Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010102 «Початкова освіта» 2015 рікСкачати 124.23 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір124.23 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

Кафедра початкової та дошкільної освітиУкраїнська мова за професійним спрямуванням
Програма

навчальної дисципліни

підготовки бакалавра

спеціальності 6.010102 «Початкова освіта»

2015 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кафедра початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Галина Крохмальна - асистент кафедри початкової та дошкільної освіти.

Обговорено та рекомендовано до затвердження кафедрою початкової та дошкільної освіти

“____”________________2015 року, протокол № ___

ВСТУП


Програма вивчення навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 6.010102 «Початкова освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усього та писемного мовлення; основи професійного мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.

Міждисциплінарні звʼязки: сучасна українська мова, дисципліни фахового спрямування.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного мовлення педагога.

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова фахової діяльності педагога

Змістовий модуль 3. Культура писемного та усного професійного мовлення педагога.

Мета та завдання навчальної дисципліни

  1. Метою викладання навчальної дисципліни є:

формування умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сфері, підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців-педагогів.

  1. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • практичне оволодіння нормами сучасної української літературної мови;

 • вільне користування функціональними стилями та їх підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку;

 • засвоєння відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, вироблення навичок їх складання;

 • набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і коригування фахових текстів,

 • розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні педагогів.

  1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • принципи і засоби професійного мовлення;

 • особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні функції;

 • специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови;

 • основи ведення ділової документації українською мовою;

 • основні принципи професійного спілкування українською мовою;

 • основи педагогічної термінології;

 • види документів, пов’язаних із професійною діяльністю, реквізити документів, правила їх оформлення;

 • терміни та професіоналізми, які використовуються у фаховому спілкуванні;

 • лексичні, морфологічні, синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні;

 • особливості професійного спілкування;

 • основи культури професійного спілкування;

 • етикет професійного спілкування.

вміти:

 • чітко визначати і користуватися двома формами професійного мовлення: усною і писемною, знати їх особливості;

 • володіти навичками культури мовлення і нормами української літературної мови;

 • складати професійні тексти та документи, дотримуючись норм сучасної української літературної мови, використовуючи методику складання фахової документації, термінологічні словники тощо;

 • здійснювати аналіз і коригувати тексти фахової інформації відповідно до норм української літературної мови;

 • перекладати тексти українською мовою, працюючи з іншомовними фаховими текстами, використовуючи термінологічні та електронні словники;

 • логічно формувати думки, дотримувати послідовності й точності викладу;

 • володіти принципами і засобами професійного спілкування;

 • володіти етикою та культурою діалогу.

На вивчення дисципліни відводиться 108 годин, 3 кредити ECTS.
 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного мовлення педагога.

Тема 1: Вступ. Державотворча роль української мови. Функції мови. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Природа і функції мови. Мова і нація. Поняття “національна мова”. Політика лінгвоциду. Форми лінгвоциду. Правовий статус української мови. Поняття “державна мова”, “офіційна мова”. Критерії затвердження мови у функції державної. Мовні питання в Конституції України. Закон про мови в Україні. Європейська хартія про мови національних меншин. Передумови прийняття мовного законодавства в Україні. Мовна політика. Мовна ситуація в Україні.

Тема 2: Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Функції фахової мови: функція професійної комунікації, номінативна, акумулятивна (нагромадження наукових знань і практичного досвіду), сигніфікативна (передання обсягу понять), функція референції (співвіднесеність спеціальних найменувань з об’єктами дійсності).

Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.


Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова фахової діяльності педагога.

Тема 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні. Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термінологія у професійному мовленні вчителя початкової школи. Іншомовні терміни у фаховій термінології педагога. Роль термінології в професійному спілкуванні. Становлення української педагогічної термінології. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Професіоналізми і номенклатурні назви. Стандартизація термінів.

Тема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю. Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. Анотування і реферування наукових текстів. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Науковий етикет.

Тема 3. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів. Форми і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклади. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів. Особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові висловлювань.
Змістовий модуль 3. Культура писемного та усного професійного мовлення педагога.

Тема 1. Документи, їхнє призначення і класифікація. Основні реквізити документів. Правила написання ділових паперів навчального закладу. Стандартизація тексту документів. Документи високого і низького рівня стандартизації. Мовний етикет у писемному професійному мовленні педагога.

Тема 2. Документи щодо особового складу. Заява, її реквізити та оформлення. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Накази щодо особового складу. Призначення заяви, характеристики, автобіографії, резюме, та їх оформлення. Типи заяв за походженням і місцем виникнення. Реквізити документації щодо особового складу і порядок їх розташування.

Тема 3. Документи інформаційного характеру. Лексичні норми української літературної мови у професійному спілкуванні. Службові листи. Адреса, телеграма, телефонограма. Довідка. Службові записки. Ознаки і правила оформлення довідково-інформаційних документів. Етикет службового листування, особливості оформлення різних типів листів, типові мовні звороти, якими можна послуговуватись при складанні листів різних типів. Нові вимоги щодо оформлення адреси. Особливості складання телеграми, талефонограми. Оформлення службових записок, довідки.

Тема 4. Документи службового характеру. Оформлення службових записок (доповідної та пояснювальної), довідки. Протокол, витяг з протоколу. Розписка. Правила скорочування слів у діловому мовленні. Групи протоколів, вимоги до його тексту, правила оформлення витягу з протоколу.Звіт. План. Оголошення, повідомлення про захід. Призначення, особливості складання та правила оформлення плану та звіту. Структура оголошення, повідомлення про захід.

Тема 5. Розпорядчі документи навчального закладу. Типи розпорядчих документів навчального закладу: накази директора, постанови, рішення, розпорядження, вказівки. Основна функція розпорядчих документів (групування їх залежно від способу (процедури) ухвалення рішень — одноособові, колегіальні); складання і оформлення наказів із основної діяльності; підготовка проекту наказу; зміст реквізитів наказів і вимоги до їх оформлення; організація тексту розпорядчих документів; доведення наказу до відома виконавців.

Тема 6. Документи, що мають фахове спрямування.Особливості укладання професійних документів відповідно до напряму підготовки. Система фахових документів сучасного педагога. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв. Наказ щодо особового складу. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

Тема 7. Усне професійне мовлення, вимоги до усного професійного мовлення. Публічний виступ та його різновиди у навчальних закладах. Нормативність та правильність фахового мовлення. Суть і види усного професійного мовлення. Монолог. Діалог. Полілог. Вербальні та невербальні компоненти спілкування. Вимоги до усного мовлення.

Тема 8. Специфіка публічного мовлення. Види публічного мовлення. Жанри публічних виступів. Способи підготовки до публічного виступу. Етика усного професійного спілкування. Культура управління:ділові наради, засідання, збори. Міжперсональне професійне спілкування (педагогічна рада, ділова телефонна розмова, ділова бесіда, переговори, приймання відвідувачів, дискусія тощо).

 1. Рекомендована література

Базова література

 1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008.

 2. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 1997.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2009.

 4. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.

 5. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.

 6. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. — К.Арій, 2009.

 7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.:Арій, 2009.

 8. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2009.

 9. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. — К.:Алєрта, 2009.


Допоміжна література

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Укл. і гол. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001.

 3. Войналович О. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять) / О. Войналович, В. Моргунюк. – К. : Вирій, Сталкер, 1997.

 4. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови.  К.: МАУП, 2002.

 5. Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навч. посібн. – К.: Знання, 2008.

 6. Гнатишена І. М. Словник інтернаціональних терміноелементів грецького та латинського походження в сучасній термінології // І. М. Гнатишена, Т. Р. Кияк. – К. : Academia, 1996.

 7. Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С. І. Головащук. – К. : Наук. думка, 2001.

 8. Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. – К. : Радянська школа, 1986.

 9. Гриценко Т. Українська мова та культура мовлення. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 10. Жовтобрюх В.Ф., Муромцева О.Г. Культура мови вчителя: Курс лекцій. Харків, 1998.

 11. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення.  Харків: Торсінг, 2004.

 12. Іванишин В., РадевичВинницький Я. Мова і нація.  Дрогобич, 1994.

 13. Калашник В. Українсько-російський словник наголосів / В. Калашник, Л. Савченко. – X. : Каравела, 1997.

 14. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

 15. Коваль А.П. Культура ділового мовлення.- К., 1982.

 16. Коваль А.П. Культура української мови. - К., 1966.

 17. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. - К., 1987.

 18. Коваль А.П. Слово про слово. - К., 1986.

 19. Культура мови і культура в мові. – К., 1991.

 20. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К., 1990.

 21. Масенко Л. Мова і політика.– К., 1989.

 22. Наконечна Г. Українська науковотехнічна термінологія: історія і сьогодення.  Львів: Кальварія, 1999.

 23. Огієнко І.І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. – К., 1995.

 24. Панько Т.І., Кочан Г.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство.  Л.: Світ, 1994.

 25. Полюга Л. М. Словник антонімів / Л. М. Полюга. – К. : Радянська школа, 1987.

 26. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови / Л. М. Полюга. – К. : Довіра, 2001.

 27. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови.  Тернопіль: Навч. книга  Богдан, 2000.

 28. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1993.

 29. Практикум з українського ділового мовлення / Л. Г. Погиба, Н. Г. Шкуратяна, Т. О. Грибіниченко та ін. – К. : ФАДА, ЛТД, 2002

 30. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкуваня. – Львів, 2001.

 31. Сербенська О. Культура усного мовлення: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 32. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. – К., 2004.

 33. Словник іншомовних слів / [За ред. О. С. Мельничука]. – К. : УРЄ, 1985.

 34. Словник іншомовних слів : [23 000 слів та термінологічних словосполучень] / [Укл. Л. О. Пустовіт, Л. І. Скопненко, Г. М. Сюта та ін.]. – К. : Довіра, 2000.

 35. Словник синонімів української мови : У 2 т. / [Укл. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк та ін.]. – К. : Наук. думка1999–2000.

 36. Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П. Грищенка.  К.: Вища школа, 1997.

 37. Сучасна українська мова /За ред. О.Д.Пономарева. - К., 1997.

 38. Тараненко О.О., Брицин В.М. Російськоукраїнський словник (сфера ділового спілкування) / НАН України, Інститут української мови.  К., 1997.

 39. Український правопис.  К.: Наук. думка, 1993.

 40. Українсько-російський словник наукової термінології / [За заг. ред. Л. О. Симоненко]. – К.; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004.

 41. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів.  К.: Довіра, 1998.


Інтернет-ресурси

 1. www.mova.info

 2. www.novamova.com.ua 

 3. www.pereklad.kiev.ua

 4. www.pravopys.net

 5. www.r2u.org.ua

 6. www.rozum.org.ua

 7. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua  (“Словники України”)

 8. http://slovo.ridne.net  (Електронні версії словників термінографічної серії Слово Світ)

 9. http://www.slovnyk.net (Великий тлумачний словник сучасної української мови)

 10. http://r2u.org.ua; http://krym.linux.org.ua  (Академічний російсько-український словник за ред. А. Кримського)

 11. http://www.rosukrdic.iatp.org.ua  (Російсько-український словник сталих виразів)

 12. http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm (Українська мова : Енциклопедія)
 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит (усний).
 1. Засоби діагностики успішності навчання

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою усних та письмових опитувань на практичних заняттях, тестувань, письмових контрольних робіт,

усних екзаменаційних завдань.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал