Програма навчальної дисципліни природноресурсове право України опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка3/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.4 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
Тематика курсових робіт:

1. Предмет і методи природноресурсового права.

2. Основні форми взаємодії людини і суспільства з природним середовищем.

3. Об’єкти і суб’єкти природноресурсового права.

4. Принципи природноресурсового права.

5. Природноресурсові відносини як предмет природноресурсового права.

6. Система природноресурсового права.

7. Становлення та розвиток природноресурсового законодавства і права в Україні.

8. Поняття і характеристика джерел природноресурсового права.

9. Кодифікаційні закони як основні джерела природн6оресурсовго права.

10.Спеціаьні закони як джерела природноресурсового права.

11. Основні ознаки та визначення поняття права власності на природні ресурси.

12. Зміст права власності на природні ресурси та його реалізація.

13. Способи захисту й охорони права власності на природні об’єкти та їх ресурси.

14. Поняття і принципи природокористування.

15. Правове регулювання загального природокористування.

16. Правове регулювання спеціального природокористування.

17. Загальна характеристика управління і контролю у галузі природокористування.

18. Правове регулювання ведення державних природноресурсових кадастрів, Червоної і Зеленої книг України.

19. Земельні відносини в умовах сучасної земельної реформи.

20. Склад земельного фонду України та правовий режим цільового використання окремих категорій земель.

21. Правові засади використання земельних ресурсів.

22. Визначення поняття надр як природного об’єкта.

23. Умови і порядок надання надр у користування.

24. Використання надр ля видобування корисних копалин.

25. Поняття і види водокористування, права та обов’язки водокористувачів.

26. Особливості спеціального водокористування водними об’єктами для потреб окремих галузей національної економіки.

27. Стандартизація і нормування в галузі використання вод і відтворення водних об’єктів.

28. Визначення виключної (морської) економічної зони України та права на ї природні ресурси.

29. Особливості правового статусу континентального шельфу України.

30. Використання рибних та інших живих ресурсів виключної (морської) економічної зони.

31. Рослинний світ як об’єкт правового регулювання.

32. Правові форми та види використання природних рослинних ресурсів.

33. Правове регулювання відтворення природних рослинних ресурсів.

34. Поняття лісового фону та лісових ресурсів.

35. Право лісокористування та його види: підстави його виникнення та припинення.

36. Тваринний світ як об’єкт права власності і права користування.

37. Юридична відповідальність за порушення законодавства про використання і відтворення тваринного світу.

38. Поняття і класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду , умови їх створення та оголошення заповідними.

39. Правове регулювання використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

40. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

41. Правовий режим використання природних ресурсів курортів.

42. Правовий режим використання природних ресурсів у лікувально-оздоровчій місцевості.

43. Правовий режим використання природних ресурсів рекреаційних зон.

44. Правове регулювання зеленого туризму.

45. Правові питання використання простору.

46. Правове регулювання використання атмосферного повітря.

47. Особливості правового регулювання використання кліматичного ресурсу.

48. Правовий режим використання природних ресурсів зони екологічного лиха.

49. Правовий режим використання природних ресурсів зон надзвичайних екологічних ситуацій.

50. Спеціальні правові режими використання екологічно уражених природних ресурсів.
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ


  • лекції;

  • семінарські заняття;

  • самостійна робота;

  • індивідуальні та групові консультації.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота.Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену.

На екзамен виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «Природноресурсове право».


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Методичні вказівки

Контрольна робота повинна бути виконана за одним із трьох варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з букв від “А” до “Й” включно, пишуть роботу з першого варіанту, від „К” до „У” – другого, від “Ф” до “Я” – з третього. Робота, виконана з порушенням цієї вимоги, не приймається на рецензію.

Приступаючи до рішення задачі, студент повинен, насамперед, з’ясувати зміст задачі, сутність суперечки, що виникла, і всі обставини справи.

Після цього визначити теми, вивчення яких потрібно для правильної відповіді на питання задачі.

Далі необхідно уважно проаналізувати аргументи сторін і дати їм оцінку. Якщо в завданні вже міститься рішення суду чи консультація правознавця, необхідно оцінити їх обґрунтованість.

Крім цього, обов’язково потрібно освітити теоретичні питання, поставлені в завданні в зв’язку з запропонованою ситуацією. При цьому не можна доповнювати чи змінювати умови завдань, тому що в їх тексті містяться всі дані, необхідні для рішення.

Відповіді на питання, поставлені в задачі, повинні бути юридично грамотними, теоретично і законодавчо обґрунтованими.

При рішенні казусу не слід посилатися для обґрунтування рішення на підручник.

Насамперед, необхідно використовувати першоджерела, а для додаткового обґрунтування своєї позиції монографічну чи іншу спеціальну літературу (наукові статті, коментарі до першоджерел і т.п.).

У всякому разі, відповідь повинна бути досить чіткою, конкретною і аргументованою.

Обсяг контрольної роботи: 20-25 сторінок шкільного зошита чи 10-15 сторінок друкованого тексту.

Контрольна робота повинна бути здана на рецензію не пізніше, ніж за місяць до початку сесії (чи в інший термін, визначений навчальним закладом).

Студенти, що не здали в зазначений термін контрольну роботу, не допускаються до здачі заліку чи екзамену з Екологічного права України.
Задача'>Варіант 1 (А-Й)

Правове регулювання використання земельних ресурсів

Задача 1

Податкова інспекція звернулася до районного суду із заявою про стягнення платежів з гр. Іванова І. за використання ним водних ресурсів і загальнопоширених корисних копалин.

У суді Іванов І. пояснив, що на земельній ділянці, яка виділена йому і передана для ведення фермерського господарства, міститься ставок, який він використовує для напування худоби, є також запаси глини, гравію та піску, які він використовував для будівництва господарських споруд та шляхів. Такі ресурси, на його думку, він має право використовувати безоплатно, враховуючи, що періодично і вчасно вносить земельний податок за передану в його власність землю.

Розкрити особливості даних правовідносин. Надати аналіз основних екологічних прав та обов'язків громадян. Вирішити справу за її змістом.
Задача № 2

У зв'язку з наданням земельної ділянки для організації садівничого товариства "Оріон" його правління звернулося до районної адміністрації, яка приймала вказане рішення, з клопотанням виділити земельну ділянку для облаштування тимчасової зупинки електропоїзда місцевого сполучення. Таке клопотання було задоволено і правління уклало угоду з місцевими будівельниками для зведення згаданої зупинки.

Начальник відділення залізниці, дізнавшись про початок роботи, своїм наказом заборонив використовувати смуги відводу залізниці для вказаної мети, вважаючи, що в межах земель залізниці будь-які роботи та використання земель має здійснюватися виключно за розпорядженням органів залізничного транспорту.

Райдержадміністрація оскаржила вказаний наказ у прокурора району, вважаючи його незаконним.Визначте коло суспільних правовідносин. Висвітліть особливості правового режиму спірної земельної ділянки. Вирішіть справу.

Задача № 3

Згідно з рішенням сільської Ради ТОВ „Мрія” передано в приватну власність 25 га землі, розташованих поза межами прибережної захисної зони — смуги водоохоронної зони озера під сінокоси та пасовища.

Державний інспектор з використання та охорони земель, який був на той час депутатом районної Ради, порушив перед сільською Радою питання про припинення вказаного рішення, оскільки на його думку, воно суперечить чинному законодавству.

При повторному розгляді зазначеного питання на сесії рішення сільської Ради визнано чинним. Державний інспектор з використання і охорони земель звернувся з позовом до господарського суду про визнання його недійсним.Визначте коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу.

Першоджерела:

Нормативно-правові акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України — 1996. — № 30.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України. - 1996.-№ 15.

3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України - 2002. - № 3-4.

4. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. -1995.-№24.

5. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. -1994. -№36.

6. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року в редакції від 6 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. -1996. -№41.Навчально-методична література

1. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закладів/ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс, 2012. – 788с.

5. Земельне право України: Підручник / Під ред. О.О. Погребного та 1.1. Каракаша. - К.: Істина, 2003.-496 с.

6. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине. Монография. - К.: «Истина», 2004. - 215 с.

7. Природноресурсове право України. Навчальний посібник за ред. Каракаша 1.1. - К.: "Істина", 2005.-375 с.

8.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. – К., 2008. – 720с.

9.Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К., 2009. – 438с.

10.Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. П.Д.Пилипенка. – К., 2010. – 401с.11. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.


Варіант 2 (К – У)

Правовий режим використання лісів та лісових ресурсів

Задача №1

Згідно з рішенням міської Ради народних депутатів частина міських лісових угідь разом з водоймою, що на них знаходиться, природним національним парком, регіональним ландшафтним парком, історико-культурним заповідником віднесені до категорії рекреаційної території з обмеженим режимом їх господарського та комунально-складського використання.

Начальник міжрайонного лісового господарства Волошин П. оскаржив це рішення до господарського суду, вважаючи, що зміну цільового використання лісових угідь здійснено з порушенням чинного законодавства.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає скарга задоволенню? Вирішити справу.

Задача № 2

На виділеній фермеру К. площі земель, що становлять єдиний масив, у постійне користування надано 5 га лісових угідь. Фермер К., який до цього працював трактористом у колгоспі, поділив вказані угіддя на чотири функціональні зони: для заняття лісовим господарством, рекреаційною діяльністю, розміщенням сінокосів, пасовищ та вуликів. З цією метою він уклав угоду з п'ятьма працівниками сусіднього сільськогосподарського підприємства "В.", передавши їм вказані лісові угіддя у дострокову оренду разом з 50 вуликами.

У зв'язку з тим, що працівники С. та Л. своєчасно не здали вилучені кошти за проданий мед, фермер К. розірвав з ними вказану угоду і звернувся до суду про повернення незаконно привласнених коштів та лісових угідь.

Суд відмовив у задоволенні позову, вважаючи його непідвідомчим. Фермер К. на це рішення подав апеляційну заяву.Встановіть коло суспільних відносин. Чи є законним рішення місцевого суду? Вирішіть справу.

Задача № 3

До лісогосподарського підприємства звернулося підприємство "Атрант" із заявою на виділення частини лісових угідь та видачу лісового квитка для розміщення об'єктів туристичного табору.

Лісогосподарське підприємство погодилося укласти угоду про надання частини лісових угідь на місці залишення зрубів та згарища для розміщення об'єктів капітального типу за умови, що підприємство своїми ресурсами або за його кошти додатково проведе роботи по лісорозведенню на площі 50 га.

Таку угоду було укладено, і сторони приступили до її виконання. Однак старший інспектор з охорони навколишнього природного середовища державного управління екологічної безпеки області, якому ці факти стали відомі, направив лісогосподарському підприємству письмове повідомлення з вимогою розірвати вказану угоду, оскільки її укладено з порушенням чинного законодавства.

У своїй відповіді керівник лісогосподарського підприємства зазначив, що згідно зі статутом підприємство здійснює управлінські функції, зокрема воно має право видачі лісових квитків на використання лісових ресурсів для розміщення туристичних таборів, баз відпочинку та інших подібних об'єктів.

Старший державний інспектор виніс постанову про накладення адміністративного штрафу на керівника лісогосподарського підприємства та голову підприємства, призупинення розпочатих робіт та звернення з позовом до господарського суду про визнання вказаної угоди недійсною.Окресліть коло суспільних правовідносин. Чи законні дії старшого інспектора? Вирішіть справу.

Першоджерела:

Нормативно-правова база:

1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України - 2002. - № 3-4.

2. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. -1994.-№ 17.

3. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. -1995.-№24.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№15.Навчально-методична література

1. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закладів/ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс, 2012. – 788с.

5. Земельне право України: Підручник / Під ред. О.О. Погребного та 1.1. Каракаша. - К.: Істина, 2003.-496 с.

6. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине. Монография. - К.: «Истина», 2004. - 215 с.

7. Природноресурсове право України. Навчальний посібник за ред. Каракаша 1.1. - К.: "Істина", 2005.-375 с.

8.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. – К., 2008. – 720с.

9.Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К., 2009. – 438с.

10.Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. П.Д.Пилипенка. – К., 2010. – 401с.11. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.

Варіант 3 (Ф – Я)

Правове регулювання використання вод і водних ресурсів

Задача № 1

Житель міста Рожни Свідерський К. на належній йому ділянці розпочав будівництво колодязя, маючи на меті використовувати підземні води для побутових і господарських потреб за допомогою спеціального технічного приладу (насоса).

Під час проведення вказаних робіт його відвідав інспектор територіальної інспекції гірничого нагляду, який, перевіривши умови та характер проведення робіт, виніс постанову про їх припинення та наклав на Свідерського адміністративний штраф у розмірі 500 грн., зазначивши, що останній порушив вимоги чинного законодавства.

Свідерський К. оскаржив цю постанову до суду з вимогою усунення перешкод у користуванні природними ресурсами та стягнення збитків, заподіяних йому незаконним рішенням.Окреслити коло суспільних правовідносин. Дати характеристику правовідносинам, що склалися. Вирішити справу.
Задача № 2

Із земель запасу на невикористаній водоймі, що обміліла природним шляхом, цукровому заводу відведено територію під ставки-водостійники та розміщення очисних споруд відходів цукрового виробництва площею 50 га.

Завод фактично не приступив до розміщення очисних споруд, скидаючи відходи виробництва у ставки-відстійники, а неочищені стічні води — безпосередньо у річку. Внаслідок накопичення відходів почалися підземні зсуви ґрунту, що призвело до забруднення земель сільської спілки, площею близько 100 га сільськогосподарських угідь, було знищено близько 170 га окультурених сінокісних угідь і пасовищ, пошкоджено 70 га лісів першої групи та плантації саджанців на площі 115 га лісогосподарських угідь, забруднено річку та завдано істотної шкоди рибним ресурсам.

Крім того, внаслідок зсуву пошкоджено залізницю на відстані близько 50 км, автомобільну дорогу обласного значення.

На претензії, які надійшли від потерпілих осіб та органів по забезпеченню додержання природоохоронного законодавства про добровільне відшкодування збитків, цукровий завод відповів відмовою, вважаючи це випадковим збігом стихійних явищ та експлуатації ставка-накопичувача. Вважаючи дії адміністрації неправомірними, особи, яким була заподіяна шкода, звернулися за захистом до господарського суду та передали прокуророві району матеріали з клопотанням притягти винних посадових осіб до юридичної відповідальності.

Визначіть коло суспільних відносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу.
Задача № 3

Громадяни С. і Г. звернулися з клопотанням до міської Ради про надання їм у користування рибогосподарської водойми (ставка) для здійснення рибництва.

Міська Рада відмовила їм у задоволенні клопотання, вважаючи, що вирішення цього питання належить не до її повноважень, а до відповідних органів рибоохорони.

Вказані матеріали ці громадяни передали до басейнових органів рибоохорони, але й вони відмовили у задоволенні клопотання, зазначивши, що для вказаної форми діяльності рибогосподарські водойми ними не надаються. Вони уповноважені лише на надання дозволу для спеціального використання водяних живих організмів.

Отримавши відповідні дозволи, громадяни С. і Г. розпочали здійснювати промислове рибальство, що стало підставою для скасування органами рибоохорони виданих дозволів та накладення на них адміністративних штрафів у розмірі 500 гривень.

Зазначені дії органів рибоохорони ці громадяни оскаржили до місцевого суду.Дайте характеристику виду спеціального використання водних живих ресурсів. Вирішіть справу.

Першоджерела:

Нормативно-правова база:

1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України - 2002. - № 3-4.

2. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. -1994.-№ 17.

3. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. -1995.-№24.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№15.Навчально-методична література

1. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закладів/ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс, 2012. – 788с.

5. Земельне право України: Підручник / Під ред. О.О. Погребного та 1.1. Каракаша. - К.: Істина, 2003.-496 с.

6. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине. Монография. - К.: «Истина», 2004. - 215 с.

7. Природноресурсове право України. Навчальний посібник за ред. Каракаша 1.1. - К.: "Істина", 2005.-375 с.

8.Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. – К., 2008. – 720с.

9.Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К., 2009. – 438с.

10.Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. П.Д.Пилипенка. – К., 2010. – 401с.11. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.

Питання до екзамену

1. Методологічні основи функціонування людини і суспільства у природному середовищі

2. Основні форми взаємодії людини і суспільства з природним середовищем

3. Природноресурсові відносини як предмет природноресурсового права та його визначення як комплексної правової галузі

4. Об'єкти природноресурсового права

5. Суб'єкти природноресурсового права та природноресурсова правосуб'єктність

6. Методи правового регулювання природноресурсових відносин

7. Принципи природноресурсового права

8. Система природноресурсового права

9. Поняття і характеристика джерел природноресурсового права

10. Конституційні засади правового регулювання природноресурсових відносин

11. Кодифікаційні закони як основні джерела природноресурсового права

12. Система органів управління і контролю в галузі природокористування

13. Спеціальні закони як джерела природноресурсового права.

14. Нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади та спеціальних органів управління як джерела природноресурсового права.

15. Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в галузі природокористування.

16. Основні ознаки та визначення поняття права власності на природні об’єкти та їх ресурси.

17. Конституційні засади права власності на природні об’єкти та їх ресурси.

18. Право власності на природні об’єкти в природноресурсових кодексах.

19. Зміст права власності на природні ресурси та його реалізація.

20. Способи захисту й охорони права власності на природні об’єкти та їх ресурси.

21. Поняття і принципи природокористування.

22. Основні види природокористування та їх юридичне закріплення.

23. Правове регулювання загального природокористування.

24. Правове регулювання спеціального природокористування.

25. Зміст права природокористування, права й обов’язки природо користувачів.

26. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

27. Функції управління і контролю у галуз природокористування.

28. Правове регулювання ведення державних природноресурсових кадастрів.

29. Правове регулювання ведення Червоної і Зеленої книг України.

30. Земельні відносини в умовах сучасної земельної реформи

31. Склад земельного фонду України та правовий режим цільового використання окремих категорій земель

32. Правові засади використання земельних ресурсів

33. Умови та порядок вирішення земельних спорів стосовно використання земельних ресурсів

34. Визначення поняття надр як природного об'єкта

35. Особливості правовідносин з геологічного вивчення, розвідки та використання надр

36. Компетенція органів державної влади щодо розпорядження надрами

37. Умови і порядок надання надр у користування

38. Використання надр для видобування корисних копалин

39. Загальна характеристика стану та використання водних ресурсів

40. Поняття і види водокористування, права та обов'язки водокористувачів

41. Особливості спеціального водокористування водними об'єктами для потреб окремих галузей національної економіки

42. Стандартизація і нормування в галузі використання вод та відтворення водних ресурсів

43. Особливості застосування спеціальних законодавчих вимог до використання водних ресурсів

44. Визначення виключної (морської) економічної зони України та права на її природні ресурси

45. Особливості правового статусу континентального шельфу України

46. Використання рибних та інших живих ресурсів виключної (морської) економічної зони

47. Охорона суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні

48. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства про виключну (морську) економічну зону

49. Загальна характеристика законодавства про рослинний світ

50. Рослинний світ як об'єкт правового регулювання

51. Види природних рослинних ресурсів

52. Правові форми та види використання природних рослинних ресурсів

53. Правове регулювання відтворення природних рослинних ресурсів

54. Поняття лісового фонду та лісових ресурсів

55. Право лісокористування та його види

56. Підстави припинення права на спеціальне використання лісових ресурсів та земельних ділянок лісогосподарського призначення

57. Особливості державного управління та контролю в галузі використання та відтворення лісів

58. Державний облік лісового фонду, здійснення лісовпорядкування та ведення державного лісового кадастру

59. Загальна характеристика законодавства про тваринний світ

60. Тваринний світ як об'єкт права власності та права користування

61. Основні види використання тваринного світу

62. Державне управління і державний контроль у галузі використання, відтворення і охорони тваринного світу

63. Юридична відповідальність за порушення законодавства про використання і відтворення тваринного світу

64. Поняття і класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду, умови їх створення та оголошення заповідними

65. Правове регулювання використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду

66. Правовий режим природних та біосферних заповідників, національних природних і регіональних ландшафтних парків.

67. Правовий режим інших об'єктів і територій, які підлягають особливій охороні

68. Особливості використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду для наукових досліджень і в освітніх цілях

69. Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду і контроль за режимом їх використання

70. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд

71. Поняття та види природних лікувальних ресурсів і комплексів

72. Правовий режим використання природних ресурсів курортів

73. Правовий режим використання природних ресурсів округів санітарної охорони курортів

74. Правовий режим використання природних ресурсів у лікувально-оздоровчих місцевостях

75. Поняття та види правових режимів природних рекреаційних ресурсів

76. Правовий режим використання природних ресурсів рекреаційних зон

77. Правове регулювання зеленого туризму

78. Особливості правового режиму використання природних ресурсів вільних економічних зон туристсько-рекреаційного типу

79. Поняття та види не матеріалізованих природних ресурсів

80. Правові питання використання простору

81. Правове регулювання використання атмосферного повітря

82. Особливості правового регулювання використання кліматичного ресурсу

83. Правове регулювання використання альтернативних джерел енергії

84. Правове регулювання використання радіочастотного ресурсу

85. Поняття та види правових режимів використання природних ресурсів екологічно уражених об'єктів і природних комплексів

86. Правовий режим використання природних ресурсів зони екологічного лиха

87. Особливості правового регулювання використання природних ресурсів в умовах надзвичайного стану

88. Правовий режим використання природних ресурсів зон надзвичайних екологічних ситуацій

89. Особливості правового режиму використання природних ресурсів території, на якій оголошено карантин

90. Спеціальні правові режими використання екологічно уражених природних ресурсів

9. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал