Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ступенем вищої освітиСкачати 163.7 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір163.7 Kb.
ТипПрограма
МІ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 1. Програма


навчальної дисципліни

для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти «Магістр»

за спеціальністю 8.03040101 “Правознавство”

галузі знань 0304 “Право”

Київ

2014 рік РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією внутрішніх справ

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Сергєєв І.С. - професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент; Галай В.О. - доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук; Булик І.Л. - викладач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС.


Обговорено та схвалено Вченою радою НАВС


____.____ 20___ року, протокол № __

Вступ

Програму вивчення навчальної дисципліни «Адміністративна реформа в Україні» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності «Правознавство» 8.03040101.Предмет адміністративної реформи в Україні становить комплекс суспільних відносин, що складаються під час здійснення організаційно-правових заходів по удосконаленню діяльності публічної адміністрації, її структури, функцій, кадрового забезпечення, запровадження нової ідеології її функціонування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання адміністративних послуг.

Враховуючи інформаційно-навчальний характер цієї дисципліни, вагоме місце у ній відведено огляду проведенню науково обґрунтованого реформування всієї системи виконавчої влади. Результатом такого реформування має стати створення системи виконавчої влади, яка забезпечує ефективне державне управління як на центральному, так і на місцевому рівнях, захист прав та законних інтересів громадян, належний соціально-економічний розвиток відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Оволодіння дисципліною передбачає здобуття необхідних знань на лекціях, семінарських і практичних заняттях, а також в процесі самостійної роботи. При підготовці до семінарського чи практичного заняття кожному студенту необхідно вивчити відповідні нормативні джерела та наукову літературу.

Міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право, Адміністративне право, Адміністративна відповідальність, Адміністративний процес, Державне управління, Теорія держави та права тощо.

Програмою навчальної дисципліни передбачено один змістовий модуль:

Змістовий модуль №1. Загальні засади Концепції адміністративної реформи.

Тема 1. Поняття,мета та завдання адміністративної реформи в Україні.

Тема2. Реформа адміністративного права та адміністративної юстиції в Україні.

Тема 3. Реформа публічної адміністрації та публічної служби в Україні.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета дисципліни: здобуття студентами знань на лекціях, семінарських та практичних заняттях, а також в процесі самостійної роботи з нормативними джерелами та літературою із запропонованого навчального курсу; надання допомоги студентам у набутті ними глибоких знань щодо організаційно-правових заходів по удосконаленню діяльності публічної адміністрації, її структури, функцій, кадрового забезпечення, запровадження нової ідеології її функціонування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання адміністративних послуг.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни:

- визначити мету, завдання та напрями адміністративної реформи в Україні;

- з’ясувати зміст реформи адміністративного права;

- дослідити структуру та основні напрями реформування публічної адміністрації;

- визначити шляхи формування публічної служби та напрямки її удосконалення;

- визначити місце адміністративної юстиції у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина;

- навчити студентів розуміти і усвідомлювати сучасні проблеми функціонування публічної адміністрації у процесі формування громадянського суспільства і розбудови демократичної, правової, соціальної держави.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухач повинен:знати:

 • нормативно-правове забезпечення проведення в України адміністративної реформи, зміст і мету адміністративної реформи;

 • поняття та напрями реформування публічної адміністрації;

 • шляхи удосконалення публічної служби;

 • основні засади реформи адміністративного права.

уміти:

 • тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;

 • правильно використовувати в практичній діяльності методи публічного адміністрування;

 • готувати проекти актів публічного адміністрування та приймати управлінські та інші рішення.

Засвоєння та усвідомлення основних засад проведення адміністративної реформи майбутнім магістром поглиблює його спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, формує певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у його подальшій роботі як в системі публічної адміністрації, так і в певній галузі народного господарства.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин/1 кредит ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.

Загальні засади Концепції адміністративної реформи.
Тема 1. Поняття,мета і завдання адміністративної реформи в Україні

Передумови проведення в Україні адміністративної реформи.

Хронологія проведення адміністративної реформи. Концепція адміністративної реформи 1998 р.

Нормативно-правове забезпечення проведення в України адміністративної реформи. Міжнародні норми щодо адміністративної реформи.

Зміст і мета адміністративної реформи. Завдання адміністративної реформи. Напрями адміністративної реформи. Етапи адміністративної реформи.

Організаційне, правове, кадрове, фінансово-економічне, інформаційне, науково-просвітницьке забезпечення адміністративної реформи.


Тема 2. Реформа адміністративного права та запровадження адміністративної юстиції в Україні.

Механізм організаційного та правового забезпечення адміністративної реформи. Основні положення концепції реформи адміністративного права.

Збагачення змісту предмету адміністративного права. Розвиток методу адміністративного права.

Концепція реформи адміністративного права щодо оновлення змісту правового статусу громадян. Правове забезпечення загальних процедур управлінської діяльності (адміністративних процедур).

Правове забезпечення надання громадянам управлінських послуг органами виконавчої. Правове забезпечення адміністративного оскарження (позасудового захисту прав і свобод громадян).

Загальні положення та поняття адміністративної юстиції. Характеристика Кодексу адміністративного судочинства України. Завдання та принципи адміністративного судочинства. Система адміністративних судів. Місцеві адміністративні суди. Апеляційні адміністративні суди. Вищий адміністративний суд України. Предметна, територіальна, інстанційна підсудність адміністративних справ. Сторони в судовому адміністративному процесі. Докази та види проваджень за Кодексом адміністративного судочинства.


Тема 3. Реформа публічної адміністрації та публічної служби в Україні.

Категорія «публічна адміністрація» в адміністративному праві України та європейських країн. Функціональний та організаційно-структурний підходи до діяльності публічної адміністрації. Структура публічної адміністрації та основні напрями її реформування.

Поняття місцевих органів виконавчої влади як суб’єктів публічної адміністрації.

Поняття органів місцевого самоврядування як суб’єктів публічної адміністрації. Напрями реформування органів місцевого самоврядування.

Поняття та види публічної служби. Поняття державної служби. Прийняття на державну службу. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу. Проходження державної служби. Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби. Класифікація посад державних службовців. Припинення державної служби.

Служба в органах місцевого самоврядування. Дипломатична служба. Служба в органах внутрішніх справ. Військова та альтернативна (невійськова) служба. Інші види публічної служби. Стратегія реформи державної служби. Класифікація державних органів і державних посад. Політичні, адміністративні та патронатні посади публічної служби. Оптимізація структури управління державною службою.


3. Рекомендована література

Базова література

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011.

 2. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»// Відомості Верховної Ради України, від 20.04.2012, № 16, стор. 702, стаття 146.

 3. Закон України «Про державну службу»// Відомості Верховної Ради України, 2012, № 26, ст.273.

 4. Закон України «Про звернення громадян» (З останніми змінами відповідно до Закону від 29.11.2012, підстава 5477-17) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №47. – Ст.256.

 5. Закон України «Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства» // Відомості Верховної Ради України. 2012, № 19-20, ст. 179.

 6. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» (З останніми змінами відповідно до Закону № 2500-VI ( 2500-17 ) від 07.09.2010 // Урядовий кур’єр, 1999, 28 січня.

 7. Кодекс адміністративного судочинства України. (З останніми змінами відповідно до Закону № 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012) // Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 136с.

 8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170.

 9. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради, 1993, № 52, ст.490

 10. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року // Урядовий кур'єр вiд 15.02.2011 - № 28.

 11. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. // Офіційний вісник України. – 13 липня 2001 р. – № 26. – Ст. 1151.

 12. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

 13. Деякі питання організації роботи щодо реалізації заходів з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Розпорядження Президента України від 23 грудня 2010 року № 1203/2010-рп // Офіційний вісник України вiд 04.01.2011 - 2010 р., № 100, стор. 22, стаття 3546.

 14. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 // Урядовий кур'єр вiд 14.12.2010 - № 234.

 15. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 24 грудня 2010 року № 1199/2010 // Урядовий кур'єр вiд 05.01.2011 - № 1.

 16. Положення про Адміністрацію Президента України (З останніми змінами відповідно до Закону № 1081/2011 ( 1081/2011) від 29.11.2011). Офіційний вісник Президента України, 2010 р., № 13, стор. 40, стаття 468.

 17. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні // Указ Президента України від 20.02.2006  №140/2006// Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, стор. 39, стаття 421, код акту 35288/2006

 18. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України № 810 від 22.07.1998// (З останніми змінами відповідно до Закону № 340/2006 ( 340/2006 ) від 03.05.2006 // Офіційний вісник України. – 1999. – №21. – Ст.943.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» від 18 квітня 2012 р. № 606.// Офіційний вісник України, № 50, стор. 496, стаття 1984, код акту 62420/2012


Додаткова література

 1. Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності", всеукраїнська науково-практична конференція (2010; Донецьк). Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності", 10 грудня 2010 р., м. Донецьк : матеріали конф. / Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Каф. адмін. права та адмін. діяльн. – Донецьк : [ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко], 2010. – 372 с.

 2. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України / І.Б. Коліушко (відп.ред.). – К. : Факт, 2003. – 495с.

 3. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 624 с.

 4. Адміністративне право в сучасному вимірі : Матеріали IV наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т внутр. справ. Каф. адміністратив. права і процесу ; ред. кол.: В. К. Колпаков (голова) [та ін.]. – К. : [б. в.], 2010. – 208 с.

 5. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття) : монографія / Галунько В. В. [та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Галунька ; Херсон. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. – 378 с.

 6. Адміністративне право України. Підручник, 2-ге видання. Затверджено Міністерством освіти і науки України / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

 7. Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої влади / Чемерис А.О., Лесечко М. Д., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О., Ципук В.М. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 148с.

 8. Адміністративно-правовий захист прав громадян : навч.-метод. посіб. / [К. К. Афанасьєв та ін.] ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 279 с.

 9. Адміністративно-територіальна реформа: від моделювання до реалізації: інформ. матеріали для Херсонської обл. / Херсонське міське громадське об'єднання "Ліга-Про" / Артем А. Петкевич (розроб.). – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2009. – 105с.

 10. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні / За ред. В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. – 864 с.

 11. Алексєєв В. М., Андрійко О. Ф., Бабич О. М., Гончарук Н. Т., Гудима Н. В., Дніпренко Н. К.. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: [кол. моногр.] / Секретаріат Кабінету Міністрів України / Ніна Романівна Нижник (заг.ред.), Наталія Трохимівна Гончарук (заг.ред.). – [Д.] : [Монолит], 2009. – 383с.

 12. Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги : навч. посіб. / К. К. Афанасьєв ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 175 с.

 13. Адміністративне право. Альбом схем. – Х., 2012.

 14. Адміністративне право.// Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, В. М. Гаращук та ін. Альбом схем. Навчальний посібник, 2012 р. – 160 стр.

 15. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади – Х.: Право, 2005. – 304с.

 16. Богуцький В. В. Адміністративне право України як галузь права : [навч. посіб.] / В. В. Богуцький, А. В. Богуцька . – Х. : ФІНН, 2010. – 59 с.

 17. Гладун З. С. Адміністративне право України : навч. посіб. для підготов. до іспиту / З. С. Гладун. – К. : Знання, 2010. – 301 с.

 18. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : монографія / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер'янова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Юридична думка, 2010. – 495 с.

 19. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рек. / [Н. М. Мельтюхова та ін. ; за заг. ред. Н. М. Мельтюхової] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харк. регіон. ін-т держ. упр. – К. : [НАДУ], 2010. – 27 с.

 20. Кісіль З. Р. Адміністративне право : навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. – К. : Правова єдність, 2011. – 695 с.

 21. Кравченко С.О. Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження: Монографія. – К. : НАДУ, 2008. – 296с.

 22. Куйбіда М. С., Росенко М. І. Організація влади у містах із спеціальним статусом: Монографія. – Л.: "Львівська політехніка", 2008. – 226c.

 23. Кучабський О. Г. Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення : монографія / Олександр Кучабський ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 315 с.

 24. Курс адміністративного права України: Підручник. / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 780с.

 25. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: навч. посіб. – К. : Дакор, 2009. – 560с.

 26. Ляхович У. І. Адміністративно-правовий статус державного службовця: організаційно-правові засади реалізації : монографія / Уляна Ляхович. – Івано-Франківськ : [Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника], 2010. – 129 с.

 27. Методологічні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні: соціально-економічні аспекти : [монографія] / [Б. М. Данилишин та ін.] ; за ред. акад. НАН України Б. М. Данилишина ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – К. : Основа, 2011. – 149 с.

 28. Мішина Н.В. Органи самоорганізації населення: минуле, сучасне, перспективи: Монографія. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 240с.

 29. Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс: політико-правові проблеми протидії в сучасній політичній практиці : монографія / Ніколаєнко Наталія Олександрівна ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ, 2011. – 392 с.

 30. Обрусна С. Ю. Адміністративно-правові засади судової реформи в Україні: теорія, історія, сучасність : монографія / С. Ю. Обрусна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : [ХНУВС], 2010. – 304 с.

 31. Ониськів М. М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні : монографія / М. М. Ониськів ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Юридична думка, 2010. – 195 с.

 32. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія / В.Б. Авер'янов (заг.ред.). – Д. : Ліра, 2008. – 585c.

 33. Прокопенко Л. Л. Процес європеїзації та його вплив на публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, Н. М. Рудік ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Упр. держ. служби Голов. упр. держ. служби в Дніпропетр. обл. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 123 с.

Допоміжна:

 1. Прудиус Л. В. Оцінка якості надання адміністративних послуг: теоретико-методологічний підхід : наук. розробка / Л. В. Прудиус ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. права і законотворч. процесу . – К. : [НАДУ], 2010. – 37 с.

 2. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : [монографія] / [Алексєєв В. М. та ін. ; за заг. ред. Толстоухова А. В., Нижник Н. Р., Гончарук Н. Т.] ; Серкретаріат Каб. Міністрів України. – Д. : Монолит, 2010. – 400 с.

 3. Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації: Монографія. / Н.Р. Нижник (заг.ред.) – Чернівці : Технодрук, 2008. – 432с.

 4. Реформа публічної адміністрації в Україні: проекти концепції та законів / І. Коліушко, В. Тимощук (упорядники). – К. : Фокус-Ю, 2006. – 192с.

 5. Тимощук В.П., Кірмач А.В. Оцінка якості адміністративних послуг / Центр політико-правових реформ / І.Б. Коліушко (відп.ред.). – К. : Факт, 2005. – 88с.

 6. Трачук П. А. Адміністративно-правові засади реформування місцевої публічної влади в Україні : монографія / П. А. Трачук. – Ужгород : Ліра, 2011. – 335 с.

 7. Шестак Л. В. Адміністративне право : навч. посіб. / Л. В. Шестак ; Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. – Чернігів : Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, 2011. – 256 с.

 8. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308с.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.rada.kiev.ua/ - Верховна Рада України;

 2. http://www.guds.gov.ua – Головне управління державної служби України;

 3. http://www.naiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ України;

 4. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України;

 5. http://www.№au.kiev.ua – Нормативні акти України.


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік.


5. Засоби діагностики успішності навчання

Для діагностики успішності навчання студентів на відповідність їх знань з вимогам, викладеним в цій програмі, в робочих навчальних програмах дисципліни «Адміністративна реформа в Україні» створені фонди засобів педагогічної діагностики, які включають типові завдання, тести тощо. Крім того, при діагностиці застосовуються усні та письмові опитування під час занять.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал