 4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 23.07.2014)

 5. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403 VІ (Редакція станом на 01.04.2014)

 6. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13.07.2000 № 1908-III (Редакція станом на 03.03.2006)

 7. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-III (Редакція станом на 18.11.2012)

 8. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 № 1550-III (Редакція станом на 09.06.2013)

 9. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 1 грудня 1994 р. (Редакція від 26.10.2014) // ВВР.- 1994.- № 52.- Ст. 455.

 10. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від від 26.01.93 (редакція від 11.08.2013)

 11. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

 12. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (Редакція від 24.07.2015) // ВВР. - 2015, N 26, ст.223

 13. Закон України «Національну гвардію України»  від 13.03.2014 № 876-VII

 14. Закон України від 14 січня 1998 р. № 15 «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань».

 15. Закон України «Про правовий режим военного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII // ВВР. – 2015, № 28, ст.250)

 16. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII // ВВР. - 2014, № 26, ст.892

 17. Закон України «Про державний кордон» від 04.11.1991 № 1777-ХІІ (редакція станом на 11.08.2014)

 18. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393 (Редакція станом на 09.06.2013)

 19. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 (редакція від 26.04.2014)

 20. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII (Редакція станом на 19.04.2014)

 21. Закон України від 24 січня 1997 р. № 51 «Про державний матеріальний резерв».

 22. Закон України від 27 лютого 1991 р. № 791а-XII «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

 23. Закон України від 28 лютого 1991 р. № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

 24. Закон України від 8 грудня 1995 р. № 39 «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

 25. Закон України від 8 червня 2000 р. № 1809-III «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

 26. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с.425

 27. Адміністративне право України: основні поняття. Навчальний
  посібник. / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П. Голосніченка. - К.: ГАН, 2005. - 232 с.

 28. Адміністративне право України : Академічний курс : [підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т.] / [Авер’янов В. Б., Битяк Ю. П., Зуй В. В. та ін.] ; голова ред. кол. В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004.– Т. 1 : Загальна частина. – 584 с

 29. Адміністративне право України : Академічний курс : [підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.: у 2 т.] / [Авер’янов В. Б., Битяк Ю. П., Зуй В. В. та ін.] ; голова ред. кол. В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 2 : Особлива частина. – 624 с.

 30. Адміністративне право України : словник термінів / за ред. Т.О. Коломоэць, В.К. Колпакова. – К., 2014. – 520 с.

 31. Адміністративне право України : підручник / [Коломоєць Т.О., Ю.В. Пиріжкова, Н.О. Армаш та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – С.48-50.

 32. Битяк Ю. Адміністративне право. Підручник. / за ред. Битяка Ю., Гаращука В., Зуй В. – 2- е вид., дооп. та перероб., К. : Право, 2012. - 656 с.

 33. Колпаков В.К. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.] ‒ К. : Юрінком Інтер, 2012. ‒ 808 с.

 34. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002. — 312 с

 35. Ліпкан В. А. Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України : [монографія / Київський національний ун-т внутрішніх справ] / Володимир Анатолійович Ліпкан. – К. : Текст, 2008. – 440 с.

 36. Пономаренко Г. О. Управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави: адміністративно-правові засади : [монографія / Харківський національний ун-т внутрішніх справ] / Ганна Олександрівна Пономаренко. – Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 448 с.


Розділ 3. Адміністративно-деліктне право.


  1. Поняття адміністративно-деліктного права. Заходи адміністративного примусу.
 • Поняття та ознаки адміністративно-правового примусу.  

 • Адміністративний примус як однин з видів державного примусу.

 • Класифікація заходів адміністративного примусу.

 • Особливості та види адміністративно-запобіжних заходів.

 • Заходи адміністративного припинення, їх класифікація.

 • Адміністративна відповідальність як особлива складова адміністративно-правовго примусу.

 • Адміністративна відповідальність як правовий інститут адміністративного права.
 • Тенденції становлення та розвитку адміністративно-деліктного права як підгалузі адміністративного права.

 • Законодавче забезпечення адміністративної відповідальності.


П и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я

 1. Співідношення поняття адміністративного прмусу та адміністративно-правовго впливу.

 2. Проблеми класифікації заходів адміністративного примусу

 3. Адміністративна відповідальність як особлива складова адміністративно-правовго примусу.

 4. Проблеми та перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства.


Література

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X : Редакція станом на 12.08.2016

 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (Редакція станом на 11.07.2016)

 5. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 23.07.2015)

 6. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с.425

 7. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. - № 40-41. - ст.379

 8. Авер’янов В., Лук’янець Д., Хорощак Н. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу України про адміністративні проступки // Право України.-2004.-№11.

 9. Адміністративне право України: основні поняття. Навчальний
  посібник. / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П. Голосніченка. - К.: ГАН, 2005. - 232 с.

 10. Адміністративне право України : Академічний курс : [підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т.] / [Авер’янов В. Б., Битяк Ю. П., Зуй В. В. та ін.] ; голова ред. кол. В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004.– Т. 1 : Загальна частина. – 584 с

 11. Адміністративне право України : Академічний курс : [підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.: у 2 т.] / [Авер’янов В. Б., Битяк Ю. П., Зуй В. В. та ін.] ; голова ред. кол. В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 2 : Особлива частина. – 624 с.

 12. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2012. — 312 с

 13. Колпаков В. Кодекс України про адміністративні правопорушення: пошук нової парадигми // Право України.-2004.-№7.

 14. Колпаков В. Стан дослідження проступку в Українському адміністративному праві // Право України. - 2005р.-№6.- С.25.

 15. Колпаков В.К. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.] ‒ К. : Юрінком Інтер, 2012. ‒ 808 с.

 16. Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар. – Х., 2008.

 17. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку / Лукянець Д.М. – К., 2001 – 220 с.

 18. Лук’янець Д.М. Про вину юридичних осіб у сфері адміністративної відповідальності // Право України. – 1999. – №11. – С.117-122.

 19. Лукьянов В.В. Административные правонарушения и уголовные преступления: в чем различие? // Государство и право. – 1996. - №3. – С.83-92.

 20. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення: станом на 20.03.2012.(тверда)(збільшеного формату).- К., 2012

 21. Подлінев С.Д. Адміністративна деліктологія : навч.-метод. посіб. / Подлінєв С.Д. – О., 1999.

 22. Подлінев С.Д. Адміністративна відповідальність в Україні : курс лекцій. / Подлінєв С.Д. – О., 2008.

 23. Пєтков С.В. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. – К. , 2012.

 24. Подлінев С.Д. Адміністративна відповідальність в Україні : курс лекцій. / Подлінєв С.Д. – О., 2008.

 25. Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії і практики // Право України. - 1999. - №9.

 26. Тараненко С. Щодо поняття неосудності в адміністративному праві // Право України. – 1998. - №6.Тема 3.2. Поняття та особливості адміністративної відповідальності.

 • Тенденції становлення та розвитку адміністративно-деліктного права як підгалузі адміністративного права.

 • Законодавче забезпечення адміністративної відповідальності.

 • Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення

 • Виокремлення адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

 • Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

 • Особливості адміністративної відповідальності колективних суб'єктів.

 • Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.

 • Обставини, що звільняють від адміністративної відповідальності.


П и т а н н я д л я о б г о в о р е н н я

1. Поняття та основні риси адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.

2. Законодавство про адміністративне правопорушення, його особливості і місце у системі національного законодавства.

3. Поняття та риси адміністративного правопорушення, його склад.


Ситуаційні завдання.

1. За рішенням державного інспектора рибоохорони П. було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства. У постанові про накладення адміністративного стягнення зафіксовано, що П. незаконним способом, використовуючи сітку, ловив рибу у ставку, орендованому ТОВ «Світанок». Прокурор вніс подання на дану постанову. У поданні зазначено, що П. повинен відповідати за дрібне викрадення чужого майна.

Порівняйте склади правопорушень, про які йдеться у завданні, та висловіть свою точку зору щодо обґрунтованості позиції прокурора.
2. Сімнадцятирічний С. та дванадцятирічний К., які їхали в трамваї разом зі своїм батьком, не заплатили за проїзд. Факт безквиткового проїзду виявив контролер комунального підприємства «Міськелектротранспорт» і запропонував С. та К. сплатити штраф на місці вчинення правопорушення. Вони відмовилися зробити це, посилаючись на те, що не мають грошей і взагалі не можуть нести відповідальності, адже не досягли віку, з якого вона настає.

Проаналізуйте ситуацію та визначте, хто у даному випадку має нести відповідальність. З якого віку настає адміністративна відповідальність? Які особливості притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб?


3. Т. брав участь у провадженні в справі про дрібне хуліганство як свідок. При розгляді справи в суді Т. відмовився давати пояснення, посилаючись на те, що він нічого не пам’ятає. Судовий розпорядник склав протокол про вчинення Т. правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1853 КУпАП. Суддя розглянув справу стосовно Т. і наклав на нього штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи відповідає закону постанова стосовно Т.? Відповідь обґрунтуйте.


Література

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X : Редакція станом на 12.08.2016

 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (Редакція станом на 11.07.2014)

 5. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 23.07.2015)

 6. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с.425

 7. Авер’янов В., Лук’янець Д., Хорощак Н. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу України про адміністративні проступки // Право України.-2004.-№11.

 8. Адміністративне право України: основні поняття. Навчальний
  посібник. / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П. Голосніченка. - К.: ГАН, 2005. - 232 с.

 9. Адміністративне право України : Академічний курс : [підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т.] / [Авер’янов В. Б., Битяк Ю. П., Зуй В. В. та ін.] ; голова ред. кол. В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004.– Т. 1 : Загальна частина. – 584 с

 10. Адміністративне право України : Академічний курс : [підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.: у 2 т.] / [Авер’янов В. Б., Битяк Ю. П., Зуй В. В. та ін.] ; голова ред. кол. В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 2 : Особлива частина. – 624 с.

 11. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2012. — 312 с

 12. Колпаков В. Кодекс України про адміністративні правопорушення: пошук нової парадигми // Право України.-2004.-№7.

 13. Колпаков В. Стан дослідження проступку в Українському адміністративному праві // Право України. - 2005р.-№6.- С.25.

 14. Колпаков В.К. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.] ‒ К. : Юрінком Інтер, 2012. ‒ 808 с.

 15. Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар. – Х., 2008.

 16. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку / Лукянець Д.М. – К., 2001 – 220 с.

 17. Лук’янець Д.М. Про вину юридичних осіб у сфері адміністративної відповідальності // Право України. – 1999. – №11. – С.117-122.

 18. Лукьянов В.В. Административные правонарушения и уголовные преступления: в чем различие? // Государство и право. – 1996. - №3. – С.83-92.

 19. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення: станом на 20.03.2012.(тверда)(збільшеного формату).- К., 2012

 20. Подлінев С.Д. Адміністративна деліктологія : навч.-метод. посіб. / Подлінєв С.Д. – О., 1999.

 21. Подлінев С.Д. Адміністративна відповідальність в Україні : курс лекцій. / Подлінєв С.Д. – О., 2008.

 22. Пєтков С.В. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. – К. , 2012.

 23. Подлінев С.Д. Адміністративна відповідальність в Україні : курс лекцій. / Подлінєв С.Д. – О., 2008.

 24. Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії і практики // Право України. - 1999. - №9.

 25. Тараненко С. Щодо поняття неосудності в адміністративному праві // Право України. – 1998. - №6.


Тема 3.3. Поняття, склад та види адміністративного проступку.

 • Співвідношення та розмежування адміністративного проступку і злочину.

 • Співвідношення та розмежування адміністративного проступку і дисциплінарного проступку.

 • Види складів адміністративного проступку.

 • Система ознак складу.

 • Вчинення адміністративного правопорушення умисно та з необережності.

 • Види адміністративних правопорушень.

 • Запобігання скоєння адміністративним правопорушенням.


Ситуаційні завдання.

 1. Визначити та охарактеризувати види складів адміністративного проступку: Ст. 50 КпАП, Ст. 173-1 КпАП, Ст. 184 КпАП

 2. Дати аналіз елементам складу адміністративного проступку: Ст.. 51 КпАП, Ст. 175-1 КпАП, Ст. 212-9 КпАП


Література

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (Тлумачення станом на 15.05.2014)

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Урядовий кур’єр. – 10 грудня 2008 р– №  232. – С. 8.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X, за станом на 12.08.2016

 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III (Редакція станом на 11.07.2016)

 5. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (Редакція станом на 23.07.2015)

 6. Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с.425

 7. Адміністративне право України: основні поняття. Навчальний
  посібник. / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П. Голосніченка. - К.: ГАН, 2005. - 232 с.

 8. Герасименко Є. Суб'єкти адміністративного проступку // Право України. - 1999. - №4.

 9. Герасименко Є. Форми та види вини при вчиненні адміністративного правопорушення // Право України. - 1998. - №7.

 10. Грибанова М. Правосуб’єктні підстави адміністративної відповідальності фізичних осіб // Право України. – 2001. - №12.

 11. Дяченко О. Визначення суб’єкта адміністративного правопорушення та його загальні ознаки // Право України. – 2001. – № 8.

 12. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2012. — 312 с

 13. Адміністративне право України : Академічний курс : [підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т.] / [Авер’янов В. Б., Битяк Ю. П., Зуй В. В. та ін.] ; голова ред. кол. В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004.– Т. 1 : Загальна частина. – 584 с

 14. Адміністративне право України : Академічний курс : [підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.: у 2 т.] / [Авер’янов В. Б., Битяк Ю. П., Зуй В. В. та ін.] ; голова ред. кол. В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 2 : Особлива частина. – 624 с.

 15. Бахрах Д.Н. Состав административного проступка : учеб. пособ. / Бахрах Д.Н. – Свердловск, 1987.

 16. Подлінев С.Д. Адміністративна відповідальність в Україні : курс лекцій. / Подлінєв С.Д. – О., 2008.

 17. Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково-практичний коментар. – Х., 2008.

 18. Пєтков С.В. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. – К. , 2012.

 19. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення: станом на 20.03.2012.(тверда)(збільшеного формату).- К., 2012
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал