Програма курсу, система орієнтирів для самостійної роботи, навчальні практичні завданняPdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.82 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7


Київський міський педагогічний університет
імені БД. Грінченка

Вступ до мовознавства


Програма курсу,
система орієнтирів для самостійної роботи,
навчальні практичні завдання


Посібник для студентівКиїв 2008

- -
2 Вступ до мовознавства. Програма курсу, система орієнтирів для самостійної роботи, навчальні практичні завдання Посібник для студентів. Укладач О.В.Остапченко. – Київ, 2008. – 72 с. Розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри української мови та методики навчання КМПУ ім. Б.Д.Грінченка Протокол № 5 від 12 лютого 2008 р.
Рецензенти Л.М.Запорожець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і класичної філології
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Т.М.Лобода, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культури української мови НПУ імені
М.П.Драгоманова

- -
3
Зміст
Передмова ...…………………………………………………………………...........5
Модуль 1. Загальні питання мовознавства Тематика і зміст лекційних занять .....................................................................7 Питання для обговорення на семінарському занятті .......................................8 Теми для самостійного опрацювання ................................................................8
Теми рефератів і лінгвістичних повідомлень ...................................................8 Термінологічний словник-мінімум до модуля ..................................................9 Запитання і завдання для контролю і самоконтролю .......................................9 Засоби контролю ................................................................................................10 Список літератури до модуля ..........................................................................12
Модуль 2. Фонетична система мови Тематика і зміст лекційних занять ...................................................................13 Плани практичних занять .................................................................................13 Теми для самостійного опрацювання ..............................................................14
Теми рефератів і лінгвістичних повідомлень .................................................14 Термінологічний словник-мінімум до модуля ................................................15 Запитання і завдання для контролю і самоконтролю .....................................15 Засоби контролю ................................................................................................17 Список літератури до модуля ..........................................................................18
Модуль 3.

Графічна підсистема мови. Письмо

Теми для самостійного опрацювання ..............................................................19 План практичного заняття ................................................................................19 Питання для обговорення на семінарському занятті .....................................19 Теми рефератів і лінгвістичних повідомлень .................................................19 Термінологічний словник-мінімум до модуля ................................................20 Запитання і завдання для контролю і самоконтролю .....................................20 Засоби контролю ................................................................................................20 Список літератури до модуля ......................................................................... 23
Модуль 4. Лексична система мови Тематика і зміст лекційних занять ...................................................................24 Плани практичних занять .................................................................................24 Питання для обговорення на семінарському занятті .....................................25 Теми для самостійного опрацювання ..............................................................26
Теми рефератів і лінгвістичних повідомлень .................................................26 Термінологічний словник-мінімум до модуля ................................................27 Запитання і завдання для контролю і самоконтролю .....................................27 Засоби контролю ................................................................................................29 Список літератури до модуля ......................................................................... 29
Модуль 5. Граматична система мови Тематика і зміст лекційних занять ...................................................................30 Плани практичних занять .................................................................................31 Теми для самостійного опрацювання ..............................................................31
Теми рефератів і лінгвістичних повідомлень .................................................31

- -
4 Термінологічний словник-мінімум до модуля ................................................31 Запитання і завдання для контролю і самоконтролю .....................................32 Засоби контролю ................................................................................................33 Список літератури до модуля ..........................................................................34
Модуль 6. Генеалогічна класифікація мов Питання для обговорення на семінарському занятті .....................................35 Теми для самостійного опрацювання ..............................................................35
Теми рефератів і лінгвістичних повідомлень .................................................35 Термінологічний словник-мінімум до модуля ................................................35 Запитання і завдання для контролю і самоконтролю .....................................35 Засоби контролю ................................................................................................36 Список літератури до модуля ......................................................................... 36
Блок навчальних практичних завдань Практичні завдання до модуля 1 Загальні питання мовознавства Практичні завдання до модуля 2 Фонетична система мови .......................38 Практичні завдання до модуля Графічна підсистема мови. Письмо Практичні завдання до модуля 4 Лексична система мови Практичні завдання до модуля 5 Граматична система мови ......................57 Практичні завдання до модуля 6 Генеалогічна класифікація мов .............66 Запитання для підсумкового контролю (іспиту) .................................................68 Рекомендована література до курсу ……………………………………….....… 69

Додатки .....................................................................................................................71

- -
5
Передмова
Серед мовознавчих дисципліну системі підготовки вчителів іноземної мови навчальний курс Вступ до мовознавства ― посідає особливе місце насамперед з огляду на його інтродуктивний, підготовчий характер. Курс розпочинає вивчення лінгвістичних дисципліні створює наукову базу для їх засвоєння. Він має забезпечити усвідомлення студентами основних проблем, понять і термінів мовознавчої науки, підготувати їх до активного оволодіння всіма іншими дисциплінами мовознавчого циклу.
Основна мета курсу Вступ до мовознавства ― - підготовка студентів до свідомого, осмисленого засвоєння української та іноземних мов.
Основне
завдання курсу - ознайомити студентів з основами загальнолінгвістичних знань, принциповими положеннями теорії мови, найважливішими методами і прийомами дослідження мовних явищ.
Основна проблема курсу - розкриття системного характеру мови як багатоаспектного явища, виявлення мовних законів і закономірностей.
Протягом вивчення курсу Вступ до мовознавства студенти повинні
оволодіти:
- системою загальнонаукових та лінгвістичних термінів
- теоретичними основами аналізу мовних явищ
- теоретичними знаннями з основних мовознавчих проблем сутність, природа і функції мови походження мови та закономірності її розвитку взаємозв’язок мови і мислення мова і суспільство структурні елементи мови виникнення та основні етапи розвитку письма генеалогічна і типологічна класифікації мов методи лінгвістичних досліджень зв’язок мовознавства з іншими науками, його практичне і теоретичне значення.
Студенти повинні набути навичок
- практичного аналізу конкретних явищ мови
- свідомого використання лінгвістичної термінології.
Засоби навчання лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота студентів.
Самостійна робота студентів передбачає опрацювання основної та додаткової літератури, її критичний аналіз, систематизацію, конспектування, складання планів, тез за навчальними темами для підготовки до семінарських та практичних занять. Виробленню практичних навичок самостійної роботи сприятимуть завдання і запитання для самоконтролю, які вміщені після кожного розділу, а також блок навчальних практичних завдань. Їх проблемний, а не лише репродуктивний характер має сприяти активізації

- -
6 розумової діяльності студентів під час вивчення курсу, виробленню вмінь та навичок аналізу мовних явищ.
Система контролюй оцінювання знань, умінь та навичок студентів з навчальної дисципліни складається з поточного та підсумкового контролю. Поточний контроль передбачає
- перевірку та оцінювання знань студентів під час семінарських занять
- перевірку вмінь та навичок під час практичних занять
- проведення тестувань, інших контрольних робіт після вивчення окремих тем.
Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту (заліку) після вивчення курсу. Контрольні завдання, наведені в посібнику, є орієнтовними і покликані перш за все забезпечити функцію самоконтролю. Їх виконання дозволить студентам глибше засвоїти теоретичні положення курсу, використати на практиці набуті знання, а також свідомо оцінити їх рівень, скорегувати при потребі власну навчальну діяльність.
Серед практичних завдань, поданих у посібнику, значна увага приділена активним формам навчання, або засобам педагогічного стимулювання, що є складовою інноваційних технологій, - проблемним завданням, навчальним дискусіям, мовним іграм і змаганням. Їх виконання сприятиме інтенсивному засвоєнню знань, розвитку активності і самостійності студентів, піднесенню рівня їх мовленнєвої культури. З цією ж метою більшість питань, винесених на обговорення під час семінарських занять, рекомендовано опрацьовувати за груповою технологією. Структурування навчального матеріалу курсу Вступ до мовознаства‖ у пропонованому посібнику дійснено за модульним принципом. Зміст кожного модуля охоплює
- тематику і ключові питання лекційних занять
- плани практичних занять
- теми для самостійного опрацювання студентами
- питання для обговорення на семінарських заняттях
- теми рефератів і лінгвістичних повідомлень
- термінологічний словник-мінімум до кожного розділу
- запитання і завдання для контролю і самоконтролю
- блок практичних завдань
- засоби контролю (тести, термінологічні диктанти тощо
- список рекомендованої літератури.

- -
7
Модуль 1. Загальні питання мовознавства
Тематика і зміст лекційних занять
Лекція І. Мова та її вивчення
1.
Людська мова і окремі етнічні мови світу. Мовознавство як наука. Конкретне і загальне, теоретичне і прикладне мовознавство. Методи дослідження мови описовий (дескриптивний, структурний, зіставний, історичний, порівняльно-історичний.
4.
Синхронія і діахронія в мові.
Лекція ІІ. Природа і сутність людської мови Природа людської мови. Визначення мови.
2. Мова і мислення. Співвідношення мови і мислення як двох сторін процесу відображення (пізнання) дійсності людиною. Основні одиниці мови і мислення, їх діалектичний зв’язок і нетотожність. Мова - інструмент мислення. Вселюдський характер мислення і національний характер окремих мов.
3. Мова і мовлення. Діалектична єдність мови і мовлення як загального і окремого, абстрактного і конкретного. Мовлення - процес використання мови мовленнєва діяльність) і результат цього процесу (текст. Парадигматичні зв’язки умові і синтагматичні у мовленні.
4. Функції мови. Основні функції мови - комунікативна і мислеоформлююча. Похідні функції мови (акумулятивна, інформаційна, експресивна, імпресивна та
ін.). Естетична (емоційна) функція мови. Факультативні функції мови (магічна, фатична, ідентифікаційна та ін.).
5.
Мова як суспільне явище. Роль мовив суспільстві.
Лекція ІІІ. Походження і розвиток мови Проблема походження мови. Теорії походження мови. Новітні дані про походження людини і мови. Погляди вчених на моногенез та полігенез людської мови. Диференціація та інтеграція - основні процеси розвитку мові діалектів. Схрещення мов як різновид мовної інтеграції. Явища субстрату і суперстрату. Співвідношення між диференціацією та інтеграцією мову зв’язку з історичними типами соціумів.
6. Причини мовних змін. Зовнішні та внутрішні чинники зміну мові.

Лекція І. Мова як системно-структурне утворення
1.
Знаковий характер мови. Мовний знак та його найістотніші риси - умовність, довільність. План змісту і план вираження мовного знака. Мовні підсистеми фонетична, лексична, морфологічна, синтаксична. Мовні одиниці (фонеми, морфеми, слова, речення) та їх функції. Розділи мовознавства.

- -
8
Питання для обговорення
на семінарському занятті
1.
Природа людської мови. Визначення мови. Відмінність людської мови від спілкування тварин та невербальних засобів спілкування в людському колективі міміки, жестів, сигнальних систем технічної природи, певних видів мистецтва. Мова - явище суспільне й індивідуальне. Походження мови. Огляд теорій походження мови (звуконаслідувальної, вигукової, соціального договору, трудових викриків, Ф.Енгельса, космічної та інших. Взаємодія біологічних та соціальних факторів у процесі виникнення мови.
4. Соціальний статус мови і держава. Двомовність і багатомовність. Диглосія.
Мовні контакти.
5. Типи мовних ситуацій у сучасному світі. Штучні мови.
Теми для самостійного опрацювання
1.
Зв’язок мовознавства з іншими науками. Видатні світові та вітчизняні мовознавці. Літературна форма національної мови, її унормованість і багатофункціональність Членування загальнонародної мови літературна мова, територіальні діалекти, соціальні діалекти (жаргони, професійні діалекти (сленги, просторіччя. Стилістична диференціація мови.
Теми рефератів і лінгвістичних повідомлень
1.
Зв’язок мовознавства з іншими науками. Видатні світові і вітчизняні мовознавці.
3.
Синхронія і діахронія в мові. Проблема взаємозв’язку мови і мислення. Функції мови та їх вияву мовленні. Мова – явище суспільне чи біологічне Роль мовив житті суспільства. Відмінність людської мови від спілкування тварин. Екстралінгвістичні універсалії. Невербальні форми спілкування. Поняття про паралінгвістику. Соціальний статус мови і держава. Типи мовних ситуацій у сучасному світі. Взаємодія мов, мовні контакти. Двомовність, багатомовність. Проблема походження мови огляд теорій, новітні погляди вчених на проблему. Закономірності розвитку мову різні історичні епохи. Мова як знакова система. Двобічність мовного знака. Мова як система. Чотири рівні мовної системи. Світові мови, мови міжнаціонального спілкування.

- -
9 Штучні мови причини їх появи, історичний огляд, перспективи розвитку. Перспективи розвитку мов. Зовнішні і внутрішні чинники мовних змін.
Термінологічний словник-мінімум
до модуля
Мова, мовознавство (лінгвістика
конкретне, загальне, прикладне, теоретичне мовознавство
методи дослідження мови описовий (дескриптивний, структурний,
зіставний (контрастивний, історичний, порівняльно-історичний;
синхронія, діахронія мовлення
функції
мови:
мислеоформлююча,
комунікативна,
інтегруюча,
акумулятивна, когнітивна, експресивна, імпресивна, естетична, фатична;
теорії походження мови звуконаслідувальна, вигукова, трудових викриків,
соціального договору, Ф.Енгельса, космічна та ін.;
мовна диференціація та інтеграція, схрещення мов, субстрат, суперстрат;
змішані мови (піджини, креольські, світові, штучні мови, мертві мови
мовний стан, мовна ситуація, двомовність (білінгвізм, мовна політика
національна мова, літературна мова, територіальні діалекти, соціальні
діалекти (жаргони, професійні діалекти (сленги, просторіччя
мовний знак, парадигматичні, синтагматичні зв’язки, рівень мовної системи.

Запитання і завдання
для контролю і самоконтролю
За темою Мова та її вивчення
1. Що таке мова Які визначення людської мови ви можете навести
2. У чому полягає різниця між конкретним і загальним мовознавством
3. Як розрізняється теоретичне і прикладне мовознавство
4. Назвіть основні методи дослідження мови.
5. З’ясуйте поняття синхронія і діахронія.
6. З якими науками пов’язане мовознавство
За темою Природа і сутність людської мови”
1. Доведіть, що мова є суспільним, а неприродним явищем. Чи має мова біологічне і психічне підгрунтя? Чи має мова класовий характер
2. Чим людська мова відрізняється відмови тварин та невербальних засобів спілкування (міміки, жестів, технічних сигналів, певних видів мистецтва
3. Що таке мовні універсалії Наведіть приклади мовних універсалій.
4. Що спільного і відмінного мають мова і мовлення Як вирозумієте парадигматичні зв’язки умові і синтагматичні у мовленні
5. У яких відношеннях перебувають мова і мислення Розкрийте проблему впливу мислення намову і мови на мислення.
6. Назвіть і схарактеризуйте функції мови - основні, неосновні, факультативні.
7. Розкрийте зв’язки мови із суспільством.
8. Що таке мовна політика Яких мовних сфер торкається мовна політика

- -
10 9. Що таке професійна і територіальна диференціація мови
10. Що розуміють під літературною мовою Якими рисами характеризується літературна мова Чим вона відрізняється від загальнонародної мови
11. Які функціональні стилі має літературна мова
12. Чим відрізняється усна форма вираження мовлення від писемного вираження, літературне усне мовлення відмовлення діалектного
За темою Походження і розвиток мови»
1. У чому різниця між походженням мови загалом і виникненням окремої мови
2. Які теорії походження мови вам відомі Назвіть чинники, що відіграли вирішальну роль у появі людини та її мови.
3. З’ясуйте роль диференціації та інтеграції як основних шляхів розвитку діалектів і мов, співвідношення цих чинників нарізних етапах людського розвитку, в різних історичних умовах.
4. Назвіть можливі шляхи утворення національних літературних мов.
5. Як вирозумієте явища субстрату, суперстрату? Наведіть приклади.
6. Чи можна запозичення слів вважати фактом схрещення мов
7. До якої з двох теорій лінгвогенезу схиляється більшість сучасних учених
8. Якими причинами викликаються змінив мові Наведіть приклади мовних змін, зумовлених зовнішніми причинами.
9. Що таке піджини і креольські мови Що спільне і відмінне між ними
10. Розкрийте суть зовнішніх і внутрішніх чинників у розвитку мов. Які мови називаються живими
11. Які мови називаються мертвими Що дає вивчення мертвих мов
12. Чому виникає потреба створення штучних мов Що визнаєте про ці мови?
За темою Мова як системно-структурне утворення»
1. Дайте визначення знака.
2. Доведіть, що мова є однією із знакових систем.
3. Що в мові є знаком
4. Як вирозумієте умовність і довільність знака
5. Чи відрізняється мова як знакова система від інших знакових систем
6. Назвіть основні рівні мовної структури. Які розділи мовознавства вивчають кожний рівень
7. Чи з однаковою швидкістю змінюються різні рівні мовної структури Яка специфіка розвитку кожного з рівнів
8. Які основні одиниці мови визнаєте Охарактеризуйте їх функції.

Засоби контролю
Тест до модуля 1
1. Історичний розвиток мови є предметом
а) синхронічного мовознавства
б) діахронічного мовознавства
в) прикладного мовознавства.
2. Дослідження різних мов з метою виявлення їх спільних і відмінних рис – це суть методу
а) структурного
б) зіставного
в) описового.

- -
11 3. Правильним є твердження
а) мова і мислення тотожні, мова є формою мислення
б) мислення не залежить відмови, здійснюється в інших формах
в) мова і мислення пов’язані діалектичним зв’язком, мова – інструмент мислення.
4. Функція формування і формулювання думки називається
а) репрезентативна
б) мислетворча;
в) метамовна.
5. Різновид літературної мови, що характеризується відбором мовних засобів, зумовленим змістом, метою та характером висловлювання, - це
а) мовний стиль
б) розділ мовознавства
в) тип мовлення.
6. Натуралістичний напряму мовознавстві започаткував
а) Олександр Потебня
б) Август Шлейхер;
в) Ж.-Ж.Руссо .
7. Паралінгвістика вивчає
а) вербальні форми спілкування
б) невербальні форми спілкування
в) телепатичні форми спілкування
8. Оберіть правильний варіант продовження речення Загальнонародна мова...
а) охоплює територіальні діалекти, жаргони, професійні та просторічні елементи,
літературну мову

б) це літературна мова

в) не включає в себе літературну мову.
9. Мовним знаком є
а) буква
б) фонема
в) слово.
10. Одиницями мови є
а) фонема, морфема, слово, речення
б) звук, буква, слово, речення
в) звук, слово, словосполучення.
11. Пізнання людиною світу, досвіду попередніх поколінь забезпечує така функція мови
а) комунікативна
б) пізнавальна (гносеологічна
в) експресивна.
12. Номінативну функцію в мові виконує
а) фонема
б) слово
в) речення.
13. Кельтські елементи в англійській мові – це
а) адстрат;
б) суперстрат;
в) субстрат.
14. З історичного погляду
а) мовлення є первинним, а мова вторинна
б) мова передує мовленню
в) мова і мовлення виникли одночасно.
15. Першим розмежував поняття "мова" і "мовлення
а) Вільгельм фон Гумбольдт;

- -
12
б) Фердінанд де Соссюр;
в) Олександр Потебня.
16. Територіальні діалекти мови – це
а) місцеві говори і говірки
б) професійні субмови, жаргони, сленг
в) просторіччя, суржик.
17. До вербальних засобів спілкуваня належать усі перераховані в рядку
а) звукова мова, міміка і жести
б) звукова мова, письмо, азбука Морзе, азбука Брайля, морська сигналізація
в) звукова мова, міміка і жести, письмо.
18. Вища форма вияву мови, відшліфована, унормована і багатофункціональна, - це
а) літературна мова
б) загальнонаціональна мова
в) мовлення.
19. Спільні ознаки, властиві всім або більшості мов світу, називаються
а) схрещення мов
б) екстралінгвістичні універсалії
в) мовна конвергенція .
20. Загальнонаукові методологічні підходи до вивчення явищу тому числі й лінгвістичних
а) індукція і дедукція
б) синхронія і діахронія
в) конвергенція і дивергенція.

Список літератури до модуля
Основна:
1. Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства Короткий нарис Навч. посіб. – К Вища шк., 2006. – С. 5 – 39, 47 - 52.
2.
Дорошенко СІ, Дудик П.С. Вступ до мовознавства. К Вища школа, 1974. – С, 24-42,
235-253.
3.
Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства Підручник. - К Видавничий центр Академія,
2006. – С. 3-51,187-202.
4.
Кочерган М.П. Вступ до мовознавства Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. - К Видавничий центр Академія, 2002. – С. 7 – 57.
5.
Ющук І.П. Вступ до мовознавства Навч посібник. – К Рута, 2000. – С. 5 – 24, 29 – 30.
Додаткова:
1.

Білецький А.О. Промову і мовознавство. – К АртЕК, 1996.
2.
Ганич ДІ, Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К Вища школа, 1985 відповідні статті. Донець Л.С., Мацько ЛІ. Вступ до мовознавства Практикум. – К Вища школа, 1989.
4.
Іванишин В, Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Дрогобич Відродження, 1994. – С. Матвієнко А. М. Рідне слово. - К Всеукраїнське товариство Просвіта, 1994. – 160 с.
6.
Пархонюк Л. До проблеми сутності мови деякі міркування й роздуми // Дивослово. – 1996.
– № 11. С.
7.
Радевич – Винницький Я. Україна відмови до нації. – Дрогобич Відродження, 1997.
8.
Ющук І.П. Про походження української мови // Дивослово (Українська мова і література в школі. – 1995. - №1. – С.
9.
Ющук І.П. Держава і мова // Там само. – С.

- -
13
Модуль 2. Фонетична система мови


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал