Програма навчального курсу «Педагогічні технології в початковій школі» Вступ Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогічні технології у початковій школі» складенаСкачати 444.42 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір444.42 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

Рекомендована література

Основна:

 1. Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач / Г.С.Альтшуллер. – 8-е изд., доп.– Петрозаводск: Алма Паблишер, 2015.– 402 с.

 2. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества: книга для учителя. / Ш. А. Амонашвили. – К. : Освита, 1991.– 111 с. 

 3. Амонашвили Ш.А.Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш.А. Амонашвили. – Минск : Университетское, 1990. – 560 с. 

 4. Аніщенко О. В. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій / О. В. Аніщенко, Н. І. Яковець. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 198 с.

 5. Библер В.С. От наукоучения - к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век / В.С. Библер. - М. : Политиздат, 1991. - 413 с. 

 6. Бондар, В. І.Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі : навч. посіб.: [осн. етапи формування світогляду та псих.-пед. поглядів М. Монтессорі]/ В.І.Бондар, А.М.Ільченко. – Полтава: РВВ ПДАА, 2009. – 251 с.

 7. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний аспект) / Ю. В. Васьков. – Х: «Скорпіон», 2000. – 120 с.

 8. Границкая А.С. Научить думать и действовать: Адаптивная система обучения в школе: Книга для учителя. Учебное издание / А.С. Границкая.– М.: Просвещение, 1991. – 175 с

 9. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2012. – 352 с.

 10. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / [автор-укладач Н. П. Наволокова]. – Х. : Основа, 2009. – 176 с.

 11. Зайцев В. Н. Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе / В. Н. Зайцев // Современные образовательные технологии : учеб. пособ. для пед. вуз. / Г. К. Селевко. – М., 1998. – С. 139–140.

 12. Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інформаційний аспект. Т. 1. / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 288 с.

 13. Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект. Т.2. / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 312 с.

 14. Занков, Л. В. Избранные педагогические труды /Л.В. Занков; [Вступ. ст. Амонашвили Ш.А.] – М.: Новая шк., 1996. – 426 с. 

 15. Ильин Е.Н. Путь к ученику: Раздумья учителя-словесника: Книга для учителя. / Е.Н. Ильин. – М.: Просвещение, 1988. – 221 с.

 16. Кларин, М. В. Инновации в обучении метафоры и модели : Анализ зарубеж. опыта / М.В. Кларин. – М. : Наука, 1997. – 222 с.

 17. Логачевська С. П. Вчимося розв’язувати задачі : навч. посіб. з математики для 2 кл. / С.П.Логачевська. – Вид. 3-є, допов. і переробл. – К. : Початк. шк., 2011. – 126 с.

 18. Логачевська С. П. Методика диференційованого навчання: 150 фрагм. уроків мови і математики в 1-4 кл. з елементами диференціації. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. 239 с.

 19. Лысенкова, С. Н. Методом опережающего обучения : книга для учителя : из опыта работы / С. Н. Лысенкова.– Москва : Просвещение, 1988. – 192 с. :

 20. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. посіб. для вчителів / упоряд. О. Я. Савченко.– К. : Почат. шк., 2003. – 608 с.

 21. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. посіб.для вчителів / упоряд. О. Я. Савченко. – К. : Почат. шк., 2004. – 512 с.

 22. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 1 клас: інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 96 с.

 23. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 2 клас: інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 128 с.

 24. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 3 клас: інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 112 с.

 25. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 4 клас: інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 112 с.

 26. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології: навч. посіб. / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : ВЦ «Просвіта», 2000. – 368 с.

 27. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / за ред. О. М. Пехоти. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 255 с.

 28. Педагогічні технології: теорія та практика: навч.-метод. посіб. / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка– Полтава : АСМІ, 2006. – 230 с.

 29. Пометун, О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. – К. : «А.С.К.», 2005. – 192 с.

 30. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / упоряд.: О. В. Онопрієнко, О. П. Кондратюк. – К. : Шк. світ, 2007. – 128 с.

 31. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с.

 32. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання / Г. О. Сиротенко. – Х. : ВГ «Основа», 2003. – 80 с.

 33. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення / упоряд. Г. О. Ярош, Н. М. Седова. – Х. : Основа, 2005. – 240 с.

 34. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн [та ін.]; МО і науки України; АПН України. – К. : Вінниця, 2000. – 486 с.

 35. Сучасні шкільні технології. Ч. 1./ упоряд. І. Рожнятковська, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 112 с.

 36. Сучасні шкільні технології. Ч. 2. / упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.

 37. Тарасов Л.С., Тарасова Т.А. Діалектичний характер інноваційної освітньої технології «Екологія і розвиток» («Екологія і діалектика») / Л.С. Тарасов, Т.А. Тарасова // Філософія освіти. - 2005. – 2.– С. 171-178.

 38. Френе С.Избранные педагогические сочинения : пер. с фр. / Общ. ред. и вступит. ст. Б. Л. Вульфсона. – М. : Прогресс, 1990. – 301 с.  

 39. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 224 с.

 40. Шаталов В. Ф. Педагогическая проза: сборник статей / В.Ф. Шаталов.– Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1990. – 383 с.

 41. Шаталов В. Ф. Точка опоры. Организационные основы экспериментальныхисследований: книга для вчителя / В.Ф.Шаталов - Минск : Универсистетское, 1990. - 224 с.

 42. Шевченко, С.Д. Школьный урок: Как научить каждого / С.Д. Шевченко. – М.: ВЛАДОС, 2004.– 324 с.

 43. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология: учеб. пособ. для студ. и преподавателей пед. учеб. заведений, учителей шк. / Н. Е. Щуркова. – М. : Пед. о-во Россия, 2002. – 224 с.


Додаткова:

 1. Біляковська О.О. Використання модульної технології під час вивчення математики // Математика в школах України. – 2007. – № 4. –С. 18–20.

 2. Вальдорфська педагогіка в Україні: З повагою до дитини: зб. ст.: матеріали міжнар. пед. читань «Пошук життєвого шляху» / М-во освіти і науки України [та ін.].– К. : НАІРІ, 2009. 166 с. 

 3. Галаган І.С. Передові освітні технології світу: [аналіз можливостей їх застосування в освітній діяльності України] / І.С.Галаган // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – «Плеяди», 2013. - 2. - С. 28-31.

 4. Грицюк О. І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів / О. І. Грицюк // Почат. навчання та виховання. – 2011. - № 8. – С. 2–17.

 5. Гуляев В.М.   Концентрированное обучение как средство преодоления недостатков классно-урочной системы / В.М. Гуляев // Педагогическая техника. – 2005. – N6. - С. 3-9. 

 6. Дичківська І. М. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності/ І.М.Дичківська // Дошкільне виховання. – 2004. – № 9. – С. 6–10.

 7. Древаль Г.І. Інновації в початковій школі /  Г.І. Древаль //  Почат. освіта. – 2009. - № 42(листопад). – С. 2-4.

 8. Елементи модульно-розвивальної системи навчання на уроках математики: [Підбірка статей] // Математика в школах України. – 2007. – № 13/14. – С. 27–29.

 9. Жуковська С.М. Упровадження освітніх інновацій (Проект) / С. М. Жуковська // Завуч. – 2011. - № 8 (березень). – С. 3-5.

 10. Загрева Л. І. Гуманна педагогіка Шалви Амонашвілі / Л. І. Загрева // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 11. – С. 50-51.

 11. Зазуліна Л. С.  Технологія концентрованого навчання: теорія та практика / Л. С. Зазуліна, Г.В. Можейко, Л.В. Дацко // Директор школи. - 2008. - N 5. - С. 3-7. 

 12. Зерна педагогічної інновації: Хрестоматія / Укладачі: Л.В.Буркова, Н.Ф.Федорова. – К.: ВАТ"В-во «Київська правда», 2012. – 120 с.

 13. Коваль Л.Д. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до моделювання уроків за різними навчальними технологіями / Л.Д. Коваль // Почат. шк. – 2005. - № 11. – С. 22–26.

 14. Комар О.Ю. Інтерактивні технології – технології співпраці / О.Ю. Комар // Почат. шк. – 2004. - № 9. – С. 5–8.

 15. Кононенко Л. М. Інтерактивні технології /  Л.М. Кононенко // Методика математики у початкових класах: історія, сучасний стан і перспективи : студ. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю ф-ту почат. навч./ відп. ред. В. О.Дятлов, О. В.Бобир. – Чернігів, 2008. – С. 45–57.

 16. Коханко О. Г. Навчання студентів проектуванню уроку в початковій школі на засадах матрично-модульної технології / О. Г. Коханко // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (1-2 квітня 2004 р.) / уклад. Л. Л. Макаренко, М. С. Севастюк, О. П. Симоненко. – К., 2004. – С. 214–216.

 17. Кравчук О. В. Індивідуалізація навчально-виховного процесу: дидактичні завдання міжпредметного змісту / О.В. Кравчук, Е С..Шухова // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 10. – С. 38–42.

 18. Крамаренко С.А. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів С.А. Крамаренко // Відкритий урок. – 2002. - № 5/6. – С. 18–19.

 19. Кратасюк Л.П. Інтерактивні методи навчання / Л.П. Кратасюк // Дивослово. – 2004. - № 10. – С. 2–11.

 20. Литвиненко Н.С. Інноваційні методи навчання в контексті завдань шкільної освіти / Н.С. Литвиненко // Інформатика. – 2011. - № 3 (січень). – С. 21–22.

 21. Ліщук І. Р. Робота школи в режимі інноваційного розвитку / І.Р. Ліщук // Сучасна шк. України. – 2009. - № 9 (вересень). – С. 37–39.

 22. Матвієнко О.В. Метод конкретних педагогічних ситуацій: Навчально-методичний посібник / За ред. В.І.Бондаренко. – К.: Українські пропілеї, 2011. – 299 с.

 23. Новиченко О. М. З досвіду використання інтерактивних технологій / О. М. Новиченко // Почат. освіта. – 2007. - № 41 (листопад). – С. 4–5.

 24. Осадчук Р.В. Педагогічні технології міжпредметних зв'язків у навчально-виховному процесі / Р.В. Осадчук // Історія в школі. - Етносфера, 2013. - 9. - С. 14-16.

 25. Остапенко, А. А. Работа по технологии концентрированного обучения / А. А. Остапенко // Школьные технологии: Научно-практический журнал школьного технолога. – 2007.– N 6. – С. 137-138. 

 26. Підгребя Н. С. Інноваційні технології як засіб розвитку творчої активності учнів / Н. С. Підгребя // Сучасна шк. України. – 2009. - № 10(жовтень). – С. 35–42.

 27. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності// Дошкільне виховання. – 2002. - № 3. – С. 24–28.

 28. Полтавець О. С. Впровадження інноваційних технологій у практику роботи початкової школи / О. С. Полтавець // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 16(червень). – Додаток «Метод. банкъ». – С. 1–24.

 29. Ремезюк І. І. Реалізація принципу індивідуалізації навчання в підготовці студентів до викладання освітньої галузі «Технології» в початковій школі /  І. І. Ремезюк // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (1-2 квітня 2004 р.) / уклад. Л. Л. Макаренко, М. С. Севастюк, О. П. Симоненко. – К., 2004. – С. 149–152.

 30. Русняк Т. С.Освітні технології - похідні нового типу освіти / Т.С. руснак // Математика в школах України. - Основа, 2015. - 6. - С. 2-9.

 31. Сілков В.В. На шляху від колективних до особистісно орієнтованих технологій навчання / В.В. Сілков, Е.С. Сілкова // Почат. шк. – 2000. - № 11. – С. 26–28.

 32. Ткаченко А.В., Герасименко М.О., Даценко О.А. Сучасні педагогічні технології нноваційних і авторських шкіл // Педагогічні технології: теорія та практика: навчально-методичний посібник / за ред. проф. М.В.Гриньової. - АСМІ, 2006. – С.175-198.

 33. Ткаченко Л. В. Формування нового педагогічного мислення: нові освітні технології / Л.В. Ткаченко // Освіта. – 2011. - № 14(9-16 березня). – С. 10–11.

 34. Фурс Г. О. Інноваційні педагогічні процеси у початкових класах як шлях до якісної освіти Г. О. Фурс // Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 16-18(червень). – С. 10–24.

 35. Хілтунен О. С. Про педагогіку Марії Монтессорі / О. С. Хілтунен
  // Відкритий урок. Плеяди. – 2007. – № 2/3, ч. II. – С. 48-51.

 36. Чернова Н.І. Інновації в освіті та нові підходи до методики активізації пізнавальної діяльності учнів / Н.І. Чернова // Сучасна шк. України. – 2009. - № 8(серпень). – С. 71–75.

 37. Чуприкова Н.И. Система Л.В.Занкова: взгляд психолога: // Педагогика. – 2007. – № 7. –
  С. 3–9.

 38. Шаталов В.Ф. Что такое опорный сигнал? / В.Ф. Шаталов // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2005. – № 1/4. – 114-117.

 39. Шелестова Л.С. Інтерактивні технології: «за» і «проти» / Л.С. Шелестова // Шкільний світ. – 2003. - № 12. – С. 3.

 40. Шимановський М. В. Самоврядування у школі Селестена Френе
  / М.В. Шимановський // Шкільний світ. – 2008. – № 20.– С. 17-19.

 41. Шпонтак І. М. Інноваційна компетентність педагога /  І. М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. – 2011. - № 3. – С. 21–24.

 42. Ющенко І. В. Використання діяльнісного методу в навчанні за науково-педагогічним проектом «Росток» /  І. В. Ющенко //  Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 16-18 (червуень). – С. 59-77.

 43. Ющенко І. В. Упровадження інтерактивних технологій на уроках у початкових класах / І. В. Ющенко // Почат. навчання та виховання. – 2010. - № 2(січень). – С. 2–9.

 44. Які вони, сучасні педагогічні технології ? // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – «Плеяди», 2009. – 3. – С.27-31.


Інформаційні ресурси

1.Вчитель у мережі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://sites.google.com/site/ulejconf

2.Єдине освітнє інформаційне вікно України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.com

3.Інформаційний портал «Знання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://znannya.info

4.Освіта України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://osvita-ukrainy.com.ua

5.ОсвітаUA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua

6. Освіта і Наука [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://firstedu.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=34

7. Педагогічна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.pedlib.clx.ru

8.Портал сучасних педагогічних ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал