Програма навчальної дисципліни природноресурсове право України опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка5/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.4 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
11.2.Базова

18. Антонюк У.В. Діяльність державних інституцій та гарантія забезпечення екологічних прав в Україні// Право і суспільство. - № 2. – 2016. – С.94-100

19. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник. - К. - 2002. – 234с.

20. Абсолютна заповідність: чи це врятує українські заповідники [Текст] // Екологічний вісник. – 2014. – №4. – С. 20 -21.21. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер. - 2006. - 192 с.

22.Балюк Г. І. Ядерне право України: стан і перспективи розвитку. Правові аспекти радіоекології: Монографія. - К.- 1996. – 156с.

23. Балюк Г. І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні: Монографія. - К. - 1997. – 132с.

24. Бевзенко В. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів// Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. - № 7. – С.74-78

25. Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности. — Донецк. - 2000. – 112с.

26. Бусуйок Д. Види моніторингу земель// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. - №9. – С.59-62

27. Бусуйок Д. Законодавче та правове регулювання моніторингу земель в Україні// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. - № 8.- С.67-70

28. Бусуйок Д. Шляхи удосконалення законодавчого регулювання грошової оцінки земельних ділянок// Право України. – 2010. - №3. – С.166-174

29. Бурковський О.П. Консервація земель як основний аспект відтворення ландшафтного та біологічного різноманіття// Екологічний вісник. – 2014. - № 3. – С.5-7

30. Васильківський В. Чи може екологічна криза тривати протягом півстоліття без кризи екологічного права?// Екологічний вісник. – 2012. - №6(75). – С.22-24

31. Вахула О.М. Світові тенденції проблем перероблення полімерних відходів// Безпека життєдіяльності: всеукраїнський науково-популярний журнал – 2013. - №6. – С.36-39

32. Гаврилюк С. Проблеми заповідників [Текст] / С. Гаврилюк // Екологічний вісник. – 2014. – №4. – С. 22.

33. Гетьман А. П. Процесуальные нормы и отношения в экологическом праве. — Харьков. - 1994. – 98с.

34. Гетьман А.П., Здоровко Л.М. Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання: Монографія. - К.: Інститут законод. передбачень і правової експертизи. - 2004. -216 с.

35. Гетьман А. Доктрина науки екологічного права: генеза теоретичних досліджень еколого-правових проблем у ХХ ст. [Текст] / А. Гетьман // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2014. – №12. – С. 143 - 154.

36. Гетьман В. І. Абсолютна заповідність і гармонійне співіснування людини з природою [Текст] / В. І. Гетьман // Екологічний вісник. – 2014. – №5. – С. 25 - 28.

37. Гвоздик П.О. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. - №11. – С.31-37

38. Гопций Д., Завальний С. Особливості відведення земельних ділянок для потреб надрокористування // Землевпорядний вісник. - № 6. – 2015. – С.38-42

39. Голенко В.Є. Право на встановлення «зеленого» тарифу як ключова складова господарської компетенції генеруючих підприємств і вітроенергетики// Часопис Київського університету права. -№2. – 2016. – С.285-389

40. Гребенник Г. Характеристика використання природно-рекреаційного потенціалу землекористування територій національних природних парків// Землевпорядний вісник. - №5. – 2015. – С.61

41. Грошева В.К. Вплив екології та державна підтримка щодо репродуктивного здоров’я громадян України// Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2012. - №4. – С.280-283

42. Гривнак К. Про звільнення платників єдиного податку четвертої групи від сплати земельного податку// Землевпорядний вісник. - № 3. – 2015. – С.50-51

43. Гулак О.В. До питання правового регулювання забезпечення екологічної безпеки в Україні// Міжнародний науковий журнал. – Вип.8 – 2016. – Електронний ресурс: [Режим доступу]: http: www.inter-nauka.com

44. Даниленко Б. Створення екологічних коридорів в Україні: земельно-правовий аспект// Вісник Академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2013. - №1. – С.186-197

45. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. - К.: Знання. - 2000. - 203 с.

46. Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посібник. - К.: ВД «Професіонал». - 2005. - 340 с.

47. Дубняк С.С. Водоохоронні зони водних об’єктів: екосистемні підходи до встановлення й упорядкування// Екологічний вісник. – 2012. - № 5 (74). – С.23-24

48. Євстігнєєва А.С. Правове забезпечення екологічної безпеки при дослідженні спеціального природокористування в контексті окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС// Часопис Київського університету права. -№2. – 2016. – С.272-276

49. Законодавство України про землю: Земельний кодекс України. Нормативно-правові акти з земельних питань. - К: Юрінком Інтер. - 2001. - 352 с.

50. Заец Р.В. Глобальные экологические угрозы – новый контекст видения перспектив развития науки и иновации / Екологічний вісник. – 2014. - № 3. – С.24-25

51. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар/ за ред. В.І. Курило. – К: Центр учбової літератури, 2013. – 536с.52. Игнатенкова К.Е. Защита экологической безопасности и экологических прав личности как объект международной политики// Правовая политика и правовая жизнь: Академический и вузовский юридический научный журнал. – 2012. - №4. – С.60-65

53. Ігнатенко І.В. Проблеми комплексного освоєння підземного простору: еколого-правовий аспект// Часопис Київського університету права. -№1. – 2016. – С.234-238

54. Кобець, В. Надрокористування крізь призму порушень законодавства [Текст] / В. Кобець // Охорона праці : наук.-вироб. журн. – 2012. – №7. – С. 12-13.

55.Кобецька Н.Р. Становлення законодавчого регулювання та особливості оренди водних об’єктів/ Н.Р. Кобецька// Науковий вісник державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – Вип.5 – Т.1. – С.133-135

56. Кобецька Н.Р. Договори у відносинах користування мисливськими угіддями/ Н.Р. Кобецька// Право і суспільство. – 2014. - № 1-2. – С.99-102

57. Кобецька Н.Р. Особливості дозвільної системи у сфері спеціального використання природних ресурсів/ Н.Р. Кобецька// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – Вип. 24. – Т.3. – С.12-15

58. Кобецька Н.Р. Дозвільна система у сфері користування надрами/ Н.Р. Кобецька// Право і суспільство. – 2014. - № 13. – С.140-146

59. KobetskaNadiia Permits for the use of natural resources in Ukraine: present regulation, problems and perspectives / Nadiia Kobetska // Evropský politický a právní diskurz. – 2015. – Svazek 2. – 2. vydání. –S. 225-228. http://eppd13.cz/wp-content/uploads/2015/2015-2-2/36.pdf

60. Кобецька Н. Р. Договірне регулювання надрокористування в Україні [Електронний ресурс]  / Н. Р. Кобецька // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. – С. 105–109. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua/3_2015/30.pdf

61. Кобецька Н. Р. Договірне регулювання довгострокового тимчасового користування лісами [Електронний ресурс]  / Н. Р. Кобецька // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 1. – С. 142–145. – Режим доступу : http://pap.in.ua/1_2015/43.pdf62. Корнєєв Ю.В., Мацелик М.О. Земельне право: Навч. посіб. - К: Центр учбової літератури. - 2009. - 240 с.

63. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К: МАУП. - 2002. - 296 с.

64. Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). - 2-ге вид. - К: Укр. інф.-прав. Центр. - 2001.-390 с.

65. Комарницький В.М. Правові аспекти участі громадськості в охороні довкілля// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. - № 11. – С.44-49

66. Коновалов О. Земельні правовідносини на залізничному транспорті України// Право України. – 2011. - №1. – С.274-281

67. Курило В.І., Моторіна Т.С. Основи земельного права України: Навч. посіб. / За заг. ред. В.З. Янчука. - К: Магістр-ХХІ сторіччя. - 2006. - 160 с.

68. Курило В.І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма: Монографія / За заг. ред. В.К. Шкарупи. - К: Магістр - XXI сторіччя. - 2007. - 312 с.

69. Кулінич П.Ф. Одно і дворесурсні об’єкти правових відносин у земельному праві України// Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. – 2012. - №4. – С.272-276

70. Кулинич П. Об’єкти земельних правовідносин в Україні: теоретичний аспект// Право України. Юридичний журнал – 2014. - № 5. – С.142-156

71. Кравченко С. М., Андрусевич А. О., Бонайн Дж. Актуальні проблеми міжнародного права охорони навколишнього середовища: Підручник / За ред. проф. С. М. Кравченко. — Львів. - 2002. – 389с.

72. Краснова М. Розвиток наукових підходів щодо договорів в екологічному праві// Право України. – 2010. - № 8. – С.102-110

73. Лазор О.Я. Державне управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. - Львів: Ліга-Прес. - 2003. - 542 с.

74. Лапечук П. Майнова складова функціонування фондів з охорони довкілля: ретроспективний огляд// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. - № 7. – С.90-93

75. Леонець В.В. Особливості і перспективи розвитку природоохоронного землекористування// Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 2. – С.321-327

76. Літвак О. А. Екологічне оцінювання структури земельних ресурсів регіону [Текст] / О. А. Літвак // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 287 - 294.

77. Малышева Н. Р. Гармонизация экологического законодательства в Европе. - К. - 1996. – 167с.

78. Малишко М.І. Екологічне право України: Навч. посібник. - К: Видавничий Дім «Юридична книга». - 2001. - 392 с.

79. Мачуська І.Б. Земельне право: Навч. посіб. - К: КНЕУ. - 2007. - 280 с.

80. Матвійчук А.О. Окремі питання захисту цивільно-правовими способами особистого немайного права особи на сприятливе навколишнє середовище// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2013. - №10. – С.69-75

81. Матчук С. В. Особливості правового режиму земель лісового фонду [Текст] / С. В. Матчук // Юридична наука. – 2015. – №1. – С. 30 - 35.

82. Манжул, І. Визначення змісту поняття "безпека ядерно-енергетичного комплексу" [Текст] / І. Манжул // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №10. – С .68 - 71.83. Манжул І.В. Потенціал урядових та відомчих нормативно-правових актів щодо розвитку альтернативних джерел енергії// Часопис Київського університету права. -№1. – 2016. – С.242-246

84. Марушевський Г. Б. Глобальні екологічні проблеми та їхня актуальність в Україні [Текст] / Г. Б. Марушевський // Екологічний вісник. – 2014. – №4. – С. 29 - 31.

85. Макаренко О. Міжнародно-правове забезпечення захисту навколишнього середовища під час збройних конфліктів [Текст] / О. Макаренко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №2. – С. 200 - 206.

86. Микієвич М. М., Андрусевич Н. І., Бурякова Т. О. Європейське право навколишнього середовища. – Львів. - 2004. – 389с

87. Німко О.Б. Міжнародне співробітництво та адміністративно-правове регулювання атомної енергетики в Україні// Часопис Київського університету права. -№2. – 2016. – С.276-281

88. Остроумова В.В. Экологическая паспортизация как составляющая управление устойчивым развитием територый и акваторий // Екологічний вісник. – 2012. - № 5 (74). – С.10-11

89. Орендарець, О. Науково-практичні школи та їх роль у розвитку науки екологічного права України [Текст] / О. Орендарець // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2012. – №3. – С.90-96.

90. Павлов Д. М. Організаційно - правові засади реформування сектору безпеки та оборони України як умова підвищення ефективності забезпечення природно - техногенної безпеки та цивільного захисту [Текст] / Д. М. Павлов // Юридична наука. – 2015. – №5. – С. 38 - 45.

91. Пашун А. Шляхи вдосконалення публічного контролю у сфері надрокористування [Текст] / А. Пашун // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №12. – С. 58 - 60.

92. Піддубна Д.С. Правовий захист росилн під час органічного виробництва// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання – 2013. - №10. – С.114-119

93. Пишкін І.І. Проблеми використання твердих побутових відходів у сучасних умовах// Екологічний вісник. – 2012. - № 5 (74). – С.13-14

94. Правдюк А. Визначення та застосування земельно-правової відповідальності як спеціальний вид юридичної відповідальності// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. - №7. – С.45-47

95. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. - К: Істина. - 2005. - 376 с.

96. Про проблеми з відумерлою спадщиною// Землевпорядний вісник. - № 7. – 2015. – С.16-1797. Розумний М. О. Властивості доктрин лісового права [Текст] / М. О. Розумний // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. Вип. 67. – К. : Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 327 - 337.

98. Рудень О. Генеза формування та розвитку екологічних договірних відносин в праві та законодавстві// Публічне право: Науково-практичний юридичний журнал. – 2014. - № 2. – С.293-300

99. Рябець К.А. Адміністративні правовідносини в галузі екології: актуальні проблеми: Монографія / К.А. Рябець; за заг. ред. В.І. Курила. – К. - 2008. - 180 с.

100. Сакаль О., Третяк Н., Петренко А. Екологічна мережа України як екологічний каркас сталого землекористування // Землевпорядний вісник . - № 6. – 2015. – С.33-38

101. Салміна, Я. Науково-теоретичні та законодавчі засади поняття континентального шельфу [Текст] / Я. Салміна // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2012. – №12. – С.97-103.

102. Салміна Я. Особливості правового регулювання проведення наукових досліджень на континентальному шельфі України// Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. - №5. – С.60-66

103. Семенов В. Ф. Конкурентоспроможність зоологічних парків у галузі рекреації і туризму [Текст] / В. Ф. Семенов, А. В. Жупаненко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 295 - 300.

104. Семчик В.І. Земельне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. - К: Вид. Дім «Ін Юре». - 2008. - 600 с.

105. Семчик О. Проблеми використання земель залізничного транспорту України на умовах сервітуту та суперфіцію //Право України. – 2013. - № 6. – С.303-310

106. Свояк Н.І. Проблеми поводження з побутовими відходами// Екологічний вісник. – 2012. - № 6(75). – С.14-15

107. Сілічьов О. С. Проблема санітарних рубок у заповідниках України [Текст] / О. С. Сілічьов, О. П. Бурковський // Екологічний вісник. – 2014. – №4. – С. 23 - 24.

108. Степаненко А.В. Управління природними ресурсами і основні напрями відтворення природного середовища// Екологічний вісник. – 2012. - № 6(75). – С.7-9

109. Степська О.В., Заверюха М.М. Ліс як об’єкт правового регулювання в лісовому та земельному законодавстві України// Часопис Київського університету права. -№2. – 2016. – С.281-285

110. Солов’яненко Н. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення у регулюванні земельних відносин// Землевпорядний вісник. - № 3. – 2015. – С.43-47

111. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб. / Ф.В. Вольвач, М.І. Дробноход, В.Г. Дюканов та ін.; За ред. М.І. Дробнохода. - К: МАУП. - 2002. - 104 с.

112. Третяк В., Любунько Ю. Поняття та сутність природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин// Землевпорядний вісник. - № 3. – 2015. – С.29-34

113. Хвесик М.А. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи їх подолання// Економіка України : Науковий журнал. – 2014. - №1. – С.74-87

114. Ходико Ю. Принцип «єдиного об’єкта» та «єдиної юридичної долі» у відносинах іпотеки земельних ділянок// Вісник Академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2013. - № 1. – С.123-130

115. Фролова А.В. Умови та чинники забезпечення ефективної державної політики// Екологічний вісник. – 2012. - № 5 (74). – С.31-32

116. Чекова, О. Надрокористувачі просять про допомогу [Текст] / О. Чекова // Охорона праці : наук.-вироб. журн. – 2012. – №4. – С. 38-39.

117.Чурсіна К. Об’єкти правовідносин із використання водних ресурсів в аквакультурі// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2013. - № 11. – С.64-67

118. Чи може рада передати земельну ділянку за договором на управління спадщиною// Землевпорядний вісник. - № 7. – 2015. – С.38-40119. Шашук, В. Куди не глянь - ліси зеленіють [Текст] / В. Шашук // Охорона праці : наук.-вироб. журн. – 2012. – №9 (219). – С. 19.

120. Шараєвська Т.А. Поняття та юридичні ознаки надзвичайної екологічної ситуації// Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. - № 4. – С.282-287

121. Шарий Г. Корупція у земельній сфері: шляхи подолання// Землевпорядний вісник. - № 3. – 2015. – С.4-6

122. Шемшученко Ю. С, Мунтян В. Л., Розовский Б. Г. Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды. - К. - 1976. – 167с.

123. Шершун С. Правова оцінка проектів виробничих та інших господарських об'єктів, що впливають на стан навколишнього середовища [Текст] / С. Шершун // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2014. – №12. – С. 155 - 162.

124. Швець В. Контроль та нагляд щодо додержання законів в сфері землекористування [Текст] / В. Швець // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №2. – С. 225 - 229.

125. Шеремет А.П. Земельне право України: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури. - 2005.-632 с.

126. Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. — Харьков. - 1998. – 176с.

127. Щуліпенко В. Є. Україна у глобальному екологічному просторі (енергетичний аспект)// Екологічний вісник - №5 (74). – 2012. – С. 7-9

128. Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. - К.: Либідь. - 2004. - 432 с.

129. Екологічне право України: Особлива частина: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів: Повний академічний курс / В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, М. В., Краснова та ін.; За ред. Академіка АпрН України В. І. Андрейцева. — К. - 2001. – 345с.

130. Екологічні, соціальні та економічні наслідки воєнних дій на сході України та шляхи їхнього подолання [Текст] // Екологічний вісник. – 2014. – №4. – С. 2 - 5.131. Янукович О. Екологічна політика Європейського Союзу: переймання досвіду Україною// Право України: юридичний журнал. – 2013. - № 1-2. – С.437-443.

132. Kadiyevskyy V. A. Sistemic vision of ecological and economic interaction of land-use factors in modern agrosphere// Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №2. – С.313-320

133. Csikosovа A. Ecological elements implementation in the tax system [Текст] = Впровадження екологічних елементів у податкову систему / A. Csikosova, K. Culkova, V. Mokrisova // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – Р. 253 - 261.

134. Boiko V. V. Environmental safety of Ukraine and its regions: the economic dimension [Текст] = Екологічна безпека України та її регіонів: економічний вимір / V. V. Boiko // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – Р. 292 - 301.
12. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС

Урядовий портал України http://www.kmu.gov.ua

Центр політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua

Офіційний сайт Президента України» http://www.president.gov.uaОфіційний сайт ВВР України http://www.zakon.rada.gov.ua

Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал