Програма навчальної дисципліни нотаріат України опис навчальної дисципліни форма навчання Курс СеместрСторінка5/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.5 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

9. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ


9.1 Національна шкала оцінювання знань

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

9.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з порівняльного правознавства (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з порівняльного правознавства; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).


11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Нормативно-правові акти:

  1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28

 1. червня 1996 року „ Відомості Верховної Ради України”, - 1996. - №30, ст.141

 2. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2004 року, „Відомості

 3. Верховної Ради України” – 2004.-№40-44, ст.356

 4. Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2002 року, „Відомості

 5. Верховної Ради України” – 2002.-№21-22, ст.135

 1. Земельний кодекс України, прийнятий 25 жовтня 2001 року, „Відомості

 1. Верховної Ради України” – 2002.-№3-4, ст.27

 1. Податковий кодекс України, прийнятий 02 грудня 2010 року, „Голос України”. – 2010.

 2. Закон України „Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року, „Відомості

 1. Верховної Ради України” – 1993. - №39, ст.383

 2. Закон України „ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1 липня 2004 року №-1952-ІV „Відомості Верховної Ради України” – 2004.- №51 – ст.553

 3. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7.04.2011 року

 4. Закон України від 18.11.2003 № 1255-IV «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»

 5. Закон України від 05.06.2003 № 898-IV «Про іпотеку»

 6. Указ Президента України від 22.02.2010 № 211/2010 Про День нотаріату

 7. Указ Президента України від 10.07.1998 № 762/98 Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій

 8. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про вищу кваліфікаційну комісію нотаріату» від 31.08.2011р. № 923

 9. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання та опису і зразка такого бланка» від 05.08.2009 № 812

 10. Постанова КМУ «Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю» від 22.02.1994 № 102

 11. Постанова КМУ «Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених» від 15.06.1994 № 419

 12. Постанова КМУ «Про умови оплати праці працівників державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів» від 11.09.2007 № 1123

 13. Постанова КМУ «Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек» від 31.03.2004 № 410

 14. Постанова КМУ «Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів» від 26.05.2004 № 671

 15. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна» від 5 липня 2004 N 830

 16. Постанова КМУ «Про затвердження державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі» від 11.05.2011 № 491

 17. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 26.10.11 № 1141

 18. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 22.06.2011 № 703

 19. Постанова Ради Міністрів УРСР «Про затвердження Переліку документів, по яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор» від 12.10.1976 № 483

 20. Наказ Міністерства юстиції України (МЮУ) «Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 22.02.2012 року за № 296/5.

 21. Наказ МЮУ «Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства» від 22.12.2010 року № 3253/5

 22. Наказ МЮУ «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю» від 11.07.2012 № 1043/5

 23. Наказ МЮУ «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування» від 11.11.2011 № 3306/5

 24. Наказ МЮУ «Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України» від 23.06.2011 N 1707/5

 25. Наказ МЮУ «Про затвердження Порядку проходження стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та підготовки стажиста до нотаріальної діяльності», від 27 червня 2008 року № 1094/5

 26. Наказ МЮУ «Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України» від 27.12.2004 № 142/5/310

 27. Наказ МЮУ «Про затвердження Положення про державний нотаріальний архів» від 18.05.2009 № 870/5

 28. Наказ МЮУ «Про затвердження Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності» від 23.03.2011 № 888/5

 29. Наказ МЮУ «Про затвердження Порядку проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації» від 25.09.2012 № 1418/5

 30. Наказ МЮУ «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування» від 11.11.2011 № 3306/5

 31. Наказ МЮУ «Про затвердження Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса» від 22.03.2011 № 871/5

 32. Наказ МЮУ «Про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату”, від 28 грудня 1993 року

 33. Наказ МЮУ «Про затвердження Порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 02.08.2011 № 1936а/5

 34. Наказ МЮУ «Про затвердження Положення про вищу кваліфікаційну комісію нотаріату»

 35. Наказ МЮУ «Про затвердження Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю» від 20 січня 1994 року.

 36. Наказ МЮУ «Про затвердження Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса, та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату» від 28.07.2011 № 1905/5

 37. Наказ МЮУ «Про затвердження Програми стажування громадян України в державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів» від 07.07.2011 № 1812/5

 38. Наказ МЮУ «Про затвердження Порядку внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату» від 28.07.2011 № 1904/5

 39. Наказ МЮУ «Про організацію роботи з проведення кваліфікаційних іспитів щодо допуску до нотаріальної діяльності» від 02.11.2011 № 3252/5

 40. Наказ МЮУ «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів» від 22.12.2010 № 3256/5

 41. Наказ МЮУ «Про затвердження Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру» від 04.01.1998 № 3/5

 42. Наказ МЮУ «Про поліпшення роботи з надання нотаріальних послуг населенню» від 30.05.2008 № 914/5

 43. Наказ МЮУ «Про затвердження деяких нормативних актів з питань покращання нотаріального обслуговування населення» від 30.05.2008 № 750/7

 44. Наказ МЮУ «Про печатку приватного нотаріуса» від 08.12.2008 № 2116/5

 45. Наказ МЮУ «Про затвердження Порядку перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства» від 24.12.2008 № 2260/5

 46. Наказ МЮУ «Про затвердження складу Комісії з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю» від 19.04.2010 № 326/7

 47. Постанова Верховного суду України від 31.01.1992 № 2 «Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні».
Підручники та навчально-методичні посібники:

 1. Iльїна Ю. П. Деякi правовi аспекти оскарження дiй нотарiусiв у цивiльному процесi [Електронний ресурс] / Ю. П. Iльїна // Часопис цивілістики . - 2013. - Вип. 15. - С. 128-131.

 2. Аршава І. О. Державне управління процесами розвитку в сучасній Україні латинської моделі нотаріату [Електронний ресурс] / І. О. Аршава // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління . - 2013. - Вип. 1. - С. 127-135

 3. Аршава І. О. Концептуальні засади вдосконалення державного управління нотаріатом в Україні [Електронний ресурс] / І. О. Аршава // Держава та регіони. Сер. : Державне управління . - 2013. - № 1. - С. 43-48

 4. Бондар І. В. До питання про поняття нотаріального діловодства [Електронний ресурс] / І. В. Бондар // Наше право . - 2014. - № 1. - С. 137-142.

 5. Бондарєва М. В. Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування [Електронний ресурс] / М. В. Бондарєва // Університетські наукові записки . - 2006. - № 3-4. - С. 153-159.

 6. Голоядова Т. О. Особливості взаємодії нотаріуса з органами державної податкової служби в Україні [Електронний ресурс] / Т. О. Голоядова // Південноукраїнський правничий часопис . - 2014. - № 2. - С. 97-99.

 7. Гуледза А. Г. Нотаріальні системи сучасності: організаційно-правовий аспект [Електронний ресурс] / А. Г. Гуледза // Форум права . - 2011. - № 4. - С. 162-166

 8. Гура І. В. Нотаріат як публічно-правовий інститут охорони та захисту прав громадян [Електронний ресурс] / І. В. Гура // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2011. - № 1(1). - С. 57-63.

 9. Денисяк Н. М. Історiя виникнення, розвиток та реформування iнституту нотарiату в Українi [Електронний ресурс] / Н. М. Денисяк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція . - 2013. - Вип. 5. - С. 145-147.

 10. Денисяк Н. М. Розвиток нотарiату як запорука глобальної перебудови української цивiльно-правової системи [Електронний ресурс] / Н. М. Денисяк // Часопис цивілістики . - 2013. - Вип. 15. - С. 81-84.

 11. Долинська М. С. Поняття, предмет та методи українського нотаріального права [Електронний ресурс] / М. С. Долинська // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ . - 2012. - № 2. - С. 186-194

 12. Долинська М. С. Генезис нотаріату в Київській Русі [Електронний ресурс] / М. С. Долинська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична . - 2013. - Вип. 2. - С. 96-104

 13. Долинська М. С. Деякі аспекти правового статусу державного нотаріуса [Електронний ресурс] / М. С. Долинська // Форум права . - 2014. - № 2. - С. 108–114.

 14. Долинська М. С. До питання правового статусу помічника приватного нотаріуса в Україні [Електронний ресурс] / М. С. Долинська // Університетські наукові записки . - 2013. - № 3. - С. 135-140.

 15. Долинська М. С. Законодавство України про нотаріат: характеристика та особливості [Електронний ресурс] / М. С. Долинська // Актуальні проблеми держави і права . - 2012. - Вип. 63. - С. 568-575

 16. Єфіменко Л.В. Правове регулювання нотаріальної діяльності має зазнати змін. // Бюлетень Міністерства юстиції України- 2003. -№1. – С.74-79

 17. Іванова С. С. Правове регулювання оподаткування доходів приватних нотаріусів [Електронний ресурс] / С. С. Іванова // Митна справа . - 2013. - № 5(2.2). - С. 154-159.

 18. Ільєва Н. В. Основні напрямки розвитку правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Ільєва // Юрист України . - 2011. - № 3(16). - С. 27-31.

 19. Ільїна Ю. П. Формування та розвиток інституту оскарження дій нотаріусів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. П. Ільїна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція . - 2013. - Вип. 6-1(2). - С. 24-26.

 20. Коваль О. Звернення стягнення на житло на підставі виконавчого напису нотаріуса: прогалини законодавства та шляхи їх виправлення [Електронний ресурс] / О. Коваль // Вісник Академії правових наук України . - 2013. - № 1. - С. 253–261.

 21. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотариат и нотариальный процесс. Учебник. – Харьков, 1999.

 22. Комаров В.В., Котенко В.Д. Нотаріат (Нотаріальні дії) – Х.: Укр. юридична академія, 1992. – 25с.

 23. Коротюк О. В. Кримінально-правова характеристика нотаріуса як спеціального суб’єкта злочину [Електронний ресурс] / О. В. Коротюк // Вісник Академії адвокатури України . - 2012. - Вип. 2. - С. 114-118.

 24. Круковес Н. О. Нотаріальна форма угоди „Урядовий курєр”, - 2003. – 24 квітня (№77) – С. 16

 25. Лещенко М.О., Козьяков Ю.М. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів. –К., 1999. – 399с.

 26. Майкут Х. В. До питання нотаріальної форми захисту цивільних прав [Електронний ресурс] / Х. В. Майкут // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція . - 2013. - Вип. 6-1(2). - С. 65-68.

 27. Марчинишин Д. Л. Нотаріальне оформлення операцій з нерухомістю. // Пенсійний кур’єр, 2005. – 11 лютого (№6) – С.10

 1. Ніколаєва Т. Вексель: від опротестування до виконавчого документа // Юридичний вісник України. – 2001. – 20-26 жовтня (№42). – С.13

 1. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів. Зразки, роз’яснення, нормативні акти. – К., 1999. – 400с.

 2. Нотаріальне посвідчення права власності на частку в спільному майні подружжя [Електронний ресурс] / I. М. Череватенко // Актуальні проблеми держави і права . - 2012. - Вип. 64. - С. 337-345.

 1. Нотаріат в Україні. Навчальний посібник. За редакц. В.М. Бесчастного. Київ. Знання. 208р.

 1. Нотаріат в Україні. підручник під редакцією В.В. Комарова, Київ: Юрінком Інтер, 2006.

 2. Орзіх Ю. Г. Нотаріат у країнах Європи [Електронний ресурс] / Ю. Г. Орзіх // Актуальні проблеми держави і права . - 2012. - Вип. 66. - С. 208-216

 3. Остапенко О. Є. Забезпечення охорони нотаріальної таємниці у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / О. Є. Остапенко // Вісник Академії адвокатури України . - 2011. - Число 2. - С. 127-133

 4. Остапенко О. Є. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування як гарантія охорони нотаріальної таємниці [Електронний ресурс] / О. Є. Остапенко // Митна справа . - 2014. - № 1(2.1). - С. 154-158

 1. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні. – К., 2001. – 528 с.

 1. Рибачок В. А. Особливості визначення розміру державного мита та плати за вчинення іпотечного договору нотаріусами України [Електронний ресурс] / В. А. Рибачок // Часопис Київського університету права . - 2013. - № 3. - С. 184-188.

 2. Саламатова М. В. Соціальна обумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері нотаріальної діяльності [Електронний ресурс] / М. В. Саламатова // Право і Безпека . - 2014. - № 1. - С. 126-131.

 3. Саско О. Депозитні операції нотаріусів (проблеми та перспективи) // Право України. – 2003 - №3 – С.100-102

 4. Сємаков Г.С., Конздракова С.П. Нотаріат в Україні. – К., 2001 – 120с.

 5. Сидоров І. Деякі питання вчинення нотаріусами виконавчих написів на опротестованих векселях // Підприємництво, господарство і право. – 2002. -№11 – С.35-37

 6. Слєпко О. Реалізація права власності на землю: окремі проблеми нотаріату // Право України. – 2003. - №5 – С. 94-96

 1. Слінько С.В. Зразки нотаріальних документів. – Харків, 1999. – 304 с.

 1. Спектор О. М. Шляхи реформування нотаріальної діяльності в Україні в контексті міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / О. М. Спектор, В. О. Негода // Сучасні питання економіки і права . - 2014. - Вип. 1. - С. 108-112.

 1. Теорія нотаріального процесу: Науково-практичний посібник/ за Заг.ред. С.Я. Фурси. – К.:Алерта; Центр учбової літератури, 2012. – 920 с.

 1. Троцюк Н. В. Особливості захисту цивільних прав та інтересів нотаріусом [Електронний ресурс] / Н. В. Троцюк, С. П. Іванюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право . - 2013. - № 2. - С. 97-101.

 2. Фріс І. П. До питання про функції нотаріату [Електронний ресурс] / І. П. Фріс // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України . - 2008. - Вип. 20. - С. 134-139.

 3. Фурса Є. Є. Відмова від спадщини: нотаріальне посвідчення правочину чи засвідчення підпису (на прикладі консульської практики) [Електронний ресурс] / Є. Є. Фурса // Часопис Київського університету права . - 2014. - № 1. - С. 212-215.

 4. Фурса С.Я. Нотаріальний процесс. Теоретичні основи – К., 2002. – 320с.

 5. Фурса С.Я., Фурса С.І. Нотаріат в Україні – К., 2001. – 478с.

 6. Череватенко I. М.

 7. Шевченко О.М., Дмитрова Н.П. Реформування законодавства України про нотаріат // Влада. Людина. Закон. – 2003. - №1 – С.123-124


12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


Назва ресурсу або організації

Мова
ресурсу


Електронна адреса

Веб-сайти

Законодавство України

Укр

http://zakon4.rada.gov.ua

Асоціація приватних нотаріусів

Укр

http://www.apn.mk.ua

Юридичний радник

Укр.

http://www.yurradnik.com.ua

Головне управління юстиції у Миколаївській області

Укр

http://just-mykolaiv.gov.ua

Державна реєстраційна служба України

Укр

http://www.drsu.gov.ua

Державне агентство земельних ресурсів України

Укр

http://www.dazru.gov.ua

ЗМІСТ:

1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 2

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 2

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 4

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 6

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 8

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 14

9. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 19

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 20

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 2112. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 26Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал