Програма «Науковий семінар» для студентівСторінка1/5
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

Робоча програма «Науковий семінар» для студентів

(назва навчальної дисципліни)
Спеціальності 8.03050901 - «Облік і аудит» денна форма навчання (II - магістр)

Спеціальності 071 «Облік і оподаткування» , спеціалізація «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» денна форма навчання (I - магістр)

«30» серпня 2016 року – 27 с.
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Шевців Л.Ю., доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. Івана Франка, к.е.н., доцент

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол №1 від «30» серпня 2016р.

Завідувач кафедри проф. Романів Є.М. _______________

(прізвище та ініціали) (підпис)

Схвалено Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу

«30» вересня 2016 року протокол №1

© Шевців Л.Ю., 2016

© ЛНУ імені Івана Франка, 2016 рік


 1. Пояснювальна записка

Відповідно до умов сталого розвитку виникла потреба в обґрунтованому підході до розробки і реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств, що ґрунтується на формуванні інтелектуального потенціалу і широкому використанню досягнень науки і техніки. Вивчення навчальної дисципліни «Науковий семінар» займає важливе місце у системі підготовки магістрів, які здійснюючи економічне дослідження у професійно-орієнтованих напрямках (облік, аналіз, аудит) за допомогою сучасних методів і прийомів, правильно оформлюватимуть результати наукових досліджень на основі загальноекономічних та професійно-орієнтованих дисциплін як в теоретичному плані – у вигляді наукових публікацій, так і здійснюватимуть їх впровадження у практичну діяльність під час написання магістерської роботи.

Робоча програма навчальної дисципліни «Науковий семінар» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит» та програми навчальної дисципліни «Науковий семінар».Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни «Науковий семінар» є – вивчення методології наукових досліджень і методика її організації щодо конкретних економічних проблем сфери бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та контролю на основі наукових прийомів.


Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Науковий семінар» є вивчення студентами магістратури методики та організації науково-дослідної діяльності у професійно-орієнтованих напрямках (облік, аналіз, аудит), формування компетенцій і професійних навиків самостійної наукової роботи відповідно до вимог та у зв’язку з підготовкою до написання дипломної (магістерської) роботи.Основні завдання

Завдання вивчення дисципліни «Науковий семінар» полягає в тому, щоб навчити спеціаліста напряму підготовки «Облік і аудит» здійснювати такі основні завдання: • Ознайомлення магістрантів з актуальними науковими проблемами в рамках
  обраної ними програми і напрямів навчання;

 • Формування у магістрантів навичок науково-дослідницької роботи, її
  планування, проведення, формування наукових висновків;

 • Подання та публічне обговорення проміжних результатів наукових
  досліджень магістрантів;

 • Оволодіння етапами підготовки дисертаційної роботи магістранта від вибору теми кваліфікаційних наукових робіт до їх публічного захисту;

 • Освоєння системи методологічних і методичних знань про основи науково-дослідної роботи; методологічною основою наукової творчості, технологією підготовки наукових робіт, основними методами та прийомами аналізу й оцінки проблем, правилами оформлення; освоєння навичок публічного захисту результатів науково-дослідної діяльності.

 • Набуття навичок здатностей працювати в проектній команді, вирішуючи окремі частини загальних задач;

 • Підсумкова апробація результатів наукових досліджень магістрів, яка надається
  в формі наукових доповідей.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна «Науковий семінар» належить до нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки магістрів, взаємопов’язана з дисципліною «Методологія наукових досліджень».Вимоги до знань і умінь:

Вивчення навчальної дисципліни «Науковий семінар» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, з конкретних економічних проблем сфери бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та контролю за якого він повинен:знати:

 • існуючі методи досліджень, в тому числі методи збору емпіричних
  даних і їх теоретичного осмислення;

 • способи і прийоми отримання нових знань і умінь, включаючи нові галузі знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності;

 • спеціальну термінологію, яка використовується в іноземних мовах, для професійного спілкування в сфері діяльності;

 • способи подання наукових досягнень і методи презентації наукових результатів із залученням сучасних технічних засобів;

 • результати новітніх досліджень, одержаних вітчизняними та зарубіжними дослідниками і опублікованих у провідних фахових журналах з теми дослідження;

 • теоретичні та методологічні основи проведення наукових досліджень;

 • стратегії поведінки економічних агентів на різних ринках;

 • методологію підготовки матеріалів для оцінки заходів в області економічний політики і прийняття стратегічних рішень на макрорівні;

 • основні джерела інформації для проведення економічних розрахунків;

 • методологію прогнозної оцінки основних соціально-економічних показників діяльності підприємств, галузі, регіону, визначати тенденції розвитку конкретних економічних процесів на макрорівні;

 • сучасні способи організації управління економічними службами і підрозділами на підприємствах і організаціях різних форм власності, в органах державної влади;

 • способи збору і підготовки інформації, використовуваної для економічного обгрунтування прийнятих управлінських рішень з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності;

 • Начало формы

 • Конец формы

 • правила початкової та подальшої оцінки і аналізу об'єктів бухгалтерського обліку, правила і принципи відображення операцій з об'єктами обліку;

 • особливості бухгалтерського обліку операцій за різними договорами, передбачених цивільним законодавством і систему податкового законодавства;

 • поняття, зміст, цілі та принципи фінансового, управлінського і податкового обліку;

 • принципи формування облікової політики для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування;

уміти:

 • використовувати загальнонаукові методи дослідження, проводити збір і аналіз емпіричних даних;

 • розширювати і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, включаючи нові галузі знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності
  користуватися іноземними мовами як засобом професійного спілкування;

 • представляти наукові досягнення і використовувати для цих цілей сучасні технології;
  узагальнювати наявні результати новітніх досліджень, одержаних вітчизняними та зарубіжними дослідниками, виявляти перспективні напрямки, складати програму досліджень;

 • визначати актуальність, теоретичну значущість обраної теми наукового дослідження;

 • виділяти етапи проведення самостійних досліджень відповідно до розробленої програми;

 • узагальнювати і представляти результати досліджень у вигляді статтею або доповідей;

 • застосовувати основні положення методичних рекомендацій для реалізації розроблених проектів і програм;

 • оцінювати ефективність проектів з урахуванням фактора невизначеності і ризику;

 • виділяти основні стратегії поведінки економічних агентів на різних ринках;

 • групувати і аналізувати матеріали для оцінки заходів в області економічної політики і прийняття стратегічних рішень на макро рівні;

 • використовувати різні джерела інформації для проведення економічних розрахунків;

 • складати прогноз стану основних соціально-економічних показників діяльності підприємств, галузі, регіону, визначати тенденції розвитку конкретних економічних процесів на макрорівні;

 • використовувати сучасні методу управління економічними службами і підрозділами на підприємствах і організаціях різних форм власності, в органах
  державної і обласної влади;

 • приймати грамотні, економічно обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності;

 • відображати в бухгалтерському обліку операції з обліку: доходів, витрат і фінансових результатів; операції з різними господарськими договорами; окремі факти господарської діяльності;

 • планувати дослідження;

 • використовувати сучасні методи збору, аналізу і обробки наукової інформації;
  здійснювати пошук літератури та інших джерел інформації, відповідно до
  поставленого дослідницького (магістерського) завдання;

 • організовувати дослідження і аналіз економічної інформації з виходом на
  позитивні теоретичні і практичні результати, які мають реальний економічний ефект;

 • формулювати наукову проблему, проводити огляд і порівняння методів її вирішення;

 • сформувати доповідь про результати проведеного дослідження, підготувати презентацію (в Microsoft PowerPoint) і публічно виступати, захищати власну позицію в дискусії;

 • написати статтю, оформити тези доповіді на науково-практичну конференцію, зробити презентацію наукової доповіді;

володіти / бути в змозі продемонструвати:

 • методами збору і обробки даних, сучасними методами дослідження; способами і прийомами отримання нових знань і навичок, включаючи нові галузі знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності;

 • способами і методами подання наукових досягнень із залученням сучасних технічних засобів;
  інформацією про результати новітніх досліджень, одержаних вітчизняними та зарубіжними дослідниками і опублікованих у провідних фахових журналах з проблем обліку, аналізу, аудиту, управління і виявляти перспективні напрямки, складати програму досліджень;

 • теоретичними і методологічними засадами наукових досліджень;

 • навичками самостійно проводити дослідження відповідно до розробленої програми;

 • прийомами узагальнення та подання результатів наукових досліджень у вигляді статтею або доповідей;

 • навичками реалізації розроблених проектів і програм; оцінки ефективність проектів з урахуванням фактора невизначеності і ризику;

 • навичками дослідження стратегій поведінки економічних агентів на різних ринках;

 • методами оцінки заходів в області економічної політики і прийняття стратегічних рішень на макрорівні;

 • навичками збору інформації з різних джерел для проведення економічних розрахунків;
  методами прогнозування основних соціально-економічних показників діяльності підприємств, галузі, регіону, визначати тенденції розвитку конкретних економічних процесів на макрорівні;

 • навичками керувати економічними службами і підрозділами на підприємствах і організаціях різних форм власності, в органах державної і муніципальної влади;

 • способами збору та підготовки інформації використовуваної для економічного обґрунтування управлінських рішень на основі критеріїв соціально-економічної ефективності.

.
Опанування навчальної дисципліни «Науковий семінар» повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня сформованості вміння

Зміст критерію сформованості вміння

Загальнопрофесійний

Готовність до комунікації в усній і письмовій формах українською та іноземною мовах для вирішення завдань професійної діяльності (ОПК-1);

Професійний

Здатність узагальнювати і критично оцінювати результати, отримані вітчизняними та зарубіжними дослідниками, виявляти перспективні напрямки, складати програму досліджень (ПК-1);

Здатність обгрунтовувати актуальність, теоретичну і практичну значущість обраної теми наукового дослідження (ПК-2);


Здатність представляти результати проведеного дослідження науковій спільноті у вигляді статті або доповіді (ПК-4);
Здатність аналізувати і використовувати різні джерела інформації для проведення фінансових розрахунків (ПК-9).

Творчий

Здатність керувати економічними службами і підрозділами на підприємствах і організаціях різних форм власності, в органах державної і муніципальної влади (ПК-11);

Здатність розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної ефективності (ПК-12)Форми контролю – поточний і проміжний контроль, залік.
1.ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Характеристика навчальної дисципліни

Шифр та назва галузі знань

07 «Управління та адміністрування»

Освітній рівень: магістр

«Науковий семінар»нормативна дисципліна

Курс: II магістр, Семестр: 3

Шифр та напрям підготовки

Кількість кредитів

Кількість годин за ОПП

Кількість аудиторних годин

Лекції

сз, пз


Самостійна роботаECTS

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»


6

180

64

32


32


116Кількість

тижневих годин

Кількість змістових модулів


Вид контролю

4

10

залік

Методи навчання

Лекції, практичні і семінарські заняття, самостійна робота в бібліотеці, робота в Інтернеті
 1. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Мета і завдання наукового семінару, предмет дослідження і роль в підготовці магістра.

Тема 2. Організація і виконання наукового дослідження (магістерської роботи) з обліку, аналізу, аудиту, управління.

Тема 3. Структура науково-дослідної (магістерської) роботи.

Тема 4. Сучасна проблематика досліджень в області обліку, аналізу, аудиту, управління.

Тема 5. Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення науково-дослідної роботи.

Тема 6. Емпіричні методи науково-дослідної роботи.

Тема 7. Аналітичні процедури науково-дослідної роботи з бухгалтерського обліку,
аналізу, аудиту і управління (апробація, впровадження).


Тема 8. Оформлення проміжних результатів науково-дослідної роботи.

Тема 9. Захист елементів наукової новизни і практичної значущості магістерських робіт.

Тема 10. Порядок підготовки до виступу і захисту магістерської дисертації.

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«НАУКОВИЙ СЕМІНАР»

Тема 1. Мета і завдання наукового семінару, предмет дослідження і роль в підготовці магістра.

Сутність наукового семінару, мета, загальні положення. Основні завдання згідно Положення про науковий семінар. Поняття про наукове (магістерське) дослідження. Постановка наукових проблем: їх поняття. Роль науково-дослідної роботи в підготовці магістра. Концепція науково-дослідного семінару. Сучасні дослідницькі пріоритети в області обліку, аналізу та аудиту. Поняття наукової парадигми, його витоки та сучасне розуміння.

Класифікація наукових досліджень: за тривалістю розробки; за джерелами фінансування; за видами досліджень; за ступенем важливості для економіки; за сферою використання результатів; за методами досліджень; за місцем проведення, за складом досліджуваних якостей об’єкта.


Тема 2. Організація і виконання наукового дослідження (магістерської роботи) з обліку, аналізу, аудиту, управління.

Сутність, види, рівні наукових досліджень. Обґрунтування теми дослідження та критерії її вибору. Категорії наукового дослідження: об’єкт, предмет, мета, завдання, гіпотеза, методи, наукова новизна, теоретичне, практичне значення.

Етапи наукового дослідження. Етичний кодекс ученого України. Положення «Протидія плагіату в університеті». Порядок організації наукового семінару. Зміст, форма і терміни проведення науково-дослідного семінару. Тема, науковий напрям дослідження, критерії вибору теми науково дослідження. Відповідність тематичній спрямованості наукової роботи колективу. Техніко-економічне обґрунтування теми, основні розділи. Основні форми науково-дослідної роботи. Програма наукових досліджень, керівництво, планування, облік науково-дослідної роботи. Напрями державної підтримки інноваційного розвитку та шляхи активізації політики інноваційного розвитку країни.
Тема 3. Структура науково-дослідної (магістерської) роботи.

Структура наукового дослідження. Основні характеристики дисертаційного дослідження Теоретичні джерела та види публікацій. Правила вибору теоретичних джерел. Посилання. Бібліографічний список. Понятійний апарат наукового дослідження. Організація інтелектуальної підготовки науково-дослідного процесу: на дослідній, технологічній та організаційній фазах. Організація обслуговування науково-дослідного процесу та організація трудового місця. Постановки проблеми дослідження. Обгрунтування предмета і об'єкта


дослідження. Формулювання проблеми, мети і завдань дослідження. Оригінальність
підходу і наукова новизна дослідження. Апробація, впровадження.

Дослідницька спрямованість роботи з навчальних дисциплін. Технологія проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей Науково-дослідний процес і основні принципи організації. Мета, завдання міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених.

Дисертація: визначення поняття, основні види. Загальні типологічні ознаки дисертації як виду наукового дослідження. Вибір і затвердження теми дисертації. Загальні вимоги до змісту і структури дисертації. Сучасні вимоги до написання та оформлення рукопису дисертації. Вимоги до оформлення автореферату дисертації. Основні вимоги до підготовки дисертації щодо прилюдного захисту. Порядок та процедура прилюдного захисту дисертації на спеціалізованій вченій раді.
Тема 4. Сучасна проблематика досліджень в області обліку, аналізу, аудиту, управління.

Сучасні проблеми бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, управління і напрямки розвитку


бухгалтерського обліку в умовах переходу до Міжнародних стандартів фінансової
звітності. Теоретичні основи, сучасні методи та перспективи розвитку
фінансового та управлінського аналізу. Проблемні аспекти сучасного етапу розвитку
аудиторської діяльності в Україні та за кордоном.
Тема 5. Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення науково-дослідної роботи .

Економічна інформація, носії інформації, його сутність. Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Значення обліково-аналітичного забезпечення наукових досліджень. Національна система науково-технічної інформації (НТІ). Науково-інформаційна діяльність. Інформаційні ресурси НТІ, довідково-інформаційний фонд, довідково-пошуковий апарат. Інформаційні ресурси спільного використання, аналітично-облікова обробка НТІ, інформаційний ринок. Основні завдання національної системи НТІ.

Джерела інформації, основні види. Право власності на інформацію. Інформаційна продукція і послуга. Електронний пошук наукової інформації. Пошук інформації у процесі наукової роботи. Пошук наукової інформації в мережі Internet. Обліково-аналітична інформація в документах.

Порядок організації збору та аналізу інформації, необхідної для виконання


магістерської роботи.
Тема 6. Емпіричні методи науково-дослідної роботи.

Основи методології та організації наукових досліджень. Методи наукового дослідження та їх класифікація. Теоретичні та емпіричні методи дослідження. Специфічні особливості та труднощі методу спостереження, програма наукового спостереження, види спостереження, техніка і методика організації спостереження, переваги та недоліки методу спостереження. Опитування як сукупність методів отримання вербальної інформації. Анкетування та його види, розробка анкети, загальна композиція анкети, перевірка та апробування анкети. Висування гіпотез в економічних дослідженнях. Вибір і обгрунтування методів дослідження. Елементи наукової новизни в теоретичній частині роботи. Робота з понятійно-категоріальним апаратом. ієрархія і взаємозв'язок термінів, понять і категорій.

Основи побудови класифікацій. Встановлення взаємозв'язків і закономірностей. Розробка нових моделей, методів, методик. Приріст нових знань як результат проведеного дослідження. Елементи оригінальності наукового підходу.
Тема 7. Аналітичні процедури науково-дослідної роботи з бухгалтерського обліку,
аналізу, аудиту і управління (апробація, впровадження).

Постановка завдань і визначення схеми проведення наукових досліджень в процесі


підготовки магістерської дисертації. Колективне обговорення намірів магістрантів по
виконання магістерського дослідження. Індивідуальні консультації з приводу
виконання магістерських дисертацій (перевагу методів наукових досліджень,).


Тема 8. Оформлення проміжних результатів науково-дослідної роботи.

Реферат як форма навчальної й науково-дослідної роботи, структура, обсяг, вимоги до змісту та оформлення. Види рефератів: інформативні, розширені або зведені реферати. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Методика підготовки та оформлення наукової публікації. Мінімальна кількість та обсяг публікацій здобувача. Тези наукової доповіді (повідомлення). Наукова стаття: структура, обсяг, вимоги до змісту та оформлення.


Тема 9. Захист елементів наукової новизни і практичної значущості магістерських робіт.

За підсумками науково-дослідної роботи проводиться відкритий семінар, на якому в


присутності наукового керівника і всіх бажаючих кожен магістрант виступає з
доповіддю за елементами наукової новизни своєї магістерської дисертації, відбувається
обговорення доповіді. За результатами обговорення формулюються рекомендації по
доопрацюванні дисертації.
Тема 10. Порядок підготовки до виступу і захисту магістерської дисертації.

Вимоги до оформлення випускових кваліфікаційних робіт. Підготовка, порядок та процедура захисту випускних кваліфікаційних робіт. Загальні вимоги до оформлення звіту з науково-дослідної роботи. Правила оформлення. Рецензування науково-дослідних робіт. Наукова доповідь (повідомлення). Презентаційні уміння майбутнього викладача ВНЗ як складова професійної компетентності сучасного фахівця з обліку і аудиту.4.Список рекомендованої літератури
1. Бобилєв В. П. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : підручник / Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ:

ІМА-пресс, 2014. – 643 с.

2. Волков Ю.Е. Социология: учебное пособие для магистрантов. – М.: Дашков и К., 2012 (ЭБС Издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/);

3.Джурик Н. Р. Методологія і організація наукових досліджень : кредит.-модул. система орг. навч. процесу : навч. посіб. / Н. Р. Джурик, І. М. Мельник ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. – 169 с.

4. Жоль К.К. Социология (в систематическом изложении): учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012 (ЭБС Университетская библиотека ONLINE: http://www.biblioclub.ru)

5. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / А. М. Єріна, В.Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – К. : ЦНЛ, 2004. – 212 с.

6. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження: підручник / О. В. Клименюк. – Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. – 398 с.

7. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження : підручник / О. В.Клименюк. – К.-Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. – 308 с.

8. Кукушкіна В.В. Організація науково-дослідницької роботи студентів (магістрів): навч.посіб./В.В. Кукушкіна. - М .: ИНФРА-М, 2011. – 265 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592


9.Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В. В.Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид. – К. : Професіонал, 2008. – 237 с.

10. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 2-ге вид. випр. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

11. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень : навч.-метод.посіб. з кредит.-модул. системи орг. навч. процесу для студ. освіт.-кваліфікац. рівня «магістр» для всіх екон. спец. / Н. М. Краус ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, каф. екон. теорії та регіон. економіки. – Полтава : Оріяна, 2012. – 182 с.

12. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч.

посіб.: реком. МОН України для ВНЗ / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2009. – 206 с.

13. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : Знання, 2006. – 334 с.

14 Лисогор В. М. Методологія та організація наукових досліджень в агропромисловому комплексі [Текст] : [монографія] / Лисогор В. М., Єленіч М. П., Паладійчук Ю. Б. ; за наук. ред. Г. М. Калетника ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Поділля, 2013. – 279 с.

15. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів наукових та навчальних видань викладачів і студентів УДПУ / [уклад. О.О. Ярошинська]; – Умань: ПП Жовтий, 2010. – 112 с.

16. Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Н. І. Коновалова, А. Г. Лісовська. – Чернівці : Рута, 2012. – 23 с.

17. Методологія та організація наукових досліджень : підручник / С. М. Головань та ін.; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011.– 330с.

18. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Ігор Вдовичин]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 247 с.

19. Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією : Дещо про «технологію» наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів / А. Г. Наумовець; НАН України; Інститут фізики. – К. : Наукова думка, 2003. – 56 с.

20. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник /за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

21. Остапчук М. В. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] :підручник / М. В. Остапчук, А. І. Рибак, О. С. Ванюшкін ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса: Фенікс, 2014. – 375 с.

22. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О.

Леміш. – К. : «Видавництво Ліра-К», 2013. – 336 с.

23. Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г.Петрук, Є. Т. Володарський, В. Б. Мокін. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006. – 144 с.

24. Пєхота О. М. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. / О. М. Пєхота, І. П.Єрмакова. – Київ : Знання, 2013. – 287 с.

25. Пилипчик М. І. Основи наукових досліджень : підручник / М. І. Пилипчик, А. С.Григор’єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.

26. Пілюшенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне

забезпечення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., реком. МОНУ / В. Л. Пілюшенко, І.

В. Шкрабак, Е. І. Славенко. – К. : Лібра, 2004. – 344 с.

27. Палій В. Ф. Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності: Підручник / В.Ф.
Палій. - 6-e изд., Испр. і доп. - М .: НДЦ Инфра-М, 2013. - 506 с. (Http://znanium.com).

28. Міжнародні стандарти фінансової звітності: Підручник / За ред. В.Г. Гетьмана. - 2-e


изд., перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 559 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=236747

29. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В. І.Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

30. Свердан М. М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / М. М. Свердан, М. Р. Свердан ; Буковинська держ. фінансова академія. – Чернівці :Рута, 2006. – 352 с.

31. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності :

підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 4-те вид., виправ.

і доп. – К. : Знання, 2008. – 310 с.

32. Шишка Р. Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і

дисертаційних робіт : навчальний посібник / Р. Б. Шишка. – Х. : Еспада, 2007. – 368 с.

Ресурси інтернету:

http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.

http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.

http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України

ім. В. Стефаника.

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.

www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України

http://web/worldbank/org– сайт Світового банку

http://elibrary.ru - Електронна бібліотека «Elibrary»

http://znanium.com - Електронно-бібліотечна система «Знаниум»

www.flogiston.ru/projects/articles/refinf.shtml

www.socioline.ru/node/842

www.dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30321

www.soc.pu.ru

www.i-u.ru/biblio/archive/pochepcov

www.humanities.edu.ru/db/msg/
5. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП

розділу,

теми (змістові модулі)

Назва розділу, теми,

змістового модуля

Кількість годин за ОПП

Розподіл аудиторних годин

Всього

у тому числі

Лекції

Семінари (прак

тичні)
СРС


Ауди-торні

Конт

рольна

робота

Тема 1

Мета і завдання наукового семінару, предмет дослідження і роль в підготовці магістра

20

12

8

4

4

-


Тема 2

Організація і виконання наукового дослідження (магістерської роботи) з обліку, аналізу, аудиту, управління.

24

16

8

4

4

-


Тема 3

Структура науково-дослідної (магістерської) роботи

24

16

8

4

4

-


Тема 4

Сучасна проблематика досліджень в області обліку, аналізу, аудиту, управління

22

16

6

2

4

-


Тема 5

Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення науково-дослідної роботи

22

16

6

4

2

-


Тема 6

Емпіричні методи науково-дослідної роботи

16

8

8

4

4

-

Тема 7

Аналітичні процедури науково-дослідної роботи з бухгалтерського обліку,
аналізу, аудиту і управління (апробація, впровадження)

16

8

8

4

4

-


Тема 8

Оформлення проміжних результатів науково-дослідної роботи

12

8

4

2

2

-


Тема 9

Захист елементів наукової новизни і практичної значущості магістерських робіт

12

8

4

2

2

-


Тема 10

Порядок підготовки до виступу і захисту магістерської дисертації

12

8

4

2

-

-

Контрольна робота

-

-

-

-

-

2


Разом годин

180

116

64

32

30

2


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал