Програма навчальної дисципліни природноресурсове право України опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка1/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.4 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Природноресурсове право України

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Форма

навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

(семінарські)

Всього ауд.

годин

Курсові роботи

Контрольні

роботи

Самостійна

робота

Всього годин

Кредити

Екзамени

Залік

Денна (ЦГЮ)

3

5

14

18

32

58

90

3

+

-

Заочна

5

8,9

10

2

12+

78

90

3

+

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є засвоєння чинного природноресурсового законодавства, ознайомлення із науковими працями в даній галузі, а також із практикою застосування даних норм в практичній діяльності на території України та за її межами. Дана мета випливає із необхідності набуття знань про те, як на практиці вирішуються складні та спірні питання, що виникають в процесі застосування норм природноресурсового, екологічного, земельного, цивільного і адміністративного законодавства, враховуючи той аспект, що природноресурсове право є комплексною галуззю права, а також навиків пошуку недоліків і шляхів їх усунення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: • історію становлення природноресурсового права як галузі права;

 • предмет і систему природноресурсового права;

 • джерела природноресурсового права;

 • особливості права власності на природні ресурси і права користування природними ресурсами, їх відмінності;

 • управління і контроль у галузі природокористування;

 • особливості використання кожного природного ресурсу в залежності від об’єкта природноресурсового права.

вміти:

 • робити аналіз нормативно-правових актів які регламентують порядок діяльності суб’єктів в даній галузі і порядок використання об’єктів природноресурсового права;

 • аналізувати діяльність органів і установ, що здійснюють управління і контроль за раціональним, ефективним і цільовим використанням природних об’єктів;

 • знаходити недоліки природноресурсового законодавства та шляхи їх подолання.


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Поняття, предмет, метод, принципи та система природноресурсового права

Поняття і значення природноресурсового права. Особливості предмету і об’єкту природноресурсового права. Методи та принципи природноресурсового права. Структура системи природноресурсового права.Тема 2. Становлення та розвиток природноресурсового законодавства і права в Україні

Розвиток природноресурсового законодавства до 1917 р. Особливості розвитку природноресурсового законодавства з 1917 р – 1938 р. Розвиток природноресурсового законодавства і права з 1938 р. – 1990р. Сучасний період розвитку природноресурсового права.Тема 3. Джерела природноресурсового права

Поняття і характеристика джерел природноресурсового права. Конституційні засади правового регулювання природноресурсових відносин та закони як основні джерела природноресурсового права. Нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади та спеціальних органів управління і нормативні акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в галузі природокористування.Тема 4. Право природокористування та правове забезпечення управління і контролю в галузі природокористування

Поняття і принципи природокористування. Основні види природокористування. Зміст права природокористування, права і обов’язки природо користувачів. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування. Загальна характеристика управління в галузі використання природних ресурсів і основні принципи управління природокористуванням. Система органів державної виконавчої влади в галузі використання природних ресурсів. Функції управління і контролю у галузі природокористування. Правове регулювання ведення державних природноресурсових кадастрів, Червоної і Зеленої книги України.Тема 5. Право власності на природні ресурси та об’єкти

Основні ознаки та визначення поняття права власності на природні об’єкти та їх ресурси. Конституційні засади права власності на природні об’єкти та ресурси. Особливості закріплення права власності на природні багатства в поресурсових кодексах та спеціальних законах. Зміст права власності на природні ресурси та його реалізація. Способи захисту права власності на природні ресурси.Тема 6. Правові засади управління в галузі природокористування

Органи загального державного управління. Органи спеціального державного управління. Органи самоврядного контролю. Органи громадського контролю. Функції управління. Державний кадастр. Червона і Зелена книги.Тема 7. Правове регулювання використання земельних ресурсів

Склад земельного фонду України та правовий режим цільового використання окремих категорій земель. Правові засади використання земельних ресурсів. Умови і порядок вирішення земельних спорів стосовно використання земельних ресурсів.Тема 8. Правове регулювання використання надр

Визначення поняття надр як природного об’єкта. Особливості правовідносин з геологічного вивчення, розвідки та використання надр. Умови і порядок надання надр у користування. Використання надр для добування корисних копалин.Тема 9. Правове регулювання використання вод і водних ресурсів

Правове регулювання використання вод і водних об’єктів, особливості, загальна характеристика. Поняття і види водокористування, права водокористувачів. Особливості спеціального водокористування для потреб окремих галузей економіки. Стандартизація і нормування в галузі використання вод і водних ресурсів.Тема 10. Правове регулювання використання ресурсів рослинного світу та виключної (морської) економічної зони

Рослинний світ як об’єкт правового регулювання. Види природних рослинних ресурсів. Правові форми та види використання природних рослинних ресурсів. Правові вимоги до інтродукції, акліматизації та селекції рослин, правила створення та використання ботанічних колекцій. Основні вимоги по веденню „Зеленої книги”. Законодавство про В(м)ЕЗ і континентальний шельф. Використання рибних та інших живих ресурсів В(м)ЕЗ. Охорона суверенних прав України у її В(м)ЕЗ. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства про В(м)ЕЗ.Тема 11. Правове регулювання використання об’єктів та ресурсів рослинного світу

Загальна характеристика законодавства про рослинний світ. Рослинний світ як об’єкт правового регулювання. Види природних рослинних ресурсів. Правові форми та види використання природних рослинних ресурсів. Правове регулювання відтворення природних рослинних ресурсів.Тема 12. Правовий режим використання лісів та лісових ресурсів

Поняття лісового фонду та лісових ресурсів. Право лісокористування та його види. Підстави припинення права на спеціальне використання лісових ресурсів та земельних ділянок лісогосподарського призначення. Державний облік лісового фонду, здійснення лісовпорядкування та ведення державного лісового кадастру.Тема 13. Правове забезпечення використання об’єктів та ресурсів тваринного світу

Загальна характеристика законодавства про тваринний світ. Тваринний світ як об’єкт права власності та права користування. Основні види використання тваринного світу. Державне управління та державний контроль у галузі використання тваринного світу. Юридична відповідальність за порушення законодавства при використанні тваринного світу.Тема 14. Правове регулювання використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Поняття і класифікація територій і об’єктів ПЗФ, умови й порядок їх створення і оголошення заповідними. Правове регулювання використання територій і об’єктів ПЗФ. Правове забезпечення режиму використання природних і біосферних заповідників, національних природних і регіональних ландшафтних парків, заказників, пам’яток природи і заповідних урочищ, ботанічних садів і дендрологічних парків, зоологічних парків і парків-пам’яток садово-паркового мистецтва і інших особо охоронюваних об’єктів. Особливості використання територій та об’єктів ПЗФ для наукових дослідів. Державний облік об’єктів ПЗФ і контроль за дотриманням режиму їх охорони.Тема 15. Правове регулювання використання курортних, оздоровчих та лікувальних об’єктів і територій

Поняття і види природних лікувальних ресурсів та комплексів. Правовий режим використання природних ресурсів курортів. Правовий режим використання природних ресурсів округів санітарної охорони курорту. Правовий режим використання природних ресурсів у лікувально-оздоровчих місцевостяхТема 16. Правове регулювання використання природних рекреаційних ресурсів

Рекреація. Природні рекреаційні ресурси. Загальна і спеціальн6а рекреаційна якість. Загальний правовий режим рекреаційних зон. Спеціальний правовий режим рекреаційних зон. Зелений туризм.Тема 17. Правові вимоги щодо використання не матеріалізованих природних ресурсів та їх компонентів

Поняття та види не матеріалізованих природних ресурсів. Правові питання використання простору. Правове регулювання використання атмосферного повітря. Особливості правового регулювання використання кліматичного простору. Правове регулювання використання альтернативних джерел енергії. Правове регулювання використання радіочастотного ресурсу.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

с.р.

л

п

с.р.

1.Поняття, предмет, метод, принципи і система природноресурсового права

5

1

2

2

6

2

0

4

2.Становлення та розвиток природноресурсового законодавства та права України

4

0

0

4

4

0

0

4

3.Джерела природноресурсового права

5

1

2

2

7

2

0

4

4.Право природокористування

5

1

2

2

7

2

0

4

5.Право власності на природні ресурси та об’єкти

4

0

0

4

4

0

0

4

6.Правові засади управління в галузі природокористування

5

1

2

2

6

0

0

6

7. Правове регулювання використання земельних ресурсів

6

2

2

2

4

0

0

4

8. Правове регулювання використання надр

4

0

0

4

4

0

0

4

9. Правове регулювання використання вод і водних ресурсів

6

2

2

2

4

0

0

4

10. Правове регулювання використання природних ресурсів В(м)ЕЗ і континентального шельфу України

5

1

2

2

4

0

0

4

11. Правове регулювання використання об’єктів та ресурсів рослинного світу

3

1

0

2

4

0

0

4

12.Правовий режим використання лісів та лісових ресурсів

4

0

0

4

4

0

0

4

13.Правове забезпечення використання об’єктів та ресурсів тваринного світу

4

0

0

4

6

0

0

6

14. Правове регулювання використання об’єктів та територій природно-заповідного фонду

8

2

2

4

8

2

2

4

15.Правове регулювання використання курортних, оздоровчих та лікувальних об’єктів і територій

4

0

0

4

6

0

0

6

16. Правове регулювання використання природних рекреаційних ресурсів

4

0

0

4

4

0

0

4

17.Правові вимоги щодо використання нематеріалізованих природних ресурсів та їх компонентів

6

2

2

2

6

2

0

6

18. Спеціальний правовий режим використання природних ресурсів екологічно уражених об’єктів та забруднених територій

2

0

0

2

2

0

0

3

Усього годин

90

14

18

58

90

10

2

78


5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема: Поняття, предмет, метод, принципи і система природноресурсового права

 1. Поняття природноресурсового права.

 2. Предмет і об’єкт природноресурсового права.

 3. Методи природноресурсового права.

 4. Принципи природноресурсового права.

 5. Система природноресурсового права

Тема: Джерела природноресурсового права

1. Поняття та характеристик джерел природноресурсового права.

2. Конституція як джерело природноресурсового права.

3. Кодифікаційні закони як основні джерела природноресурсового права.

4. Спеціальні закони як джерела природноресурсового права.

5. Нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади та спеціальних органів управління.

6. Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.
Тема: Право природокористування


 1. Поняття та принципи природокористування.

2. Основні види природокористування.

3.Правове регулювання загального природокористування.

4.Правове регулювання спеціального природокористування.

5. Зміст права природокористування. Права й обов’язки природокористувачів.

6. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.
Тема: Правові засади управління в галузі природокористування

1. Загальна характеристика управління і контролю у галузі природокористування.

2. Система органів управління і контролю.

3. Функції управління і контролю у даній галузі.

4. Правове регулювання ведення державних природноресурсових кадастрів.

5. Правове регулювання ведення Червоної і Зеленої книг України.


Тема: Правове регулювання використання земельних ресурсів

1. Склад земельного фонду України та правовий режим цільового використання окремих категорій земель.

2. Правові засади використання земельних ресурсів.

3. Умови та порядок вирішення земельних спорів стосовно використання земельних ресурсів.


Тема: Правове регулювання використання вод і водних ресурсів

1. Поняття і види водокористування, права та обов’язки водокористувачів.

2. Особливості спеціального водокористування водними об’єктами для потреб окремих галузей національної економіки

3. Стандартизація і нормування в галузі використання вод та відтворення водних ресурсів

4. Особливості застосування спеціальних законодавчих вимог до використання водних ресурсів.
Тема: Правове регулювання використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду

1. Поняття і класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ).

2. Умови створення ПЗФ і умови оголошення їх заповідними.

3. Правове регулювання використання територій та об’єктів ПЗФ.

4. Правовий режим природних та біосферних заповідників.

5. Правовий режим національних природних і регіональних ландшафтних парків.

6. Правовий режим інших територій, які підлягають особливій охороні

7. Особливості використання територій та об’єктів ПЗФ для наукових досліджень і в освітніх цілях.

8. Державний кадастр територій та об’єктів ПЗФ і контроль за режимом їх використання.

9. Юридична відповідальність за порушення законодавства про ПЗФ.


Тема: Правове регулювання використання природних ресурсів В(м)ЕЗ та континентального шельфу України

1. Законодавство про В(м)ЕЗ і континентальний шельф.

2. Використання рибних та інших живих ресурсів в В(м)ЕЗ.

3. Охорона суверенних прав України у її В(м)ЕЗ.

4. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства про В(м)ЕЗ.
Тема: Правові вимоги щодо використання не матеріалізованих природних ресурсів та їх компонентів

1.Поняття та види не матеріалізованих природних ресурсів.

2.Правові питання використання простору.

3.Правове регулювання використання атмосферного повітря.

4. Особливості правового регулювання використання кліматичного ресурсу.

5. Правове регулювання використання альтернативних джерел енергії.

6. Правове регулювання використання радіочастотного ресурсу

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал