Програма курсу, система орієнтирів для самостійної роботи, навчальні практичні завданняPdf просмотр
Сторінка6/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.82 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
16. Заповніть пророжні клітинки таблиці необхідними відомостями про групи лексики, а також прикладами слів з різних мов, які ви вивчаєте

- -
54
Критерії виділення
груп слів
Групи слів
Приклади
За
значен-
ням
За кількістю значень
однозначні

багатозначні

За характером значень
з прямим значенням

з переносним
значенням

За співвідношенням змісту і зовнішньої форми
синоніми

антоніми

омоніми

пароніми


За
походже-
нням
Незапозичені
слова, успадковані з
попередніх періодів
розвитку мови

Запозичені

засвоєння


власне запозичення


кальки


запозичення значень


словотвірні
запозичення


- -
55

варваризмиЗа
вживан-
ням
За активністю вживання


застарі
лі слова

архаїзми


історизми

неоло-
гізми
загально-
мовні


авторські

За сферою вживання

загальновживані

незагаль
новжи-
вані

діалектні


професійні


жаргоніз-
ми


арготизми

За стилістичними властивостями
нейтральні
(міжстильові)

стилістично
марковані
(забарвлені)

За емоційним забарвленням

нейтральні


емоційно забарвлені- -
56
17. Гра-аукціон. Учасникам пропонується за певний час записати якнайбільше міжмовних омонімів (українсько-російських, українсько- англійських тощо, наприклад луна, місяць, неділя, гладкий, грубий тощо, а також проілюструвати їх значення в реченнях чи словосполученнях. Перемагає той, хто виконає завдання найповніше.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

18. Гра-аукціон. Відомо, що багато слів умові вживаються в переносному значенні, зокрема обсяг їх значення з часом розширюється. Приміром, для уособлення багатьох людських ваді чеснот також) умові широко використовуються назви тварин, птахів.
Учасникам гри пропонується за певний час (3 хвилини) продовжити ряд слів, утворивши пару ”назва тварини – риса людського характеру”: лисиця –
хитрість, віслюк – упертість, сокіл – гідність, відвага ... Перемагає той, чий список буде найповнішим. Спробуйте порівняти записані вами метафоричні перенесення назв в українській мові з аналогічними в російській, англійській, німецькій. Які спільні і відмінні риси ви помітили
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
19. Учені-етимологи вважають, що слово основа походить від слів снувати
(пор. рос. сновать), обсновувати. Чм знаєте ви, яким було первинне значення цього слова Спробуйте пояснити, які зміни сталися в значенні слова основа за час його існування в мові. Які значення має це слово в сучасній мові
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ У якому з трьох напрямків – звуження, розширення чи зміщення назви – відбувалися змінив семантиці цього слова і наведених нижче лексем
стріляти, піонер, столяр, чорнило, рос. кожа _________________________
жир, пиво, печиво, квас, англ. room, meat, нім. Fahren ___________________
берег, бюро

20. Доберіть до поданих фразеологізмів відповідники російською та іноземною мовами, а також українські синонімічні вирази. Визначте тип фразеологізмів. Поясніть їх значення.
Дати драла _______________________________________________________
ні риба нім ясо ____________________________________________________
моя хата скраю ____________________________________________________
ллє як з відра ______________________________________________________
випити гірку чашу __________________________________________________
перейти Рубікон ___________________________________________________

- -
57
Практичні завдання до V модуля
Граматична система мови
1. Почленуйте подані слова на частини. Чи однакові за зазначенням і функціями виділені вами морфеми
Літній, літо, влітку, політ _________________________________
читач, викладач, налигач ___________________________________
полтавець, киянин, ялтинець, москвич ________________________
Зробіть висновки
Чи завжди однозвучні морфеми мають однакове граматичне і лексичне значення _____________________________________________________________ Чи можуть різні морфеми виражати однакове граматичне значення
______________________________________________________________________
Чи можуть морфеми бути синонімічними і омонімічними? ______________
______________________________________________________________________

2. Поставте слова у певну форму родового відмінка однини: безодня, відсіч, тепло, сонце, мати, знемога,
батько, кохання

родового відмінка множини рука, двері, суддя, Зробіть висновки Чи може одна й та сама морфема в українській мові надавати словам різні граматичні значення __________________________________________________ Чи може одне граматичне значення виражатися різними морфемами
__________________________________________________________________ Для якого типу мов – аглютинативного чи флективного – це характерно
_____________________________________________________________________

3. Запишіть подані словоформи у парадигматичні ряди. За яким принципом і в якій послідовності слід розташувати слова
Країно, вас, країна, ви, до країни, вами, ти, країні, тобі, тебе, країну,
країною, вам, країн, в країні, на тебе, країни, тобою, країнами, країнам, на
країнах, в тобі, при вас, біля вас, на країни.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. В українській мові досить багато звуконаслідувальних слів. Спробуйте за дві хвилини записати якнайбільше таких звуконаслідувань і утворити від них

- -
58 дієслова (за зразком Горобець цвірінчить: цвірінь – цвірінь. Собака гавкає гав
– гав.
Кінь ______________________________________________________
Кішка ____________________________________________________
Корова ____________________________________________________
Коза ______________________________________________________
Курка ____________________________________________________
Півень ____________________________________________________
Порося____________________________________________________
Свиня_____________________________________________________
Соловей ___________________________________________________

Перемагає той, хто виконає це завдання не лише швидко і повно, ай правильно. Порівняйте записані вами звуконаслідувальні слова української мови з аналогічними в російській, англійській, німецькій. Ви помітили різницю, чи не так Як ви вважаєте, чи справді тварини і птахи в різних краях говорять по- різному Чи справа тут не в них, а в людях, які їх чують

5.
Почленуйте на морфеми подані слова. Які з афіксів словотвірні, а які формотвірні (семантичні, релятивні
Веселий, весело, веселитися, веселиш, веселка, веселіший, найвеселіший,
весілля, веселики, веселиками.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6.
Почленуйте на морфеми подані слова. Визначте кореневі і афіксальні морфеми. Виділені слова поділіть на склади. Чи збігається в них складоподілі морфемне членування Мотивуйте відповідь.
Відгриміло, зернистий, заколосився, швидко, кияни, gemischt (нім) -
"змішаний", swordsmanship (англ.) -фехтувальне мистецтво.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7.
Погрупуйте слова за частинами мови. Визначте в них корені.
Тихо, свій, п"ятеро, тиша, по-свійськи, п"ятий, свійський, тихенький,
п"ятірка, освоїтися, затихнути, уп"ятьох, свояк.
Чи збігається поділ слів на частини мови і на групи за спорідненістю коренів Обгрунтуйте відповіть.

- -
59
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Заповніть порожні клітинки таблиці прикладами різних способів вираження граматичних значень в українській та іноземних мовах
Способи вираження граматичних значень
Синтетичні Аналітичні
1.

Афіксація

1.

Службові
слова


2.

Чергування
(внутрішня
флексія)2.

Артикль3.

Редуплікація


3.

Зв’язка


4.

Суплетивізм


4.

Порядок слів


5.

Наголос


5.

Інтонація


9. Розмежуйте синтетичній аналітичні граматичні форми. Яке граматичне значення вони виражають Укажіть серед наведених аналітично-синтетичні форми.
Веселіший, найвеселіший, більш веселий, найменш веселий,
якнайвеселіший, якомога веселіший
напишу, писатиму, буду писати

- -
60
бережи, хай береже, бережімо, бережіть
школу, у школу, брата, від братана воді, воді, на місці
.

Аналітичні Синтетичні Аналітично-синтетичні
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. “Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрѐнка”. Ця фраза, сконструйована видатним російським мовознавцем Л.Щербою, відома всім філологам, хоч жоден із них не розуміє смислу цього речення. Не розуміючи значеннями, однак, легко визначимо в цьому висловлюванні підметі присудок, другорядні члени речення, встановимо частини мови і навіть форми, у яких вони вжиті. Як нам це вдається зробити Спробуйте пояснити цей мовний парадокс.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. Визначте спосіб творення наведених слів. Охарактеризуйте словотворчі засоби за продуктивністю і регулярністю.
Укр.: читання, музикознавець, біг, вартовий, напрацюватися.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Рос увлекательный, подтекст, пятѐрка, блинная.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Нім Arbeiter, Kleidung, Freiheit, gekommen, Jungling.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

- -
61
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Англ.: sweetmeat, sweetish, swimmer, swimming-pool.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

12. Почленуйте поданий текст на синтагми (позначте їх межі знаком /) і словосполучення (випишіть. Знайдіть випадки збігу синтагмі словосполучень. Чим відрізняється синтагма від словосполучення
Ніхто так повно не пережив дару свободи усім своїм єством На волі він
переродився, наче знову прийшов на світ. І втому вільному світі під скупим
чужим сонцем ожила в ньому пам"ять про рідний край, мова й пісня України,
чиста, як перше кохання. (Є.Сверстюк)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

13.
Перекладіть подані словосполучення українською мовою. Визначте спільне і відмінне в їх граматичному оформленні. У виділених словосполученнях укажіть тип підрядного зв"язку між словами.
Тетрадь по письму, младше брата, по целым дням, в двух километрах,
согласно приказу, вступать в силу, бродить по городу.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. Дайте характеристику реченням тексту а) за метою висловлювання б) забудовою в) за наявністю другорядних членів г) за повнотою структури д) за структурою предикативного центру.
Схаменітеся, тату і мамо
Попереду провалля без дна
дитинча, що крокує за вами,
української мови не зна.
Тої мови, з якою в колисці

- -
62
пісню й казку вибрали в серця…
А тепер, мов красуню в намисті,
Ми на страту ведем з-під вінця (С. Реп’ях).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

15.

Заповніть порожні клітинки таблиці необхідними відомостями про частини мови

Частина мови
Значення
Питання
Називає предмет

Прикметник

Числівник

Дієслово

Прислівник

Займенник

С
ЛУ
ЖБОВ
І
Служить для зв’язку слів у словосполученні


Служить для зв’язку однорідних членів, частин складного речення Служить для утворення окремих граматичних форм, надання певних відтінків значення реченню чийого членам Виражає, але не називає почуття і волевиявлення
Можуть бути
еквівалентами
речень

- -
63
16. Заповніть порожні клітинки таблиці необхідними відомостями, а також прикладами речень української чи іноземної мови

Типи речень

Різновиди
речень

Приклади
За метою висловлювання

питальні

За емоційним забарвленням
окличні

За будовою


За складом граматичної основи
двоскладні

За наявністю другорядних членів речення

непоширені
За повнотою структури

неповні

17. Відтворити інтонацію на письмі – справа нелегка, але певною мірою це можливо. Слугують для цього знаки пунктуації. Гравцям пропонується позмагатись в інтонаційній точності вимови фразу кінці яких на письмі стоять ось такі розділові знаки: Це школа. Це школа Це школа Це школа Це
школа ...

18. Великий режисер К.С.Станіславський назвав логічний наголос вказівним пальцем, який відмічає найголовніше слово у фразі чи такті. Пропонуємо потренуватися у точності висловлювання за допомогою такої гри. На дошці або на великому аркуші паперу записують питальне речення, а кожен з учасників по черзі має прочитати його з різною інтонацією і логічними

- -
64 наголосами залежно від того, якою має бути відповідь на запитання. Варіанти відповідей заздалегідь пишуть на окремих аркушах і показують гравцю безпосередньо перед його вступом у гру. Оцінює точність інтонацій спеціальне журі з числа студентів групи. Потім гравці і члени журі міняються місцями.
Наприклад: Ми зустрінемося з курсантами завтра о дванадцятій на
набережній?
Варіанти відповіді - Так, ми. – Так, зустрінемося. – Так, з курсантами. – Так,
завтра. – Так, о дванадцятій. – Так, на набережній.

21. Заповніть пророжні клітинки таблиці необхідними відомостями про словосполучення і речення

Словосполучення


Речення
Є одиницею називання (які слово) Виражає повідомлення, запитання, спонукання (містить думку) Вказує на предметі його ознаку дію і об’єкт, на який спрямована дія дію і її ознаку оцінку мовцем повідомлюваного реальне чи бажане, необхідне, на час дії Складається Має граматичну основу – підметі присудок або (в односкладному реченні) один головний член Характеризується зв’язком підрядним, сурядним та іншими зв’язками Відрізняється за інтонацією

22. А.С.Макаренко писав у Книзі для батьків‖: Я став справжнім
майстром лише тоді, коли навчився говорити Іди сюди з 15 – 20 відтінками,
коли навчився давати двадцять нюансів у постановці голосу. Учасник гри повинен промовити цю фразу (а також якісь інші речення) з різним інтонаційним забарвленням, змінюючи тембрі мелодику голосу, щоб виразити, наприклад,
прохання, побажання, рекомендацію, вимогу, розпорядження, категоричний
наказ, заклик тощо і одночасно передати настрій – радість, здивування,
захоплення, роздратування, гнів, обурення, іронію, сарказм, втому і т. ін. Інші гравці повинні визначити, який саме інтонаційний відтінок виражено.

- -
65

23. Заповніть порожні клітинки таблиці і пропуски на місці крапок необхідними відомостями

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал