Програма навчальної дисципліни циклу загальної підготовкиСкачати 163.42 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір163.42 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

(м.Маріуполь)


КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ.

ПРОГРАМА


навчальної дисципліни циклу загальної підготовки

«Методологія, організація та технологія наукових досліджень»

для аспірантів

форма навчання: денна, заочна

Маріуполь 2016

Програма вибіркової дисципліни «Методологія, організація та технологія наукових досліджень» для аспірантів, форма навчання: денна, заочна.

Розробник програми:


Доктор економічних наук,

доцент О.В. Балуєва


Зав. кафедри

економіки підприємств,

управління персоналом О.В. Балуєва

та економіки праці

Розглянута та схвалена на засіданні

кафедри економіки підприємств,

управління персоналом

та економіки праці

протокол № від « » __________ 2016 р.


ВСТУП


Програма вибіркової дисципліни «Методологія, організація та технологія наукових досліджень» для аспірантів складена відповідно до програми підготовки аспірантів, форма навчання: денна, заочна.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Методологія, організація та технологія наукових досліджень» є загальні закономірності, методи, прийоми наукового дослідження, організація роботи науковця.


Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох змістових модулів:

  1. Теоретико-методологічні основи наукових досліджень

  2. Організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

  3. Проектна та дослідницько-інноваційна діяльність: системний підхід та особливості.

  4. Організаційні засади наукових досліджень


Мета, завдання навчальної дисципліни «Методологія, організація та технологія наукових досліджень», місце дисципліни в навчальному процесі.
Метою викладання дисципліни є формування у слухачів наукового світогляду, цілісного уявлення про методологію наукового дослідження та навичок практичного застосування конкретних методів наукового пошуку у професійній діяльності, формування системи теоретичних і практичних знань в галузі економіки, проведення і методології наукових досліджень, філософських і організаційних засад наукової діяльності; вивчення принципів і методів управління і реалізації наукових досліджень, організації праці дослідника, етики і моралі науки; набуття практичних навичок організації дослідження, оприлюднення і реалізації результатів дослідження.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- ознайомити з наукою як системою знань, формами її організації і управління, системою підготовки наукових кадрів в Україні;

- дати уявлення про методологію наукових досліджень як інструментарій і як науку про методи і області їх застосування в науковій діяльності;

- розкрити значення і сутність інформаційного забезпечення наукової діяльності; ознайомити з організаційними засадами наукових досліджень;

- дати уявлення про етапи організаційно-методичної підготовки наукового дослідження;

- ознайомити з методикою експериментальних досліджень і математичного планування експерименту;

- ознайомити з формами апробації і реалізації наукових досліджень; дати уявлення про ефективність наукової діяльності і методику її визначення; розкрити роль і принципи наукової організації праці у науковій діяльності.

В результаті вивчення дисципліни аспіранти мають володіти наступними компетенціями:

- Загальнонаукові компетенції: здатність до наукового пізнання на основі системного, синергетичного підходів, використання інформаційно- комунікаційних технологій у професійних дослідження.

- Інструментальні компетенції: Знання законів, методів та методик проведення наукових та прикладних досліджень. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, компетентність у пошуку, обробленні та критичному аналізі різних інформаційних джерел. Компетентність у реєстрації та захисті прав інтелектуальної власності.

- Загально-професійні компетенції: Знання математичних методів побудови та аналізу моделей природних, економічних та соціальних об'єктів. Здатність критично сприймати і аналізувати чужі думки та ідеї, шукати власні шляхи вирішення проблеми, рецензувати публікації та автореферати, проводити критичний аналіз власних матеріалів.

- Спеціалізовано-професійні компетенції: здатність застосовувати та переносити: знання конкретних наук (за фахом і спеціалізацією); знання про методологію досліджень, здатність до організації праці на науковій основі; готовність до здійснення дослідницької діяльності; здатність і готовність виконувати концептуалізацію і операціоналізацію основних базових понять та категорій дослідження; здатність і готовність збирати та узагальнювати теоретичну та емпіричну інформацію для наукового дослідження. Здатність побудувати програму соціально-економічного дослідження.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен:
знати:

- філософські основи науки як суспільного усвідомлення реальності; сутність сучасних проблем методології науки;

- методологічні основи проведення наукових досліджень;

- нормативно-правову базу та її роль у науковому дослідженні;

- методи аналізу і побудови наукових теорій в економіці;

- моделювання економічних систем і процесів;

- методи інформаційно-економічної підтримки наукового дослідження; організацію і планування науково-дослідної роботи;

- порядок і основні етапи організації наукового дослідження;

- знати теоретичні положення підготовки публікації у міжнародних рецензованих виданнях; вміти структурувати наукову публікацію відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз (наприклад, Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, та ін.).


вміти:

- планувати наукове дослідження;

- висувати і перевіряти наукові гіпотези;

- робити науковий опис об`єкта дослідження;

- обґрунтовувати методи дослідження, використовувати Інтернет-простір та Інтернет-ресурси науки;

- оцінювати результати наукового дослідження; використовувати знання з методології наукових досліджень у процесі підготовки кандидатської дисертації здійснювати організаційно-економічну підготовку наукового дослідження;

- застосовувати на практиці загальнонаукові, конкретно-наукові і спеціальні методи наукового дослідження;

- використовувати різні форми апробації і впровадження у практику наукових результатів;

- зміст і порядок розрахунків основних кількісних наукометричних показників ефективності наукової діяльності (індекс цитування, індекс Хірша (h-індекс), імпакт-фактор (IF).

Набуті знання та вміння необхідні для:

- глибокого розуміння сутності і значення наукових досліджень як інструменту одержання знань в інформаційній економіці, знаряддя пізнання та соціальної інституції;

- вироблення нових наукових парадигм, самопідготовки, написання кандидатської дисертації, наукових статей, доповідей;

- використання методик та технологій наукового пошуку, підготовки до самостійної наукової діяльності;

- застосування загальнонаукових та спеціальних методів збору інформації, аналізу наукових публікацій, огляду сучасного стану та перспектив проведення досліджень в певній соціально-економічній системі або галузі економічної діяльності та подання їх результатів;

- організації та проведення аналітичної та дослідницької наукової роботи із застосуванням  сучасних технологій математичного моделювання, використання економіко-математичних методів і моделей, інформаційних технологій тощо.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи наукових досліджень.
Тема 1. Наука як система знань.

Поняття про науку та її еволюцію. Складові науки. Шлях створення наукової теорії.Специфіка науково-дослідницької діяльності. Наукове знання. Поняття наукового дослідження: основні ознаки та характеристики. Основні види наукових досліджень. Об’єкт, предмет та мета наукового дослідження.

Вимоги до визначення наукових досліджень.Тема 2. Методологічні основи наукового пізнання.

Методологічні основи пізнання: сутність, характеристика, класифікація, методологія наукового пізнання; емпіричне та теоретичне пізнання. Методи наукового дослідження: методологія та логіка наукових досліджень; аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія; моделювання, абстрагування і конкретизація; системний аналіз і передбачення.

Загальні закономірності наукового пізнання: наукові проблема, гіпотеза, теорія, експеримент. Логічні основи аргументації: характеристика аргументації; доказове міркування; логічні та предметні помилки в наукових дослідженнях.

Організаційні та методичні засади дослідження: загальні питання методики; принципи та закономірності наукового пошуку.

Усне уявлення наукової інформації. Підготовка до виступу. Постановка питань і формулювання відповідей.

Методика і техніка оформлення результатів дослідження: основи методики оформлення; послідовність і стиль викладу матеріалу; структура і техніка оформлення наукового документа; довідково-бібліографічне оформлення наукового документа.


Тема 3. Інформаційне забезпечення науково-дослідного процесу
Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Основні поняття, терміни та галузі інформації. Національна система науково-технічної інформації.

Види, джерела інформації та режими доступу до неї. Наукова інформація в документах.

Економічна інформація, її класифікація і призначення в науково-дослідному процесі. Кодування економічної інформації та використання її в науково-дослідному процесі.

Фактографічна інформація та використання її в науково-дослідному процесі.

Носії економічної інформації і використання їх в науково-дослідному процесі.

Інформаційно-пошукові системи органів НТІ. Пошук патентних матеріалів. Аналіз та опрацювання інформації.Змістовий модуль 2. Організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

Тема 1.Законодавчі і нормативно-стильові основи професійного мовлення.
Державна мова – мова професійного спілкування. Поняття національної та літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця.

Словники у професійному мовленні. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації.

Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.


Тема 2. Професійна комунікація. Риторика і мистецтво комунікації
Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.

Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування. Поняття ділового спілкування.

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.

Види публічного мовлення. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.


Тема 3. Форми колективного обговорення професійних проблем.
Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення. Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття колективного рішення. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми Технології проведення «мозкового штурму».
Тема 4. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.
Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю.

Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

Анотування і реферування наукових текстів.

Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.

Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.

Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.

Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт.

Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Науковий етикет.


Тема 5. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів
Суть і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів. Особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові висловлювань.
Змістовий модуль 3. Проектна та дослідницько-інноваційна діяльність: системний підхід та особливості
Тема 1. Сутність та процес управління дослідницьким проектом.
Сутність проекту та його основні властивості. Поняття дослідницького проекту й його зміст. Типи та види дослідницьких проектів. Вибір пріоритетних напрямів досліджень.

Система управління проектами як організаційно-технологічний комплекс методичних, технічних, програмних і інформаційних засобів, спрямованих на підтримку і підвищення ефективності реалізації дослідницького проекту. Оточення і учасники проекту. Адміністрування.
Тема 2. Проектний аналіз: організація робіт, загальна послідовність.
Організація робіт на етапі розробки проекту: визначення інвестиційних можливостей і висунення бізнес-ідеї; аналіз альтернативних варіантів проекту й попередній вибір проекту; підготовка проекту – розробка попереднього техніко-економічного (ПТЕО) і техніко-економічного обґрунтування (ТЕО); функціональні дослідження з проекту; висновок з проекту й рішення про інвестування.

Загальна послідовність проектного аналізу. Попередній аналіз. Комерційний аналіз. Технічний аналіз та екологічний аналіз. Фінансовий аналіз. Економічний аналіз. Інституціональний аналіз. Аналіз ризиків. Прийняття чи відхилення проектуТема 3. Управління інтеграцією проекту: розробка та виконання плану. Управління змінами.

Загальна характеристика управління інтеграцією в проекті.

Методологія планування проекту. Розробка плану проекту. Вхідні дані для розробки плану проекту: результати інших процесів планування; інформація з архіву; організаційна політика; обмеження; допущення.

Методи та засоби для виконання плану проекту. Виконання плану проекту.

Загальний контроль за змінами. Вхідні дані для загального контролю за змінами. Методи та засоби для загального контролю за змінами. Результати загального контролю за змінами
Тема 4. Управління проектними ризиками.
Сутність і класифікація ризиків проектів. Причини виникнення та чинники впливу на динаміку ризиків. Основні методи аналізу ризиків. Способи зниження ризиків проектів.

Тема 5. Організація роботи з міжнародними і реферативними базами даних та наукометричними платформами.
Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова” та робота з нею.

Наукометрична база даних– бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій.

Наукометрична база даних відкритого доступу


Міжнародні наукометричні бази даних.


Критерії добору міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу

Наукометрична платформа Web of Science: бази даних Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index та Conference Proceedings Citation Index. Наукометрична платформа SciVerse Scopus.

Тема 6. Особливості розрахунків основних кількісних наукометричних показників ефективності наукової діяльності.


Основні наукометричні показники. Індекс цитування. Індекс Хірша (h-index). Імпакт-фактор (ІФ або IF). Український індекс наукового цитування (УІНЦ)

Змістовий модуль 4. Організаційні засади наукових досліджень.
Тема 1. Організація та проведення наукових досліджень: організаційна та дослідна стадії
Вибір напряму наукового дослідження та етапи НДР. Поняття наукової проблеми. Поняття теми дослідження та її формулювання. Визначення предмета та об’єкта дослідження. Мета і завдання дослідження. Порядок здійснення наукового дослідження. Етапи НДР.

Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Загальна характеристика інформації. Види джерел інформації. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Пошук необхідної інформації. Порядок обробки та групування інформації.

Проведення теоретичних досліджень. Сутність, мета, завдання та етапи теоретичних досліджень. Методи теоретичних досліджень. Використання математичних методів у дослідженнях.

Експериментальні дослідження. Сутність, мета, функції наукового експерименту. Класифікація експериментів. Методологія експериментальних досліджень. Загальні вимоги до проведення експерименту. Типові помилки в проведенні експерименту. Робоче місце експериментатора та організація експерименту.


Тема 2. Завершальна стадія. Ефективність наукових досліджень.
Обробка результатів експериментальних досліджень. Основи теорії випадкових помилок та методів оцінки випадкових похибок у вимірюваннях. Методи графічної обробки результатів експерименту. Аналітична обробка результатів експерименту. Елементи теорії планування експерименту.

Оформлення результатів наукової роботи. Прийоми викладення матеріалів наукового дослідження. Мова та стиль наукової роботи. Складання та оформлення звітів з НДР.

Впровадження та ефективність наукових досліджень. Апробація та оприлюднення результатів наукового дослідження. Впровадження результатів наукових досліджень. Ефективність наукових досліджень.

Тема 3. Організація праці у науковій діяльності.
Організація роботи в науковому колектив. Наукові колективи як особливі структури в науці. Наукові школи та їх роль у науці. Основні принципи управління науковим колективом. Особливості управління конфліктами в науковому колективі.

Наукова організація та гігієна розумової праці.

Моральна відповідальність вченого.
4. Засоби діагностики успішності навчання.
Поточний контроль: оцінювання усних відповідей на семінарах, доповідей, рефератів, тест-контроль.

Модульний контроль: модульна контрольна робота, виконання і захист індивідуального науково-дослідного завдання, підготовка до публікації наукових статей, тез доповіді тощо.
5. Рекомендована література:
Базова:

1. Грушко И. М. Основы научных исследований / И. М. Грушко, В. М. Сиденко. – Харьков : Вища школа, 1983. – 224 с.

2. Гаврилов Е. В. Технологія наукових досліджень і технічної творчості / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля та ін. – Київ : Знання України, 2007. – 318 с.

3. Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем: навчальний посібник / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця :ВНТУ, 2010. – 260 с.

4. Кринецкий И. И. Основы научных исследований / И. И. Кринецкий. – Киев - Одесса : Вища школа, 1981. – 208 с.

5. Мальцев П. М. Основы научных исследований / П. М. Мальцев, Н. А. Емельянова. – Киев : Вища школа, 1982. – 192 с.

6. Пальчевский Б. А. Научное исследование: объект, направление, метод / Б. А. Пальчевский. – Львов : Вища школа, 1979. – 180 с.

7. Чкалова О. Н. Основы научных исследований / О. Н. Чкалова. – Киев : Вища школа, 1978. – 120 с.

8. Шульга З. П. О методике научно-исследовательской работы / З. П. Шульга. – Киев : Вища школа, 1978. – 158 с.

9. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB. Учебный курс / Ю. Лазарев. – СПб. : Питер; Киев : Издательская группа BHV, 2005. – 51 с.

10. Макаров Е. Г. MathCAD: Учебный курс / Е. Г. Макаров. – СПб. : Питер, 2009. – 384 с.

11. Афанасьева Н. Ю. Вычислительные и экспериментальные методы научного эксперимента / Н. Ю. Афанасьева, 2010. – М. : КноРус, 2010. – 330 с.

12. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л. Заде : пер. с англ. – М. : Мир, 1976. – 167 с.

Допоміжна:

13. Бруяцкий Е. В. Математические методы в задачах управления наукой / Е.  В.  Бруяцкий, Л. П. Смирнов. – Киев : Наукова думка, 1973. – 184 с.

14. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С. Д.  Штовба. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2007. – 288 с.

15. Митюшкин Ю. И. Soft Computing: идентификация закономірностей нечеткими базами знаний / Ю. И. Митюшкин, Б. И. Мокин, А. П. Ротштейн. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2002. – 145 с.

16. Адлер Ю. П. Введение в планирование эксперимента / Ю. П. Адлер.– Москва : Металлургия, 1968. – 155 с.

17. Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения / Г. С. Альтшуллер. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 296 с.

18. Альтшуллер Г. С. Найти идею: введение в теорию решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер. – Новосибирск : Наука, 1986. – 209 с.

19. Барабащук В. И. Планирование эксперимента в технике / В. И. Барабащук, Б. П. Креденцер, В. И. Мирошниченко. – Киев : Техніка, 1984. – 198 с.

20. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 37 с.

21. Соболев П. А. Как научиться изобретать / П. А. Соболев. – Ужгород : Карпаты, 1973. – 127 с.22. Великий тлумачний словник сучасної української мови./ Укл. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.

23. Філософський енциклопедичний словник. / Голова ред. колегії В. І. Шинкарук. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал