Програма навчального курсу «Педагогічні технології в початковій школі» Вступ Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогічні технології у початковій школі» складенаСкачати 444.42 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір444.42 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

Програма навчального курсу

«Педагогічні технології в початковій школі»

Вступ


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогічні технології у початковій школі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація освітнього процесу початкової школи у відповідності з сучасними педагогічними технологіями.

Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліна безпосередньо спирається на вивчення загальної педагогіки,теорії і методики виховання, основ педагогічної майстерності.

Дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну: інклюзивна освіта, актуальні проблеми педагогіки початкової школи

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи педагогічних технологій.

2. Змістовне наповнення педагогічних технологій.

3. Новітні педагогічні технології початкової освіти.

4. Провідні ознаки сучасних педагогічних технологій.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Педагогічні технології у початковій школі» полягає в опануванні форм, методів і засобів інноваційної діяльності умовах освітнього закладу.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика виховної роботи” є

– опанування сучасних теоретичних й практичних знань про принципи, форми, методи і засоби формування педагогічної технології;

– ознайомлення з різними інноваційними педагогічними технологіями та їх реалізацією в освітньому процесі;

– вивчення специфіки організації й здійснення інноваційної діяльності у початковій школі.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати


- місце педагогічних технологій у системі сучасної освіти;

- наукове підґрунтя формування педагогічних технологій;

- різновиди педагогічних технологій в осередку початкової школи;

- особистісно орієнтовані технології початкової школи;

- прийоми організації співробітництва на уроці.

- принципи моделювання педагогічних технологій;

- способи конструювання педагогічних технологій для початкової школи;

- особливості альтернативних технологій педагогічної царини;

- визначальні риси педагогічних технологій початкової школи;

- передумови залучення педагогічних процес початкової школи;

- способи активізації передового педагогічного досвіду в освітній практиці;

вміти


- фахово визначати особливості провідних педагогічних технологій;

- розрізняти традиційні та альтернативні педагогічні технології;

- опрацьовувати інформаційні джерела з питань педагогічних інновацій;

- виявляти ефективні педагогічні технології для розв’язання освітніх проблем початкової школи;

- впроваджувати педагогічні технології у освітній процес початкової школи;

- орієнтуватись у різновидах новітніх педагогічних технологіях;

- застосувати на практиці елементи педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності;

- узгоджувати традиційні й інноваційні освітні технології;

- передбачати результати впровадження педагогічних технологій у освітній процес.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/ 4 кредити ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи педагогічних технологій

Тема 1.Наукові основи педагогічних технологій.

Поняття педагогічної технології. Основні якості сучасних педагогічних технологій. Структура педагогічної технології: концептуальна основа; змістовна частина навчання; цілі навчання – загальні і конкретні; зміст навчального матеріалу; процесуальна частина – технологічний процес; організація навчального процесу; методи і форми навчальної діяльності школярів; методи і форми роботи вчителя; діяльність вчителя по управлінню процесом засвоєння матеріалу; діагностика навчального процесу. Критерії технологічності. Технологія і зміст освіти. Технологія і майстерність. Джерела і складові частини нових педагогічних технологій. Соціальні перетворення і нове педагогічне мислення.

Наукові основи педагогічних технологій. Теорія змістовного узагальнення В.В.Давидова - Д.Б. Ельконіна.Теорія поетапного формування розумових дій. Біхевіористські теорії навчання. Теорія нейролінгвістичного програмування.

Класифікація педагогічних технологій за рівнем застосування, за філософською основою, за провідним чинником, за науковою концепцією, за характером змісту і структури називаються технології.
Тема 2. Особистість дитини як об'єкт і суб'єкт в освітній технології.

Особистість як змістовне узагальнення вищого рівня. Структура якостей особистості. Знання, уміння, навички. Способи розумових дій. Саморегулюючі механізми особистості. Сфера естетичних і моральних якостей особистості.

Дієво-практична сфера особистості.

Структура якостей особистості.

Рівень темпераменту. Рівень особливостей психічних процесів, які утворюють якості, що характеризують індивідуальний характер відчуттів, сприйняття, уяви, уваги, пам'яті, мислення, почуттів, волі.

Рівень досвіду особистості: знання, уміння, навички, що формуються в процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін (ЗУН), і ті, які отримуються в трудовій, практичній діяльності, - СДП (сфера дієво-практична). Рівень спрямованості особистості. Спрямованість (разом з потребами і Я-концепцією) складає основу самоуправляючого механізму особистості.


Тема 3. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу.

Традиційність сучасної системи навчання. Класифікація видів навчання: за критерієм наявності управління освітнім процесом, за критерієм врахування принципу свідомості, за критерієм способу організації навчання, за критерієм зв'язку навчання з майбутньою професійною, за критерієм безпосередності (опосередкованості) взаємодії педагога й учнівської аудиторії, за критерієм потенціалу індивідуалізації навчання, за критерієм взаємозв'язку освіти й культури,

Педагогіка співробітництва. Педагогічний шлях Ш.О.Амонашвілі. Характеристика педагогічної системи Ш.А.Амонашвілі. Особливості змісту і методики. Принципи гуманно особистісної педагогіки. Різновиди уроків у школі, що працює за методикою Ш.А.Амонашвілі.

Провідні засади пед..технології Є.А. Ілліна. Особливості вивчення літератури за педагогічною технологією Є.А. Ілліна.

Змістовий модуль 2. Змістовне наповнення педагогічних технологій
Змістовий модуль 2.Змістовне наповнення педагогічних технологій

Тема 4. Педагогічні технології на основі активізації і інтенсифікації діяльності учнів.

Ігрові технології. Характеристика ігрових технологій. Різновиди дидактичних ігор. Використання дидактичних ігор в початковій школі. Закордонний досвід активізації ігрової діяльності в навчальному процесі.

Проблемне навчання. Історія виникнення розвитку проблемного навчання. Особливості проблемного навчання в початковій школі. Методика планування і реалізації проблемного навчання в умовах сучасної загальноосвітньої школи.

Технології комунікативного навчання іншомовній культурі (Є.І.Пасов). Історія виникнення і розвитку технології комунікативного навчання іншомовній культурі. Теоретичні засади технології комунікативного навчання іншомовній культурі. Методика реалізації технології комунікативного навчання іншомовній культурі у процесі вивчення іноземної мови..

Технології інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу. В.Ф. Шаталов – засновник технології інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу. Наукове підґрунтя заснування технології інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу. Особливості навчання і виховання у шкоді, що працює згідно педагогічної технології Шаталова.

Тема 5. Педагогічні технології на основі ефективності управління і організації навчального процесу.

Педагогічна технологія С.М.Лисенкової. Філософська спрямованість педагогічної технології С.М.Лисенкової. Психологічні чинники реалізації педагогічної технології С.М.Лисенкової. Цільові орієнтації педагогічної технології С.М.Лисенкової. Особливості навчального процесу за педагогічною технологією С.М.Лисенкової. Етапи засвоєння навчального матеріалу за С.М. Лисенковою.

Технологія рівневої диференціації. Концептуальні положення технології рівневої диференціації. Принципи технології рівневої диференціації. Різновиди технології рівневої диференціації. Особливості навчання у технології рівневої диференціації. Технологія диференційованого навчання на основі за інтересами дітей І.Н.Закатова.
Тема 6. Педагогічні технології індивідуального і групового навчання.

Провідні ознаки індивідуального і групового навчання. Історія виникнення й розвитку індивідуального і групового навчання. Переваги і недоліки індивідуального і групового навчання. Характеристика навчального процесу педагогічної технології індивідуального навчання.

Теоретичні засади педагогічної технології програмованого навчання. Історія становлення і формування програмованого навчання. Характеристика методу проектів. Способи залучення технології програмованого навчання у навчальний процес початкової школи.

Провідні ознаки колективного способу навчання. Методичне забезпечення колективного способу навчання. Шляхи оптимізації колективного способу навчання у навчальному процесі початкової школи.

Групові технології навчання. Різновиди групових форм роботи на уроці. Новітні розробки в царині групових технологій навчання. Способи активізації групових технологій навчання в осередку початкової школи.
Змістовий модуль 3. Новітні педагогічні технології початкової освіти

Тема 7. Педагогічні технології на основі дидактичного удосконалення на реконструювання матеріалу.

Модель розвиваючого навчання. Характеристика педагогічної технології «Екологія і діалектика» Л.В.Тарасова. Теоретичне підґрунтя педагогічної технології «Екологія і діалектика». Методичне і дидактичне забезпечення педагогічної технології «Екологія і діалектика». Способи активізації педагогічної технології «Екологія і діалектика» в системі сучасної освіти.

Методологія школи «Діалогу культур» В.С.Біблера,С.Ю.Курганова. Концептуальна основа педагогічної технології В.С.Біблера,С.Ю.Курганова. Методична і дидактична специфіка школи «Діалогу культур». Структура навчального процесу школи «Діалогу культур». Перспективи розвитку педагогічної технології школи «Діалогу культур».

Педагогічна технологія укрупнення дидактичних одиниць П.М.Ерднієва. Гіпотеза оптимізації навчання за педагогічної технології укрупнення дидактичних одиниць. Технологія укрупнення дидактичних одиниць у педагогічному процесі. Форми, методи і засоби педагогічної технології укрупнення дидактичних одиниць

Реалізація теорії поетапного формування розумових дій. М.Б.Волович засновник поетапного формування розумових дій. Методологічні засади поетапного формування розумових дій. Дидактична сутність поетапного формування розумових дій. Особливості поетапного формування розумових дій в умовах початкової школи.

Тема 8. Системні педагогічні технології.

Технологія саморозвитку М.Монтесорі. Історія виникнення і розвитку педагогічної технології М.Монтесорі. Концептуальні засади педагогічної технології М.Монтесорі. Особливості дидактичного матеріалу М.Монтесорі. Передумови саморозвитку дітей старшого шкільного і молодшого шкільного віку. Способи взаємодії педагога з дитиною за педагогічною технологію М.Монтесорі.

Вальдорфська педагогіка Р.Штейнера. Етапи розвитку Вальдорфської педагогіки. Концептуальні засади Вальдорфської педагогіки. Історія становлення і розвитку Вальдорфських шкіл. Дидактичні аспекти Вальдорфської педагогіки. Виховна парадигма Вальдорфської педагогіки. Особливості устрою і функціонування Вальдорфської школи.

Педагогічна технологія С.Френе. Теоретичні основи школи радості і успіху. Особливості навчання у школі успіху і радості С.Френе. Правила засвоєння навчального матеріалу в школі успіху і радості. Методичне забезпечення навчального процесу в школі успіху і радості С.Френе. Особливості співпраці педагогів і учнів школи успіху і радості. Організація навчально-виховної діяльності школи успіху і радості С.Френе.

Тема 9. Педагогічні технології результативного навчання.

Педагогічна технологія повного засвоєння М.В. Кларіна. Наукове підґрунтя педагогічної технології повного засвоєння. Психолого-педагогічні передумови використання педагогічної технології повного засвоєння. Методичні аспекти педагогічної технології повного засвоєння. Принципи активізації педагогічної технології повного засвоєння в умовах початкової школи.

Технологія педагогічного процесу за С.Д.Шевченко. Історія розвитку педагогічної технології С.Д.Шевченко. Дидактичні особливості педагогічної технології С.Д.Шевченко. Методичні складові педагогічної технології С.Д.Шевченко. Місце педагогічної технології С.Д.Шевченко у навчання молодших школярів.

Технологія концентрованого навчання. Психологічні передумови реалізації технології концентрованого навчання. Провідні засади технології концентрованого навчання. Методичне забезпечення технології концентрованого навчання. Інтеграція технології концентрованого навчання в освітній процес початкової школи.

Технологія евристичного навчання. Теоретичні положення технології евристичного навчання. Провідні психолого-педагогічні ознаки технології евристичного навчання. Шляхи реалізації евристичного навчання. Методичні засоби евристичного навчання. Умови використання елементів технології евристичного навчання у роботу початкової школи.
Змістовий модуль 4. Провідні ознаки сучасних педагогічних технологій

Тема 10. Технології розвивального навчання.

Загальні основи технології розвивального навчання. Дидактичні засади технології розвивального навчання. Методичне забезпечення технології розвивального навчання. Передумови впровадження технології розвивального навчання у освітній процес початкової школи.

Система розвивального навчання Л.В.Занкова. Історія створення технології розвивального навчання. Дидактичне і методичне забезпечення технології розвивального навчання.

Особливості технології розвивального навчання Д.В.Єльконіна - В.В.Давидова. Історія створення технології розвивального навчання Д.В.Єльконіна - В.В.Давидова. Психологічні засади технології розвивального навчання Д.В.Єльконіна - В.В.Давидова. Педагогічний зміст технології розвивального навчання Д.В.Єльконіна - В.В.Давидова.

Система технології саморозвивального навчання.


Тема 11. Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології.

Технологія раннього і інтенсивного навчання грамоті М.О.Зайцева. Психологічні засади технологія раннього і інтенсивного навчання грамоті. Дидактичні ознаки технології раннього і інтенсивного навчання грамоті. Методичне забезпечення технології раннього і інтенсивного навчання грамоті.

Технологія удосконалення загально навчальних умінь в початковій школі.

Психолого-педагогічні передумови активізації загально-навчальних умінь в початковій школі. Дидактичні особливості педагогічної технології загально-навчальних умінь в початковій школі.

Технології навчання математиці на основі розв'язання задач. Психологічні передумови активізації технології навчання математиці на основі розв'язання задач. Методичне забезпечення технології навчання математиці на основі розв'язання задач. Шляхи активізації технології навчання математиці на основі розв'язання задач.

Педагогічні технології на основі системи ефективних уроків. Характеристика педагогічної технології на основі системи ефективних уроків. Визначення провідних складових. Педагогічні технології на основі системи ефективних уроків. Теоретичні засади і методичні передумови впровадження педагогічної технології на основі системи ефективних уроків.


Тема 12. Передумови готовності вчителя до впровадження педагогічних технологій.

Місце інновацій у діяльності сучасного українського педагога. Сутність інноваційної педагогічної діяльності. Поняття передового педагогічного досвіду. Різновиди передового педагогічного досвіду. Шляхи передачі педагогічного досвіду. Співпраця – визначальна умова ефективної професійної діяльності сучасного педагога.

Проблема науково-педагогічних пошуків. Провідні методи педагогічних пошуків. Значення експерименту в інноваційній педагогічній діяльності. Передумови досягнення результативності у педагогічному експерименті. Правила проведення педагогічного експерименту.

Ознаки готовності до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога. Етапи підготовки сучасного педагога до інноваційних перетворень. Чинники, що сприяють інноваційним змінам сучасного загальноосвітнього закладу. Проблема традицій та інновацій у сучасному освітньому просторі. Система фахового управління інноваційною педагогічною діяльністю.Глосарій

(словник основних понять)

Авторитарне {лат. аиіогііаз – влада, вплив) виховання – педагогічна концепція, яка передбачає підкорення вихованця волі вихователя. Придушуючи ініціативу і самостійність, А. в. перешкоджає розвитку індивідуальності дитячої особистості, призводить до її нівелювання, виникнення конфронтації між педагогом і дітьми.

Авторська школа – експериментальний навчально-виховний заклад, діяльність якого базується на розробленій автором чи авторським колективом педагогічній концепції. Термін запроваджено наприкінці 80-х років XX ст., однак у світовій педагогіці авторськими за суттю були навчальні заклади Й.-Г. Песталоцці, М. Монтессорі, Р. Штейнера, А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін.

Авторські навчальні програми – складова частина програмно-методичного забезпечення освітнього процесу навчально-виховного закладу (школи, дитячого садка тощо). Для них характерні оригінальні концепції та зміст. Запровадженню А. н. п. передує експертиза, апробація, сертифікація тощо.

Авторські освітні технології – розроблені педагогами-практика-ми технології, в яких у різних варіантах поєднано адекватні змісту і цілям різнорівневого і різнопрофільного навчання структурно-логічні, інтеграційні, ігрові, комп'ютерні, діалогові, тренінгові технології.

Алгоритмізація процесу навчання – один із напрямів педагогічних досліджень, який акцентує на використанні тими, хто навчається, і тими, хто навчає, структурованих алгоритмів – сукупність дій для розв'язання задачі) розв'язання завдань.

Альтернативні (франц. аііегпаїме, від лат. аііег – один із двох) школи – «вільні школи», які виникли наприкінці 60-х років XX ст. у країнах Західної Європи і США як протиставлення авторитарним рухам. Вони забезпечують альтернативну за змістом, формами і методами роботи з учнями освіту. Існують як «відкриті школи» (без поділу на традиційні класи), «школи без стін» (орієнтація на широке використання місцевої громади), «магнітні школи» (навчальні центри для поглибленого вивчення конкретної галузі знань) та ін.

Базова освіта – суспільно необхідний рівень загальноосвітньої підготовки, який передбачає всебічний розвиток і ціннісно-етичну орієнтацію особистості, формування загальнокультурної основи її освіти, громадянського та професійного становлення.

Варіативний (лат. відмінність) компонент в освіті – навчальні програми, що обираються в межах освітньої програми навчально-виховного закладу.

Взаємодія педагога і вихованців у педагогічному процесі – взаємний вплив дорослого і дітей, у процесі якого здійснюється їхній.

Гуманізація педагогічного процесу – концепція, основу якої становить ідея побудови педагогічної системи на принципах гуманізму з метою створення найсприятливіших умов для повноцінного розвитку дитини. Г. п. п. передбачає диференціацію та індивідуалізацію навчання й виховання на основі активізації творчого саморозвитку особистості.

Гуманістична освіта – освітні системи і концепції, які базуються на цінностях гуманізації і гуманітаризації освіти.

Гуманістична педагогіка – напрям у сучасній теорії та практиці виховання, що виник наприкінці 50-х – на початку 60-х років XX ст. у США як педагогічне втілення ідей гуманістичної психології. Головною метою виховання в Г. п. є самоактуалізація особистості.

Гуманітаризація освіти – одна з основних тенденцій розвитку освіти в сучасному світі. Відображає зростання ролі і значення людських відносин, взаємного прийняття учасників навчального процесу для успішності освіти в цілому.

Демократизація педагогічного процесу – впровадження в педагогічну систему принципів демократії, надання свободи творчості педагогу і більших можливостей вихованцям.

Диверсифікація системи освіти – процес розширення системи освіти за рахунок зростання кількості типів і видів навчальних закладів.

Дидактична система – сукупність елементів (мета, дидактичні принципи, зміст, форми організації і методи навчання), що утворюють єдину цілісну функціональну структуру, орієнтовану на досягнення цілей навчання.

Дидактичне програмування – один із підходів до конструювання освітніх процесів і систем, пов'язаний з поетапним визначенням необхідної інформації, елементарних процедур її засвоєння і контролю. Особливого поширення набуває у зв'язку із впровадженням комп'ютерів і навчальних пристроїв.

Дидактичний енциклопедизм – педагогічний принцип і стратегія відбору змісту освіти, що реалізуються через вибір основних фактів і подій, які підлягають засвоєнню.

Дидактичний утилітаризм педагогічний принцип і стратегія визначення змісту освіти, що реалізуються через вибір практично необхідних для життя елементів знання, досвіду й умінь.

Диференціація освіти – процес у сучасній освіті, що забезпечує різноманітність форм навчання, які дають змогу максимально враховувати індивідуальні можливості, інтереси, нахили, ціннісні та професійні орієнтації тих, хто навчається. Базується на прийнятті психологічних відмінностей між індивідами і групами людей (за статтю, віком, соціальною належністю тощо).

Експеримент (лат. ехрегітепіит – проба, досвід) – метод дослідження, що передбачає виокремлення суттєвих факторів, які впливають на результати педагогічної діяльності, дає змогу варіювати ними задля досягнення оптимальних результатів; контрольована педагогічна діяльність, спрямована на створення та апробування нових технологій навчання й виховання, розвитку дітей, управління навчально-виховним закладом.

Експериментальні школи – навчально-виховні заклади, призначені для обґрунтування, розроблення або перевірки нових педагогічних ідей, вивчення практичного досвіду педагогів.

Експертна рецензія – заключне судження експерта про рецензований інноваційний проект (його актуальність, відповідність цілей об'єктивним потребам і тенденціям розвитку освіти, чіткість визначення цілей тощо).

Засоби інформатизації освіти – засоби нових інформаційних технологій у поєднанні з навчально-методичним, нормативно-технічним і організаційно-інструктивним матеріалом, що забезпечує їх педагогічно доцільне використання.

Засоби нових інформаційних технологій – програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціонують на базі обчислювальної техніки, а також сучасні способи і системи інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, накопичення, збереження, оброблення й передавання інформації.

Зміст освіти – система наукових знань про природу і суспільство; особистісний і соціокультурний досвід, які реалізуються, розвиваються і трансформуються в системі освіти. Серед основних компонентів 3. о. виокремлюють ціннісний, знаковий, діяльнісний, поведінковий, особистісний


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал