Програма навчальної дисципліни природноресурсове право України опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка4/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.4 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ.

9.1 Національна шкала оцінювання знань

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.
9.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з природноресурсового права (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з земельного та екологічного права; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).


11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

11.1.Основні нормативно-правові акти

 1. Декларація про державний суверенітет України: прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. - 1990.- № 31. - Ст. 429.

 2. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року//Відомості Верховної Ради України. - 1990 - № 30.- Ст.141.

 3. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року//Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - №. 50. - С. 375.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - № 51. - Ст. 1122.

 5. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.

 6. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року в редакції від 8 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 21. - Ст. 170.

 7. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - Ст. 189.

 8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

 9. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

 10. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40. - Ст. 356.

 11. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144.

 12. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 27 лютого 1991 року // Відомості. - 1991. - № 16. - Ст. 198.

 13. Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 року // Відомості. - 1991. - № 16. - Ст. 200.

 14. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 41.-Ст.546.

 15. Про природно-заповідний фонд України: Закон України 16 червня 1992 року № 2456-ХІІ // Відомості Верховної Ради 1992. - № 34. -т. 502.

 16. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 року в редакції від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 48. - Ст. 252.

 17. Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 52. - Ст. 683.

 18. Про карантин рослин: Закон України від 30 червня 1993 року/ Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 34. - Ст. 352.

 19. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- №4-Ст. 19.

 20. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27.-Ст.218.

 21. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446.

22. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14 жовтня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 46. - Ст.411.

23. Про енергозбереження: Закон України від 1 липня 1994 року//Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 30.-Ст. 283.

24. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995.-№ 12.- Ст.81.

25. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 року //Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 8. - Ст. 54.

26. Про статус гірських населених пунктів в Україні: Закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 9. - Ст. 58.

27. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 14. - Ст. 91.

28. Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 27. - Ст. 198.

29. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15 травня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 29. - Ст. 139.

30. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - Ст. 183.

31. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

32. Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 1. - Ст. 1.

33. Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання: Закон України від 14 січня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. -1998.-№ 22.-СТ.115.

34. Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець»: Закон України від 18 березня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 18. - Ст. 139.

35. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

36. Про рослинний світ: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 22. - Ст. 198.

37. Гірничий Закон України від 6 жовтня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - 50. - Ст. 433.

38. Про захист рослин: Закон України від 14 жовтня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 50. - Ст. 310.

39. Про меліорацію земель: Закон України від 14 січня 2000 року// Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 11.-Ст. 90.

40. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 23. -Ст.176.

41. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 29. -Ст.228.

42. Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 року//Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 31.- Ст.250.

43. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13 липня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 42. -Ст. 348.

44. Про курорти: Закон України від 5 жовтня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 50. - Ст. 435.

45. Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання: Закон України від 19 жовтня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. -2001.-№ 1.- Ст. 1.

46. Про затвердження Загадьнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів: Закон України в редакції під 22 березня 2001 року.// Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 28.-Ст.135.

47. Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 14. - Ст. 97.

48. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 16. - Ст. 112.

49. Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства: Закон України від 17 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України.-2002.-№ 25. - Ст. 172

50. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 7 лютого 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. -№ 30.-Ст.204.

51. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 36. - Ст. 282.

52. Про туризм: Закон України в редакції від 8 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 13. - Ст. 180.

53. Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України від 17 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 38.- Ст.471.

54. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 349.

55. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України.-2003.- № 39.- Ст.350.

56. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст: Закон України від 4 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 24.- Cт. 332.

57. Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки: Закон України від 3 березня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. - 2005.-№ 15.-Ст. 243.

58. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 6 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 4. – Ст. 517.

59. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 27. -Ст.230.

60. Про хімічні джерела струму: Закон України від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 33. - Ст. 279.

61. Про загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки: Закон України від 14 березня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 34. - Ст. 290.

62. Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання використанню фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів: Закон України від 14 вересня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. № 43. - Ст. 420.

63. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів Закон України від 31 травня 2007 року// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua

64. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»: Закон України від 19 березня 2009 року // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 30. - Ст. 428.

65. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву: Закон України від 16 вересня 2008 року // Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

66. Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року: Закон України від 24.05.2012 року// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

67. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 року// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

68. Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат: Закон України // Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

69. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головно як середовища існування водоплавних птахів. Підписана 2 лютого 1971 року в Рамсарі (Іран). Україна приєдналася до конвенції згідно із Законом від 29 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 50.- Ст. 79.

70. Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду Підписана 21 травня 1963 року у Австрії. Україна приєдналася до конвенції згідно із Законом від 12 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 44. - Ст. 222.

71. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин. Підписана 23 червня 1979 року, Україна приєдналася до конвенції згідно із Законом від 19 березня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №.18. -Ст.154.

72. Конвенція про охорону дикої флори та фауни, і природних умов існування в Європі. Підписана 19 вересня 1979 року в Берні (Швейцарія). Ратифікована Законом від 29 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 50. – Ст. 278.

73. Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням. Підписана 1989 року в Швейцарії. Україна приєдналася до конвенції згідно з Законом від 1 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 34. - Ст. 284.

74. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення. Прийнята на конференції країн - ЧЕС 21 квітня 1992 року в Бухаресті (Румунія). Ратифікована постановою Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 23. - Ст. 172.

75. Конвенція про охорону біологічного різноманіття. Підписана 5 червня 1992 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Ратифікована Законом від 29 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- № 49. - Ст. 433.

76. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату. Прийнята 11 червня 1992 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Ратифікована Законом від 29 жовтня 1996 року/ Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 50. - Ст. 277.

77. Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї і про її знищення. Підписана 13 січня 1993 року в Парижі (Франція). Ратифікована Законом від 16 жовтня 1998 року// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua

78. Конвенція про ядерну безпеку. Підписана 20 березня 1994 року у Відні (Австрія). Ратифікована Законом України від 17 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 16. - Ст. 70.

79. Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (конвенція про охорону ріки Дунай). Підписана 17 червні 1994 року в Софії (Болгарія). Ратифікована Законом від 17 січня 2002 року// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua

80. Об'єднана Конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами. Прийнята 29 вересня 1997 року у Відні (Австрія). Ратифікована Законом від 20 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 31.- Ст. 243.

81. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат. Підписана 22 травня 2003 року в Києві (Україна). Ратифікована Законом від 7 квітня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 32.- Ст. 383.

82. Європейська ландшафтна конвенція. Підписана 17 червня 2004 року у Страсбурзі (Франція). Ратифікована Законом від 7 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 52. - Ст. 547.

83. Поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар. Ратифіковані Закон від 18 жовтня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 50. - Ст. 500.

82. Про невідкладні заходи щодо захисту громадян України від наслідків Чорнобильської катастрофи: Постанова Верховної Ради Української РСР від 1 серпня 1990 року // Відомості Верховної Ради України, - 1990 -№ 633.-Ст.466.

83. Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 46. - Ст.637.

84. Про Концепцію державного регулювання безпеки та управління ядерною галуззю в Україні: Постанова Верховної Ради України від 25 січня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 18. - Ст. 106.

85. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24 грудня // Офіційний вісник України від 21.01.2000. - 2000 р. - № 1. - стор. 29. - стаття 6. - код акту 13418/2000

86. Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38-39. - Ст. 248.

87. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем): Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року № 1139 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 100. - Ст. 3330.

88. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 963 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 55. - Ст. 2221.

89. Про затвердження Методики обчислення розміру збитків від забруднення нафтою: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 631 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 18-19. - Ст. 844.

90. Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 8.

91. Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 // Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

92. Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1598 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 49. - Ст. 2187.

93. Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до курортних: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 № 1576 // Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

94. Про внесення змін до Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацію/ видалення: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 року № 544// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

95. Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 541// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

96. Про внесення змін у додаток до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 року № 1068// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

97. Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання): Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 року № 1030// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

98. Положення про Міністерство екології і природних ресурсів України затверджене Указом Президента України від 13 березня 2011р.// Урядовий кур'єр від 11.05.2011. - № 83

99. Положення про Державне агентство рибного господарства затверджене Указом Президента України від 16.04.2011р.// Урядовий кур'єр від 17.05.2011. - № 87

100. Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011р.// Урядовий кур'єр від 11.05.2011. - № 83

101. Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затверджене Указом Президента України від 13.04. 2011р.// Урядовий кур'єр від 11.05.2011. - № 83

102. Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011р.// Урядовий кур'єр від 05.05.2011. - № 80

103. Положення про Державну екологічну інспекцію України, затверджене Указом Президента України від 13.04. 2011р.// Урядовий кур'єр від 11.05.2011. - № 83

104. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391//Офіційний вісник України. – 1998.- № 13. - Ст.91.

105. Про затвердження Положення про Зелену книгу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1286 // Офіційний вісник України .- 2002. -№ 36. - Ст. 1692.

106. Про затвердження Положення про моніторинг земель: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 року № 661// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

107. Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 № 192 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 7.

108. Про затвердження Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1373 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 42.- Ст.2771.

109. Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 року № 413// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

110. Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 57.-Ст.2274.

111. Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 року № 486// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

112. Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 року № 354// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

113. Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня1996 року № 966 // Урядовий кур'єр від 12 вересня 1996 року.

114. Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 року № 881// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

115. Про затвердження Порядку забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 року № 228// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

116. Про затвердження Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 998 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 29. - Ст. 2096.

117. Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368 // Офіційний вісник України. - 2004. -№ 12. - Ст. 740.

118. Про затвердження Порядку одержання допуску-(посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року № 746// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

119. Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 343 // Офіційний вісник України. - 1999.- № 10.-Ст.43.

120. Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 року № 295// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

121. Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №302 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 12.-Ст.574.

122. Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 303 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 12. - Ст. 575.

123. Про затвердження порядку розроблення та затвердження спеціальних методик щодо економічного обґрунтування проектів розвитку курортів та економічної оцінки їх природних лікувальних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 452// Офіційний вісник України. - 2001. - № 20. - Ст. 858.

124. Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 року № 1494 // Офіційний вісник України. -1999. -№ 33.

125. Про затвердження порядку створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 562 // Офіційний вісник України. -2001.-№ 21.-Ст.953.

126. Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення: Постанова Кабінету Міністрів України в редакції від 29 березня 2002 року № 431 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 14.- Ст.741.

127. Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 13.

128. Про затвердження Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року № 456// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

129. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 липня 1995 року № 484// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

130. Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 44 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 4.

131. Про заходи щодо поліпшення роботи з використання і охорони територій курортно-оздоровчого та рекреаційного призначення в Одеській області: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1900//Урядовий кур'єр. – 2003. - № 244.- 25 грудня.

132. Про Комплексну програму соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 року № 9// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

133. Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 554// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

134. Про порядок ведення державного земельного кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року № 15// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

135. Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459 // Урядовий кур'єр. - 1992. - № 35.

136. Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 // Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

137. Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 300 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 12. - Ст.572

138. Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 299 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 12.- Ст.571.

139. Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 року № 140 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 5.

140. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим на садженням у межах міст та інших населених пунктів: Постанова Кабінет у Міністрів України від 08 квітня 1999 року № 559 // Офіційний вісник України,- 1999.-№ 14.

141. Про заходи щодо поліпшення екологічного стану акваторій Чорного та Азовського морів, інших водних об'єктів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 110-р// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

142. Про заходи щодо розвитку курортної зони Великої Ялти: Указ Президента України від 9 квітня 1997 року // Офіційний вісник України. - 1997. -№ 15.

143. Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій: Указ Президента України від 26 березня 1999 року № 284/99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 13.

144. Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які призводять до підкислення, евтрофікації та утворення приземного озону: Розпорядження: Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року № 610-р// Офіційний вісник України. - 2003.-№ 42. - Ст.2230.

145. Про забезпечення раціонального використання природних ресурсів та впорядкування санаторно-курортної діяльності на території курорту Трускавець: Розпорядження Президента України від 10 жовтня 1995 року № 294/95-рп // Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

146. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

147. Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 172// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

148. Про затвердження Інструкції з оформлення органами Міністерства охорони Навколишнього природного середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 05 липня 2004 року № 264 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 31. - Ст. 2104.

149. Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09 березня 2006 року № 108 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 13. - Ст. 916.

150. Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995 року № 7// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

151. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність у межах водоохоронних зон: Наказ Державного комітету України по водному господарству від 29 січня 2001 року № 22 // Офіційний вісник України. – 2001.-№ 7.

152. Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту: Наказ Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 01 жовтня 1999 року. - № 231/539/118/219//Офіційний вісник України .- 1999. - № 42.

153. Про затвердження Інструкції про розгляд заявок та надання дог зволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологіїта інших біологічних агентів: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 2002 року. № 294 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 40. - Ст. 1890.

154. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної, безпеки України в редакції від 4 квітня 2007 року N5 149 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 31.-Ст. 1265.

155. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів за бруднюючих речовин в атмосферне повітря: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 грудня 2008 року № 639 // Офіційний вісник України. - 2009. - № 5. - Ст. 151.

156. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20 липня 2009 року № 389 // Офіційний вісник України. - 2009. - № 63. – Ст. 2242.

157. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації: Наказ Державного комітету України по водному господарству від 29 грудня 2001 року № 290 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 4. - Ст. 151.

158. Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 року № 88 // Офіційний вісник України. -2002. -№ 12.- Ст.631.

159. Про затвердження Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі та Положення про Державну екологічну інспекцію в областях, містах Києві та Севастополі: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19 грудня 2006 року № 548 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 11. - Ст. 399.

160. Про затвердження Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26 жовтня 1995 року № 116// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

161. Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України): Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державний комітет лісового господарства України від 18 липня 2007 року № 332/262 // Офіційний вісник України. - 2007. -№ 58.-Ст.2319.

162. Про Порядок консервації земель: Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 17 жовтня 2002 року № 175 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 8. - Ст. 323.

163. Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень: ДБН 360-92. - [Чинний від 2002-05-01]. - К.: 2002. - 102 с. (Національний стандарт України).

164. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 року// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

165. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 27 червня 2001 року № 02-5/744 з доповненнями, внесеними роз'ясненням Вищого господарського суду України № 04-5/1429 від 18 листопада 2003 року// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.

166. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 року № 17// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. rada.gov. ua.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал