Програма навчальної дисципліни цивільне та сімейне право (Частина 2) опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка8/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.79 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

9 . СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ.  ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ


9.1 Національна шкала оцінювання знань

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

9.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 • Робоча навчальна програма з курсу «Цивільне та сімейне право. Частина 2».

 • Плани, конспекти лекцій.

 • Опорні плани-конспекти лекцій (для студентів).

 • Плани семінарських занять з курсу Цивільне та сімейне право. Частина 2.

 • Комплекс завдань для поточного контролю (тести, питання для самостійної роботи).

 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з цивільного та сімейного права (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з цивільного та сімейного права; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Базова

 1. Бернацький М. Припинення права власності на житло // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. – №7. – С. 58 - 62.

 2. Борисова В. Харківська школа цивільного (приватного) права // Право України. – 2014. – №6. – С. 48 - 55.

 3. Буркацький Л. К. Спадкове право України: теорія, коментарі, практика, зразки заяв : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. – К.: Ін Юре, 2008. – 382с.

 4. Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. – М.: Статут, 2004. – 227с.

 5. Гражданский кодекс Украины Комментарий. - У 2-х Т. /Под обшей ред. Харитонова Е О. Калитенко О. М. – X. : ООО «Одиссей». 2004. – 1024с.

 6. Гражданское право: В 4–х т. Том 3: Обязательственное право / Отв.ред.Е.Л. Суханов. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007.- 380с.

 7. Гриценко Г. Особливості виконання часткових зобов'язань // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. – №7. – С. 63 - 67.

 8. Довгерт А. Кодифікація цивільного права незалежної України - важливий етап розвитку цивілістичної доктрини // Право України. – 2014. – №6. – С. 35- 47.

 9. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В.Боднар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200с.

 10. Заіка Ю. О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: монографія – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2007. – 288с.

 11. Заіка Ю.О. Спадкове право: навч. пасібник / Ю.О. Заіка, Є.О. Рябоконь. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

 12. Кузнєцова Н. Договір у механізмі регулювання цивільно-правових відносин // Право України. – 2012. – №9. – С.12-18.

 13. Луць В. Договір як регулятор цивільних відносин // Право України. – 2012. – №9. – С.19-25.

 14. Наріжний С. Застава як спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань із передання майна у тимчасове користування // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.88-91.

 15. Науково-практичний коментар до цивільного кодексу України: у 4 т. / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2006. – Т. 3. – 928 с.

 16. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. — Вид. 2-ге, змін, і допов. / за ред. В. М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 552с.

 17. Нелін І.О. Спадкове право України. Історико-правовий аспект. – К.: Атіка, 2008. – 274 с.

 18. Омельченко А. Правовий механізм залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.92-103.

 19. Пучковська І. Право притримання і притримання – самостійні способи захисту прав кредитора у договорному зобов'язанні // Право України. – 2012. – №8. – С.218-226.

 20. Ромовська 3. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атика, 2005. – 560с.

 21. Саїдов А. Порівняльне правознавство та закономірності розвитку права в умовах глобалізації // Право України. – 2012. – №3-4. – С.463-472.

 22. Самбір О. Є. Суброгація прав кредитора майновому поручителю // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2014. – №5. – С.87 - 94.

 23. Сібільов М. Предмет приватного (цивільного) права // Право України. – 2014. – №6. – С. 66 -

 24. Спадкове право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: наук.-практ. посібник / за заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 1216 с.

 25. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України: підручник. – [вид. 2-е; перероб. і доп.] – К.: Істина, 2007. – 816 с.

 26. Харитонов Є.О.,Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. Вид.3. перероб. І доповнене. - К.: Істина, 2011 – 808с.

 27. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2–х т./ За заг.ред.Я.М.Шевченко. – Вид.2–ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре» 2006. – Т. 1. Загальна частина.

 28. Цивільне право України: Загальна частина: Підручник/В.Г. Фазікош. С.В.Булеца, Р.Б.Олійник та ін.; за ред. В.Г.Фазікоша, С.Б.Булеци.- К.: Знання, 2010.-631с.

 29. Цивільне право: підручник: у 2т. /В.І.Борисова (кер.авт.кол.) Л.М.Баранова, Т.І.Богова та ін..: за ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, Л.Яроцького.-Х.:Право, - 2011.-т.1.-656с.


Допоміжна

 1. Ариванюк Т. До питання про укладення угод за участю подружжя/ Т.Ариванюк //Право України. – 2011. − № 9. – С. 59-67.

 2. Блажівська Н. Є. Особливості вчинення окремих видів електронних односторонніх правочинів / Н. Є. Блажівська // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №2. – С.95-102.

 3. Блажівська О. Є. Історико-правовий аналіз особисто-майнових прав за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2014. – №6. – С.56-63.

 4. Бородовський С. О. Визнання правочину недійсним: компетенція суду / С. О. Бородовський // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2016. – № 1. – С.131-148.

 5. Бутрин-Бока Н. С. Форма правочину щодо набуття та припинення корпоративних прав як умова його дійсності: проблемні аспекти / Н. С. Бутрин-Бока //Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – №3. – С.44-49.

 6. Васильченко, А. Коментар Книги шостої Цивільного кодексу України «Спадкове право» // Довідник нотаріуса . – 2006 . – № 2. – С. 2-96.

 7. Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України. – 2008. – № 4. – С. 121–123.

 8. Венедіктова І. Реалізація охоронюваних законом інтересів у договірних правовідносинах // Право України. – 2012. – №9. – С.78-84.

 9. Весна Н. О. Деякі питання визначення поняття цивільно-правового договору / Н. О. Весна // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №2. – С.103-108.

 10. Вітрянський В. Нові категорії цивільно-правових договорів у змінах до Цивільного кодексу Російської Федерації // Право України. – 2012. – №9. – С.44-52.

 11. Вовк Д. Християнська правова традиція: окремі аспекти методології дослідження // Право України. – 2014. – №6. – С. 139 - 148.

 12. Гонгало Б., Крашенінніков П. Відоме про договір // Право України. – 2012. – №9. – С.66-77.

 13. Гриняк А. Окремі аспекти укладення шлюбного договору за цивільним та сімейним законодавством України /А.Гриняк // Історико-правовий часопис.− 2014. − № 4. – С.59-63.

 14. Гриценко Г. Правова природа вимог, що виникають унаслідок припинення солідарного зобов’язання // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.84-87.

 15. Добкіна К. Структура органів торгово–промислових палат в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.80-83.

 16. Дякович М. М. Нотаріат як інститут охорони і захисту прав та інтересів осіб //Право України. – 2016. – №6. – С. 114-119.

 17. Заборовський В.В. Деякі особливості інституту шлюбного договору в сімейному праві України /В.В.Заборовський //Порівняльно-аналітичне право. – 2014. − № 7. – С. 82-85.

 18. Зеліско А. В. Типологія підприємницьких юридичних осіб приватного права //Право України. – 2016. – №1. – С. 144-151.

 19. Калашнікова О. О. Права та обов'язки сторін договору банківського рахунку [Текст] / О. О. Калашнікова // Держава і право: збірник наукових праць: юридичні науки. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 314 - 326.

 20. Карнаух Т. Гроші як об'єкт права притримання // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2007. – №6. – С.46-50.

 21. Карнаух Т. Відмежування притримання від інших цивільно–правових інститутів //Юридичний вісник України. – 2007. – №28, 29. – С. 6–7.

 22. Карнаух Т. Об'єкти права притримання // Юридичний вісник України. – 2007. – №23. – С.8-9.

 23. Корольова В. В. Емансипація в цивілістиці: проблеми теорії та практики / В. В. Корольова, В. Д. Щерба // Вісник господарського судочинства: Офіційний друкований орган Вищого Господарського Суду України. – 2012. – №4. – С.145-149.

 24. Косінова К. Відносна недійсність правочинів / К. Косінова // Право України: Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №9. – С.172-178.

 25. Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. – №7. – С. 34 - 38.

 26. Кузнєцова Н. Стан і тенденції розвитку цивілістичної науки в Україні // Право України. – 2014. – №6. – С. 9 - 14.

 27. Кузьмич О. Недійсність договорів на користь третіх осіб у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.76-79.

 28. Легенченко М. О. Особливості визнання договорів оренди недійсними з моменту укладення // Вісник господарського судочинства: Офіційний друкований орган Вищого Господарського Суду України. – 2012. – №4. – С.176-182.

 29. Луць В. Західноукраїнська школа приватного права // Право України. – 2014. – №6. – С. 56 - 65.

 30. Макода В. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Право України. – 2012. – №9. – С.128-142.

 31. Матвєєв П. Особливості правового режиму використання ноу–хау та комерційної таємниці в інноваційній економіці України // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.72-75.

 32. Міхно О. Підстави цивільно–правової відповідальності у разі порушення договірного зобов’язання // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.68-71.

 33. Нелін О. Історико-правовий аналіз поняття "склад спадщини" в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством [Текст] / О. Нелін // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2015. – №1. – С.4 - 9.

 34. Огорілко Ю. До питання розмежування приватноправових та публічно-правових відносин [Текст] / Ю. Огорілко // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №2. – С. 340 - 344.

 35. Омельниченко В.О. Правове регулювання режиму власності подружжя у проекті регламенту Європейської комісії про юрисдикцію, застосовуване право, визнання та застосування рішень у справах щодо правового режиму майна подружжя / В.О. Омельниченко // Часопис Київського університету. – 2014. − № 3.– С. 178-181.

 36. Отраднова О. Договори між суб'єктами деліктних зобов'язань: принципи, можливості, межі // Право України. – 2012. – №9. – С.174-184.

 37. Павленко В.Г. Форма заповіту як необхідна умова дійсності заповіту // Бюлетень Мiнiстерства юстицiї України. – 2005. – №3. – С.87-95.

 38. Павлова Л. Виконавець заповіту: процедура призначення та його повноваження. Видача свідоцтва виконавцю заповіту // Юридичний журнал. – 2005. – №5. – С.80 - 81.

 39. Павлова Л. Новели інституту спадкування за заповітом у новому цивільному кодексі України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – 2005. – №2. – С.102-110.

 40. Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2007. – №1. – С.31-34.

 41. Паракуда І. В. Поняття, види, значення та функції складів в Україні: господарсько-правовий аспект [Текст] / І. В. Паракуда // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №1. – С. 67 - 81.

 42. Парнюк В. Про деякі актуальні питання розвитку страхування в Україні //Економіка України. – 2005. - №8. - С. 4-11.

 43. Пилипенко Ю.О. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин за законодавством зарубіжних країн / Ю.О.Пилипенко // Право та суспільство. – 2015.− № 4. – С. 104 -111.

 44. Пленюк М. Місце правовстановлюючого юридичного факту в механізмі цивільно-правового регулювання зобов'язальних відносин [Текст] / М. Пленюк // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2015. – №3. – С. 38 - 43.

 45. Погребняк О. С. До питання про конвалідацію нікчемних правочинів / О. С. Погребняк //Наше право. – 2015. – № 3. – С.140-144.

 46. Погрібний С. Регулювання договірних відносин у цивільному праві України: співвідношення їх внутрішнього (саморегулювання) і зовнішнього (державного) регулювання // Право України. – 2012. – №9. – С.26-36.

 47. Покачалова А. Поняття та правова природа забезпечення зобов'язань // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2010. – №10. – С.82-87.

 48. Пучковська І. До питання щодо сфери застосування притримання як засобу забезпечення виконання зобов'язань // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – №2. – С.153-160.

 49. Романюк Я. М. Класифікація цивільно-правових норм: доктринальні підходи //Право України. – 2016. – №4. – С. 100-108.

 50. Романюк Я. М. Значення цивільно-правової норми як правового припису та правового засобу //Право України. – 2016. – №5. – С. 113-121.

 51. Рябоконь Є. О. Інститут правонаступництва у римському приватному праві //Право України. – 2016. – №2. – С. 131-139.

 52. Рябоконь Є.О. Повноваження виконавця заповіту // Вісник: Юридичні науки. – Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – 2004. – №56-59. – С.32-35.

 53. Садихова Л. Спадкування за заповітом // Мала енциклопедія нотаріуса (комплект). – 2009. – № 2. – С. 145-166.

 54. Сібільов М. Предмет приватного (цивільного) права // Право України. – 2014. – №6. – С. 66 - 74.

 55. Скиданов К. Значення волевиявлення для дійсності правочину / К. Скиданов //Юридична Україна. – 2015. – № 2. – С. 33-38.

 56. Скрипник В. Л. Негаторний позов як засіб захисту речових прав //Право України. – 2016. – №5. – С.122-129.

 57. Спасибо-Фатєєва І Розірвання договору: підстави, порядок, наслідки // Право України. – 2012. – №9. – С.102-109.

 58. Сулейменов М. Цивільно-правовий договір за законодавством Республіки Казахстан // Право України. – 2012. – №9. – С.53-65.

 59. Тилик Т. Проблемні питання законодавчого регулювання реалізації житлових прав громадян [Текст] / Т. Тилик // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2015. – №1. – С. 48 - 52.

 60. Федорова В. А. Порівняльне дослідження законодавства у сфері страхування в Україні та провідних країнах світу [Текст] / В. А. Федорова, Л. Г. Лернер // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 339 - 346.

 61. Форманюк В. І. Утримання в римському праві // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 23. – Одеса : Юридична література, 2004. – С.132-135.

 62. Фурман В. М. Страхування та його роль у соціально-економічних процесах // Фінанси України. – 2005. - №8. - С. 145-152.

 63. Харитонов Р. Сравнительное правоведение и отраслевая юридическая компаративистика: соотношение и взаимодействие [Текст] / Р. Харитонов // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №2. – С.345 - 351.

 64. Харитонова О., Харитонов Є. Ліцензійний договір, ліцензія та деякі проблеми правового регулювання пов'язаних з ними відносин // Право України. – 2012. – №9. – С.143-155.

 65. Хаустова М. Проблеми класифікації правових систем // Вісник Національної академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2014. – №2. – С.53 - 65.

 66. Цюра В.В. Особливості правового режиму майна подружжя за законодавством України / В.В. Цюра // Право і суспільство. – 2015. – №4. – С. 119-124.

 67. Чанишева А. Р. Системно-структурний метод дослідження змісту зобов’язальних відносин //Право України. – 2016. – №4. – С. 109-115.

 68. Як зареєструвати свої права на нерухомість? // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2013. – №10. – С.21-31.


12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


Назва ресурсу або організації

Мова
ресурсу


Електронна адреса

Веб-сайти наукових установ

Міжнародна асоціація юридичних наук (МАЮН)/ International Association of Legal Science

Англ.,
фр.

http://aisj-ials.org

Законодавство України

Укр.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Укр., рос., англ.

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/

Правові системи країн світу: дослідниціка группа JuriGlobe (Університет Оттави)

Рос., англ., фр., ісп., кит., араб.

http://www.juriglobe.ca

Офіційний сайт наукової діяльності Національної академії ім. Я. Мудрого

Укр.

http://nulau.org.ua/index.php?r=biblio

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Укр., рос., англ.

http://www.nbuv.gov.ua/

Харківська державна наукова бібліотека

Укр.

http://korolenko.kharkov.com/

Національна парламентська бібліотека України

Укр., рос., англ.

http://www.nplu.kiev.ua/

Наукова бібліотека ім.М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Укр., рос., англ.

http://lib-gw.univ.kiev.ua/

Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія»

Рос.

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=32&lang=ru


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал