Програма навчальної дисципліни цивільне право україни підготовки молодшого спеціалістаСкачати 178.02 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір178.02 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана франка

Правничий коледж

Програма

навчальної дисципліни

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

підготовки молодшого спеціаліста

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузь знань 08 право
спеціальність 081 право

(Шифр за ОПП________)

Львів-2016

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

к.ю.н. доц. Цікало. В.І.

Коровяк Б.Е.


Обговорено та рекомендовано до видання Педагогічною радою Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка

галузь знань 08 право, спеціальність 081 право _______________________________________

(шифр і назва напряму)


“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Цивільне право України” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста, галуззю знань 08 - право, спеціальністю 081 - право.Предметом вивчення навчальної дисципліни є цивільне законодавство, яке регулює відносини щодо права власності, права інтелектуальної власності, об’єктів цивільних правовідносин, цивільне законодавство, яке регулює відносини щодо окремих видів договірних зобов'язань (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, довічне утримання, майновий найм, підряд, перевозка, страхування, комерційна концесія, доручення, комісія, управління майном, позика та ін.), позадоговірних зобов'язань, спадкування.

Міждисциплінарні зв’язки: для всестороннього засвоєння цивільного права необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, економічна теорія сімейне право, трудове право, цивільно-процесуальне право та ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи законодавства, джерела права, поняття правовідношень і підстав їх виникнення, особисті немайнові і майнові права та інтереси учасників цивільних відносин, система органів державного управління та форми і засоби їх впливу на інших суб`єктів права, основи правового режиму майна та бухгалтерського обліку, формування зв`язків з іноземним елементом, загальна характеристика договорів, поняття договорів (купівлі-продажу, міни, поставки, контрактація сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими природними ресурсами, ренти, дарування, довічного утримання, найму, підряду, перевезення та транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення та комісії, управління майном, позики, факторингу, банківського рахунка, договір банківського вкладу та ін.), вивчення окремих різновидів договору найму та підряду, характеристика недоговірних зобов’язань, їх особливостей та видів, загальні положення про відшкодування шкоди та спадковеправо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.

Змістовий модуль 2.

Змістовий модуль 3.
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


  1. Метою викладання навчальної дисципліни “Цивільне право України” є засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання цивільних відносин та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.

  2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Цивільне право України” є засвоєння студентами знань про поняття предмета і методу цивільного права, визначення принципів, функцій, сутності цивільного права, як права приватного, систему цивільного права; з’ясування структури відносин представництва; права власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні, зміст права власності; способи набуття і припинення права власності; моменту виникнення права власності на річ; авторське право і суміжні права, права промислової власності, інші види результатів творчої діяльності; зобов’язального права, поняття договору, його функцій та класифікацій; визначення змісту договорів про передання майна у власність, їх значення у цивільному обороті; з’ясування істотних умов кожного з договорів системи курсу; проведення розмежування між договорами про виконання робіт та надання послуг; вміння застосовувати нормативно-правову базу, що стосується договорів про передання майна в користування; визначення змісту не договірних зобов’язань, засвоєння основ спадково права.

Студенти повинні виконувати письмові роботи і розв'язувати задачі до практичних занять відповідно до навчального плану. З метою самоконтролю студентам доцільно розв'язувати задачі з програми курсу, складати проекти відповідних документів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:


знати:


- джерела правового регулювання цивільних правовідносин;

 • особливості правового статусу окремих суб’єктів цивільних правовідносин;

 • правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення юридичних осіб;

 • джерела зобов'язального права, його структуру;

 • елементи та особливості суб'єктного складу зобов'язальних правовідносин;

 • підстави виникнення та припинення зобов'язань;

 • джерела правового регулювання цивільно-правових договорів;

 • особливості суб'єктного складу договірних правовідносин;

 • вимоги законодавства щодо форми та змісту договорів;

 • підстави виникнення, зміни, припинення договору;

 • істотні умови цивільно-правових договорів;

 • поняття недоговірних зобов’язань та їх відмінності від договірних.

 • склад цивільного правопорушення;

 • підстави відповідальності за завдану шкоду;

 • особливості відшкодування майнової та моральної шкоди у недоговірних зобов’язаннях;

 • особливості суб’єктного складу спадкових правовідносин;

 • види спадкування;

 • порядок та строки прийняття спадщини.

вміти:

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює правовий статус суб’єктів цивільних правовідносин;

 • складати проекти установчих документів юридичних осіб, а також інших документів;

 • аналізувати практичні казуси;

 • складати проекти цивільно-правових договорів;

 • аналізувати практичні казуси практики цивільно-правового регулювання;

 • правильно тлумачити цивільно-правові норми;

 • застосовувати цивільно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів);

 • складати проекти договорів та інших документів;

 • формувати власну точку щодо об’єктивної необхідності цивільного права, а також на відносини, що недостатньо врегульовані законодавчими актами;

 • використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати недоліки законодавчого регулювання окремих цивільних правовідносин в умовах ринкової економіки і формувати пропозиції щодо їх вирішення;

 • проводити класифікацію договірних відносин, виходячи із системи договорів, передбаченої чинним ЦК України;

 • визначати доцільність застосування окремого виду договору чи змішаного договору в конкретному випадку;

 • складати (оформляти) договори відповідно до вимог чинного законодавства;

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює недоговірні та спадкові відносини;

 • аналізувати практичні казуси та розв’язувати ситуаційні завдання.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 324 години/9 кредитів ECTS.


 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 1. Змістовий модуль 1.

Тема 1. Цивільне право як галузь права України. Джерела цивільного права України. Цивільні правовідносини.

Тема 2. Фізична особа.

Тема 3. Юридична особа: загальні положення.

Тема 4. Окремі види юридичних осіб.

Тема 5. Об’єкти цивільних правовідносин. Цінні папери.

Тема 6. Правочини: загальні положення.

Тема 7. Недійсність правочинів.

Тема 8. Здійснення цивільних прав та обов’язків.

Тема 9. Представництво в цивільному праві. Захист цивільних прав та інтересів.

Змістовий модуль 2.

Тема 10. Цивільно-правові строки і терміни: загальні положення.

Тема 11. Позовна давність.

Тема 12. Особисті немайнові права та їх види. Захист особистих немайнових прав.

Тема 13. Загальна характеристика права власності як основного речового права.

Тема 14. Набуття права власності.

Тема 15. Припинення права власності.

Тема 16. Право спільної власності.

Тема 17. Захист права власності.

Тема 18. Речові права на чуже майно.

Тема 19. Право інтелектуальної власності: загальні положення. Авторське право і суміжні права. Патентне право.

Тема 20. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

Тема 21. Загальна характеристика зобов’язального права і зобов’язань.

Тема 22. Виконання зобов’язань.

Тема 23. Забезпечення виконання зобов’язань.

Тема 24. Припинення зобов’язань.

Тема 25. Відповідальність за порушення зобов’язань.

Змістовий модуль 3.

Тема 26. Загальна характеристика договорів у цивільному праві.

Тема 27. Договори про передання майна у власність. Договір купівлі-продажу: загальні положення. Договір міни (бартеру). Договір роздрібної купівлі-продажу. Договір поставки, контрактація сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими природними ресурсами. Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду).

Тема 28. Договори про передання майна в користування. Договір найму (оренди): загальні положення. Окремі різновиди договору найму (оренди). Договір найму житла.

Тема 29. Договори про виконання робіт. Договір підряду: загальні положення. Окремі різновиди договору підряду.

Тема 30. Договори про надання послуг. Договір перевезення пасажиру і багажу. Договір перевезення вантажу. Договір транспортного експедирування. Договір зберігання: загальні положення. Договір страхування. Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном. Договори кредиту та позику. Договори банківського рахунку та банківського вкладу. Договір факторингу. Договір управління майном.

Тема 31. Договори у сфері інтелектуальної власності. Договори на створення і використання об’єктів інтелектуальної власності.

Тема 32. Спільна діяльність.

Тема 33. Недоговірні зобов’язання. Окремі види недоговірних зобов’язань.

Тема 34. Загальні положення про відшкодування шкоди. Відшкодування за шкоду, завдану

правоохоронними органами та за шкоду завдану каліцтвом та іншим ушкодження

здоров’я. Відшкодування моральної шкоди.Тема 35. Спадкування за заповітом та за заповітом.

 1. Рекомендована література
Базова

 1. Цивільне право України. Загальна частина. За ред. Дзери О.В. - К.: Юрінком Інтер, 2010.

 2. Цивільне право України. Особлива частина. За ред. Дзери О.В. - К.: Юрінком Інтер, 2010.

 3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. Коссака В.М. – К.: Істина, 2008.

Законодавство:

 1. Конституція України.

 2. Цивільний кодекс України.

 3. Господарський кодекс України.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 5. Кримінальний кодекс України.

 6. Господарський процесуальний кодекс України.

 7. Цивільний процесуальний кодекс України.

 8. Кодекс адміністративного судочинства України.

 9. Закон України Про економічну самостійність України.

 10. Закон України «Про нотаріат».

 11. Закон України Про ціни і ціноутворення.

 12. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність.

 13. Закон України Про дію міжнародних договорів на території України.

 14. Закон України Про інвестиційну діяльність.

 15. Закон України Про заставу.
  16. Закон України Про аудиторську діяльність.

 16. Закон України Про захист прав споживачі.

 17. Закон України Про оренду державного і комунального майна.

 18. Закон України Про поставку продукції для державних потреб.

 19. Закон України Про режим іноземного інвестування.

 20. Закон України Про лізинг.

 21. Закон України Про концесії.

 22. Закон України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди.

 23. Закон України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.

 24. Закон України Про страхування.

 25. Закон України Про інноваційну діяльність.

 26. Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 27. Закон України Про електронні документи та електронний документообіг.

 28. Закон України Про електронний цифровий підпис.

 29. Закон України Про іпотеку.

 30. Закон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю.

 31. Закон України Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати.

 32. Закон України Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 33. Закон України Про міжнародні договори України.

 34. Закон України Про транспортно-експедиторську діяльність.

 35. Указ Президента України: від 14 вересня 2000р. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу.

 36. Указ Президента України: від 18 листопада 2003р. Про заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі.

 37. Указ Президента України: від 26 листопада 2003р. Про поліпшення організації законопроектної діяльності.

 38. Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 серпня 1995р. № 629 Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та порядок надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів.

 39. Постанова Кабінету Міністрів України: від 31 березня 1999р. № 507 Про Затвердження Типового концесійного договору та Порядку переведення наданої у концесію автомобільної дороги до розряду платних.

 40. Постанова Кабінету Міністрів України: від 11 грудня 1999р. № 2293 Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися у концесію.

 41. Постанова Кабінету Міністрів України: від 10 грудня 2003р. № 1891 Про затвердження Методики оцінки майна.

 42. Постанова Кабінету Міністрів України: від 26 травня 2004р. № 671 Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів.

 43. Постанова Кабінету Міністрів України: від 3 березня 2005р. № 119 Деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції.

Допоміжна

 1. Абрамова В. Характеристика нерухомості, що може бути предметом іпотеки // Право України. – 2007. - №6.

 2. Банасевич І. Державне замовлення та державний контракт: поняття, особливості, юридична природа // Підприємництво, господарство, право. – 2006. - № 8

 3. Безклубий І. До питання про підстави виникнення грошового зобов’язання// Право України. – 2004. - №4.

 4. Безсмертна Н. Договір купівлі-продажу житла в нотаріальній практиці // Право України. – 2007. - №5.

 5. Беляневич О. ―Публічний порядок‖ як оціночна категорія договірного права: спроба тлумачення// Вісник господарського судочинства. – 2004. - №1.

 6. Беляневич О. Договори приєднання// Вісник господарського судочинства. – 2004. - №3.

 7. Беляневич О. Питання недійсності умов договору приєднання// Вісник господарського судочинства. – 2005. - №1.

 8. Беляневич О. Тлумачення договорів// Вісник господарського судочинства. – 2001. - №2.

 9. Беляневич О.А. Теоретичні питання тлумачення договорів // Вісник господарського судочинства.- 2002.-№2.- с. 187-196.

 10. Бєліков О. Забезпечення виконання зобов’язань, як обов’язкова умова виконання господарських договорів. - // Юридичний журнал : Правове видання. - 2007. - № 3.

 11. Блажівська О. Співвідношення договору про спільну діяльність та засновницького договору // Підприємництво, господарство, право. – 2006. - № 4

 12. Бобко Т. Письмова форма правочинів: проблеми законодавчого регулювання // Право України. – 2007. - №11.

 13. Богач Е. Оцінка істотності (необхідності та достатності) деяких умова цивільно-правового договору// Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №1.

 14. Боднар Т. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві: Монографія, К.: Юрінком Інтер, 2005.- 272с.

 15. Боднар Т. Зміни в суб’єктному складі договірного зобов’язання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №7.

 16. Боднар Т. Погашення договірного зобов’язання як спосіб його припинення// Юридична Україна. – 2004. - №3.

 17. Боднар Т. Строк (термін) виконання договірного зобов’язання в цивільному праві Україні// Вісник господарського судочинства. – 2004. - №2.

 18. Боднар Т. Суб’єкти виконання договірного зобов’язання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №6.

 19. Бородовський С. Окремі питання зміни і розірвання договору в цивільному праві України// Право України. – 2005. - №3.

 20. Бородовський С. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України// Право України. – 2004. - №12.

 21. Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України. – 2008. - №11. 22.Виговський О. Сторони договору застави цінних паперів// Право України. – 2004. - №2. 23.Витрянский В. Общие положения о договорах // Хозяйство и право. –1995. - №12.

 22. Витрянский В. Понятия и стороны обязательства. Исполнение обязательств // Хозяйство и право. -1995. -№8.

 23. Гелевей О. Способи визначення розміру неустойки // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №7.

 24. Гриджук Д. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.-К.: Оріяни, 2002.- 324с.

 25. Грущинський І. Роль договору у формуванні підприємницьких відносин// Право України. – 2000. - №2.

 26. Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані право чини: регулювання за Цивільним кодексом України // Право України. – 2009. - №6.

 27. Дмитрієва Ю. визначення поняття «договору простого товариства» та його правова кваліфікація // Право України. – 2007. - №9.

 28. Достдар Р. Рецепція права та правові традиції у сучасному спадковому праві України // Право України. – 2007. - №5.

 29. Духно И., Ивакин В. Понятие и виды юридической ответственности// Государство и право. – 2004. - №4.

 30. Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав // Право України. – 2011. - №5.

 31. Карабань В. Правове регулювання спонукання до укладення договору// Право України. – 2001. - №1.

 32. Колинтирська М. Виконання договору поставки продукції для державних потреб як основа належного функціонування України // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів.- Івано- Франківськ, 2003.-с.122-126.

 33. Колонтирська М. Приведення законодавства України про поставки продукції для державних потреб у відповідність із міжнародними нормами // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003р.).- Львів.- 267-268.

 34. Коссак В.М. Проблеми зміни і припинення господарських договорів // Проблеми вдосконалення господарського законодавства Україні: тези виступів учасників ―Круглого столу ‖ (17- 18 квітня 2001р., м.. Київ). – с.83- 85.

 35. Коссак В.М. Співвідношення категорій ―розірвання‖ та припинення‖ договірних зобов’язань // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.-№2.-с.34-36.

 36. Коструба А. Правоприпиняюча властивість юридичних фактів у цивільному праві України (в аспекті поділу на дії та події) // Право України. – 2007. - №5.

 37. Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинне збудоване нерухоме майно // Право України. – 2011. - №5.

 38. Кравченко К. Правові аспекти компенсації моральної (немайнової) шкоди// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - №2.

 39. Кравчук В. Укладення договору про відчуження частки в статутному капіталі товариства. - // Юридична Україна : Правовий часопис. - 2007. - № 7.

 40. Красько И. Смешанный договор. Условия действительности и недействительности// Підприємництво, господарство і право. – 1998. - №5.

 41. Кривобок С. Договір управління підприємством. - // Право України. – 2007. - №3

 42. Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності// Право України. – 2004. - №9.

 43. Крижна В.Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством// Вісник господарського судочинства. – 2004. - №4.

 44. Кухарєв О. Цивільно-правова відповідальність виконавця заповіту // Право України. – 2008. - №3. 47.Левандовський Ю. Виконання договірних зобов’язань в умовах ринкової економіки// Вісник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1997. - №1.

 45. Лехкар О. Правова природа договору приєднання // Право України. – 2007. - №8.

 46. Лідовець Р. Форма змішаних договорів// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №7.

 47. Луць В. Тенденції розвитку договірного права України в сучасних умовах // Право України. – 2009. - №8.

 48. Луць В.В. Договірне право України: сучасний стан і тенденції розвитку // Юридичний вісник. - 2009. - №2.

 49. Луць В.В. Окремі види договірних зобов`язань. -Львів. -1992.

 50. Лютікова П. Поняття та види договорів про надання інформаційних послуг // Право України. – 2008. - №7.

 51. Мілаш В. Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №7.

 52. Мосейчук Р. Возмещение убытков при нарушении договорных обязательств// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №3.

 53. Олюха В. Суб’єкти публічного договору// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №8.

 54. Онищук М., Сухоруков О. Уніфікація договірного права в контексті загальних тенденцій розвитку світової економіки// Право України. – 2005.- №2.

 55. Отраднова О. Поняття і функції неустойки: історія та сучасність// Право України. – 2001. - №8.

 56. Панова Л. Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду// Право України. – 2004.- №8.

 57. Печений О. Поняття та класифікація грошових зобов’язань у контексті положень нового Цивільного кодексу України// Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №4.

 58. Печений О. Проблеми відповідальності за порушення грошових зов’язань// Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №3.

 59. Полешко А. «Круглий стіл» з проблем застосування Цивільного кодексу України // Право України. – 2007. - №6.

 60. Прилуцький Р. Поняття джерел цивільного права України: потрібні нові підходи // Право України. – 2008. - №12.

 61. Притика Д. Договорное право. Общая часть: Комментарий.- Севастополь: Ин-т юридических исследований, 2002.- 880с.

 62. Ройтберг М. Обеспечение функций договорных обязательств в условиях рынка// Підприємництво, господарство і право. – 2000. - №10.

 63. Скакун Ю. Історія розвитку законодавства про попередній договір // Право України. – 2007. - №10.

 64. Слободянюк С. Особливості державної реєстрації об’єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках // Право України. – 2011. - №5.

 65. Спасибо-Фатєєва Н. Нікчемні правочини та їх наслідки// Вісник господарського судочинства. – 2004. - №2.

 66. Спасибо-Фатєєва Н. Проблеми відповідальності юридичних осіб// Підприємництво, господарство і право. – 2001. - №9.

 67. Тімуш І. Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти)// Право України. – 2004. - №1.

 68. Цікало В. Свобода укладення договору та її межі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 34. –Львів, 1999.

 69. Шаповалова О. Юридичні умови застосування неустойки, процентів як мір цивільної відповідальності// Вісник господарського судочинства. – 2004. - №3.

 70. Шкіра Я. Юридична сила правочину, укладеного в електронній формі// Право України. – 2005. - №3. 3. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит


 2. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, усне та письмове опитування, виконання практичних завдань.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал