Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврівСкачати 184.85 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.05.2017
Розмір184.85 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Факультет лінгвістики
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор НТУУ «КПІ»
___________ Ю.І. Якименко
(підпис) (ініціали, прізвище)
«____»___________ 2015 р.
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА
ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
підготовки
бакалаврів
напряму
всіх напрямів підготовки технічних, гуманітарних і
соціально-економічних спеціальностей (за винятком
6.020303)
Ухвалено Методичною Радою НТУУ «КПІ»
Протокол від __ ___2015 р. № __
Заст. голови Методичної Ради
_________ _ С.П. Гожій _
(підпис) (прізвище та ініціали)
«____» ______________2015 р.
Київ – 2015

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:
доцент, канд. філол. наук Березовенко А.В.
(посада, науковийступінь, вченезвання, прізвище, ім’я, по батькові)
__________
(підпис)
доцент, канд. філол. наук Дзюбенко Л.І.
(посада, науковийступінь, вченезвання, прізвище, ім’я, по батькові)
__________
(підпис)
ст. викладач Шевчук Т.І.
(посада, науковийступінь, вченезвання, прізвище, ім’я, по батькові)
__________
(підпис)
Програму затверджено на засіданні кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»
Протокол від «18» листопада 2015 року № 5
Завідувач кафедри
_________ А.В. Березовенко
(підпис) (ініціали, прізвище)
«____» ______________2015 р.
 НТУУ «КПІ», 2015 рік
2

ВСТУП
Програму навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» укладено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» усіх напрямів підготовки технічних, гуманітарних і соціально-економічних спеціальностей на основі Єдиної типової
навчальної програми з української мови, частина 3, (2009 р.) з урахуванням вимог до визначення рівня володіння мовою, представлених у «Програмі з української мови як
іноземної ІІ середній рівень (В 2)», затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ
№ 789 від 24.06.2014р.), а також Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти:
вивчення, викладання, оцінювання.
Навчальна дисципліна належить до циклу гуманітарної підготовки.
Навчальна програма відповідає національним кваліфікаційним рівням досягнень;
забезпечує стандартизовану базу для розробки робочих програм кредитних модулів з дисципліни «Українська мова як іноземна» у відповідності до професійних потреб студентів та запитів сучасного суспільства.
Предмет навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для бакалаврів:
сукупність компонентів (граматика, лексика, фонетика, стилістика), необхідних для формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності у студентів з метою забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному, професійному й соціокультурному середовищі.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Українська мова як іноземна» вивчається протягом 7 семестрів, забезпечуючи засвоєння студентами необхідних знань з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, і разом з предметами «Історія української культури», «Історія України» формує гуманітарну складову в програмі підготовки майбутнього фахівця.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1.
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності практичного використання необхідних мовленнєвих умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності для отримання знань із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін.
3

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни
Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання:
Знання
Лінгвістичні знання:
1) фонетичні:

основні фонетичні й інтонаційні норми української вимови на рівні, що забезпечує
розв’язання комунікативних завдань у різних сферах спілкування;

всі інтонаційні конструкції;
2) лексичні:

спеціальна термінологія й специфічні конструкції наукового стилю на матеріалі
навчальних дисциплін;

стилістичне вживання багатозначних слів, можливість вживання слів у прямому й переносному значенні;

вживання синонімів, антонімів, омонімів, паронімів;

вживання фразеологічних зворотів;
3) граматичні:
1. Особливості функціонування частин мови у різностильових текстах;
2. Характерні типи словотворчих моделей іменників, прикметників, дієслів, дієприслівників,
дієприкметників, прислівників.
3. Вираження суб’єктно-предикатних відношень:
− вираження суб’єкта;
− кваліфікація й характеристика суб’єкта;
− вираження предиката;
− функція дії, що поширюється й не поширюється на об’єкт;
− узгодження суб’єкта й предиката;
− активні й пасивні конструкції;
4. Вираження характеру перебігу дії (види дієслова):
− творення видових форм дієслова;
− функціонування видів дієслова в простому й складному реченнях;
− конструкції з фазисними дієсловами в поєднанні з інфінітивом;
− конструкції з імперативом;
− функції повинності й можливості.
5. Вираження об’єктних відношень:
− функції об’єкта у реченні;
− конструкції з прямим об’єктом;
− конструкції з непрямим об’єктом;
− складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.
6. Вираження атрибутивних відношень:
− конструкції з узгодженим означенням;
− конструкції з неузгодженим означенням;
− активні й пасивні дієприкметники, дієприкметниковий зворот;
− складнопідрядні речення з підрядними означальними.
7. Вираження обставинних відношень (просторових, часових, способу дії, міри й ступеня):
− просторові відношення в простому й складному реченнях;
− часові відношення в простому й складному реченнях;
− дієприслівники, дієприслівниковий зворот;
− вираження способу дії, міри й ступеня в простому й складному реченнях.
8. Вираження порівняння та зіставлення явищ (просте й складне речення).
4

9. Вираження обставинних відношень (умовних, допустових, причинно-наслідкових, мети) в простому й складному реченнях.
10. Вираження заперечення:
− конструкції із заперечною часткою не й словом немає;
− конструкції із заперечними займенниками й прислівниками.
11.Вираження модальних відношень:

бажаності, ймовірності, необхідності;
− засоби, що вказують на об’єктивну та суб’єктивну оцінку інформації;
− засоби, що вказують на спосіб представлення факту чи об’єкта;
− засоби, що встановлюють між висловлюваннями логічні відношення.
12. Вставні слова і словосполучення:
− модальної оцінки (впевненість, невпевненість, передбачення,сумнів, імовірність);
− емоційної оцінки (радість, співчуття, жаль, застереження);
− вказівка на джерело повідомлення;
− вказівка на зв'язок думок, послідовність викладу;
− оцінка стилю висловлювання, способу вираження думки;
− привертання уваги співрозмовника.
13. Безсполучникове речення:
− вираження одночасності, послідовності, зіставлення чи протиставлення у безсполучникових реченнях, що наближаються до складносурядних речень;
− вираження об'єктних, означальних, обставинних відношень у безсполучникових реченнях, що наближаються до складнопідрядних.
13. Вираження зв’язку всередині речення й між реченнями.
14. Вираження зв’язку між частинами складного речення.
15. Означення зв’язку між реченнями (складне синтаксичне ціле).
Академічне мовлення:
− виступати з презентаціями чи доповідями з питань, пов'язаних з навчанням;
− враховувати аудиторію і мету висловлювання;
− викласти план-схему висловлювання та логічно структурувати ідеї;
− користуватись відповідними правилами презентації, мовою жестів тощо;
− коментувати таблиці, графіки і схеми;
− користуватись адекватними стратегіями під час проведення презентацій;
− дотримуватись теми виступу;
− враховувати різні точки зору, виділяти основну ідею, розширювати та розвивати її.
Академічне письмо:
− викладати зміст академічного тексту стисло й логічно, чітко структурувати ідеї вступу,
основної частини, висновків;
− організовувати текст як послідовність абзаців, з доречним вживанням заголовків і
підзаголовків логічних частин тексту;
− користуватися логічними сполучниками для поєднання абзаців в єдиний текст;
− коректно наводити цитати;
− писати вступ та висновки;
− укладати бібліографію;
− вичитувати та виправляти роботу.
Соціокультурні знання:

основні правила мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях спілкування у навчально- професійній, соціально-культурній, офіційно-діловій сферах;

лінгвокраїнознавча інформація, в тому числі професійно орієнтована;
5

Прагматичні знання: сутність та особливості іншомовної комунікації, характер взаємодії
комунікантів під час іншомовного спілкування.
Уміння в усіх видах мовленнєвої діяльності:
1) аудіювання:

сприймати на слух зміст закінченого аудіотексту ;

розуміти розгорнуте мовлення, складні лінії аргументації за умови, що тема досить знайома і напрям розмови позначається ознаками експліцитно;

розуміти основний тематичний зміст, а також найбільш значущу інформацію лекції,
дискусії зі спеціальності;

розуміти семантику окремих фрагментів тексту і ключових одиниць, що визначають особливості розвитку змісту тексту за визначеною темою;

орієнтуватися в різноманітних сферах і ситуаціях спілкування відповідно до лінгвістичних та екстралінгвістичних параметрів, що їх визначають;

розуміти основні цілі й мотиви мовця, характер його ставлення до предмета мовлення;
2) говоріння:
Діалогічне мовлення

брати участь у діалозі з достатнім ступенем невимушеності й спонтанності так, щоб взаємодія з носіями мови відбувалася максимально природньо;

досягати визначених цілей комунікації у різноманітних сферах спілкування у діалогічній формі мовлення з дотриманням основних формул мовленнєвого етикету;

брати активну участь у дискусії у знайомих контекстах, викладаючи й захищаючи свою точку зору;

репродукувати зміст прочитаного або прослуханого тексту (переказ);

розгортати короткий конспект лекції у детальне повідомлення;

брати участь у діалозі й полілозі на тему майбутньої спеціальності, соціально- культурні, суспільно-політичні теми;

вільно вступати у комунікативні ситуації різного характеру;
Монологічне мовлення

досягати визначених цілей комунікації у різноманітних сферах спілкування у монологічній формі мовлення з дотриманням основних формул мовленнєвого етикету;

висловлювати точку зору на запропоновану тему, наводячи аргументи "за" і "проти";

будувати повідомлення за запропонованою темою згідно з певним планом на основі
декількох текстів або вивчених тем;

продукувати власні монологічні висловлювання на основі аналізу прочитаного чи прослуханого з вираженням згоди, незгоди, заперечення;

продукувати чіткі, детальні висловлювання про широке коло питань з аргументацією власної точки зору, що стосуються академічної і професійної сфери спілкування;
3) читання:

сприймати фактичну інформацію тексту науково-технічного, науково-популярного,
професійно орієнтованого, соціокультурного та офіційно-ділового характеру, виділяти основну й другорядну інформацію, розуміти експліцитно виражене ставлення автора;

сприймати зміст тексту в цілому, визначати тему, розуміти логічну схему розгортання тексту;

виділяючи головну інформацію, вміти передати її зміст іншими словами;

вміти висловити зміст абзацу одним-двома реченнями;

дати характеристику явищу, події, висловити своє ставлення до прочитаного, скласти плани різних типів;

читати з високим ступенем самостійності тексти загальнотехнічного характеру;

знаходити задану інформацію у декількох текстах однакової тематики;
6

4) письмо:

відтворювати письмовий і аудіотекст, демонструючи уміння виділяти основну
інформацію, здійснювати компресію шляхом відкидання другорядної інформації та використання лексико-синтаксичних засобів (конспектування лекцій, друкованих текстів);

створювати власний текст, що стосується академічної, офіційно-ділової та професійної сфер спілкування, з правильним взаєморозташуванням частин всередині
висловлювання;

писати повідомлення, узагальнюючи інформацію або наводячи аргументи "за" чи "проти" певної точки зору;

здійснювати дистанційне письмове спілкування, вести записи побаченого чи прочитаного з елементами кількісної та якісної характеристики, оцінки, з використанням типізованих композиційних компонентів (вступ, розгортання теми,
висновки);

анотувати та реферувати відповідні тексти.
Досвід:

роботи з адаптованими й автентичними професійно орієнтованими текстами у всіх видах мовленнєвої діяльності;

усного та письмового, монологічного та діалогічного спілкування за широким тематичним (в тому числі професійно орієнтованим) спектром із застосуванням адекватних складності думки граматичних структур;

висловлювання власної точки зору з обговорюваної проблеми, її логічна аргументація;

участі у розмові відповідно до ситуації спілкування з дотриманням вимог мовленнєвого етикету;

гармонійної реалізації мовленнєвої діяльності із застосуванням набутих знань.
2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
На вивчення навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» відводиться 495
годин / 16,5 кредитів ECTS.
Навчальна дисципліна містить 6 кредитних модулів:
1. Українська мова з елементами професійно орієнтованого спілкування .
2. Вступ до української мови професійно орієнтованого спілкування .
3. Українська мова професійного спрямування 1.
4. Українська мова професійного спрямування 2.
5. Українська мова професійно орієнтованого спілкування. Ділове мовлення 1.
6. Українська мова професійно орієнтованого спілкування. Ділове мовлення 2 .
7

Рекомендований розподіл навчального часу
Форма навчання
Кредитн
і модулі
Всього
Розподіл навчального часу за видами занять
Семестрова атестація**
кр ед ит
ів го ди н
ле кц
ії
П
ра кт ич ні
(с ем
ін ар сь кі
)
за ня тт я
Л
аб ор ат ор ні
ро бо ти
(к ом п’
ю те рн
і
пр ак ти ку м
и)
С
Р
С
Денна
Всього
16,5
495
-
495
-
459*
1 3,6 108
-
108
-
90
Залік (1семестр)
2 3,6 108
-
108
-
90
Залік (2семестр)
3 3
90
-
90
-
90
Залік (3 семестр)
4 3
90
-
90
-
90
Екзамен (4 семестр)
5 2,4 72
-
72
-
72
Залік (6 семестр)
6 0,9 27
-
27
-
27
Екзамен(7 семестр)
Заочна
Всього
16,5
495
34
30
-
431
1 3,6 108 6
6
-
96
Залік (1семестр)
2 3,6 108 6
6
-
96
Залік (2 семестр)
3 3
90 6
4
-
80
Залік (3 семестр)
4 3
90 6
4
-
80
Екзамен (4семестр)
5 2,4 72 8
4
-
60
Залік (6 семестр)
6 0,9 27 2
6
-
19
Екзамен (7 семестр)
* Позакредитні години на СРС забезпечуються за рахунок резерву бюджету часу студента,
який передбачений на поглиблене вивчення окремих дисциплін, студентську наукову роботу в обсязі 5 годин на тиждень (РОЗПОРЯДЖЕННЯ НТУУ «КПІ» №5-122 від 27.10.2015 р.).
** Семестрова атестація у 5 семестрі не проводиться.
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Зміст навчальної програми дисципліни «Українська мова як іноземна» включає такі
складники:
1. Сфери (академічні / професійно орієнтовані) і види спілкування (контактне −
дистанційне, безпосереднє − опосередковане, усне − писемне, діалогічне −
монологічне тощо); функції (наприклад, комунікативна функція включає спілкування,
повідомлення тощо); академічні й професійно орієнтовані мовленнєві ситуації;
невербальні засоби спілкування; комунікативні цілі і наміри; професійно орієнтовані
теми, проблеми і тексти; професійно орієнтовані мовленнєві вміння і вправи для
їхнього розвитку; відповідні завдання.
2. Лінгвосоціокультурний матеріал, соціальні ситуації; навички оперування цим матеріалом і вправи для їхнього формування; вміння вступати у комунікативні
стосунки, орієнтуватися у професійно орієнтованих ситуаціях і керувати ними; вправи для їхнього розвитку; відповідні знання.
3. Академічний / професійно орієнтований мовний матеріал (лексичний, граматичний);
навички оперування цим матеріалом і вправи для їхнього формування; відповідні
знання.
8

4. Навчальні і комунікативні стратегії; вміння оперування ними і вправи для їхнього розвитку; відповідні знання.
Навчальні стратегії включають: мнемонічні (запам'ятовування), когнітивні
(стосуються аналізу і трансформації навчального матеріалу), соціальні (передбачають уміння
і бажання спілкуватися іноземною мовою), метакогнітивні (концентрація на навчанні,
обдумування, планування, керування, самоконтроль і самооцінка).
Комунікативні або компенсаторні стратегії використовуються в процесі оволодіння професійно орієнтованою іноземною мовою (формулювання своєї думки у граматичному і
лексично спрощеному вигляді тощо).
Кредитний модуль 1. Українська мова з елементами професійно орієнтованого
спілкування
Аудіювання
Види текстів:
- адаптовані з фундаментальних дисциплін;
- фрагменти лекцій з фундаментальних дисциплін;
- неадаптовані соціально-культурної тематики.
Мета:
- зрозуміти основний зміст аудіотексту;
- детально зрозуміти аудіотекст;
- вилучити основну інформацію з почутого.
Читання
Види читання:
- вивчальне читання адаптованих текстів та неадаптованих фрагментів лекцій з фундаментальних дисциплін;
- вивчальне й ознайомлювальне читання текстів соціально-культурної сфери спілкування.
Мета:
- удосконалення техніки читання;
- засвоєння термінів фундаментальних дисциплін;
- засвоєння лексико-граматичного матеріалу;
- розуміння основного змісту;
- повне і точне розуміння змісту тексту.
Говоріння
Монологічне мовлення:
- виступ з підготовленими повідомленнями (опис, розповідь) з тематики фундаментальних та
інших навчальних дисциплін, країнознавства;
- репродукування прослуханого й прочитаного тексту.
Діалогічне мовлення:
- участь у діалозі-розпитуванні навчальної та соціально-культурної тематики.
Письмо
Види письма:
- складання простого питального плану та простого номінативного плану до тексту;
- репродукування інформації, отриманої під час аудіювання або читання;
- написання конспекту;
9

- продукування письмового тексту описового, розповідного характеру.
Мовний матеріал
Лексичний:
- лексичні одиниці за тематикою фундаментальних та інших навчальних дисциплін;
- розширення лексичного запасу в соціально-культурній сфері спілкування.
Граматичний:
- вираження суб’єктно-предикатних відношень;
- вираження характеру перебігу дій.
Кредитний модуль 2. Вступ до української мови професійно орієнтованого спілкування
Аудіювання
Види текстів:
- неадаптовані з фундаментальних дисциплін;
- фрагменти лекцій з фундаментальних дисциплін;
- неадаптовані країнознавчої тематики.
Мета:
- зрозуміти основний зміст аудіотексту, професійно орієнтованої презентації, які за змістом і лінгвістично є складними;
- детально зрозуміти аудіотекст;
- зрозуміти повідомлення на конкретні й абстрактні теми, мовлення яких нормативне.
Читання
Види читання:
- вивчальне й ознайомлювальне читання неадаптованих текстів та неадаптованих лекцій з фундаментальних дисциплін, науково-популярних текстів;
- вивчальне й ознайомлювальне читання текстів соціально-культурної й офіційно-ділової сфери спілкування.
Мета:
- розширення термінологічного словника фундаментальних дисциплін;
- засвоєння лексико-граматичного матеріалу;
- розуміння основного змісту;
- повне і точне розуміння змісту тексту.
Говоріння
Монологічне мовлення:
- підготовлене повідомлення (опис, розповідь) з тематики фундаментальних дисциплін і
країнознавства;
- репродукування прослуханого й прочитаного тексту;
- підготовлене висловлювання за змістом декількох професійно орієнтованих і науково- популярних текстів;
- непідготовлене висловлювання за змістом тексту соціально-культурної сфери.
Діалогічне мовлення:
- участь у діалозі-бесіді науково-популярного, соціально-культурного характеру;
- участь у співбесіді, інтерв’ю.
10

Письмо
Види письма:
- складання складного номінативного плану до тексту;
- репродукування заданої інформації, отриманої під час аудіювання або читання;
- продукування письмового тексту описового, розповідного характеру з тематики соціально-культурної сфери спілкування;
- заповнення анкет, написання заяви, пояснювальної записки.
Мовний матеріал
Лексичний:
- особливості мовленнєвого етикету спілкування;
- лексико-граматичні особливості тексту;
- терміни й термінологічні словосполучення фундаментальних дисциплін;
- розширення лексичного запасу в соціально-культурній сфері спілкування.
Граматичний:
- вираження об’єктних відношень;
- вираження атрибутивних відношень.
Кредитний модуль 3. Українська мова професійного спрямування 1.
Аудіювання
Види текстів:
- неадаптовані професійно орієнтовані й науково-популярні;
- неадаптовані соціально-культурної тематики.
Мета:
- зрозуміти основний зміст аудіотексту;
- детально зрозуміти аудіо текст;
- вилучити задану інформацію.
Читання
Види читання:
- вивчальне, ознайомлювальне й пошукове читання неадаптованих текстів фундаментальних дисциплін, професійно орієнтованих і науково-популярних текстів;
- вивчальне читання професійно орієнтованих текстів;
- вивчальне й ознайомлювальне читання текстів соціально-культурної сфери спілкування.
Мета:
- розширення термінологічного словника фундаментальних дисциплін;
- формування професійно орієнтованого термінологічного словника;
- засвоєння лексико-граматичного матеріалу;
- розуміння основного змісту;
- повне і точне розуміння змісту тексту;
- вилучення заданої інформації з декількох текстів.
11

Говоріння
Монологічне мовлення:
- підготовлене й непідготовлене висловлювання (опис, розповідь, пояснення) з професійно орієнтованої та країнознавчої тематики;
- репродукування прослуханого й прочитаного тексту;
- підготовлене висловлювання за змістом декількох текстів.
Діалогічне мовлення:
- участь у діалозі-бесіді за тематикою декількох джерел соціально-культурного характеру;
- участь у діалозі-розпитуванні професійно орієнтованої тематики.
Письмо
Види письма:
- формулювання й розгортання тез;
- складання складного номінативного й тезового планів;
- репродукування заданої інформації, отриманої під час аудіювання або читання;
- продукування тексту за змістом декількох джерел.
Мовний матеріал
Лексичний:
- професійно орієнтовані терміни й термінологічні словосполучення;
- розширення лексичного запасу в соціально-культурній сфері спілкування;
- засоби компресії наукового тексту.
Граматичний:
- вираження обставинних відношень (просторових, часових, способу дії, міри й ступеня);
- вираження порівняння й зіставлення явищ.
Кредитний модуль 4. Українська мова професійного спрямування 2
Аудіювання
Види текстів:
- неадаптовані науково-популярні;
- неадаптовані соціально-культурної тематики;
- автентичні в рамках тематики ділового спілкування;
- публічні виступи.
Мета:
- зрозуміти основний зміст аудіотексту;
- детально зрозуміти аудіотекст;
- вилучити задану інформацію.
Читання
Види читання:
- пошуково-ознайомлювальне й пошуково-вивчальне читання текстів професійної, науково- публіцистичної тематики;
- пошуково-вивчальне й пошуково-ознайомлювальне читання текстів офіційно-ділової й соціально-культурної тематики;
12

- переглядове читання професійно орієнтованих текстів та текстів в рамках тематики офіційно-ділової мови.
Мета:
- розширення професійно орієнтованого термінологічного словника;
- засвоєння лексико-граматичного матеріалу;
- розуміння основного змісту;
- повне і точне розуміння змісту;
- отримання / пошук спеціальної професійно орієнтованої інформації та аргументації;
- пошук спеціальної інформації з текстів за тематикою офіційно-ділової мови.
Говоріння
Монологічне мовлення:
- підготовлені й непідготовлені висловлювання (визначення, міркування, доказ тощо) з тематики прочитаного;
- репродукування прослуханої інформації й прочитаного тексту.
Діалогічне мовлення:
- діалог-бесіда й діалог-дискусія за тематикою прочитаного;
- ділова бесіда у форматі реального, телефонного, кіберспілкування (скайп,
відеоконференція тощо);
- участь у рольовій грі у вказаних ситуаціях.
Письмо
Види письма:
- репродукування прослуханого й прочитаного у формі тез;
- підготовлені висловлювання (визначення, міркування, доказ тощо) з тематики прочитаного.
Мовний матеріал
Лексичний:
- мовленнєві штампи, кліше;
- особливості оформлення основних видівтекстів.
Граматичний:
- вираження обставинних відношень (умовних, допустових, причинно-наслідкових,
мети);
- вираження заперечення.
Кредитний модуль 5. Українська мова професійно орієнтованого спілкування. Ділове
мовлення 1.
Аудіювання
Види текстів:
- автентичні фахові;
- публіцистичні.
Мета:
- зрозуміти основний зміст аудіотексту;
- детально зрозуміти аудіотекст.
Читання
Види читання:
13

- усі види читання складних фахових, науково-публіцистичних текстів;
- пошуково-вивчальне й пошуково-ознайомлювальне читання текстів офіційно-ділової й соціально-культурної тематики;
- переглядове, пошуково-ознайомлювальне читання текстів засобів масової інформації.
Мета:
- розуміння основного змісту;
- повне і точне розуміння змісту;
- отримання / пошук спеціальної фахової інформації та аргументації;
- пошук спеціальної інформації з текстів за тематикою офіційно-ділової мови;
- засвоєння лексико-граматичного матеріалу;
- смисловий аналіз специфічних структур оригінального фахового тексту;
- аналітико-синтетична обробка наукової інформації.
Говоріння
Монологічне мовлення:
- підготовлені й непідготовлені висловлювання з тематики прочитаного з використанням композиційних засобів зв’язку, оцінки й аргументації;
- репродукування прослуханої інформації й прочитаного тексту з вираженням власної думки;
- публічний виступ за темою майбутньої спеціальності.
Діалогічне мовлення:
- діалог-бесіда й діалог-дискусія за тематикою прочитаного;
- ведення діалогу-дискусії за темою майбутньої спеціальності.
Письмо
Види письма:
- реферування, анотування друкованих джерел професійно орієнтованої, науково-популярної
сфер;
- написання та обмін професійно орієнтованими повідомленнями, нотатками тощо, коли усне спілкування неможливе/недоречне;
- написання професійно орієнтованих звітів, рефератів, доповідей, тез, бакалаврської роботи;
- оформлення супровідної документації до науково-навчальних і власне наукових творів
(оформлення бібліографії, бібліографічний опис, оформлення цитат тощо);
- написання автобіографії, резюме, службової й доповідної записок, офіційного листа.
Мовний матеріал
Лексичний:
− особливості мовленнєвого етикету в офіційно-діловій сфері спілкування (співбесіда,
інтерв’ю);
− лексико-граматичні особливості складання й реквізити заяви, пояснювальної записки;
− засоби оформлення супровідної документації до текстів різних стилів;
− засоби аналітико-синтетичної обробки наукової інформації.
Граматичний:
- вираження модальних відношень;
- засоби трансформації наукового тексту.
14

Кредитний модуль 6. Українська мова професійно орієнтованого спілкування. Ділове
мовлення 2
Читання
Види читання:
- усі види читання фахових, науково-популярних і текстів соціально-культурної тематики;
- переглядове, пошуково-ознайомлювальне читання текстівзасобів масової інформації.
Мета:
- розуміння основного змісту;
- повне і точне розуміння змісту;
- отримання / пошук спеціальної фахової інформації та аргументації;
- повторення лексико-граматичного матеріалу модулів 1-5;
- аналітико-синтетична обробка наукової інформації.
Говоріння
Монологічне мовлення:
- підготовлені й непідготовлені висловлювання з професійно орієнтованої й науково- популярної тематики з використанням композиційних засобів зв’язку, оцінки й аргументації;
- підготовлені усні монологічні висловлювання з соціально-культурної тематики, що виноситься на іспит;
- підготовлене монологічне висловлювання за тематикою бакалаврської роботи;
Діалогічне мовлення:
- діалог-бесіда й діалог-дискусія за тематикою прочитаного;
- ведення діалогу-дискусії за темою бакалаврської роботи.
Письмо
Види письма:
- реферування, анотування друкованих джерел наукового, науково-популярного,
соціально-культурного характеру;
- написання професійно орієнтованих звітів, рефератів, доповідей, тез, бакалаврської роботи;
- оформлення супровідної документації до науково-навчальних і наукових творів
(оформлення бібліографії, бібліографічний опис, оформлення цитат тощо).
4. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Загальною метою практичних занять є подальше формування, розвиток і
вдосконалення в іноземних студентів мовної, комунікативно-мовленнєвої та соціальної
компетенцій у науково-професійній, соціально-культурній і офіційно-діловій сферах спілкування у межах заданої тематики та в рамках просунутого (В 2) рівня володіння мовою.
Кредитний модуль 1. Українська мова з елементами професійно орієнтованого
спілкування
1. Математика – мова науки.
2. Фізика як наука про природу.
3. Хімія в навколишньому світі.
15

4. Нобелівські премії.
5. Київ – столиця України. Історія й сьогодення.
Кредитний модуль 2. Вступ до української мови професійно орієнтованого спілкування
1. Комп’ютер у нашому житті.
2. Інтернет як сучасний засіб зв’язку.
3. Вища освіта в контексті міжкультурної взаємодії.
4. Національний технічний університет України «КПІ».
5. Видатні вчені, чиї імена пов’язані з КПІ.
Кредитний модуль 3. Українська мова професійного спрямування 1.
1. Засоби масової інформації як джерело комунікації.
2. Штучний інтелект.
3. Робототехніка.
4. Роль мови в суспільстві.
5. Україна. Історія й сучасність.
Кредитний модуль 4. Українська мова професійного спрямування 2
1. Інформаційні технології й питання безпеки.
2. Інноваційні технології в сучасному світі.
3. Лазерні технології.
4. Культура наукового мовлення.
5. Видатні особистості України.

Кредитний модуль 5. Українська мова професійно орієнтованого спілкування. Ділове
мовлення 1.
1. Наука й довкілля.
2. Проблеми енергозбереження в сучасному світі.
3. Моральна відповідальність науковця ХХІ століття.
4. Світова економічна система в сучасному світі.
5. Людина й суспільство.
6. Досягнення голографії.
7. Молодіжні субкультури.
8. Сучасні винаходи та відкриття у світовій науці.
Кредитний модуль 6. Українська мова професійно орієнтованого спілкування. Ділове
мовлення 2.
1. Майбутня професія студента. Перспективи розвитку.
2. Людина й освоєння космічного простору.
3. Біосфера й людина.
4. Нанотехнології.
5. Термоядерна енергетика.
5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Студентами заочної форми навчання виконуються семестрові домашні контрольні роботи, які
додаються до Робочих програм кредитних модулів.
6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
16

1. ВакуленкоТ., КосенкоН. Українськамова: практичний порадник / Т.Вакуленко,
Н.Косенко. –Х.:ВД «ШКОЛА»,2008. – 352 с.
2. Єдина типова навчальна програма з української мови для студентів-
іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів
України III-IV рівнів акредитації. Ч. 3: навч. програма / Науково-метод. комісія з підготовки іноземних громадян, Нац. техн. ун-т України «Київський політехн. ін-т» ;
уклад. Л. І. Дзюбенко [та інші]. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 52 с.
3. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення. Фахове і нефахове спілкування: навч.
посіб. / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк: БАО, 2010. – 479 с.
4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання / Наук. ред. укр. видання д. пед. н., проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт,
2003. – С. 273.
5. Інформаційно-довідкові матеріали щодо роботи з іноземними громадянами в галузі
освіти України / М-во освіти і науки України; відпов. за вип. В.О. Лисіков. – К.: ВЦ
КНТЕУ, 2001. – 177 с.
6. Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури: Темат. зб. наук. праць / Під ред. Н. Ф. Зайченко та ін. – К.: ІСДО, 1993. – 187 с.
7. Малий українсько-російський термінологічний словник для студентів-іноземців
(природничо-науковий профіль) / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; уклад. С. П. Король ; [відп. ред. Н. С. Саєнко]. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 48 с.
8. Методична розробка з наукового стилю української мови / для іноземних студентів вищих економічних навчальних закладів / Укл. С.А. Чезганов. – К.: КНЕУ, 2002 – 52с.
9. Методичні рекомендації до складання робочих программ дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів. 2-ге вид., переробл. і допов. / В. М.
Головенкін – К.: Політехніка, 2006. – 20 с.
10. Наука і техніка в сучасному світі: збірник науково-популярних текстів та навчальнихзавдань для студентів-іноземців технічних вишів / Г. Бойко, І. Василишин,
Т. Гроховська, О. Качала, А. Моторний, І. Юзвяк; за ред. І. Карого. – Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 180 с.
11. Новітній українсько-російський словник /Укл.Л.П.Коврига. –Х.:Белкар-книга,2006. –
1280 с.
12. Програма з російської мови для студентів-іноземців основних факультетів вищих навчальних закладів України. / Н.І. Нагайцева, Т.О. Снігурова та ін. – Х.: ХНУ імені
В.Н. Каразіна, 2008 – 59 с.
13. Програма з української мови як іноземної: ІІ середній рівень (В2) / Н. С, Ніколаєва та
ін.; Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, каф. укр. та рос. мов як
іноземних – Київ: Четверта хвиля, 2015. – 55 с.
14. Скиба. Н. Г. Українська мова для студентів іноземців [наукове мовлення] / Скиба Н. Г.
– К.: Логос, 2015. – 250 с.
15. Словник труднощів української мови / Д. Г. Гринчишин, А. О. Капелюшний та ін.: За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Рад.шк., 1989. – 336 с.
16. Тлумачний словник сучасної української мови / Л. П. Коврига, Т. В. Ковальова, В. Д.
Пономаренко. / За ред. доктора філол. наук, проф. В. С. Калашника. – Харків :Белкар- книга, 2005. – 800 с.
17. Україна: історія й сучасність. Навчальний посібник з вивчального читання для
іноземних студентів / К. Г. Чудопалова, Т. І. Шевчук. – К.: НТУУ «КПІ» – рукопис.
18. Українська літературна вимова і наголос: словник-довідник: близько 50000 сл. / АН
УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні; [відп. ред. М. А. Жовтобрюх; уклад.: І. Р.
Вихованець, С. Я. Єрмоленко, Н. М. Сологуб, Г. Х. Щербатюк]. – К.: Наук.думка, 1973.
– 724 с.
19. Українська мова для іноземних студентів. Газетно-публіцистичні текси та завдання до них (навч.-метод. посіб.) / Дідківська Л. П., Любчевська-Сокур В. О., Ніколаєва Н. С. –
Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2012. – 327 с.
17

20. Українська мова: навч. посіб. з вивч. читання для студентів-іноземців природн.-наук.
профілю / Л. І. Дзюбенко, С. П. Король ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін- т». – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 131 с.
21. Українська мова: навч. посіб. з вивч. читання для студентів-іноземців екон. профілю /
Л. І. Дзюбенко, С. П. Король; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ:
НТУУ «КПІ», 2014. – 99 с.
22. Український орфографічний словник: Близько 100 000 слів / ред. А. Свашенко,
О. А. Леонова. – Донецьк: Сталкер,1999. – 480 с.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Для перевірки успішності навчання у кредитних модулях передбачені поточний і
підсумковий контроль.
Поточний контроль реалізується на практичних заняттях при виконанні тестів і
контрольних робіт, написанні творчих завдань тощо. Завдання для проведення поточного контролю розробляються викладачами кожного окремого курсу з урахуванням особливостей навчання мови на даному курсі.
Підсумковий контроль у 1,2,3,6 семестрах проводиться у формі заліку, який складається з двох частин – письмової та усної. Письмова частина проводиться у формі
комбінованого тесту, який включає наступні різновиди роботи: розуміння прослуханого тексту, розуміння прочитаного тексту, лексичні завдання, граматичні завдання, письмо. Усна частина проводиться у формі бесіди за вивченими темами. Обидві частини застосовуються з метою перевірки сформованості конкретних навичок і вмінь усного та письмового мовлення.
Підсумковий контроль у 4, 7 семестрах проводиться у формі екзамену, метою якого є
визначення рівня володіння студентами українською мовою в усіх видах мовленнєвої
діяльності, включає:
1) письмову частину (контроль розуміння прослуханого, прочитаного, лексико- граматичний тест, письмове монологічне висловлювання);
2) усну частину (реферування фахового тексту, анотування професійно орієнтованого тексту, монологічне висловлювання на запропоновану соціально-культурну тему, діалог- бесіду).
Студентами заочної форми навчання, окрім зазначених завдань, виконуються семестрові домашні контрольні роботи.
Зразки семестрових контрольних робіт, завдань підсумкового контролю, тестів,
екзаменаційних білетів, а також РСО додаються до робочих програм кредитних модулів.
8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Рекомендовано розробити робочі програми для денної та заочної форм навчання відповідно до «Методичних рекомендацій до складання програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів» (НТУУ «КПІ», 2014 р.) наступних кредитних модулів:
1. Українська мова з елементами професійно орієнтованого спілкування .
2. Вступ до української мови професійно орієнтованого спілкування .
3. Українська мова професійного спрямування 1.
4. Українська мова професійного спрямування 2.
5. Українська мова професійно орієнтованого спілкування. Ділове мовлення 1.
18

6. Українська мова професійно орієнтованого спілкування. Ділове мовлення 2 .
У процесі розробки РПКМ необхідно дотримуватися дидактичних та методичних принципів, слід враховувати професійне спрямування факультетів для вибору питань, що оптимально відповідають комунікативним особливостям фахового поля.
До РПКМ необхідно додати зразки завдань, тестів та екзаменаційних білетів підсумкового контролю, семестрових контрольних робіт (заочна форма навчання).
Завдання для проведення поточного контролю розробляються викладачами кожної
окремої групи з урахуванням особливостей навчання мови на факультетах.
РСО необхідно розробити відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів» (НТУУ «КПІ», 2012).
Професійно орієнтована комунікативна методика передбачає навчання іноземної мови як вмінню, так і засобу спілкування в академічному та професійному середовищі з використанням автентичних професійно орієнтованих матеріалів. У процесі навчання застосовуються індивідуальна, групова та фронтальна форми роботи та використовується робота за схемами: викладач↔студент, викладач↔група, студент↔студент. З метою поглиблення вивчення навчального матеріалу та інтенсифікації навчального процесу викладачами кафедри розробляються методичні вказівки (до практичних занять, до самостійної роботи тощо), роздатковий матеріал та використовують ТЗН.
Отже, укладена Програма навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна»
дозволить студентам системно вивчати іноземну мову та набути необхідних академічних і
професійно орієнтованих іншомовних знань, навичок та вмінь відповідно до рівня володіння мовою.
19


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал