Програма моніторингу діяльності практичного психолога закладу освітиPdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації27.01.2017
Розмір0.95 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7

Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації
Районний методичний кабінет
Програма
моніторингу
діяльності
практичного психолога
закладу освіти

З досвіду роботи
методиста районного методичного кабінету,
який відповідає за соціально – психологічну службу
Скляренка Павла Володимировича.
Олександрія 2009 рік

Вступ
Психологічна служба у системі освіти району діє з 2002 року. За цей час визначено основні напрямки роботи практичних психологів як в навчальних закладах так і в структурі районного методичного об’єднання практичних психологів.
Основними напрямками діяльності соціально – психологічної служби району є психологізація навчально – виховного процесу, психологічний супровід навчання і виховання учнів, профілактика негативних проявів поведінки учнів.
Утім, проблема оцінювання ефективності діяльності практичного психолога наразі залишається гострою.
З одного боку діяльність психолога у школі тісно пов’язана з великими соціальними очікуваннями з боку учасників навчально – виховного процесу, з іншого боку успішність дій практичного психолога неможливо оцінити в одиницях реальних вимірювань поведінки та навчання учнів. Адже контингент школярів у кожному освітньому закладі різний. Соціальна ситуація розвитку кожної окремої дитини або групи учнів - унікальна.
Запропонована нижче система оцінювання ефективності роботи психолога досліджує, в першу чергу, рівень сформованості системи психологічного супроводження навчально –
виховного процесу.

Супроводження – це діяльність, спрямована на створення соціально – психологічних умов, що сприяють успішному навчанню і розвитку кожної дитини у конкретному шкільному середовищі.
Діяльність психолога в рамках супроводження передбачає:
- аналіз шкільного середовища з погляду можливостей, які воно надає для розвитку дитини та вимог, які висуваються до її розвитку;
- розробку та впровадження конкретних заходів, форм і методів роботи, які можуть розглядатись як передумови успішного навчання та розвитку учнів;
- приведення умов, що створюються, до єдиної системи постійної роботи.
Пропонована система оцінювання діяльності психолога відображає основні напрями діяльності психологічної служби школи. Вона максимально узгоджена з нормативною документацією Міністерства освіти і науки України а саме:
-
Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОН України від
03. 05. 1999 року № 127) зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 02. 07.
2009 року № 616; (Додаток 1)
-
Лист МОН України від 27. 08. 2000 року № 1/9 – 352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти
України»; (Додаток 2)
-
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ МОН України від 19. 10 2001 року № 691). (Додаток 3)
Особливістю програми є розробка інструкцій щодо особливостей моніторингу визначених програмою напрямків діяльності практичного психолога. У інструкціях міститься опис напрямків діяльності та орієнтовні критерії оцінювання ефективності діяльності практичного психолога.
Дана система оцінювання може використовуватися з метою аналізу діяльності практичного психолога з боку методиста районного методичного кабінету, який відповідає за соціально – психологічну службу, директора навчального закладу, організації стажування молодих спеціалістів, атестації практичних психологів.
За допомогою даної системи практичний психолог може здійснити попереднє самооцінювання своєї роботи, що, у свою чергу, надає йому можливість детально проаналізувати свою діяльність, виявити недоліки та вчасно їх усунути.
Мета програми:

Оцінка ефективності організації соціально – психологічного супроводу навчально – виховного процесу з боку практичного психолога, сприяння посиленню ролі і значимості
психологічної складової освітнього процесу, підвищення результативності роботи практичного психолога.

Завдання програми:

1.
Вивчення стану ведення службової документації практичного психолога.
2.
Вивчення стану організації та проведення психодіагностичної, корекційно – розвивальної та просвітницької роботи.
3.
Вивчення питання про організацію взаємодії практичного психолога з учасниками навчально – виховного процесу.
4.
Вивчення думки педагогів щодо ефективності роботи практичного психолога.
5.
Вивчення питання щодо створення оптимальних умов роботи практичного психолога.
Види роботи:
Аналіз документів, інтерв’ю, відвідування занять, опитування.

План проведення моніторингу діяльності практичного психолога
Вид діяльності
Напрямки перевірки
Примітки
1. Планування діяльності 1. Наявність плану роботи на навчальний рік
Інструкція по перевірці планування роботи у додатку 4
2.
Відображення напрямків роботи у річному плані, відповідність напрямків роботи специфіці роботи закладу.
3. Відображення системи заходів реалізації зазначених у плані напрямків роботи.
4. Відображення у планах роботи державних (регіональних, місцевих ) програм
6.
Здійснення уточнення та відкоригування річного плану планами роботи на місяць
2.
Психодіагностична діяльність
1. Наявність програм психодіагностики
Інструкція по перевірці психодіагностичної діяльності у додатку 5
2. Доцільність психодіагностичних обстежень
3. Якість підготовки психодіагностичних методик до використання
4. Якість аналітичних довідок, складених за результатами психодіагностичних обстежень
5. Якість рекомендацій, наданих психологом за результатами психодіагностичних обстежень.
3.
Корекційно
– розвивальна діяльність
1.
Наявність та якість психокорекційних програм, їх відповідність психологічним проблемам учасників навчально – виховного процесу
Інструкція по перевірці корекційно
– розвивальної роботи у додатку 6
2.
Володіння методами та прийомами корекційно
– розвивальної роботи
4.
Консультаційна діяльність
1. Організація і проведення групових та
індивідуальних консультацій
Інструкція по перевірці консультаційної діяльності у
додатку 7
2. Якість розробки стратегій забезпечення підтримки та психологічної допомоги учасникам навчально – виховного процесу у складних, проблемних, кризових життєвих ситуаціях.
3. Наявність матеріалів психологічного консультування.
5. Просвітницька діяльність
1. Якість проведення просвітницької роботи з учнями
Інструкція по перевірці просвітницької діяльності у

2. Якість проведення просвітницької роботи з педагогами
додатку 8
3. Якість проведення просвітницької роботи з батьками
6. Зв’язки з громадськістю
1. Організація спільної роботи спеціалістів суміжних галузей
Інструкція по перевірці роботи по зв’язкам з громадськістю у
додатку 9
2.
Здійснення соціального патронажу
7. Участь у поширенні та впровадженні передового досвіду
1. Відвідування навчально – методичних заходів
Інструкція по перевірці роботи щодо участі у поширенні та впровадженні передового досвіду у практичній психології у додатку 10
2.
Впровадження у свою діяльність рекомендацій методоб’єднання практичних психологів
3. Наявність власного передового досвіду, поширення його серед колег
8.
Стан ведення документації
1.
Наявність нормативно
– правової документації
Інструкція по перевірці стану ведення документації у
додатку 11
2.
Наявність навчально
– методичної документації
3. Наявність та стан ведення обліково
– статистичної документації
4. Наявність та стан ведення службової документації
9.
Матеріально
– технічне забезпечення
1.
Наявність психологічного кабінету
Інструкція по вивченню стану матеріально
– технічного забезпечення у додатку 12
2.
Оформлення психологічного кабінету
3.
Матеріально – технічне оснащення кабінету
10 Оцінювання роботи практичного психолога педагогами навчального закладу
Вивчення думки педагогічного колективу про діяльність практичного психолога навчального закладу шляхом анонімного анкетування
Анкета для педагогів у додатку
13
Література:
1.
Панок В.Г. Цушко І.І. «Збірник нормативно - правових документів психологічної служби системи освіти України» Київ 2004 рік.
2.
Т. Рєпнова «Планування роботи практичного психолога» г. «Психолог» № 2 2003 рік.
3.
М. Соцька. «Оцінювання діяльності психолога закладу освіти» г. «Психолог» №8 2003 рік.
4.
О. Матвійчук «Організація психологічної служби в освітніх закладах» г. «Директор школи» № 29 – 32 2001 рік.
5.
Н. Бабур. «Перші кроки молодого психолога» г. «Психолог» № 37 – 38 2005 рік
6.
Панок. В.Г. Цушко І.І. «З досвду роботи регіональних психологічних служб системи освіти України» Київ 2004 рік.
7.
Р.В. Овчарова «Справочная книга школьного психолога» Москва 1996 р.

6
Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 616 від 02 липня 2009 року
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2009 р. за № 687/16703
Про внесення змін
до Положення про психологічну службу
системи освіти України
Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України наказую:
1. Унести зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127, зареєстрованого в Мін'юсті 30.12.99 за № 922/4215, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вжити організаційних заходів щодо підвищення ефективності функціонування усіх ланок психологічної служби згідно з новою редакцією Положення про психологічну службу системи освіти України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.
4. Наказ набирає чинності через 10 днів після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Міністр І.О. Вакарчук

7
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
України
03.05.1999 № 127
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2009 р. за № 687/16703
ПОЛОЖЕННЯ
про психологічну службу системи освіти України
I. Загальні положення
1.1. Психологічна служба в системі освіти - це сукупність закладів, установ, підрозділів і посад, що складають єдину систему, основу якої становлять фахівці у сфері практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги, методисти, директори (завідувачі) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби.
Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям вихованців, учнів і студентів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.
1.2. Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку вихованців, учнів і студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових,
інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.
1.3. Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
1.4. Діяльність психологічної служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами, соціальними педагогами, методистами та директорами (завідувачами) навчально- методичних кабінетів (центрів). За своїм статусом працівники психологічної служби належать до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.
1.5. Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, сім'ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями.
1.6. Це Положення визначає основні завдання, зміст діяльності, структуру, управління і фінансування психологічної служби системи освіти України в цілому.

8 1.7. Посади практичних психологів і соціальних педагогів уводяться в штатні розписи навчальних закладів і установ освіти за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат відповідно до нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів, згідно з додатком.
II. Основні завдання психологічної служби
2.1. Основні завдання психологічної служби системи освіти України полягають у: сприянні повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, студентів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення; профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів, студентів.
2.2. Основними видами діяльності психологічної служби є: діагностика - психологічне обстеження вихованців, учнів, студентів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку вихованців, учнів, студентів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання; корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи; реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги вихованцям, учням, студентам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності; профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі; прогностика - розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку вихованців, учнів, студентів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.
2.3. Психологічна служба системи освіти України функціонує на трьох рівнях: науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку і формування особистості вихованця, учня, студента з метою розробки методів і методик професійного застосування психологічних знань; прикладному, на якому здійснює соціально-психологічне забезпечення процесу навчання і виховання, включаючи розробку навчальних програм, підручників, професійну підготовку і підвищення кваліфікації фахівців; практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу практичних психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах.
2.4. Діяльність психологічної служби включає такі основні напрями:

9 консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку вихованців, учнів, студентів, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності; просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та у сім'ї; превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної діяльності в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування у вихованців, учнів, студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров'я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.
III. Структура та управління психологічною службою
3.1. Психологічна служба в системі освіти України складається з таких основних ланок:
Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи;
Навчально-методичного кабінету (центру) в Автономній Республіці Крим, обласних,
Київського і Севастопольського міських, районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти або методистів районних
(міських) методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти з психологічної служби; підрозділів психологічної служби у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації; практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів усіх типів.
3.2. Науково-методичне керівництво психологічною службою системи освіти здійснює
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, який діє на підставі статуту.
3.3. Навчально-методичний кабінет (центр) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київський і
Севастопольський міські навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти створюються місцевими органами виконавчої влади, підпорядковуються засновнику з усіх питань діяльності, а у частині науково-методичного забезпечення - Українському науково- методичному центру практичної психології і соціальної роботи.
Навчально-методичний кабінет (центр) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київський і
Севастопольський міські навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти можуть створюватися як структурні підрозділи закладів післядипломної педагогічної освіти або при Міністерстві освіти і науки Автономної Республіки Крим, Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управліннях освіти і науки обласних та
Севастопольської міських державних адміністрацій, або як юридичні особи.
Навчально-методичний кабінет (центр) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київський і
Севастопольський міські навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти створюються, реорганізуються або ліквідуються за погодженням з Українським науково- методичним центром практичної психології і соціальної роботи.
3.4. Районні (міські) навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти створюються місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
Районні (міські) навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти можуть функціонувати як структурні підрозділи районних (міських) методичних кабінетів
(центрів) або як юридичні особи.
За неможливості створення районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти до штатного розпису районного (міського) методичного кабінету (центру) вводиться посада методиста з психологічної служби.

10
Районний (міський) навчально-методичний кабінет (центр) психологічної служби системи освіти підпорядковується засновнику з усіх питань діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби - навчально-методичному кабінету (центру) в
Автономній Республіці Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським навчально- методичним кабінетам (центрам) психологічної служби системи освіти.
3.5. Атестація працівників психологічної служби - практичних психологів, соціальних педагогів, методистів з психологічної служби, директорів (завідувачів) навчально-методичних кабінетів
(центрів) психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.
3.6. Структура та штатний розпис навчально-методичного кабінету (центру) в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських, районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти визначаються місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до встановлених нормативів.
3.7. Навчально-методичний кабінет (центр) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київський і
Севастопольський міські, районні (міські) навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти здійснюють свою діяльність відповідно до статуту (якщо вони є юридичними особами) або положення (якщо вони є структурними підрозділами).
3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади директора (завідувача) навчально-методичного кабінету (центру) в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти здійснюються засновником за погодженням з Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи.
Призначення на посаду та звільнення з посади директора (завідувача) районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти, методиста з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету здійснюються засновником за погодженням з навчально-методичним кабінетом (центром) в Автономній Республіці Крим, обласним, Київським, Севастопольським міським навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби системи освіти.
Призначення на посаду та звільнення з посади практичного психолога і соціального педагога закладу освіти здійснюються за погодженням з районним (міським) навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби системи освіти або з методистом з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету.
3.9. Структура та штатний розпис психологічної служби вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації визначаються вищим навчальним закладом та фінансуються за рахунок власних коштів цього навчального закладу.
Психологічна служба вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації підпорядковується керівнику або одному з його заступників, а у частині науково-методичного забезпечення -
Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи.
IV. Зміст діяльності психологічної служби
4.1. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи є головною організацією психологічної служби системи освіти України, який здійснює організаційні, координаційні та науково-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної педагогіки.

11
До повноважень Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи належать: науково-методичне забезпечення психологічної служби системи освіти України; здійснення психометричного нагляду, забезпечення діяльності психометричної комісії, організація соціально-психологічної експертизи методів, методик, новацій у галузі освіти; розробка методичних вимог до змісту діяльності психологічної служби, координація науково-прикладних досліджень та методичних розробок; координація та науково-методичне керівництво діяльністю навчально-методичного кабінету (центру) в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і
Севастопольського міських, районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти або методистів районних (міських) методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти з психологічної служби.
4.2. Навчально-методичні кабінети (центри), методисти є основними організаційно-методичними ланками психологічної служби системи освіти, які здійснюють організаційні, координувальні та навчально-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної педагогіки.
Навчально-методичний кабінет (центр) в Автономній Республіці Крим, обласні, Київський і
Севастопольський міські, районні (міські) навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти, методисти районних (міських) методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти з психологічної служби: забезпечують діяльність психологічної служби освіти регіону; надають методичну, інформаційну підтримку практичним психологам, соціальним педагогам; беруть участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби, їх атестації та професійного зростання, кадровому забезпеченні психологічної служби; організовують діяльність методичних об'єднань практичних психологів і соціальних педагогів; координують науково-дослідні, практичні дослідження за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби; беруть участь в оцінці, прогнозуванні та формуванні освітньої політики в регіоні; впроваджують досягнення психологічної науки та передового досвіду.
Навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти, методисти організовують діяльність "Телефонів довіри", кабінетів корекції кризових станів, психологічних
(сімейних) консультацій, профільних консультаційних пунктів, реабілітаційних центрів залежно від соціально-психологічних потреб регіону.
4.3. Практичний психолог навчального закладу: бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, учнів, студентів, збереження їх повноцінного психічного здоров'я; проводить психолого-педагогічну діагностику готовності вихованця, учня, студента до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку; розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців, учнів, студентів; сприяє вибору учнями і студентами професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя; здійснює

12 превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків; проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки вихованців, учнів, студентів; формує психологічну культуру вихованців, учнів, студентів, педагогів, батьків або осіб, які
їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.
4.4. Соціальний педагог навчального закладу: вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку вихованців, учнів і студентів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних та дитячих громадських організацій; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на вихованців, учнів і студентів; прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості вихованця, учня, студента чи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості; дає рекомендації вихованцям, учням, студентам, батькам або особам, які їх замінюють, вчителям, викладачам та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим і молодіжним громадським організаціям, вихованцям, учням, студентам, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах; сприяє захисту прав вихованців, учнів і студентів, представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах; бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ серед вихованців, учнів, студентів; надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб вихованців, учнів і студентів; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій вихованців, учнів і студентів; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.
4.5. Працівник психологічної служби повинен:
- керуватися етичним кодексом психолога;
- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців, учнів, студентів, захищати їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
- пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;
- зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди вихованцеві, учню, студенту чи їх оточенню;
- постійно підвищувати свій професійний рівень;
- знати програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку вихованців, учнів, студентів, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

13 4.6. Тривалість робочого тижня практичного психолога та соціального педагога визначається чинним законодавством з урахуванням типу навчального закладу.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал