Програма навчальної дисципліни цивільне право (Частина 2) опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка9/9
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.93 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9


10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 • Робоча навчальна програма з курсу «Цивільне право. Частина 2».

 • Плани, конспекти лекцій.

 • Опорні плани-конспекти лекцій (для студентів).

 • Плани семінарських занять з курсу «Цивільне право. Частина 2».

 • Комплекс завдань для поточного контролю (тести, питання для самостійної роботи).

 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з цивільного права (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з цивільного права; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Базова

 1. Бернацький М. Припинення права власності на житло // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. – №7. – С. 58 - 62.

 2. Борисова В. Харківська школа цивільного (приватного) права // Право України. – 2014. – №6. – С. 48 - 55.

 3. Буркацький Л. К. Спадкове право України: теорія, коментарі, практика, зразки заяв : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. – К.: Ін Юре, 2008. – 382с.

 4. Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. – М.: Статут, 2004. – 227с.

 5. Гражданский кодекс Украины Комментарий. - У 2-х Т. /Под обшей ред. Харитонова Е О. Калитенко О. М. – X. : ООО «Одиссей». 2004. – 1024с.

 6. Гражданское право: В 4–х т. Том 3: Обязательственное право / Отв.ред.Е.Л. Суханов. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007.- 380с.

 7. Гриценко Г. Особливості виконання часткових зобов'язань // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. – №7. – С. 63 - 67.

 8. Довгерт А. Кодифікація цивільного права незалежної України - важливий етап розвитку цивілістичної доктрини // Право України. – 2014. – №6. – С. 35- 47.

 9. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В.Боднар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200с.

 10. Заіка Ю. О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: монографія – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2007. – 288с.

 11. Заіка Ю.О. Спадкове право: навч. пасібник / Ю.О. Заіка, Є.О. Рябоконь. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

 12. Кузнєцова Н. Договір у механізмі регулювання цивільно-правових відносин // Право України. – 2012. – №9. – С.12-18.

 13. Луць В. Договір як регулятор цивільних відносин // Право України. – 2012. – №9. – С.19-25.

 14. Наріжний С. Застава як спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань із передання майна у тимчасове користування // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.88-91.

 15. Науково-практичний коментар до цивільного кодексу України: у 4 т. / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2006. – Т. 3. – 928 с.

 16. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. — Вид. 2-ге, змін, і допов. / за ред. В. М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 552с.

 17. Нелін І.О. Спадкове право України. Історико-правовий аспект. – К.: Атіка, 2008. – 274 с.

 18. Омельченко А. Правовий механізм залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.92-103.

 19. Пучковська І. Право притримання і притримання – самостійні способи захисту прав кредитора у договорному зобов'язанні // Право України. – 2012. – №8. – С.218-226.

 20. Ромовська 3. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атика, 2005. – 560с.

 21. Саїдов А. Порівняльне правознавство та закономірності розвитку права в умовах глобалізації // Право України. – 2012. – №3-4. – С.463-472.

 22. Самбір О. Є. Суброгація прав кредитора майновому поручителю // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2014. – №5. – С.87 - 94.

 23. Сібільов М. Предмет приватного (цивільного) права // Право України. – 2014. – №6. – С. 66 -

 24. Спадкове право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: наук.-практ. посібник / за заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 1216 с.

 25. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України: підручник. – [вид. 2-е; перероб. і доп.] – К.: Істина, 2007. – 816 с.

 26. Харитонов Є.О.,Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. Вид.3. перероб. І доповнене. - К.: Істина, 2011 – 808с.

 27. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2–х т./ За заг.ред.Я.М.Шевченко. – Вид.2–ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре» 2006. – Т. 1. Загальна частина.

 28. Цивільне право України: Загальна частина: Підручник/В.Г. Фазікош. С.В.Булеца, Р.Б.Олійник та ін.; за ред. В.Г.Фазікоша, С.Б.Булеци.- К.: Знання, 2010.-631с.

 29. Цивільне право: підручник: у 2т. /В.І.Борисова (кер.авт.кол.) Л.М.Баранова, Т.І.Богова та ін..: за ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, Л.Яроцького.-Х.:Право, - 2011.-т.1.-656с.


Допоміжна

 1. Блажівська Н. Є. Особливості вчинення окремих видів електронних односторонніх правочинів / Н. Є. Блажівська // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №2. – С.95-102.

 2. Блажівська О. Є. Історико-правовий аналіз особисто-майнових прав за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2014. – №6. – С.56-63.

 3. Бородовський С. О. Визнання правочину недійсним: компетенція суду / С. О. Бородовський // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2016. – № 1. – С.131-148.

 4. Бородовський С. О. Визнання правочину недійсним: компетенція суду / С. О. Бородовський // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2016. – № 1. – С.131-148.

 5. Бутрин-Бока Н. С. Форма правочину щодо набуття та припинення корпоративних прав як умова його дійсності: проблемні аспекти / Н. С. Бутрин-Бока //Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – №3. – С.44-49.

 6. Васильченко, А. Коментар Книги шостої Цивільного кодексу України «Спадкове право» // Довідник нотаріуса . – 2006 . – № 2. – С. 2-96.

 7. Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України. – 2008. – № 4. – С. 121–123.

 8. Венедіктова І. Реалізація охоронюваних законом інтересів у договірних правовідносинах // Право України. – 2012. – №9. – С.78-84.

 9. Весна Н. О. Деякі питання визначення поняття цивільно-правового договору / Н. О. Весна // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №2. – С.103-108.

 10. Вітрянський В. Нові категорії цивільно-правових договорів у змінах до Цивільного кодексу Російської Федерації // Право України. – 2012. – №9. – С.44-52.

 11. Вовк Д. Християнська правова традиція: окремі аспекти методології дослідження // Право України. – 2014. – №6. – С. 139 - 148.

 12. Гонгало Б., Крашенінніков П. Відоме про договір // Право України. – 2012. – №9. – С.66-77.

 13. Гриценко Г. Правова природа вимог, що виникають унаслідок припинення солідарного зобов’язання // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.84-87.

 14. Добкіна К. Структура органів торгово–промислових палат в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.80-83.

 15. Дякович М. М. Нотаріат як інститут охорони і захисту прав та інтересів осіб //Право України. – 2016. – №6. – С. 114-119.

 16. Зеліско А. В. Типологія підприємницьких юридичних осіб приватного права //Право України. – 2016. – №1. – С. 144-151.

 17. Калашнікова О. О. Права та обов'язки сторін договору банківського рахунку [Текст] / О. О. Калашнікова // Держава і право: збірник наукових праць: юридичні науки. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 314 - 326.

 18. Карнаух Т. Гроші як об'єкт права притримання // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2007. – №6. – С.46-50.

 19. Карнаух Т. Відмежування притримання від інших цивільно–правових інститутів //Юридичний вісник України. – 2007. – №28, 29. – С. 6–7.

 20. Карнаух Т. Об'єкти права притримання // Юридичний вісник України. – 2007. – №23. – С.8-9.

 21. Корольова В. В. Емансипація в цивілістиці: проблеми теорії та практики / В. В. Корольова, В. Д. Щерба // Вісник господарського судочинства: Офіційний друкований орган Вищого Господарського Суду України. – 2012. – №4. – С.145-149.

 22. Косінова К. Відносна недійсність правочинів / К. Косінова // Право України: Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №9. – С.172-178.

 23. Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. – №7. – С. 34 - 38.

 24. Кузнєцова Н. Стан і тенденції розвитку цивілістичної науки в Україні // Право України. – 2014. – №6. – С. 9 - 14.

 25. Кузьмич О. Недійсність договорів на користь третіх осіб у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.76-79.

 26. Легенченко М. О. Особливості визнання договорів оренди недійсними з моменту укладення // Вісник господарського судочинства: Офіційний друкований орган Вищого Господарського Суду України. – 2012. – №4. – С.176-182.

 27. Луць В. Західноукраїнська школа приватного права // Право України. – 2014. – №6. – С. 56 - 65.

 28. Макода В. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Право України. – 2012. – №9. – С.128-142.

 29. Матвєєв П. Особливості правового режиму використання ноу–хау та комерційної таємниці в інноваційній економіці України // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.72-75.

 30. Міхно О. Підстави цивільно–правової відповідальності у разі порушення договірного зобов’язання // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №7. – С.68-71.

 31. Нелін О. Історико-правовий аналіз поняття "склад спадщини" в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством [Текст] / О. Нелін // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2015. – №1. – С.4 - 9.

 32. Огорілко Ю. До питання розмежування приватноправових та публічно-правових відносин [Текст] / Ю. Огорілко // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №2. – С. 340 - 344.

 33. Отраднова О. Договори між суб'єктами деліктних зобов'язань: принципи, можливості, межі // Право України. – 2012. – №9. – С.174-184.

 34. Павленко В.Г. Форма заповіту як необхідна умова дійсності заповіту // Бюлетень Мiнiстерства юстицiї України. – 2005. – №3. – С.87-95.

 35. Павлова Л. Виконавець заповіту: процедура призначення та його повноваження. Видача свідоцтва виконавцю заповіту // Юридичний журнал. – 2005. – №5. – С.80 - 81.

 36. Павлова Л. Новели інституту спадкування за заповітом у новому цивільному кодексі України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – 2005. – №2. – С.102-110.

 37. Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2007. – №1. – С.31-34.

 38. Паракуда І. В. Поняття, види, значення та функції складів в Україні: господарсько-правовий аспект [Текст] / І. В. Паракуда // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №1. – С. 67 - 81.

 39. Парнюк В. Про деякі актуальні питання розвитку страхування в Україні //Економіка України. – 2005. - №8. - С. 4-11.

 40. Пленюк М. Місце правовстановлюючого юридичного факту в механізмі цивільно-правового регулювання зобов'язальних відносин [Текст] / М. Пленюк // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2015. – №3. – С. 38 - 43.

 41. Погребняк О. С. До питання про конвалідацію нікчемних правочинів / О. С. Погребняк //Наше право. – 2015. – № 3. – С.140-144.

 42. Погрібний С. Регулювання договірних відносин у цивільному праві України: співвідношення їх внутрішнього (саморегулювання) і зовнішнього (державного) регулювання // Право України. – 2012. – №9. – С.26-36.

 43. Покачалова А. Поняття та правова природа забезпечення зобов'язань // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2010. – №10. – С.82-87.

 44. Пучковська І. До питання щодо сфери застосування притримання як засобу забезпечення виконання зобов'язань // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – №2. – С.153-160.

 45. Романюк Я. М. Класифікація цивільно-правових норм: доктринальні підходи //Право України. – 2016. – №4. – С. 100-108.

 46. Романюк Я. М. Значення цивільно-правової норми як правового припису та правового засобу //Право України. – 2016. – №5. – С. 113-121.

 47. Рябоконь Є. О. Інститут правонаступництва у римському приватному праві //Право України. – 2016. – №2. – С. 131-139.

 48. Рябоконь Є.О. Повноваження виконавця заповіту // Вісник: Юридичні науки. – Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – 2004. – №56-59. – С.32-35.

 49. Садихова Л. Спадкування за заповітом // Мала енциклопедія нотаріуса (комплект). – 2009. – № 2. – С. 145-166.

 50. Сібільов М. Предмет приватного (цивільного) права // Право України. – 2014. – №6. – С. 66 - 74.

 51. Скиданов К. Значення волевиявлення для дійсності правочину / К. Скиданов //Юридична Україна. – 2015. – № 2. – С. 33-38.

 52. Скрипник В. Л. Негаторний позов як засіб захисту речових прав //Право України. – 2016. – №5. – С.122-129. Чанишева А. Р. Системно-структурний метод дослідження змісту зобов’язальних відносин //Право України. – 2016. – №4. – С. 109-115.

 53. Спасибо-Фатєєва І Розірвання договору: підстави, порядок, наслідки // Право України. – 2012. – №9. – С.102-109.

 54. Сулейменов М. Цивільно-правовий договір за законодавством Республіки Казахстан // Право України. – 2012. – №9. – С.53-65.

 55. Тилик Т. Проблемні питання законодавчого регулювання реалізації житлових прав громадян [Текст] / Т. Тилик // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2015. – №1. – С. 48 - 52.

 56. Федорова В. А. Порівняльне дослідження законодавства у сфері страхування в Україні та провідних країнах світу [Текст] / В. А. Федорова, Л. Г. Лернер // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 339 - 346.

 57. Форманюк В. І. Утримання в римському праві // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 23. – Одеса : Юридична література, 2004. – С.132-135.

 58. Фурман В. М. Страхування та його роль у соціально-економічних процесах // Фінанси України. – 2005. - №8. - С. 145-152.

 59. Харитонов Р. Сравнительное правоведение и отраслевая юридическая компаративистика: соотношение и взаимодействие [Текст] / Р. Харитонов // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №2. – С.345 - 351.

 60. Харитонова О., Харитонов Є. Ліцензійний договір, ліцензія та деякі проблеми правового регулювання пов'язаних з ними відносин // Право України. – 2012. – №9. – С.143-155.

 61. Хаустова М. Проблеми класифікації правових систем // Вісник Національної академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2014. – №2. – С.53 - 65.

 62. Як зареєструвати свої права на нерухомість? // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2013. – №10. – С.21-31.12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


Назва ресурсу або організації

Мова
ресурсу


Електронна адреса

Веб-сайти наукових установ

Міжнародна асоціація юридичних наук (МАЮН)/ International Association of Legal Science

Англ.,
фр.

http://aisj-ials.org

Законодавство України

Укр.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Укр., рос., англ.

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/

Правові системи країн світу: дослідниціка группа JuriGlobe (Університет Оттави)

Рос., англ., фр., ісп., кит., араб.

http://www.juriglobe.ca

Офіційний сайт наукової діяльності Національної академії ім. Я. Мудрого

Укр.

http://nulau.org.ua/index.php?r=biblio

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Укр., рос., англ.

http://www.nbuv.gov.ua/

Харківська державна наукова бібліотека

Укр.

http://korolenko.kharkov.com/

Національна парламентська бібліотека України

Укр., рос., англ.

http://www.nplu.kiev.ua/

Наукова бібліотека ім.М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Укр., рос., англ.

http://lib-gw.univ.kiev.ua/

Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія»

Рос.

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=32&lang=ru


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал