Програма навчального курсу «Педагогіка дошкільна»Скачати 458.36 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір458.36 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

Характеристика – опис особливостей, що відрізняють одну річ (явище, людину) від інших, якостей, властивостей, рис.

Цінність – поняття за допомогою якого визначають оцінку людиною об'єктивних чеснот і достоїнств навколишнього світу.

Ціннісне ставлення – активна спрямованість, яка базується на визначенні її високої об'єктивної значущості та суб'єктивного особистого смислу.

Ціннісні орієнтації – вибіркова, відносно стала спрямованість інтересів і потреб особистості на певний аспект соціальних цінностей.

Шкала оцінокметодичний прийом, який дає змогу розділяти сукупність об'єктів за ступенем вираження спільної для них властивості.

Шкільна зрілість – повнота розвитку у дитини 6 років базових особистісних якостей; фізичного, психічного та соціального здоров'я; готовності до систематичного навчального навантаження.

Я-концепція – динамічна система уявлень людини про саму себе, ще передбачає усвідомлення нею своїх властивостей, самооцінку та виражається певними установками і чеканнями щодо себе.

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНА»

 1. Дошкільна педагогіка як особлива галузь педагогіки, її предмет.

 2. Своєрідність дошкільної педагогіки.

 3. Становлення дошкільної педагогіки як науки.

 4. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання.

 5. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки.

 6. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки.

 7. Поняття про педагогічне дослідження та його елементи.

 8. Методи педагогічного дослідження.

 9. Впровадження досягнень педагогіки в практику виховання дітей.

 10. Виховання і розвиток дітей у період дошкільного дитинства.

 11. Спадковість, соціальні умови життя, виховання – фактори, що відіграють вирішальну роль у формуванні особистості людини.

 12. Особистість як об’єкт і суб’єкт виховання.

 13. Роль виховання у розвитку особистості.

 14. Взаємодія виховання і розвитку.

 15. Сутність виховання у дошкільному віці.

 16. Вікова періодизація дитинства.

 17. Виховання і вікові та індивідуальні особливості дітей.

 18. Значення дошкільного дитинства у становленні особистості.

 19. Особливості розвитку і виховання обдарованих дітей.

 20. Різновиди освітніх програм у системі дошкільної освіти.

 21. Значення Базового компонента дошкільної освіти в Україні для розвитку вітчизняного дошкілля.

 22. Значення освітніх програми в забезпеченні різнобічного розвитку дітей.

 23. Структура державної базової програми «Я у Світі».

 24. Характеристика державної навчальної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

 25. Різновиди авторських і альтернативних програм дошкільної освіти.

 26. Народні витоки дошкільної педагогіки.

 27. Розвиток дошкільного виховання у Європі.

 28. Внесок українських педагогів у становлення і розвиток національної дошкільної освіти.

 29. Типи дошкільних закладів та їх функції.

 30. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти.

 31. Професійні функції вихователя дошкільного навчального закладу.

 32. Фахові знання і професійні здібності сучасного вихователя ДНЗ.

 33. Шляхи удосконалення системи дошкільного виховання.

 34. Дошкільне виховання за кордоном.

 35. Мета виховання, її об'єктивний характер і обумовленість національними та загальнолюдськими цінностями.

 36. Своєрідність мети виховання на різних етапах дошкільного дитинства.

 37. Українська народна педагогіка про всебічний розвиток особистості й особливості виховання дитини у період дошкільного дитинства.

 38. Різноманітність завдань виховання дітей дошкільного віку.

 39. Фізичне виховання і фізичний розвиток дошкільника.

 40. Єдність фізичного і психічного розвитку дитини.

 41. Завдання фізичного виховання дітей: охорона і зміцнення здоров'я, фізичний розвиток, загартування організму, розвиток рухів, засвоєння гігієнічних навичок.

 42. Основні методи і засоби фізичного виховання.

 43. Гігієнічні фактори фізичного розвитку дітей.

 44. Особливості загартування дітей дошкільного віку.

 45. Завдання і методи формування навичок гігієнічної поведінки.

 46. Значення режиму дня для психофізичного розвитку дитини.

 47. Педагогічні вимоги до режиму дня дошкільника.

 48. Врахування індивідуальних особливостей дитини в організації режиму в умовах дитячого садка та сім'ї.

 49. Розумове виховання і розумовий розвиток дітей дошкільного віку.

 50. Психологічні і фізіологічні основи розумового виховання.

 51. Завдання розумового виховання дітей дошкільного віку.

 52. Сенсорне виховання як основа розумового виховання.

 53. Формування у дошкільників системних знань про явища навколишнього життя, їх роль у розумовому розвитку дитини і оволодінні різними видами діяльності.

 54. Формування умінь і навичок розумової діяльності дітей.

 55. Роль різних видів діяльності у розумовому вихованні.

 56. Різновиди методів розумового виховання: методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності дітей; методи організації і здійснення навчально-пізнавальних дій; методи організації контролю і самоконтролю ефективності навчально-пізнавальної діяльності дітей.

 57. Характеристика засобів розумового виховання дітей дошкільного віку.

 58. Моральне виховання і моральний розвиток дошкільників.

 59. Мета морального виховання з огляду загальнолюдських цінностей.

 60. Особливості формування моральних уявлень, виховання моральних почуттів і навичок моральної поведінки у дітей дошкільного віку.

 61. Зміст морального виховання дошкільників.

 62. Завдання морального виховання: формування моральної спрямованості особистості, розвиток моральних уявлень, виховання моральних почуттів, формування навичок моральної поведінки.

 63. Засоби і методи морального виховання, їх взаємозв'язок.

 64. Спілкування з дорослими та дітьми як умова і засіб морального виховання. Роль художньої літератури, етичних бесід у моральному вихованні дошкільників. Педагогічна оцінка вчинків дітей як засіб морального виховання. Організація практики моральної поведінки дітей в різних видах діяльності.

 65. Зв'язок морального та трудового виховання дітей. Завдання трудового виховання: виховання поваги до людей праці, формування трудових умінь і навичок, виховання працелюбства.

 66. Умови трудового виховання дітей в сім'ї дошкільному закладі.

 67. Засоби трудового виховання: ознайомлення з працею дорослих, праця дітей, навчання трудових навичок і вмінь.

 68. Естетичне виховання і естетичний розвиток дошкільників.

 69. Особливості і закономірності естетичного розвитку дитини-дошкільника.

 70. Розвиток естетичних сприймань і почуттів, формування основ художньої діяльності, розвиток творчих здібностей, емоційного відгуку на прекрасне, формування початкових знань про мистецтво в процесі естетичного виховання

 71. Принципи і методи естетичного виховання дітей дошкільного віку.

 72. Художня творчість дітей і педагогічне керівництво різними видами діяльності.

 73. Використання у естетичному вихованні народних засобів: усна народна творчість, народне декоративно-прикладне мистецтво, музика, художня праця, ознайомлення з творами народних майстрів.

 74. Значення спільної художньої діяльності дорослого і дитини в сім'ї і дошкільному навчальному закладі.

 75. Своєрідність прояву патріотизму у дітей дошкільного віку.

 76. Програма ознайомлення дітей з навколишнім - основа виховання у дітей почуття любові до батьків, рідної домівки, України.

 77. Формування у старших дошкільників уявлень про рід і родовід, ознайомлення з географією та історією рідного краю.

 78. Особливості прояву національної свідомості у дітей дошкільного віку.

 79. Ознайомлення дітей з початками народознавства – традиціями українського народу, його пам'ятками, народною творчістю, символами і оберегами.

 80. Форми і методи ознайомлення дошкільників символами української державності.

 81. Особливості відзначення українських народних свят в дитячому садку.

 82. Формування у дітей уявлень про інші народи, життя людей в інших країнах і виховання поваги до них.

 83. Засоби та методи виховання у дітей доброзичливого ставлення до людей різних національностей та споріднених культур.

 84. Історичне походження гри як діяльності. Видатні педагоги про гру як засіб виховання.

 85. Виникнення і розвиток гри у ранньому віці у зв'язку з загальними закономірностями розвитку дитини. Народні ігри - важливий чинник виховання у системі українського дошкілля..

 86. Класифікація ігор.

 87. Значення іграшки у розвитку дитини, її освітня і виховна цінність.

 88. Народна іграшка, її різноманітність й педагогічне значення.

 89. Основні види іграшок.

 90. Характерні риси творчої гри.

 91. Предметна діяльність, сюжетно-відображальна гра - початкові стадії сюжетно- рольової гри.

 92. Розвиток ігрової творчості, збагачення змісту, розширення мотивів вибору гри з віком дітей.

 93. Ігрові і реальні взаємини між дітьми, їх розвиток.

 94. Педагогічне керівництво розвитком сюжетно-рольових ігор і взаємин дітей у них.

 95. Характерні особливості, етапи розвитку будівельно-конструктивних ігор, педагогічне керівництво розвитком ігор.

 96. Ігри-драматизації, їх характеристика, види, етапи розвитку, педагогічне керівництво.

 97. Дидактична гра як різновид ігрової діяльності та форма навчання дошкільників.

 98. Зміст, структура, види дидактичних ігор і методика педагогічного керівництва ними у різних вікових групах.

 99. Виховання моральних якостей у дидактичній грі.

 100. Особливості пізнавального розвитку дошкільника.

 101. Проблеми діагностики рівня пізнавальної діяльності дітей.

 102. Навчання як головний засіб формування навчальної діяльності дітей

 103. Форми організації навчальної діяльності: заняття, ігри, повсякденне життя.

 104. Навчальне заняття – провідна форма опанування знаннями і виховання розумової активності дітей.

 105. Структурні компоненти навчальних заняття у ДНЗ.

 106. Провідні методи навчання дітей на заняттях: наочні (спостереження, демонстрація, використання ТЗН), словесні (пояснення, розповідь, читання, бесіда); практичні (гра, вправи); пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький; методи самостійної роботи по засвоєнню нового матеріалу, методи застосування знань на практиці, повторення, систематизації, методи перевірки, оцінки знань.

 107. Значення ігрових методів і прийомів у навчанні дітей дошкільного віку.

 108. Види занять за змістом, метою, формою організації, методикою проведення.

 109. Поняття про педагогічний процес і його компоненти. Необхідність планування і обліку роботи як умови успішного здійснення педагогічного процесу.

 110. Взаємодія сім'ї і дошкільного закладу.

 111. Виховання в сім'ї - першооснова розвитку особистості.

 112. Українські народні традиції сімейного виховання.

 113. Сучасні проблеми родинного виховання дітей дошкільного віку.

 114. Зміст, форми і методи педагогічної освіти батьків.

 115. Форми спільної роботи дошкільного закладу з сім'єю у вихованців ДНЗ.

 116. Поняття про готовність дитини до шкільного навчання. Методика виявлення готовності дитини до школи.

 117. Спільна робота дитячого садка і сім'ї у підготовці дитини до школи.

 118. Роль старшої групи у підготовці дітей до школи.

 119. Встановлення наступності між дошкільним закладом і школою у меті, змісті, формах і методах навчально-виховної роботи.

 120. Зміст і форми зв'язку дошкільного закладу і школи.

Рекомендована література до навчального курсу
 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / АПН України. – К.: Ред. журналу “Дошкільне виховання”, 1999.– 62 с.

 2. Богуш А.М. Моє довкілля: Прогр. ознайомлення дітей старш. дошк. віку з довкіллям.- К.: Шк. світ, 2006.- 112 с.

 3. Богуш А.М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів.– К.: Слово, 2003.– 344 с.

 4. Виховання дошкільника в праці / З.Н. Борисова, Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець та ін. – 2-ге вид., стер.– К., 2002.– 112 с.

 5. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика виховання дітей дошкільного віку: Навч. посібник для студентів дошкільних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.– 2-е вид., перераб. та доповн. – Суми: Універс. кн., 2004.– 428 с.

 6. Дошкільна освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання / Упоряд. Л. Гураш, Т. Вороніна.– К.: Вид. дім “Шкіл. світ”: Вид. Л. Галіцина, 2006.– 120 с.

 7. Лаппо В.В. Педагогіка дошкільна: навч.-метод. посіб. для студ.вищ.навч.закл.освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки «Початкова освіта» спеціалізації «Дошкільна освіта» / В.В. Лаппо. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014.– 312 с.

 8. Лисенко Н. В., Кирста Н. Р. Педагогіка українського дошкілля: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 207 с.

 9. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.– К.: Академвидав, 2004.– 456 с.

 10. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів.– К.: Слово, 2004.– 352 с.

 11. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч.посіб./Від упорядників, вступні нариси та упорядкув. З.Н. Борисової, В.У. Кузьменко; За заг. ред. З.Н. Борисової.– К.: Вища шк., 2004.– 511 с.

Інформаційні ресурси 1. Кононко О.Л. Про базову програму «Я у Світі». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/iamysviti/iamysviti2.html

 2. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3145/

 1. Методичний портал [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://metodportal.net/

 1. Освітній мегапростір [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://simonischool.at.ua/

 1. Положення про дошкільний навчальний заклад [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2740/

 2. Програма всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.ussf.kiev.ua/index.php?go=Content&id=6

 1. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» . [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://f.osvita.org.ua/news/db/53640.doc

 1. Сайт для вихователів [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://volodumurivna.at.ua/load/pracjuemo_za_programoju_ja_u_sviti/2

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал