Програма навчальної дисципліни екологічне право опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка5/7
Дата конвертації16.01.2017
Розмір1.98 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Тематика курсових робіт:

1.Поняття екологічного права.

2. Предмет і метод екологічного права.

3. Система екологічного права.

4. Принципи екологічного права.

5. Конституція України в системі джерел екологічного права.

6. Закон як джерело екологічного права.

7. Загальна характеристика екологічних прав громадян.

8. Гарантії реалізації екологічних прав громадян.

9. Захист екологічних прав громадян.

10. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

11. Поняття і зміст права власності на природні ресурси.

12. Форми власності на природні ресурси.

13. Реалізація права власності на природні ресурси.

14. Право природокористування та його види.

15. Принципи права природокористування.

16. Право загального і спеціального природокористування.

17. Право постійного і тимчасового природокористування.

18. Природа права екологічної безпеки та її ознаки.

19. Правове забезпечення екологічної безпеки при поводженні з небезпечними хімічними речовинами.

20. Правове забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки.

21. Правові засади забезпечення біологічної та генетичної безпеки.

22. Еколого-правове забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

23. Система державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

24. Функції управління та їх зміст.

25. Державний моніторинг довкілля.

26. Стандартизація та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.

27. Екологічне ліцензування: поняття, значення, перспективи

28. Екологічна експертиза: поняття, значення, види.

29. Екологічний аудит.

30. Екологічне страхування.

31. Екологічний контроль і його види.

32. Поняття та підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

33. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

34. Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.

35. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.

36. Правове регулювання охорони та використання земельних ресурсів.

37. Води як об’єкт правової охорони та використання.

38. Правове регулювання охорони та використання надр.

39. Правові засади охорони та використання атмосферного повітря.

40. Тваринний світ як об’єкт правової охорони та використання.

41. Загальні засади правового регулювання ведення мисливського господарства та полювання.

42. Загальні засади правового регулювання ведення рибного господарства та рибальства.

43. Правові засади охорони та використання рослинного світу.

44. Ліс як об’єкт правової охорони та використання.

45. Правове регулювання охорони та використання лісів.

46. Правове регулювання поводження з відходами.

47. Поняття та основні складові національної екологічної мережі України.

48. Природний-заповідний фонд України, як об’єкт екологічного права

49. Курортні та лікувально-оздоровчі території: особливості правового регулювання.

50. Рекреаційні зони, як об’єкт екологічного права.

51. Водоохоронні зони: особливості правового регулювання.

52. Полезахисні природні (лісові) смуги.

53. Правове регулювання охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України.

54. Міжнародно-правове регулювання охорони та використання природних ресурсів і об’єктів навколишнього середовища.

55. Міжнародне екологічне судочинство.

56. Основні напрями та інструменти правового регулювання охорони навколишнього середовища в Європейському Союзі.

57. Адаптація законодавства України до європейського права навколишнього середовища.

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ


  • лекції;

  • семінарські заняття;

  • самостійна робота;

  • індивідуальні та групові консультації.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота.Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку, екзамену.

На залік/екзамен виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «Екологічне право».Словесні методи навчання:

  • Лекція — це метод навчання, який передбачає розкриття у словесній формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному зв'язку, об'єднані загальною темою.

  • Пояснення — вербальний метод навчання, який передбачає розкриття сутності певного явища, процесу, закону.

  • Бесіда передбачає використання попереднього досвіду з певної галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення уже наявних знань. З погляду форми проведення виокремлюють два види бесіди: евристичну і репродуктивну. За місцем у навчальному процесі виділяють бесіди: вступну, поточну, підсумкову.

Наочні методи:

  • Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їхньому натуральному вигляді, в динаміці.

  • Ілюстрація — метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки та ін.).

  • Спостереження як метод навчання передбачає сприймання певних предметів, явищ, процесів у природному чи виробничому середовищі без втручання у ці явища й процеси.

Практичні методи навчання. Cпрямовані на досягнення завершального етапу процесу пізнання (практичні та семінарські заняття)
Теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання:
Варіант 1

Державне управління у галузі екологічного права і механізм реалізації екологічного права

Питання до практичного заняття:

1. З якою метою здійснюється управління в галузі екології?

2. Дайте визначення видам державного управління?

3. Складіть коротку таблицю органів управління із зазначенням їх повноважень?

4. Які органи відносяться до спеціального природоресурсового управління?

5. Перелічіть функції управління природокористуванням і охороною довкілля?

6. Які існують види правопорушень?

7. Яка існує відповідальність за порушення норм охорони навколишнього природного середовища?

8. Складіть таблицю по видах відповідальності за порушення норм охорони довкілля?

9. Яка особливість цивільної відповідальності за порушення норм охорони навколишнього природного середовища?

10. На кого покладається забезпечення охорони та захисту лісів.

11. Назвіть об’єкти тваринного світу і види їх використання.


Задача_№_1'>Контрольні завдання (А – Д):

Задача № 1

Державне управління екологічної безпеки району опублікувало в місцевій пресі дані екологічного бюлетеня, згідно з якими обстановка району є цілком сприятливою для проживання. Проте по радіо головний санітарний лікар району навів факти, що тільки один завод у районі викидає близько 12 шкідливих речовин, які перевищують гранично допустимі концентрації у 25 разів, що позначається на збільшенні захворюваності населення.

Чи є порушенням екологічних прав громадян даного району щодо поширення недостовірної інформації з боку державного управління екологічної безпеки?

Задача № 2

ТОВ «Аеліта» згідно з виділеною територією в селі К. вздовж річки Дніпро встановило бетонний паркан. Передбачені проходи до річки підприємство перегородило з метою усунення засмічення їх території, чим позбавило можливості проходу та користування Дніпром мешканцями селища.

Чи допущено порушення екологічних прав громадян?

Задача № 3

АТ «Бім» здійснює переробку та зберігання біополімерних матеріалів без спеціального дозволу органів Мінприроди. Керівництво даного підприємства відмовилось отримати цей дозвіл, посилаючись на те, що у них є ліцензія на виготовлення, транспортування та реалізацію хімічних речовин.

Чи правильними є висновки керівництва підприємства?

Задача № 4

Директор заводу М. дав вказівку спускати в річку неочищені води. Було спущено 600 м3 води, яка містила шкідливі та отруйні хімічні речовини, що викликало масову загибель риби.

Кваліфікуйте дії директора М. Чи підлягає він кримінальній відповідальності?

Першоджерела:

Основні нормативні акти:

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91р.// Відомості Верховної Ради України. - 1991 р. - № 41. – Ст. 546

2. Кримінальний кодекс України//Відомості Верховної Ради України від 29.06.2001. - 2001 р. - № 25. – Ст. 131

3. Цивільний кодекс України//Відомості Верховної Ради України від 03.10.2003. - 2003 р. - № 40. – Ст. 356

4. Кодекс про адміністративні правопорушення//Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.1984. - 1984 р. - № 51. – Ст. 1122

Положення про Міністерство екології і природних ресурсів, затверджене Указом Президента України від 13.04.11р.// Електронний ресурс [Режим доступу]: www. president.gov.ua

5. Положення про Міністерство охорони здоров'я, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011р.// Урядовий кур'єр від 17.05.2011. - № 87

6. Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затверджене Указом Президента України від 13.04. 2011.// Урядовий кур'єр від 17.05.2011. - № 87

7. Положення про Державну екологічну інспекцію, затверджене Указом Президента України від 13.04. 2011р.// Урядовий кур'єр від 11.05.2011. - № 83

Навчально-методична література:

1. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки. — К., Знання Прес. - 2002. – 456с.

2. Екологическое право Украины / Отв. ред. А. П. Гетьман, М. В. Шульга. — Харьков: Одисей. - 2007 – 354с.

3. Балюк Г. І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах. — К.: Юрінком Інтер. - 2006. – 134с.

4. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

5. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

6. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

7. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

8. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

9. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

10. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.
Варіант 2

Природноресурсове право

Питання до практичного заняття:

1. Дайте визначення поняттю «землеустрій».

2. Назвіть категорії земель. Визначте землі, що належать до водного фонду.

3. Дайте визначення земельному сервітуту.

4. Визначте основні завдання моніторингу земель.

5. З якою метою надається гірничий відвід? Назвіть види користування надрами.

6. Які відомості містить державний кадастр?

7. З чого складається водний фонд?

8. Які водні об’єкти належать до загальнодержавного значення, а які до місцевого?

9. Назвіть особливості спеціального водокористування.

10. З чого складається лісовий фонд?

11. Які лісові ресурси належать до державного значення, а які до місцевого?Контрольні завдання (К – У):
Задача № 1

У зв'язку з наданням земельної ділянки для організації садівничого товариства «Квітка» його правління звернулося до районної адміністрації, яка приймала вказане рішення, з клопотанням виділити земельну ділянку для облаштування тимчасової зупинки електропоїзда місцевого сполучення. Таке клопотання було задоволено і правління уклало угоду з місцевими будівельниками для зведення згаданої зупинки.

Начальник відділення залізниці, дізнавшись про початок роботи, своїм наказом заборонив використовувати смуги відводу залізниці для вказаної мети, вважаючи, що в межах земель залізниці будь-які роботи та використання земель має здійснюватися виключно за розпорядженням органів залізничного транспорту.

Райдержадміністрація оскаржила вказаний наказ у прокурора району, вважаючи його незаконним.

Визначте коло суспільних правовідносин. Висвітліть особливості правового режиму спірної земельної ділянки. Вирішіть справу.

Задача № 2

Під час запуску експериментального супутника з метою дослідження і використання космічного простору сталася аварія, внаслідок якої заподіяно збитки сільськогосподарському виробництву фермера Н. Від пожежі згоріло понад 30 га лісу, було знищено значну частину цінної фауни і флори, забруднено атмосферне повітря.

До АТ «Орбіта» фермер Н. подав позов у обласний господарський суд про відшкодування ним збитків, завданих внаслідок неналежної експлуатації об'єктів космічної діяльності.

Акціонерне товариство заперечило проти позову, вважаючи, що космічний об'єкт не є їхньою власністю, а належить Гідрометцентру, на замовлення якого вони його виготовили. Як свідчать попередні експериментальні дані та стендові випробування, космічний об'єкт не мав технологічних і стандартних порушень.

Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу.

Задача № 3

Громадянин М. на належній йому ділянці розпочав будівництво колодязя, маючи на меті використовувати підземні води для побутових і господарських потреб за допомогою спеціального технічного приладу (відцентрового насоса).

Під час проведення вказаних робіт його відвідав інспектор територіальної інспекції гірничого нагляду, який, перевіривши умови та характер проведення робіт, виніс постанову про їх припинення та наклав на М. адміністративний штраф у розмірі 200 грн., зазначивши, що останній порушив вимоги чинного законодавства.

М. оскаржив цю постанову до суду з вимогою усунення перешкод у користуванні природними ресурсами та стягнення збитків, заподіяних йому незаконним рішенням.

Окресліть коло суспільних правовідносин. Дайте характеристику правовідносин, що склалися. Вирішіть справу.

Задача № 4

На виділеній фермеру К. площі земель, що становлять єдиний масив, у постійне користування надано 5 га лісових угідь. Фермер К., який до цього працював трактористом у колгоспі, поділив вказані угіддя на чотири функціональні зони: для заняття лісовим господарством, рекреаційною діяльністю, розміщенням сінокосів, пасовищ та вуликів. З цією метою він уклав угоду з п'ятьма працівниками сусіднього сільськогосподарського підприємства «В.», передавши їм вказані лісові угіддя у дострокову оренду разом з 50 вуликами.

У зв'язку з тим, що працівники С. та Л. своєчасно не здали вилучені кошти за проданий мед, фермер К. розірвав з ними вказану угоду і звернувся до суду про повернення незаконно привласнених коштів та лісових угідь.

Суд відмовив у задоволенні позову, вважаючи його непідвідомчим. Фермер К. на це рішення подав апеляційну заяву.

Встановіть коло суспільних відносин. Чи є законним рішення місцевого суду? Вирішіть справу.

Першоджерела:

Основні нормативні акти

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001// Відомості Верховної Ради України від 25.01.2002. - 2002 р. - № 3. – Ст. 27

2. Цивільний кодекс України//Відомості Верховної Ради України від 03.10.2003. - 2003 р. - № 40. – Ст. 356

3. Кодекс України по надра від 27.07.1994р.// Відомості Верховної Ради України від 06.09.1994. - 1994 р.- № 36. - Ст. 340

4. Водний кодекс України від 06.06.1995р.// Відомості Верховної Ради України від 13.06.1995. - 1995 р. - № 24. – Ст. 189

5. Лісовий кодекс України від 21.01.1994р.// Відомості Верховної Ради України від 26.04.1994. - 1994 р.- № 17.- стор. 443. - Ст.99

6. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» від 17.06.2004р.// Відомості Верховної Ради України від 17.09.2004. - 2004 р.- № 38. - стор. 1472. - Ст. 471

7. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003р.// Відомості Верховної Ради України від 26.09.2003. - 2003 р.- № 39. – Ст. 349

8. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003р.// Відомості Верховної Ради України від 05.09.2003. - 2003 р.- № 36. – Ст. 282

9. Гірничий закон України від 06.10.1999р.// Відомості Верховної Ради України від 17.12.1999. - 1999 р.- № 50. – Ст. 433

10. Закон України «Про державну геологічну службу України» від 04.11.1999р.// Відомості Верховної Ради України від 24.12.1999. - 1999 р.- № 51. – Ст. 456

11.Закон України «Про рослинний світ» від 09.04. 1999р.// Відомості Верховної Ради України від 11.06.1999. - 1999 р.- № 22. – Ст. 198

12. Закон України «Про тваринний світ» від 13.01.2001р.// Відомості Верховної Ради України від 05.04.2002. - 2002 р.- № 14. – Ст. 97

13. Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000р.// Відомості Верховної Ради України від 05.05.2000. - 2000 р.- № 18. – Ст. 132

14. Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України» від 16.05.1995р.// Відомості Верховної Ради України від 23.05.1995. - 1995 р.- № 21.- Ст. 152

15. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16. 10. 1992р.// Відомості Верховної Ради України від 15.12.1992. - 1992 р.- № 50. – Ст. 678Навчально-методична література:

1. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки. — К., Знання Прес. - 2002. – 456с.

2. Екологическое право Украины / Отв. ред. А. П. Гетьман, М. В. Шульга. — Харьков: Одисей. - 2007 – 354с.

3. Балюк Г. І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах. — К.: Юрінком Інтер. - 2006. – 134с.

4. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

5. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

6. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

7. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

8. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

9. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

10. Природноресурсове право України: Навч. пос./ За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина. – 2005. – 376с.

11. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.

Варіант 3

Правові засади формування, збереження та раціонального використання національної екологічної мережі України.

Питання до практичного заняття:

1. Що таке природно-заповідний фонд (ПЗФ)?

2. Дайте класифікацію об’єктів та територій ПЗФ.

3. Які існують органи управління територіями і об’єктами ПЗФ?

4. Як створюються заповідники?

5. Дайте визначення термінам - курортна зона, лікувально-оздоровча зона, курорти.

6. Назвіть види курортних і лікувально-оздоровчих зон.

7. Що таке округ санітарної охорони?

8. Назвіть зони санітарної охорони.

9. Що таке рекреаційна зона? Які природні ресурси можуть виконувати рекреаційну функцію?

10. До якої форми власності можуть належати землі рекреаційного призначення?

11.Яка відмінність між виключною (морською) економічною зоною та континентальним шельфом?Контрольні завдання: (Ф-Я)
Задача № 1

Охороною міського дендрологічного парку був затриманий громадянин К., який викопав в парку два дерева рідкісних порід. К. пояснив, що йому необхідні були саджанці цих дерев для того, щоб посадити їх собі на прибудинковій території.

Кваліфікуйте дії К.

Задача № 2

За рішенням адміністрації двом сільськогосподарським товариствам було надано дозволи на сінокосіння та заготівлю сіна на 10 га території державного природного заповідника.

Внаслідок сінокосіння було порушено природний заповідний режим, знищено на великій території унікальний рослинний покрив, завдана матеріальна й екологічна шкода.

Який порядок відшкодування завданої шкоди?Задача № 3

За рішенням міської ради народних депутатів, заводу гумотехнічних виробів було передано частину коштів позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища для будівництва природоохоронних об'єктів. Під час перевірки правильності використання наданих коштів місцевою державною адміністрацією встановлено, що більше як 30% виділених коштів було використано на будівництво житлового будинку, придбання земельної ділянки у курортній зоні хоча працівників заводу і закупівлі на біржі коштовного імпортного фільтраційного устаткування та приладів контролю викидів в атмосферу.

Відмічено також, що встановлені заводу платежі за забруднення навколишнього природного середовища перераховувалися тільки два рази на рік пропорційно фактичній кількості забруднюючих речовин за показниками контрольних приладів, які включалися лише в денні години роботи.

Місцева державна адміністрація звернулася до господарського суду з позовом про повернення коштів у позабюджетний фонд з урахуванням планового прибутку і про стягнення невиплачених заводом платежів за забруднення навколишнього природного середовища.Дайте характеристику правових норм економічного стимулювання екологічної діяльності. Розкрийте порядок внесення платежів за забруднення навколишнього природного середовища. Вирішити справу.

Задача № 4

Дирекція національного природного парку уклала угоду з фермером Н. про використання під сінокоси 4.7 га заповідної зони та 12 га зони регульованої рекреації для випасання худоби за умови, що останній забезпечуватиме продуктами харчування ресторани готелю та кемпінгу, розташовані в межах господарської зони, дасть можливість розмістити на належній йому на праві власності частині лісових угідь тимчасовий наметовий табір поблизу ставка сільськогосподарського кооперативу «Овруч» для оздоровлення відпочиваючих.

Внаслідок поширених дощів використати сінокоси і пасовища стало складним і фермер Н. припинив в односторонньому порядку виконання умов цієї угоди. Дирекція національного природного парку направила фермеру претензію, в якій зазначала, що в разі подальшого невиконання умов угоди, вона буде змушена скласти позов до господарського суду про примусове виконання взятих фермером зобов'язань.

Визначити коло суспільних правовідносин. Дати характеристику правового режиму зон національних природних парків. Чи підлягає претензія задоволенню? Вирішити справу.

Першоджерела:

Нормативно-правові акти

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001// Відомості Верховної Ради України від 25.01.2002. - 2002 р. - № 3. – Ст. 27

2. Цивільний кодекс України//Відомості Верховної Ради України від 03.10.2003. - 2003 р. - № 40. – Ст. 356

3. Кодекс України по надра від 27.07.1994р.// Відомості Верховної Ради України від 06.09.1994. - 1994 р.- № 36. - Ст. 340

4. Водний кодекс України від 06.06.1995р.// Відомості Верховної Ради України від 13.06.1995. - 1995 р. - № 24. – Ст. 189

5. Лісовий кодекс України від 21.01.1994р.// Відомості Верховної Ради України від 26.04.1994. - 1994 р.- № 17.- стор. 443. - Ст.99

6. Податковий кодекс України від 02.12.2010р.// Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011. -2011 р.- № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 .- стор. 556. – Ст. 112

6. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року в редакції від 6 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. -1996.-№41.

6. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34.

7. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 року//Відомості Верховної Ради України від 26.09.2003. - 2003 р.- № 39. – Ст. 350Навчально-методична література

1. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково - практичний посібник. -К.: Знання-Прес. 2002. - 132 с.

2. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищих навч. закладів / За ред. проф. В.К. Попова та проф. А.П. Гетьмана. - Харьків: Право, 2001. - 281 с.

3. Земельне право України: Підручник / Під ред. О.О. Погребного та І.І. Каракаша. - К.: Істина, 2003.-496 с.

4. Земельне право України: Підручник / За ред. проф. М.В. Шульги. - К.: Юрінком Інтер, 2004.-368 с.

5. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар. / Кол. авторів: / За загальною ред. В.В. Медведчука. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 656 с.

6. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине. Монография. - К.: «Истина», 2004. - 215 с.

7. Екологическое право Украины / Отв. ред. А. П. Гетьман, М. В. Шульга. — Харьков: Одисей. - 2007 – 354с.

8. Балюк Г. І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах. — К.: Юрінком Інтер. - 2006. – 134с.

9. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. – Друге видання/ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка». – 2008. – 720с.

10. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб./ Н.Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер. – 2008. – 352с.

11. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене/ Л.О. Бондар, В.В.Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – 368с.

12. Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 438с.

13. Право довкілля (екологічне право): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин та ін.; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401с.

14. Екологічне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. Каракаша І.І. – Одеса: Фенікс. – 2012. – 788с.

15. Природноресурсове право України: Навч. пос./ За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина. – 2005. – 376с.

16. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб./ О.М. Шуміло, В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 412 с.


Питання до екзамену

1. Екологічна криза: поняття, причини, наслідки, форми прояву та шляхи подолання.

2. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні. Основні критерії самостійності екологічного права.

3. Принципи екологічного законодавства і права.

4. Система екологічного права.

5. Визначення поняття й особливості змісту джерел екологічного права.

6. Конституційні основи екологічного права України та їх основоположне значення для розвитку природоохоронного законодавства.

7. Спеціальні закони як джерела екологічного права.

8. Нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади і спеціальних відомчих органів управління як джерела екологічного права.

9. Нормативні акти місцевих органів самоврядування в галузі екології та співвідношення їх змісту із законодавчими і нормативно-правовими актами центральних органів влади й управління.

10. Екологічні правовідносини, їх особливості, види і зміст.

11. Суб'єкти екологічного права.

12. Екологічна правосуб'єктність і природоохоронні права й обов'язки юридичних і фізичних осіб.

13. Природокористування як природна умова існування людини і суспільства: загальне (загальнодоступне) і спеціальне (врегульоване) природокористування.

14. Основні принципи природокористування.

15. Здійснення права природокористування, права й обов'язки природокористувачів.

16. Підстави й умови припинення права природокористування: тимчасове призупинення діяльності природокористувачів, які забруднюють навколишнє природне середовище.

17. Система органів державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.

18. Основні функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.

19. Правовий механізм забезпечення ефективності природоохорони: форми екологічного контролю та їх здійснення.

20. Правові гарантії участі громадськості в управлінні природокористуванням і природоохороною.

21. Основні цілі й завдання стандартизації та нормування у сфері охорони навколишнього природного середовища.

22. Екологічні стандарти: умови і порядок їх розробки, затвердження, впровадження і застосування на практиці, їх види.

23. Екологічні нормативи та їх значення для забезпечення охорони навколишнього природного середовища: види і порядок впровадження

24. Основні цілі та завдання спостереження, прогнозування і інформації у сфері охорони навколишнього природного середовища

25. Законодавчі вимоги щодо ведення екологічного моніторингу та його юридичне і практичне значення.

26.Короткострокові та довгострокові екологічні прогнози, їх народногосподарське й природоохоронне значення.

27. Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст.

28. Державний облік об'єктів та речовин, що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища.

29. Функції юридичної відповідальності за природоохоронні правопорушення й основні види екологічних правопорушень.

30. Підстави й умови юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

31. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна.

32.Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу.

33. Землі як об'єкт правової охорони: правовий режим цільового використання окремих категорій земель.

34. Система заходів щодо охорони земельних ресурсів та їх правове закріплення.

35. Правове забезпечення охорони земель при здійсненні господарської діяльності: рекультивація і консервація земель.

36. Правові вимоги щодо охорони земель від водної та вітрової ерозії, хімічного і радіоактивного забруднення, забудови і нових технологій.

37. Державний, самоврядний та громадський контроль за охороною земель: моніторинг стану земель і ґрунтів та його наукове і практичне значення.

38. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону земель, її види, умови і порядок застосування.

39. Співвідношення між державним фондом надр і державним фондом родовищ корисних копалин.

40. Види корисних копалин і критерії їх розмежування за значенням на загальнодержавні та місцеві: державний облік родовищ і запасів корисних копалин.

41. Державна охорона надр: державний контроль і нагляд за веденням робіт з вивчення, використання й охорони надр.

42. Призупинення та припинення надрокористування за порушення вимог чинного гірничого законодавства.

43. Кримінальна, адміністративна і дисциплінарна відповідальність за порушення гірничого законодавства: особливості відшкодування збитків, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону надр.

44. Основні вимоги щодо забезпечення охорони вод і водних об'єктів та їх законодавче закріплення.

45. Правовий режим водоохоронних зон і зон санітарної охорони, прибережних захисних смуг, смуг відводу, берегових смуг водних шляхів.

46. Правова охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання.

47. Законодавчі вимоги щодо охорони водних об'єктів природно-заповідного фонду та лікувальних водних об'єктів.

48. Особливості правової охорони підземних вод та об'єктів питного і комунально-побутового водопостачання.

49. Державний контроль в галузі охорони водних об'єктів: законодавчі вимоги щодо відтворення водних об'єктів і відновлення якості водних ресурсів.

50. Економічні та екологічні функції лісів і стан законодавства про охорону лісових ресурсів: співвідношення природоохоронних вимог лісового і земельного законодавства.

51. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення лісів.

52. Державний облік лісового фонду, ведення лісового кадастру, моніторингу лісів і здійснення лісовпорядкування.

53. Організація охорони і захисту лісів: правові вимоги охорони лісів та їх ресурсів від лісових пожеж.

54. Правовий статус служби лісової охорони: основні права й обов'язки лісової охорони та гарантії їх здійснення.

55. Особливості вирішення споров в сфері забезпечення охорони лісів і лісових ресурсів: юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону лісів.

56. Законодавство про охорону рослинного світу та природних рослинних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення.

57. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення рослинного світу.

58. Правове забезпечення охорони рослинного світу та його ресурсів при здійсненні виробничо-господарської та науково-дослідної діяльності: збереження умов місця росту об'єктів рослинного світу.

59. Правові вимоги щодо здійснення інтродукції, акліматизації та селекції рослин; правила створення і збереження ботанічних колекцій.

60. Особливості охорони рідких і зникаючих видів рослин: основні вимоги щодо ведення Червоної книги України та Зеленої книги України.

61. Вирішення спорів стосовно застосування флористичного законодавства та юридична відповідальність за порушення його вимог .

62. Основні характерні риси законодавства про охорону тваринного світу.

63. Особливості здійснення спеціального природокористування об’єктами тваринного світу

64. Правові заходи щодо охорони тваринного світу та їх зміст.

65. Особливості охорони тваринного світу на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду.

66. Правові вимоги щодо здійснення моніторингу, державного обліку, ведення кадастру тваринного світу; державний та громадський контроль у сфері охорони тваринного світу.

67. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та відтворення тваринного світу.

68. Державне управління та державний контроль в галузі організації й охорони природно-заповідного фонду.

69. Поняття, значення та правова охорона природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

70. Правовий режим охорони штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду.

71. Правовий режим охорони природних об’єктів природно-заповідного фонду.

72. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд та її види.

74. Поняття й особливості охорони курортних, лікувально-оздоровчих територій та об'єктів.

75. Умови оголошення територій та об'єктів курортними: види курортів, санаторно-курортних установ та їх медичний профіль.

76. Лікувально-оздоровчі території й об'єкти та їх правовий статус.

77. Правові вимоги щодо управління та контролю в галузі охорони курортних й оздоровчих територій та об'єктів, ведення моніторингу та кадастру природних територій курортів і лікувально-оздоровчих об'єктів.

78. Поняття, склад та види рекреаційних зон і територій: правові критерії зонування рекреаційних територій.

79. Правовий режим земель рекреаційного призначення та їх використання для організації відпочинку і туризму.

80. Правові заходи щодо охорони рекреаційних зон і територій, умови та порядок встановлення режиму охорони рекреаційних зон і територій.

81. Поняття і значення урбанізованого навколишнього середовища. Формування міського ландшафту й охорона природних ресурсів в населених пунктах.

82. Правові засоби боротьби із забрудненням середовища міст і населених пунктів.

83. Особливості правової охорони зеленої і захисної рослинності в містах та інших населених пунктах.

84. Поняття та класифікація відходів.

85. Правові заходи щодо охорони навколишнього середовища в промисловості.

86. Правові заходи охорони довкілля на транспорті.

87. Правові заходи охорони довкілля в сільському господарстві.

88. Поняття підвищеного екологічного ризику й основні критерії надзвичайної екологічної ситуації.

89. Види зон надзвичайної екологічної ситуації та їх правовий статус та характеристика правового режиму: зони екологічної катастрофи, зони підвищеної екологічної небезпеки і зони екологічного лиха.

90. Правові вимоги стосовно попередження та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій.

91. Законодавчі вимоги щодо запобігання утворенню відходів та екологічно безпечні засоби поводження з ними.

92. Правопорушення у сфері поводження з відходами та види юридичної відповідальності за їх вчинення.

93. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони: структура і зміст Закону "Про охорону атмосферного повітря".

94. Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря від побутового і виробничого впливу, заходи запобігання хімічному та фізичному впливу на повітря.

95. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

96. Поняття, значення і форми екологічної експертизи. Правовий статус експерта екологічної експертизи.

97. Умови і порядок проведення екологічної експертизи.

Питання до заліку

1. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні. Основні критерії самостійності екологічного права.

2. Принципи екологічного законодавства і права та система екологічного права.

3. Визначення поняття й особливості змісту джерел екологічного права.

4. Конституційні основи екологічного права України та їх основоположне значення для розвитку природоохоронного законодавства та спеціальні закони як джерела екологічного права.

5. Нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади і спеціальних відомчих органів управління як джерела екологічного права та нормативні акти місцевих органів самоврядування в галузі екології та співвідношення їх змісту із законодавчими і нормативно-правовими актами центральних органів влади й управління.

6. Екологічні правовідносини, їх особливості, види і зміст.

7. Природокористування як природна умова існування людини і суспільства: загальне (загальнодоступне) і спеціальне (врегульоване) природокористування.

8. Основні принципи природокористування.

9. Здійснення права природокористування, права й обов'язки природокористувачів.

10. Підстави й умови припинення права природокористування: тимчасове призупинення діяльності природокористувачів, які забруднюють навколишнє природне середовище.

11. Система органів державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.

12. Основні функції управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.

13. Правовий механізм забезпечення ефективності природоохорони: форми екологічного контролю та їх здійснення.

14. Правові гарантії участі громадськості в управлінні природокористуванням і природоохороною.

15. Стандартизація та нормування у сфері охорони навколишнього природного середовища.

16. Основні цілі та завдання спостереження, прогнозування і інформації у сфері охорони навколишнього природного середовища

17. Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст.

18. Підстави й умови юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

19. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна.

20.Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу.

21. Землі як об'єкт правової охорони: правовий режим цільового використання окремих категорій земель.

22. Система заходів щодо охорони земельних ресурсів та їх правове закріплення.

23. Правове забезпечення охорони земель при здійсненні господарської діяльності: рекультивація і консервація земель.

24. Правові вимоги щодо охорони земель від водної та вітрової ерозії, хімічного і радіоактивного забруднення, забудови і нових технологій.

25. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону земель, її види, умови і порядок застосування.

26. Співвідношення між державним фондом надр і державним фондом родовищ корисних копалин.

27. Види корисних копалин і критерії їх розмежування за значенням на загальнодержавні та місцеві: державний облік родовищ і запасів корисних копалин.

28. Державна охорона надр: державний контроль і нагляд за веденням робіт з вивчення, використання й охорони надр.

29. Призупинення та припинення надрокористування за порушення вимог чинного гірничого законодавства.

30.Кримінальна, адміністративна і дисциплінарна відповідальність за порушення гірничого законодавства: особливості відшкодування збитків, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону надр.

31. Основні вимоги щодо забезпечення охорони вод і водних об'єктів та їх законодавче закріплення.

32. Правовий режим водоохоронних зон і зон санітарної охорони, прибережних захисних смуг, смуг відводу, берегових смуг водних шляхів.

33. Правова охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання.

34. Особливості правової охорони підземних вод та об'єктів питного і комунально-побутового водопостачання.

35. Державний контроль в галузі охорони водних об'єктів: законодавчі вимоги щодо відтворення водних об'єктів і відновлення якості водних ресурсів.

36. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення лісів.

37.Державний облік лісового фонду, ведення лісового кадастру, моніторингу лісів і здійснення лісовпорядкування.

38. Організація охорони і захисту лісів: правові вимоги охорони лісів та їх ресурсів від лісових пожеж.

39. Правовий статус служби лісової охорони: основні права й обов'язки лісової охорони та гарантії їх здійснення.

40. Законодавство про охорону рослинного світу та природних рослинних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення.

41. Державне управління і державний контроль в галузі охорони, захисту і відтворення рослинного світу.

42. Правові вимоги щодо здійснення інтродукції, акліматизації та селекції рослин; правила створення і збереження ботанічних колекцій.

43. Особливості охорони рідких і зникаючих видів рослин: основні вимоги щодо ведення Червоної книги України та Зеленої книги України.

44. Основні характерні риси законодавства про охорону тваринного світу.

45.Особливості здійснення спеціального природокористування об’єктами тваринного світу

46. Правові заходи щодо охорони тваринного світу та їх зміст.

47. Правові вимоги щодо здійснення моніторингу, державного обліку, ведення кадастру тваринного світу; державний та громадський контроль у сфері охорони тваринного світу.

48. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та відтворення тваринного світу.

49. Державне управління та державний контроль в галузі організації й охорони природно-заповідного фонду.

50. Поняття, значення та правова охорона природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

51. Правовий режим охорони штучно створених об'єктів природно-заповідного фонду.

52. Правовий режим охорони природних об’єктів природно-заповідного фонду.

53. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд та її види.

54. Поняття й особливості охорони курортних, лікувально-оздоровчих територій та об'єктів.

55. Умови оголошення територій та об'єктів курортними: види курортів, санаторно-курортних установ та їх медичний профіль.

56. Лікувально-оздоровчі території й об'єкти та їх правовий статус.

57. Правові вимоги щодо управління та контролю в галузі охорони курортних й оздоровчих територій та об'єктів, ведення моніторингу та кадастру природних територій курортів і лікувально-оздоровчих об'єктів.

58. Поняття і значення урбанізованого навколишнього середовища. Формування міського ландшафту й охорона природних ресурсів в населених пунктах. Правові засоби боротьби із забрудненням середовища міст і населених пунктів.

59. Поняття та класифікація відходів.

60. Правові заходи щодо охорони навколишнього середовища в промисловості.

61. Правові заходи охорони довкілля на транспорті та в сільському господарстві.

62. Поняття підвищеного екологічного ризику й основні критерії надзвичайної екологічної ситуації. Види зон надзвичайної екологічної ситуації та їх правовий статус та характеристика правового режиму: зони екологічної катастрофи, зони підвищеної екологічної небезпеки і зони екологічного лиха.

63. Законодавчі вимоги щодо запобігання утворенню відходів та екологічно безпечні засоби поводження з ними.

64. Правопорушення у сфері поводження з відходами та види юридичної відповідальності за їх вчинення.

65. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони: структура і зміст Закону "Про охорону атмосферного повітря". Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря від побутового і виробничого впливу, заходи запобігання хімічному та фізичному впливу на повітря.

66. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

67.Поняття, значення і форми екологічної експертизи. Правовий статус експерта екологічної експертизи. Умови і порядок проведення екологічної експертизи.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал