Програма курсу, система орієнтирів для самостійної роботи, навчальні практичні завданняPdf просмотр
Сторінка2/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.82 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Тематика і зміст лекційних занять
Лекція І. Звуки мови, їх вивчення і класифікація
1.
Фонетика як наука про звукову систему мови. Аспекти вивчення звукового складу мови фізіологічний, фізичний, фонологічний соціальний, функціональний. Артикуляція звука, три її фази екскурсія, витримка, рекурсія. Артикуляційна база окремої мови. Голосні та приголосні звуки, їх розрізнення за роллю у складі, акустичними та артикуляційними особливостями. Дифтонги, їх типологічні ознаки. Трифтонги. Класифікація голосних і приголосних звуків. Подовжені приголосні.
Придиховість (аспірація) приголосних.
Лекція ІІ. Зміни звуків у потоці мовлення
1.
Комбінаторні зміни звуків. Взаємодія звуків контактна і дистантна, прогресивна і регресивна. Комбінаторні асиміляційні та дисиміляційні зміни. Позиційні зміни звуків. Спонтанні зміни звуків. Фонетично не зумовлені зміни звуків
5. Фонетичні закони мови, їхні особливості.
Лекція ІІІ. Фонологія. Звуки мови як соціальне явище
1.
Звуки і фонеми, різниця між ними. Функції фонем конститутивна, дистинктивна (розрізнювальна. Диференціальні та нейтральні ознаки фонем. Сильні і слабкі позиції фонем. Алофони (варіанти і варіації) фонем. Фонологічна система окремої мови. Фонетична і фонематична транскрипція.
Лекція І. Фонетичне членування мовленнєвого потоку
1.
Одиниці мовленнєвого потоку фрази, синтагми, такти, склади, звуки. Засоби членування мовленнєвого потоку інтонація, паузи, наголос. Інтонація та її компоненти мелодика, темп, інтенсивність мовлення, виділення слова у фразі наголосом. Теорії складоподілу експіраторна, м’язового імпульсу, сонорна.

Плани практичних занять
Практичне заняття 1
1.
Класифікація голосних звуків за горизонтальним рухом язика (ряди за вертикальним рухом язика (піднесення за участю ротової й носової порожнини ротові і носові голосні за тривалістю (короткі і довгі голосні.

- -
14 Класифікація приголосних звуків за співвідношенням тону і шуму (за звучністю за місцем перепони за способом подолання перепони за ступенем палаталізації (пом’якшення).
Практичне заняття 2 - 3 Комбінаторні асиміляційні зміни акомодація, асиміляція, сингармонізм, субституція звуків. Комбінаторні дисиміляційні зміни дисиміляція, епентеза, дієреза, гаплологія. Позиційні зміни звуків редукція, оглушення кінцевого приголосного у слові, протеза, позиційне чергування звуків. Спонтанні зміни звуків. Фонетично не зумовлені зміни звуків зміни звуків за аналогією, морфологічні чергування звуків для розрізнення граматичних значень, гіперизми, метатези.
Практичне заняття 4 Засоби членування мовленнєвого потоку інтонація, паузи, наголос. Інтонація та її компоненти мелодика, темп, інтенсивність мовлення, виділення слова у фразі наголосом. Наголос фразовий, логічний, емфатичний.
3. Склад. Структура і типи складів.
4. Поняття фонетичної норми. Орфоепія.
5. Поняття літературної вимови.
Теми для самостійного опрацювання
1.
Акустичні характеристики звука: висота, сила, довгота, чистота, тембр. Мовний апарат, його будова і функції. Активні і пасивні органи мовлення. Наголос словесний. Природа наголосу в окремих мовах силовий динамічний довготний (кількісний музичний (тонічний, мелодійний. Наголос зв’язаний і вільний, постійний і рухомий. Побічний наголос.
4. Склад. Структура і типи складів.
Теми рефератів і лінгвістичних повідомлень
1.
Фізичний аспект дослідження звуків людської мови. Акустичні характеристики звуків. Артикуляційний аспект вивчення звуків мови (творення звуків мовним апаратом людини. Фонема та її алофони. Ознаки фонем диференціальні та нейтральні. Транслітерація, її призначення. Українська латиниця. Теорії складоподілу. Наголос, його види. Функції наголосу. Особливості інтонації в різних мовах. Засоби членування мовленнєвого потоку. Артикуляційні особливості окремих звуків у різних мовах. Зміни звуків у потоці мовлення позиційні, комбінаторні, фонетично не зумовлені, спонтанні (на матеріалі української та виучуваних мов.

- -
15 Фонетичне явище субституції у різних мовах (на прикладі власних назв тощо).
Термінологічний словник-мінімум
до модуля
Фонетика, звук, буква, тембр звука, обертони, форманти
органи мовлення активні, пасивні
артикуляція, приступ (екскурсія, витримка, відступ (рекурсія, акцент,
артикуляційна база мови
голосні
високого,
середнього,
низького,
проміжного
піднесення;
нелабіалізовані, лабіалізовані дифтонги, трифтонги
приголосні сонорні, дзвінкі, глухі апікальні, церебральні, какумінальні,
дорсальні; зімкнені (проривні, щілинні (фрикативні, африкати
пом’якшення (палаталізація, подовження, придиховість (аспірація
мовленнєвий потік, фраза, інтонація
наголос фразовий, логічний, емфатичний
синтагма, такт, проклітика, енклітика
склад відкритий, закритий, неприкритий, прикритий
наголос словесний силовий (динамічний, довготний (кількісний, музичний
(тонічний, мелодійний зв’язаний, вільний постійний, рухомий
фонологія, фонема (звукотип), диференціальні (розрізнювальні) і нейтральні
ознаки фонеми, напружена опозиція фонем, кореляційні ряди фонем
(кореляції), сильна і слабка позиції фонем
алофони (різнозвучання), варіації і варіанти фонеми
фонологічна система мови
зміни звуків комбінаторні контактні і дистантні, прогресивні і регресивні,
асиміляція, сингармонізм, акомодація, субституція, дисиміляція, епентеза,
дієреза, гаплологія;
позиційні зміни редукція, позиційні, історичні чергування звуків, протеза
спонтанні зміни, фонетично не зумовлені зміни звуків, зміни звуків за
аналогією, морфологічні чергування, гіперизми, метатези орфоепія.

Запитання і завдання
для контролю і самоконтролю
За темою Звуки мови, їх вивчення і класифікація”
1.
Що є об’єктом вивчення фонетики У чому практичне значення фонетики Які є три аспекти у вивченні звуків
4.

Охарактеризуйте звук людської мови як фізичне явище. Розкрийте сутність понять сила звука, висота звука, довгота звука, тембр звука.
5.
Дайте загальну характеристику мовленнєвого апарата. Що таке артикуляція Із яких фаз вона складається Назвіть активні і пасивні органи мовлення. Як вирозумієте термін артикуляційна база?

- -
16 На яких артикуляційно-акустичних відмінностях грунтується поділ звуків на голосні та приголосні Назвіть основні відмінності між цими звуками. З роботою якого органа пов’язаний поділ голосних зарядом і піднесенням Що таке дифтонг З роботою яких органів пов’язаний поділ приголосних на дзвінкі і глухі, тверді там які Охарактеризуйте приголосні за акустичною ознакою. Назвіть групи приголосних, які розрізняються за способом творення. Як характеризуються приголосні звуки за додатковою артикуляцією Що таке лабіалізація звуків
За темою “Фонологія” Дайте визначення фонеми. Які функції виконують фонеми Як співвідносяться звук і фонема У чому полягає різниця між диференційними й нейтральними ознаками фонем Які ознаки фонем можуть виступати як диференційні Що таке звукова опозиція У яких позиціях можуть знаходитись фонеми в мовленнєвому потоці Що таке варіанти і варіації фонем Що таке фонологічна система мови У чому полягає національно-мовна своєрідність фонологічних систем
За темою”Членування мовленнєвого потоку” Чи співпадає межа такту з межею слова Що таке проклітики, енклітики На які відрізки фонетично членується мовленнєвий потік Дайте визначення фрази. Якими властивостями характеризується фраза Що таке такт Який синонім вживають до слова такт? Які теорії складу існують у мовознавстві Які типи складів визнаєте Дайте визначення монофтонга і поліфтонга. Які різновиди поліфтонгів є умовах світу Що таке наголос Назвіть типи словесного наголосу в різних мовах. Охарактеризуйте наголос української і тієї іноземної мови, яку ви вивчаєте. Дайте визначення інтонації та назвіть основні її функції. Із яких компонентів складається інтонація Розкрийте зміст кожного компонента інтонації.
За темою”Зміни звуків у потоці мовлення” Які різновиди змін звуків визнаєте Дайте визначення позиційних змін звуків. Назвіть позиційні зміни звуків, поясніть їх суть, наведіть приклади. Дайте визначення комбінаторних змін звуків. Назвіть різновиди цих змін. Охарактеризуйте всі різновиди асиміляції. Що спільного і відмінного між асиміляцією і дисиміляцією Наведіть приклади гаплології, діерези, епентези і метатези, субституції звуків і гіперизмів. Що таке орфоепія Що є предметом орфоепії Що таке транскрипція Чим відрізняється фонетична транскрипція від фонематичної, транскрипція від транслітерації

- -
17
Засоби контролю
Тест Фонетичне членування мовленнєвого потоку
(до модуля 2)

1. Найменша комунікативна одиниця мови і водночас найбільша фонетична одиниця в мовленнєвому потоці, що становить собою інтонаційно-змістову єдність, - це
а) синтагма
б) склад
в) фраза.
2. Що зумовлює різний зміст речення
а) неоднакове членування на фрази
б) неоднакове членування на синтагми
в) неправильна розстановка пауз.
3. Речення може розпадатися на відрізки, які характеризуються посиленням наголосу останнього слова і виражають уданому контексті одне, хоч складне поняття. Це -:
а) синтагма
б) інтонація
в) такт.
4. Як називається частина фрази, об’єднана одним наголосом
а) такт
б) склад
в) словосполучення.
5. До якої теорії належить визначення складу, обґрунтоване датським мовознавцем О.
Єсперсеном: Склад має вершину (ядро) і периферію:
а) експіраторна
б) мускульної напруги
в) сонорна.
6. Склад, що починається приголосним звуком і закінчується голосним, називається
а) відкритий неприкритий
б) закритий прикритий
в) відкритий прикритий
г) закритий неприкритий.
7. Як називаються два голосні звуки, які утворюють один склад, чим і забезпечується їх фонетична цілісність
а) монофтонг
б) трифтонг
в) дифтонг.
8. Як називаються фонетичні явища – наголос та інтонація
а) допоміжними засобами
б) просодичними засобами
в) змінними засобами.
9. Що називається наголосом
а) звук, що вимовляється чіткіше
б) виділення в мовленні певної одиниці в ряду однорідних одиниць за
допомогою фонетичних засобів
в) протяжна вимова звуків у слові.
10. Словесний наголос, що характеризується більшою тривалістю звучання певного складує
а) динамічним
б) музикальним
в) кількісним.

- -
18 11. Виділення (вимова) одного із складів (такту) з більшою силою, тобто сильнішим видихом струменя повітря, - це наголос
а) музикальний
б) кількісний
в) динамічний.
12. Емоційне виділення тих чи інших слів у висловлюванні напруженою вимовою певних звуків – це наголос
а) логічний
б) емфатичний
в) фразовий.
13. Складові інтонації
а) мелодика, інтенсивність, паузи, темпі тембр мовлення
б) сила голосу, наголоси, виразність мовлення
в) настрій, тон, паузи.
14. Попереджувальну функцію (показує, що речення ще незакінчене) має
а) низхідний рух тону
б) висхідний рух тону.
Термінологічний диктант за темою “Фонетика”
1.
Фонетика – це ... Звук – це ... Фізичні, або акустичні, характеристики звуків – Індивідуальне забарвлення окремого звука, зумовлене набором тонів і обертонів, – це ... Голосні звуки – це ... Мовний апарат поділяється на ... Артикуляція – це ... Фази артикуляції ... Вокалізм – це ...
10.
Консонантизм – це ...
11.
Сонорні приголосні складаються з ...
12.
Африката – це ...
13.
При творенні проривних приголосних органи артикуляції ...
14.
Увула – це ...
15.
Лабіалізовані звуки – це ...
16.
Аспірати – це ...
17.
Палаталізація – це ...
18.
Проклітик – це ...
Список літератури до модуля
1. Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства Короткий нарис Навч. посіб. – К Вища шк., 2006. – С. 53 – 90.
2. Дорошенко СІ, Дудик П. С. Вступ до мовознавства К, 1974. - С. 50-66, 70-106.

3. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства Підручник. - К Видавничий центр Академія,
2006. – С. 52-93, 222-225.
4. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. - К Видавничий центр Академія, 1999.– С. 102 -
163.
5. Ющук І.П. Вступ до мовознавства Навч. посібник. - К Рута, 2000. – С. 42 – 54.

- -
19
Модуль 3. Графічна підсистема мови. Письмо
Теми для самостійного опрацювання Письмо як система спеціальних графічних знаків для фіксації мовних текстів. Так зване предметне письмо як підготовчий етап графіки. Походження та основні етапи розвитку графічного письма малюнкове піктографічне ідеографічне (ієрогліфічне фонографічне (звукове. Сучасне використання піктограм, ідеограм. Типи фонографічного письма силабічне (складове консонантне; звуко- буквене (алфавітне.
5. Алфавіт. Походження і розвиток основних (базових) алфавітів грецького, латинського, слов’янського. Типи письма у сучасному світі.
План практичного заняття

1.
Орфографія, її основні принципи фонетичний, морфологічний, історичний традиційний, диференційний (смисловий, ідеографічний. Транскрипція і транслітерація.
Питання для обговорення
на семінарському занятті Звукова мова і письмо. Значення письма в розвитку суспільства, його функції. Зародження письма. Предметне письмо. Основні етапи розвитку дофонографічного письма. Фонографічне письмо, його формування, етапи розвитку. Алфавіти і графіка. Найпоширеніші європейські алфавіти, їх формування.
Теми
рефератів і лінгвістичних повідомлень
1.
Письмо як вторинна мова, його функції, значення для розвитку суспільства. Предметне письмо в історії різних етносів. Піктографія як перший етап розвитку письма. Петрогліфи Кам’яної Могили – найдавніші графічні письмена людства Ідеографічне письмо від давнини до сьогодення. Розвиток фонографічного письма від силабеми до букви. Основні сучасні світові алфавіти. Історія створення і розвитку кирилиці. Латиниця історичний розвиток і сьогодення. Як люди навчилися писати (лінгвістичне повідомлення для молодших школярів про етапи розвитку письма) Як люди створили книжку (лінгвістичне повідомлення для молодших школярів про засоби письма, виникнення письмового приладдя.

- -
20 Почерк і характер (поняття про графологію. Принципи орфографії, їх реалізація в різних мовах. Розділові знаки виникнення, особливості використання в різних мовах світу. Співвідношення між звуками і буквами в алфавітах різних мов.

Термінологічний словник – мінімум до модуля
Письмо, предметне письмо, піктограма, піктографія, ідеографія, ідеограма,
фонографічне письмо, складове (силабічне) письмо, консонантне письмо,
звуко-буквене письмо
графіка, алфавіт, кирилиця, глаголиця, латиниця, діакритичні знаки,
лігатура, поліграф, двограф, триграф;
орфографія (правопис, принципи орфографії фонетичний, морфологічний,
історичний (традиційний, диференційний (символічний, смисловий
транскрипція, транслітерація.
Запитання і завдання
для контролю і самоконтролю У чому полягає значення письма в історії суспільства Що таке "предметне письмо Наведіть приклади "предметного письма. Назвіть етапи розвитку графічного письма. Що таке піктографія Наведіть приклади піктографічного письма. Де застосовують піктографію в наш час Чим відрізняється ідеографія від піктографії Які існують різновиди ідеографії Які народи користуються ідеографічним письмом у наш час Які ідеограми і чому збереглися в мовах із фонографічним письмом Що таке фонографія Які мови користуються силабічною системою письма Що таке консонантне письмо Розкрийте суть буквено-звукового письма. Де воно зародилося Що таке графіка Що є предметом графіки Які чотири сім’ї алфавітів існують на Землі Що є предметом орфографії Які принципи орфографії визнаєте Який принцип правопису є основним для української, російської, білоруської, англійської, німецької мови
Засоби контролю
Тест до модуля 3
1. Розділ мовознавчої науки, який вивчає письмо, називається
а) графіка
б) граматика
в) графологія.
2. Підготовчим етапом у розвитку письма є

- -
21
а) піктографічне письмо
б) предметне письмо
в) ієрогліфічне письмо.
3. Який з типів письма називають ще поняттєвим
а) ідеографічне
б) малюнкове;
в) фонографічне.
4. Ідеографічним (ієрогліфічним) є сучасне письмо
а) арабської мови
б) китайської мовив) монгольської мови.
5.Фонографія – це
а) розділ науки промову, в якому вивчається система норм літературної мови
б) різновид письма, в якому графічні знаки позначають звуки
в) письмо, що передає мову тільки в її граматичній будові.
6. Що означає syllabe (від грецька) письмо
б) корінь
в) склад.
7. Найдавніше складове письмо почало існувати у
а) V тис. до не
б) III тис. до не
в) II тисне. Фонографічне письмо має різновиди
а) силабічне, складове, алфавітне
б) складове, консонантне, буквено-звукове;
в) буквено-звукове, консонантне, алфавітне.
9. Складове, або силабічне, письмо - це
а) система графічних знаків, які передають звучання складів
б) сукупність букв, розташованих в історично усталеному порядку
в) алфавіту якому букви позначають лише приголосні.
10. Найдавнішим силабічним письмом було
а) фінікійське
б) деванагарі
в) шумерське.
11. Складовим письмом є сучасне
а) китайське
б) арабське
в) грецьке.
12. Фонографічне письмо виникло на основі
а) предметного письма
б) малюнкового письма
в) ідеографічного письма.
13. Буквено-звукове письмо започаткували
а) китайці
б) єгиптяни
в) давні греки.
14. Букви А, Е, L, O в фінікійському алфавіті позначали
а) приголосні
б) голосні
в) дифтонги.
15. Греки ввели до свого алфавіту такі нові букви

- -
22
а) бету, дельту
б) и, і
в) іжицю, омегу.
16. Різниця написання букву фінікійському та грецькому алфавітах полягає
а) у розмірі букв
б) у нахилі букв
в) у напрямку письма.
17. Грецький алфавіт став основою
а) латинського
б) фінікійського.
18. Кирилиця була розроблена на основі письма
а) візантійсько-грецького;
б) китайського
в) латинського.
19. Кирилиця виникла у
а) ІХ ст.;
б) Х ст.;
в) ХІ ст..
20. Кирилиця була введена на Русі
а) у ХІ ст.;
б) у Х ст.;
в) у ІХ ст..
21. Глаголиця відрізняється від кирилиці
а) формою букв
б) складом.
22. Український алфавіт походить від
а) латинського
б) грецького
в) слов’яно-кирилівського;
д) фінікійського.
23. В українській графіці присутні елементи силабічного письма. Які букви українського алфавіту є силабемами?
а) ш, щ, цю
б) я, ю, є, їв) ф, й, ч, ж.
24. Сукупність усіх засобів письма певної мови – це
а) графіка
б) алфавіт
в) фонографія.
25. Букено-звуковим письмом користується
а) близько 25 % населення Землі
б) понад 90 % населення Землі
в) близько 75 % населення Землі.
26. Нині у світі існує чотири основні сім’ї алфавітів
а) латинська, слов’янська, арабська, індійська
б) грецька, латинська, арабська, індійська
в) англійська, німецька, слов’янська, арабська.
27. Буква, складена з елементів букв, називається
а) лігатура
б) діакритичний знак
в) поліграф.
28. Графема - це

- -
23
а) найменша одиниця писемної мови, що відповідає фонемі в усній мові
б) варіант фонеми
в) знак ідеографічного письма.
29. В якому рядку містяться діаграфи:
а) відзвучали, нім. Schwarz (чорний, англ. Booklish (книжковий
б) джерело, нім. Licht ( світло, англ. Friendship (дружба
в) задзеркалля, нім. Tisch (стіл, англ.Good (добрий.
30. Орфографічні норми – це
а) правила написання слів
б) правила вимовив) привила постановки розділових знаків.
31. Існують такі принципи орфографії
а) смисловий, морфемний, фонетичний, традиційний
б) фонетичний, морфологічний, історико-традиційний, смисловий
в) фонетичний, морфологічний, орфографічний, смисловий.
32. Провідними принципами орфографії є
а) в українській мові – смисловий, в російській – традиційний, в англійський –
фонетичний;
б) в українській мові – фонетичний, в російській – морфологічний, в англійській –
традиційний;
в) в українська мові – морфологічний, в російській – фонетичний, в англійській –
смисловий.
Список літератури до модуля
Основна:
1. Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства Короткий нарис Навч. посіб. – К Вища шк., 2006. – С. 33 - 39.
2. Білецький А.О. Промову і мовознавство. - К АртЕк, 1996. – С. 49 - 72.
3. Дорошенко СІ, Дудик П.С. Вступ до мовознавства, С - 119.
4. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства Підручник. - К Видавничий центр Академія,
2006. – С. 246 – 257.
5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. - К Видавничий центр Академія, 2002.– С. 164 -
180.
6. Ющук І.П. Вступ до мовознавства Навч. посібник. - К Рута, 2000. – С. 54 - 63.
Додаткова:
1.
Білецький А.О. Промову і мовознавство, стор. 49 - 72.
2.
Брайчевський М.Ю. Походження слов’янської писемності // Книжник. – 1991. - №№ 3 –
6.
3.
Ганич ДІ, Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів (відповідні статті.
4.
Драчук В.С. Дорогами тисячоліть Про що розповіли письмена. - К Веселка, 1978.
5.
Кондратов А. Звуки и знаки. Москва, 1978.
6.
Майборода А.В. Старослов’янська мова. К Вища школа, 1975, стор. 23 - 36.
7.
Моисеев А.И. Звуки и буквы, буквы и цифры. М Просвещение, 1987, стр. 3 - 43 .
8.
Потапенко О.І. Цікаве мовознавство. – Біла Церква, 1996. – С. 89 - 103. Різник М.Г. Письмо і шрифт. К Вища школа, 1978.
10.
Суслопаров М. Розшифрування найдавнішої писемності з берегів Дніпра // Київ, 1986,
№9.

- -
24
Модуль 4. Лексична система мови


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал