Програма іспиту з дисципліни «Загальна психологія»Скачати 355.76 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір355.76 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський Державній педагогічний університет

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтва

Кафедра психології

Програма

іспиту з дисципліни

«Загальна психологія»

Галузь: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010102 «Початкова освіта»

2011

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0101 – «Педагогічна освіта» (галузевий стандарт вищої освіти), «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу БДПУ» та «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів БДПУ»Розробник: Доцент, канд. психол. наук Жук Н.В.

Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри психології.

Протокол № 1 від 29.08.2011.

Завідувач кафедри О.В. Горецька

Зміст.

1. Пояснювальна записка

2. Зміст навчальної дисципліни

3. Питання до іспиту

4. Критерії оцінювання

5. Список рекомендованої літератури

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Призначення курсу вікової і педагогічної психології полягає в тому, що її вивчення сприяє набуттю майбутніми вчителями знань з питань загальних закономірностей розвитку особистості на різних вікових етапах її життя та діяльності, забезпечує розуміння ними психологічних основ навчання та виховання у загальноосвітній та професійній школі, специфіки педагогічної діяльності та ролі особистості вчителя як організатора навчально-виховного процесу. Вивчення курсу вікової та педагогічної психології сприяє формуванню у майбутніх учителів умінь використовувати методи та конкретні методики психологічних досліджень вікових та індивідуальних особливостей учнів, самостійно визначати потенційні можливості та тенденції розвитку творчих здібностей, цілей і потреб у суспільно корисній діяльності, своєчасно виявляти причини відставання у навчанні та девіантної поведінки окремих учнів, визначати найбільш ефективні шляхи усунення цих явищ; виховувати у майбутніх учителів доброзичливе ставлення до дітей, почуття відповідальності за формування їх особистості.Мета даного курсу полягає в озброєнні майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями психологічних особливостей дітей різних вікових періодів.

Головні завдання курсу:

 • познайомити студентів з сутністю учіння про рушійні сили психічного розвитку;

 • розкрити особливості взаємозв'язку понять навчання і розвитку;

 • з'ясувати основні принципи вікової періодизації;

 • розглянути психологічні особливості дітей та їх розвиток у немовлячий, перед дошкільний, дошкільний та шкільний період життя.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Вікова та педагогічна психологія передбачає формування психологічної культури майбутніх спеціалістів, систематизацію психологічних знань студентів в сфері вікового розвитку людини, формування умінь практичного використання знань з дисципліни з метою організації діагностичної і психокорекційної роботи з дітьми.

Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни «Вікової та педагогічної» студент повинен:

-знати основні поняття з вікової та педагогічної психології різноманітні теоретичні підходи з проблем психічного розвитку дитини;

-уміти здійснювати різноманітну інерпритацію фактів розвитку дитини;

-володіти способами діагностики і корекції відхилень у розвитку дітей;


 1. Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни: філософія, педагогіка, вікова анатомія та фізіологія, психофізіологія, психологія особистості; історія психології, психодіагностика, психокорекція, експериментальна психологія, сімейна психологія, методологічні проблеми психології.


2. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Предмет і завдання вікової та педагогічної психології, її методи дослідження.

Поняття про предмет вікової психології та її завдання. Основні галузі вікової психології: психологія дошкільника, психологія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія юності.

Поняття про предмет педагогічної психології та її завдання. Основні галузі педагогічної психології: Психологія виховання та самовиховання, психологія учіння і психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя.

Виникнення вікової і педагогічної психології та короткий нарис їх розвитку. (П.П.Блонський, Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн, Н.О.Леонтьєв, Д.Б.Єльконін та ін.). Єдність вікової і педагогічної психології. Зв’язок вікової і педагогічної психології з іншими науками, зокрема, філософією, віковою фізіологією, загальною психологією та педагогікою.

Проблема методу психологічного дослідження. Зв’язок методів психології з методами інших наук. Класифікація методів за групами: організаційні, емпіричні, обробки даних, інтерпретаційні.

Основні методи вікової і педагогічної психології: спостереження, експеримент та їх види. Тести та умови їх наукового застосування. Анкета. Анкета. Соціометрична методика для вивчення дитячого колективу. Діагностика психічного розвитку та поведінки особистості, що розвивається.

Біологічний та соціальний фактори розвитку психіки. Провідна роль життя та суспільно корисної діяльності, навчання і виховання у психічному розвитку дитини та формуванні її особистості. Роль свідомого активного ставлення до власного життя, діяльності та поведінки для становлення особистості.

Теорія Л.С. Виготського про суспільне-історичне походження вищих психічних функцій. Рушійні сили психічного розвитку особистості. Умови та фактори психічного розвитку. Розвиток та навчання і виховання.

Вікова періодизація. Соціальна ситуація розвитку. Провідна діяльність віку. Новоутворення віку. Кризи вікового розвитку.

Затримки психічного розвитку та їх причини. Акселерація (прискорення) психічного розвитку. Вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку в процесі навчання та виховання.
Тема 2. Психічний розвиток дитини від народження до трьох років.

Донатальний період розвитку людини. Стадія немовляти. Значення спілкування дитини з дорослими для її психічного розвитку. Розвиток рецепторної та рухової діяльності. Предметно-орудійна діяльність. Розвиток мислення. Розвиток мовлення. Основні досягнення психічного розвитку в період раннього дитинства. Новоутворення віку. Криза трьох років.
Тема 3. Психічний розвиток дитини дошкільного віку.

Соціальна ситуація розвитку дошкільника. Фізичний та анатомо-фізіологічний розвиток дошкільника. Потреба у спілкуванні з дорослими. Визначальна роль дорослих у психічному розвитку дошкільника.

Гра, як провідна діяльність дошкільника, її значення для психічного розвитку дитини. Елементи навчання та праці у діяльності дошкільника, їх місце і роль у формуванні особистості. Виникнення самопідпорядкування мотивів як умова довільності дошкільника. Розвиток пізнавальної сфери. Формування особистості у дошкільному віці. Новоутворення віку.

Особливості морфофункціонального розвитку шестирічних дітей.

Психологічні особливості, які мають бути сформовані у дитини на кінець шестирічного віку.

Компоненти психологічної готовності дитини до шкільного навчання: інтелектуальна готовність, особистісна та соціально-психологічна готовність, вольова готовність.

Відмінність шестирічних дітей від семирічних. Адаптація шестирічних дітей до шкільного навчання.


Тема 4. Психічний розвиток та формування особистості молодшого школяра.

Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Фізичний та анатомо-фізіологічний розвиток молодшого школяра.

Навчальна діяльність як провідний вид діяльності, що визначає психічний розвиток молодших школярів. Динаміка співвідношення ігрової та навчальної діяльності на різних етапах початкового навчання. Психологічні особливості трудової діяльності молодших школярів. Мотиви навчання, спілкування та поведінка дітей у молодшому шкільному віці. Особливості пізнавальних інтересів.

Розвиток пізнавальної діяльності молодшого школяра. Вікові та індивідуальні особливості уваги, сприймання, пам’яті, мислення, уяви у молодшому шкільному віці. Розвиток усної, писемної та внутрішньої мови. Роль мови у психічному розвитку молодшого школяра.

Формування особистості молодшого школяра. Розвиток довільно-вольової регуляції та формування характеру. Моральний розвиток. Новоутворення віку.

Характеристика міжособистісних стосунків у молодшому шкільному віці.

Роль особистості вчителя у навчанні та вихованні молодшого школяра. Єдність педагогічних впливів школи і сім’ї.


Тема 5. Психічний розвиток та формування особистості у підлітковому віці.

Соціальна ситуація розвитку підлітка. Місце та значення підліткового віку у розвитку дитини. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка. Криза підліткового віку.

Найважливіші новоутворення підліткового віку – якісні закономірні зміни у структурі особистості. „Почуття дорослості”. Розвиток самосвідомості. Потреба у самоствердженні. Особливості самооцінки, волі, почуттів, якісна зміна мотиваційної сфери. Потреба почуттів, якісна зміна мотиваційної сфери. Потреба у спілкуванні, товаришуванні, у зразку для наслідування, ідеали. Провідна роль колективу, референтної групи, взаємовідносин з людьми у формуванні особистості підлітка. Стосунки хлопчиків та дівчаток у підлітковому віці.

Якісні зміни у пізнавальній сфері підлітків. Довільний характер сприймання, пам’яті, уяви, дедуктивний характер розумової діяльності підлітків.

Навчальна діяльність та розумовий розвиток учнів підліткового віку. Трудова діяльність та питання профорієнтації підлітків. Особливості навчально-виховної роботи педагога з дітьми підліткового віку. Педагогічний такт, педагогічний оптимізм, опора на колектив однолітків, формування ідеалів у школярів, робота з батьками.

Проблема „важких” підлітків. Причини девіантної поведінки. Роль помилок у сімейному вихованні. Педагогічні помилки.
Тема 6. Психологічні особливості становлення особистості у юнацькому віці.

Поняття юності та її вікові границі.

Фактори психічного розвитку у юнацькому віці.

Навчально-професійна діяльність як провідний вид діяльності у юнацтві. Єдність професійних і пізнавальних інтересів та мотивів і навчальної діяльності у юнацькому віці.

Особливості розумової діяльності протягом ранньої юності. Формування теоретичного мислення та стилю розумової діяльності. Розвиток пізнавальних процесів та властивостей особистості у старшому юнацькому віці. Вибірковість стосовно джерел інформації. Формування перцептивних здібностей та уміння спостерігати, адекватно сприймати та розуміти соціальні явища у житті людей.

Становлення особистості в юнацькому віці. Розвиток самосвідомості та самооцінки. Формування світоглядних поглядів та переконань. Особливості почуттів та волі. Формування ціннісних орієнтацій та цілісного характеру. Романтика, мрії, ідеали.

Міжособистісні стосунки у колективі юнаків. Взаємовідносини з дорослими. Взаємовідносини між юнаками та дівчатами. Дружба та любов у юнацькому віці.

Роль суспільної роботи та суспільно корисної праці у формуванні особистості та підготовці юнаків і дівчат до активної трудової діяльності та професійного самовизначення.
Тема 7. Психологія навчання.

Загальна характеристика процесу навчання. Психологія засвоєння знань, характерні особливості цього процесу. Залежність ефективності засвоєння знань від змісту навчального матеріалу, його форми та складності. Основні психологічні компоненти процесу засвоєння знань: позитивне ставлення учнів до учіння; процеси безпосереднього, чуттєвого засвоєння знань; процеси запам’ятання та збереження одержаної інформації; мислення як вищи процес у надбанні знань. Формування учбових умінь та навичок.

Навчання як управління учбовою діяльністю учнів. Спосіб управління. Типи навчання. Система навчання, заснована на теорії поетапного формування розумових дій. Психологічний аспект проблемного навчання.


Тема 8. Психологія учіння як специфічна пізнавальна діяльность людини.

Процес учіння як теоретична і прикладна проблема педагогічної психології. Учіння як діяльність. Структура учбової діяльності: учбова задача, зміст учіння, мотиваційний та операційний компоненти. Мотиви учіння. Психологічні умови формування уміння вчитися самостійно. Вплив пізнавального інтересу та роль вчителя в розвитку цього уміння. Співвідношення понять учіння та розвиток.
Тема 9. Структурний аналіз навчальної діяльності.

Мотиви навчальної діяльності. Види мотивів навчальної діяльності. Пізнавальні потреби, пізнавальні інтереси, установки. Орієнтовний компонент навчальної діяльності. Поетапне формування розумових дій за П. Я. Гальперіним. Виконавський компонент: репродуктивні дії, стандартні, пошукові, творчі. Рефлексивно-оціночний компонент: самооцінка, самоконтроль. Змістовий компонент: загальна характеристика знань, психолого-педагогічні умови засвоювання знань. Вікова динаміка формування компонентів навчальної діяльності: вікові особливості становлення компонентів навчальної діяльності у молодшому шкільному віці, у середньому шкільному віці, у старшому шкільному віці.
Тема 10. Психологія виховання.

Суітність та завдання психології виховання. Специфіка процесу виховання. Загальні психологічні закономірності формування особистості учня. Питання розвитку особистості у вітчизняній педагогічній психології. Проблема розвитку особистості в працях зарубіжних психологів. Діяльність та формування особистості. Самопізнання та самооцінка – передумови самоуправління у вихованні. Самовиховання – найвища форма самоуправління. Виховання і самоуправління – дві сторони єдиного процесу.

Показники вихованості. Вихованість як система органічно взаємопов’язаних і взаємозумовлених якостей особистості. Поняття критеріїв вихованості як головного психологічного механізму, що визначає дієвість моральних норм. Операційна та мотиваційна сторона якостей особистості. Критерії вихованості учнівського колективу.


Тема 11. Психологія сімейного виховання.

Роль сім’ї у формуванні особистості дитини. Психологічні особливості сімейного виховання. Формування якостей особистості у процесі виховання. Взаємодія батьків і дитини.

Праця – один з вирішальних факторів виховання учнів. Психологічні основи трудового виховання. Формування готовності школярів до професійного самовизначення та свідомого вибору професії. Виховний вплив учнівського колективу та формування особистості кожного з його членів.


Тема 12. Психологія вчителя як суб’єкта педагогічної діяльності.

Вимоги до діяльності вчителя в умовах розбудови демократичної країни. Структура педагогічної діяльності. Педагогічні здібності та риси особистості сучасного вчителя. Психологічні основи педагогічного такту та його вплив на учбову діяльність та поведінку учнів. Індивідуальний стиль у педагогічній діяльності вчителя – новатора.

3. Питання до іспиту

 1. Предмет, завдання вікової та педагогічної психології.

 2. Класифікація методів вікової та педагогічної психології.

 3. Характеристика організаційних методів вивчення особистості.

 4. Дослідні методи вивчення особистості.

 5. Питання вікової та педагогічної психології в працях вітчизняних психологів.

 6. Питання вікової та педагогічної психології в працях зарубіжних психологів.

 7. Філософські концепції розвитку.

 8. Рушійні сили психічного розвитку.

 9. Загальні закономірності розвитку.

 10. Біологічний фактор та його роль у розвитку дитини.

 11. Соціальне середовище, його вплив на розвиток особистості дитини.

 12. Вікова періодизація.

 13. Психологічні особливості розвитку дитини 1-го року життя.

 14. Психологічні особливості розвитку дитини 2-го року життя.

 15. Психологічні особливості розвитку дитини 3-го року життя.

 16. Соціальна ситуація розвитку дошкільника.

 17. Особливості фізичного розвитку дошкільника.

 18. Гра як основний вид діяльності дошкільника.

 19. Розвиток пізнавальної сфери дошкільника.

 20. Особливості формування особистості дошкільника.

 21. Психологічні питання готовності дитини до навчання в школі.

 22. Особливості психічного розвитку дітей 6-річного віку.

 23. Анатомо-фізіологічні особливості молодшого учня.

 24. Розвиток пізнавальних психічних процесів молодшого учня.

 25. Психологічні новоутворення молодшого учня.

 26. Трудова і ігрова діяльність молодшого учня.

 27. Формування особистості в молодшому шкільному віці.

 28. Особливості навчання молодших учнів.

 29. Анатомо-фізіологічна перебудова підлітка.

 30. Новоутворення особистості в підлітковому віці.

 31. Спілкування підлітка з дорослими і однолітками.

 32. Учбова діяльність підлітка та його розумовий розвиток.

 33. Трудова діяльність підлітка та питання профорієнтації.

 34. Загальна характеристика ранньої юності.

 35. Спілкування юнаків і дівчат.

 36. Громадська активність та формування світогляду старших учнів.

 37. Розвиток самосвідомості старшокласників.

 38. Учбова діяльність та розумовий розвиток старшокласників.

 39. Трудове виховання, навчання та профорієнтація учнів.

 40. Навчання та розвиток.

 41. Мотиви навчання та їх формування.

 42. Психологічна характеристика процесів навчання і учіння.

 43. Структура процесу учіння.

 44. Загальна характеристика процесу засвоєння знань.

 45. Формування позитивного ставлення учнів до учіння.

 46. Процеси безпосереднього ознайомлення учнів з навчальним матеріалом.

 47. Процеси усвідомлення та розуміння учіння.

 48. Місце та роль пам яті в процесі навчання.

 49. Психологічні основи проблеми навчання.

 50. Теорія поетапного формування розумових дій.

 51. Алгоритмізація та комп ютерізація навчального процесу.

 52. Психологічні основи формування умінь та навичок.

 53. Психологія виховання та її завдання.

 54. Вітчизняні психологи про механізм формування особистості.

 55. Специфіка процесу виховання.

 56. Формування особистості учня в колективі.

 57. Виховання та самовиховання особистості учня.

 58. Показники та критерії вихованості учня.

 59. Психологія розумового виховання.

 60. Виховання моральної поведінки, моральних почуттів та потреб учня.

 61. Проблеми індивідуальних особливостей учнів.

 62. Основні принципи обліку індивідуальних особливостей учнів у навчально-виховному процесі.

 63. Зміст психолого-педагогічної характеристики на учня.

 64. Психологічні питання корегування поведінки «важких» дітей.

 65. Структура педагогічної діяльності.

 66. Педагогічні здібності.

 67. Професійні якості особистості вчителя.


4. Критерії оцінювання

Підсумкова оцінка успішності засвоєння дисципліни «Вікова та педагогічна психологія» виставляється на підставі суми балів, набраних за виконання завдань для самостійної роботи, балів які отримані при опитуванні на практичних заняттях, балів які отримані при складанні екзамену в усній формі та бали за творчу роботу. Сума балів розраховується за формулою:

∑ (100) = СР(24) +ПЗ(24) + Е(50) + ТР(2)

де ∑ - загальна кількість балів, набраних студентом при вивченні дисципліни;

в дужках вказується максимально можлива кількість балів з кожного параметра.

Відповідно за шкалою:

90 і вище – відмінно

65-89 – добре

50- 64 – задовільно

1 – 49 – незадовільно.

До екзамену допускаються особи, які набрали не менше 21 бала за виконання самостійних робіт та за відповіді на практичних заняттях.

Завдання для самостійної роботи представлені у вигляді теоретичних (СРТМ) і практичних (СРПЗ) завдань.

СРТМ – це самостійне письмове виконання ряду завдань для засвоєння теоретичного матеріалу. Можливі види завдань:


 • відповіді на запитання;

 • формулювання висновків та підсумків;

 • заповнення таблиць;

 • наведення прикладів, опис ситуацій;

 • завдання на аналіз, доведення, порівняння, узагальнення, інтерпретацію теоретичного матеріалу.

СРПЗ - це самостійне письмове виконання практичних завдань. Можливі види:

 • розв’язання задач;

 • аналіз та вирішення ситуацій;

 • вправи;

 • психодіагностика, аналіз результатів психодіагностики.

Оцінювання самостійних робіт та відповідей на практичних заняттях здійснюється за наступними критеріями:

 • змістовність та повнота виконаного завдання;

 • культура оформлення роботи;

 • самостійність та вміння навести приклади;

 • обґрунтованість та вміння викласти власну точку зору;

 • термін подачі роботи.

Максимально можлива кількість балів за кожну самостійну роботу і за участь в обговоренні питань на практичних заняттях – 2 бали, що відповідає оцінці «відмінно»; 1,5 – «добре»; 1 – «задовільно»; 0 – «незадовільно».

5. Список рекомендованої літератури

Основна література:

1Выготский Л.С.Вопросы детской психологии //Собр. соч. - В 6 т. М., 1984. - Т.4.

2.Выготский Л.С.Кризис первого года жизни. Кризис трех лет. Кризис семи лет //Собр. соч. - В 6 т. - М., 1984. - Т. 4.

3.Выготский Л.С. Проблема возраста //Собр. соч. - В 6 т. - М., 1984. -Т. 4.

4.Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровсокго. -М., 1979.

5.Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.В.Гамезо. - М., 1984.

6.Ковальов А.Г. Психология личности. — К.: Просвещение, 1970.

7.Лисянська Т.М Педагогічна психологія. - К., 2002.

8.Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект. — К: Форум, Т.2, 2002.

9.Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. — К.: Форум, Т. 1,2002.

10.Максименко С.Д., Щербан Т.Д. Професійне становлення молодого вчителя. — Ужгород: Закарпаття, 1998.

11. Педагогічна психологія /За ред. Л.М.Проколієнко, Д.Ф.Ніколенка, - К.,

12.Психологія / За ред. Г.С. Костюка. — К.: Рад. школа, 1968.

13.Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. - Л., 1990. 25.Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Вікова та педагогічна психологія. - К.Ю, 2001.

14. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии /Под ред.

1991.


Додаткова література:

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. — М, 1980.

2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М., 1991.

3. Айсмонта Б.Б. Педагогическая психология. Схемы и тесты.Москва. Владос. Пресс. 2006 (с. 127).

4. Актуальные проблемы возрастной и педагогической психологии /Под общ. ред. Ф.И.Иващенко, Я.Л.Коломинского. - Мн., 1980.

5. Актуальні проблеми генези особистості в контексті навчання і виховання.-К., 2001.

6. Алексеева M.I. Мотиви навчання учнів. — К., 1974.

7. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - СПб., 2001.

8. Анастази А. Психологическое тестирование. - В 2 т. - М., 1982.

9. Анкудинова Н.Е. Об особенностях оценки и самооценки учащихся 1-3 классов в учебной деятельности //Вопросы психологии. - 1968. - № 3.

10.Анненков В.П. Особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді. - К., 1999.

11.Анцыферова Л.И. Системный подход в психологии личности //Принцип развития в психологии. - М., 1978.

12.Анцыферова Л.И. Эпигенетическая концепция развития личности Э.Эриксона //Принцип развития в психологии. - М, 15'78.

13.Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. - М. 2000. - С. 116.

14.Аракелова Г.Г. Учителям и родителям о психологии подростка. - М., 1990.

15.Аснін В.І. Шляхи розвитку волі дитини в світлі вчення І.П.Павлова //Дошкільне виховання. - 1953. - № 3.

16.Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. - К., 1986.

17. П.Байярд Р., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток. - М, 1995.

18.Балацька Л.К. Розвиток уяви в молодших школярів. - К., 1969.

19.Бархаев Б.П. Педагогическая психология. Питер. 2007.

20.Басов М.Я. Избранные психологические произведения. - М, 1975.

21.Безруких М.М. Проблемные дети. - М., 2000.

22.Беличева С.А. Сложный мир подростка. - Свердловск, 1984.

23.Беличева С.А. Этот «опасный» возраст. - М, 1982.

24.Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М, 1986.

25.Берн Е. Игры, в которые играют люди. Люди, которыг играют в игры. М., 1988.

26.Бех І.Д. Від волі до особистості. - К., 1995.

27.Блонский П.П. Избранные психологические произведения. - М., 1964.

28-Блонский П.П.Педология. - М., 1934.

29.Богданова О.О., Черенкова СВ. Нравственное воспитание старшеклассников. - М, 1988.

30.Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. 347 с.

31. Божоаич Л.И.Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1968.

32. Божович Л.И. Психологические особенности развития личности подростка. -М., 1979.

33. Божович Л.И. Развитие воли в онтогенезе //ФормироЕание личности в онтогенезе.- М., 1991.

34-Божович Л.И., Славина Л.С., Ендовицкая Т.В. Опыт экспериментального изучения произвольного поведения //Вопросы психологии — 1976.

35.Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей. -К., 1979.

36 .Братусь БС. К проблеме развития личности в зрелом возрасте //Вестник 37.Брушлинский А.В. О природных предпосылках психического развития человека. - М., 1977.

38.Брунер Дж Психология познания: Пер. с англ. — М., 1977.

39.Бурлачук Л.Ф.Психодиагностические методы исследования интеллекта. -К., 19IS5.

40.Бурменскал Г.В., Обухова Л.Ф., Подольская А.И. Современная американская психология развития. - М., 1986.

41.Бютнер К. Жизнь с агрессивными детьми /Перевод с нем. - М., - 1991. -141с.

42.Веденов О.В. Виховання волі у дитини в сім'ї. - К., 1954.

43.Вовчик-Бліікитна М.В. Підготовка молоді до сімейного життя. - К., 1984.

44.Вовчик-Бліікитна М.В. Сімейне виховання. Юнацтво. — К., 1982.

45.Возрастная и педагогическая психология. Тексты /Составитель Шуаре М.-М., 1992.

46.Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков /Под ред. Д.Б.Эльконина, Т.В. Драгуновой. - М., 1967.

47.Гамезо М.Н., Герасимова B.C., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная психологи*: личность от молодости до старости. - М., 1999.

48.Гарбер Л.А. Начальная стадия развития способностей /Проблемы способностей. - М., 1962.

49.Г'арбузов В .И. От младенца до подростка: Размышления о развитии и воспитании ребенка. - СПб, 1996. ,г

50.Гильбух Ю.З. Внимание одаренных детей. - М., 1991.

51.Гильбух Ю.З.Учитель и психологическая служба школы. - К., 1993. -142 с.

52.Гильбух Ю.З. Как выявить и взращивать первые ростки. Киев, 1992 г. с. 47-50.

53.Головаха ІЇ.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. — к., 1986.

54.Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. - К., 1988.

55.Гончарук П.А. Психологія навчання. - К., 1940.

56.Григорович Л.А. Педагогическая психология. - М., 2003.

57.Гроф С. Области человеческого бессознательного. — М., 1994. — 220 с.

58.Гуткина Н.Я. Психологическая готовность к школе. — П., 1993.

59.Гуцаленко Л.А.Универсальное развитие человека: Предпосылки и перспективы. — Минск, 1988.

60.Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте

//Вопросы психологии. - 1991. - № 1.

61.Давыдов В.В., Эльконин Д.Б., Маркова А.К. Основные вопросы современной психологии детей младшего школьного возраста //Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии. - М.,1978.

62.Демиденко М.В., Клюева А.И. Педагогическая психология. Методики и

тесты. Бахрам. - М., 2004.

63. Дубровина И.В. Об индивидуальных особенностях школьников. - М.,

1975.


64. Дьяков Д.В., Самойлов М.Ф. К вопросу о взаимосвязи потребности в достижении с уровнем развития воли личности //Проблемы взаимосвязи эмоции, мышления и воли.- Рязань, 1994.

65.Еберлейн Г. Страхи здорових дітей /Переклад з нім. Ю.Лук'янова. -

1991.-130-с.

66.Жизненные проблемы и способы их разрешения школьниками 12-18 лет/Кросскультурное сравнение. Потсдам - СПб. /Отв. ред. Л.А. Регуш и др. - Рос. госпедун-т им. А.И.Герцена. Потсдамский ун-т, Институт психологии. - СПб, 2000.

67.3абрамна С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в медико-педагогических комиссиях. К. «Рад.школа», - 1988, стр. 7-49.

68-Зак А.З. Развитие теоретического мышления у младших школьников. -

М., 1984.

69.3алкинд А.Б. Основные вопросы педологии. — М., 1930.

70.3аслуженюк B.C., Семиченко В.А. Родители и дети: взаимопонимание

или отчуждение. - М., 1996.

71.Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. - Л., 1988.

72.3еньковский В.В .Психология детства /Отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. -

М., 1996.

73.Зимняя И.А. Педагогическая психология. - Ростов-на-Дону, 1997. 74.3латів Л.М., Мельничайко В.Я. Уроки рідної мови. 7 клас. Книга для

вчителя. - Тернопіль. 2003.

75.Ересь Е.П., Силенко И.М.Воспитание характера. - Минск, 1961. 76.Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. - М.,

1998.

77.Иващенко А.В. и др. Я-концепция личности в отечественной психологии. - М., 2000.78.Избранные психологические произведения (воля, ее развитие и воспитание) /Под ред. В.И.Селиванова. - Рязань. 1992.

79.Изучение мотивации поведения детей и подростков: Сборник научных трудов /Под ред. Л.И. Божович и др. - М., 1972.

80.Ильин Е.Н. Путь к ученику. - М., 1988.

81.Истомина З.М. Возрастные и индивидуальные различия в соотношении разных видов и сторон памяти в дошкольном возрасте //Возрастные и индивидуальные различия памяти. - М., 1957.

82.Каган М.С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). — М., 1974.

83.Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987.

84.Каптерев П.Ф.Детская и педагогическая психология /Отв. ред. Н.С.Лейтес. - М., 1999.

85.Карсаевская Т.В. Прогресс общества и проблемы целостного биосоциального развития современного человека. - М., 1978.

86.Кириченко Т.В. Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків. - К.,2001.

87.Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції. - К., 1984.

88.Ковалев А.Г. Воля и ее воспитание. — Симферополь, 1949.

89.Колесов Д.В., Мягков И.Ф. Учителю о психологии подростка. - М., 1988.

90.Кон И.С. Психология ранней юности. - М., 1988.

91.Кондратенко В.Т. Девиантное поведение у подростков: Социально-психологические и психиатрические аспекты. - Мн., 1988.

92.Костюк Г.С. Избранные психологические труды. - М., 1988.

93.Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості.-К., 1989.

94.Котырло В.К. Развитие воли у дошкольников. — К., 1969.

95.Кротов В.М.Идущему на первые уроки. Москва. «Педагогика», 1977.

96.Крайг Г. Психология развития. - СПб., 2000. >

97.Краковский А.П. О подростках. - М., 1970.

98.Краковский А.П. Трудный возраст. - М., 1966.

99.Кривцова СВ., Мухаматулина Е.М. Навыки конструктивного взаимодействия с подростками. — М., 1993. ,

100. Крутеций В.А. Основы педагогической психологии. - М., 1972.

101. Кузьменко В.Ч.Відверті розмови дитячого психолога з батьками. — К., 2002.

102.Кулачківська С.Є., Ладивір СО. Особливості психічного розвитку в умовах екологічної кризи. - К., 1995.

103. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. - М., 1985.

104.Кульневич СВ. Педагогика личности: От концепции до технологии. ТЦ «Учитель», 2001.

105.Кульчицька О.І. Розвиток моральних почуттів у дітей середнього віку.-К., 1968.

106. Курс общей, возрастной и педагогической психологии /Под ред. М.В. Гамезо.-М., 1982.

107. Лавров К.Н. Улица. Компания. Подросток. - М, 1987.

108.Лейтес Н.С. К проблеме сензитивности периодов психического развития человека //Принцип развития в психологии. - М., 1979.

109. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. - В 2 т. /Под ред. В.В.Давыдова, А.А. Леонтьева, В.П.Зинченко. - Т.2. - М., 1983.

110. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977.

111. Лешинский В.И., Кульневич B.C. Учимся управлять собой и детьми: Педагогический практикум. М., 1995.

112. Ливер Б.Лу. Обучение всего класса. - М., 1995.

113. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. - М, 1986.

114. Лисовский В.Т., Дмитриев А.З. Личность студента. - Л., 1974.

115. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. - Л.: Медицина, 1985. - 305 с.

116. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у лодростков. - Л., 1983.

117. Личко А.Е. Психология и акцентуация характера у подростков. - М, 1983.

118. Логвинов И., Сарычев С.,Силаков А. Педагогическая психология в схемах и комментариях. - СПб.: Питер, 2003.

119.Лозниця B.C. Психологія і педагогіка. - К., 1999.

120. Ломов Б.Ф. Теоретические и методологические проблемы психологии. -М., 1984.

121. Лукашонок О.М., Щуркова Н.Е. Конфликтологический этюд для учителя. М., 1998.

122.Максименко С.Д. Психологічна організація умов суб'єкта учіння. -К., 1996.

123.Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження.-К., 1990.

124. Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки. -- К., 2002.

125. Манова-Томова В. Психологічна діагностика раннього віку: переклад з болгарської. - К.: Вища школа. - 1978. - 170 с

126. Маркова А.К. Психология пола и возраста. - СПб., 2000.

127. Маркова А.К. Психология труда учителя. - М., 1993.

128. Маркова А.К., Машис Т.А.,Орлов А.Б.Формирование мотивации уче-ния.Книга для учителя. — М. 1990.

129. Масару Ибука. После трех уже поздно: перевод с английского. М.: LDT, 1991.-100 с.

130. Матюшкчн A.M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.: Педагогика. 1972.210 с.

131.МаховФС.Подростоки свободное время.-Л., 1982.

132.Менегетти А. Онтопсихологическая педагогика /пер. с итальян. Д. Петрова. - Пермь, 1993.

133.Менчинская Н.А., Моро М.И. Вопросы методики и обучения в начальных классах.-М., 1965.

134. Методологические и теоретические проблемы психологии /Отв. ред. Е.В. Шор охова.-М., 1969.

135.Мисловсісий Ю.А. Саморегуляция и активность в юношеском возрасте. -М., 1995.

136. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. М., 1998.

137. Мир детства. Юность /Под ред.А.Г. Хрипковой. - М., 1991. 138.Михальч-ік Т.С., Патрина К.Т. Психология младшего школьника. М.,

1976.

139.Молодцова М.Г. Практикум по педагогической психологии. Питер. 2007.140. Моргун В.Ф. Проблема періодизації розвитку особистості в творчості Г.С.Костюка //Психологія. - К., 1985.

141. Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю. Проблема периодизации личности в психологии. - М., 1981.

142.МудрикА.В. О воспитании старшеклассников. - М., 1981.

143.Мудрик А.В. Социализация и воспитание подрастающих поколений. -М., 1990.

144. Мудрик А.В. Социализация и «смутное время». - М., 1991.

145. Мухина B.C. Изобретательская деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. - М., 1981.

146. Мухина B.C. Проблемы генезиса личности. - М., 1985.

147. Нагаев ВВ., Бендас Т.В. Психология акселерации. - Пермь, 1979.

148. Нечаев М.П. Диагностика воспитанности школьников. Учебно-методическое пособие. М., 2006.

149. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет. - М., 1992.

150. Нестерова О.В.Педагогическая психология в схемах, таблицах и опорных конспектах. Москва. Айрис Пресс. 2006.

151. Нефедова Н.В. Дневник матери. - М., 1966.

152. Ніколенко Д.Ф., Проколієнко Л.М.Важкий вік. - К., 1966.

153. Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология в дореволюционной России. - Дубна, 1995.

154. Обозов Н.Н.Возрастная психология: юность и зрелость. — СПб., 2000.

155. Обухова Л.Ф. Концепция Ж.Пиаже: за и против. - М, 1981.

156. Обухова Л.Ф. Психология детства. - М, 1995.

157.Особистісні кризи студентського віку: Збірник наукових праць /За

ред. Т.М.Титаренко. — Волинь, 2001.

158. Опыт системного исследования психики ребенка /Под ред. Н.И.Непомнящей.-М, 1975.

159. Орбан Л.Э. Становление личности. - М., 1992.

160. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх.-К., 1996.

161. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет /Под ред. И.В.Дубровиной, Б.С.Кругловой. - М., 1988.

162. Очерки психологии детей (младший школьный возраст) /Под ред. А.Н. Леонтьева и Л.И.Божович. - М., 1950.

163. Педология юности /Под ред. И.Арямова. - М.-Л., 1931.

164. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - М., 1994.

165. Пискун В.М. Психологические условия формирования ответственного поведения старшеклассников. - К., 1986.

166. Питання дитячої та педагогічної психології /За ред. П.Р.Чамати, Д.Ф.Ніколенка. - К., 1956.

167. Подросток /Под ред. А.Г.Хрипковой. - М, 1982.

168. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. - М., 1977.

169. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. - М., 2000.

170. Поліщук В.М. Виховання особистості: повсякденна і стереотипи. -Глухів, 2004.

171.Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ „Видавництво А.С.К." 2004.

172,Поташник М.М., Вульфов Б.З. Педагогические ситуации. М., Педагогика. 1983.

173 .Проблемы психологии современного подростка /Под ред. Д.И. Фельдтейна. - М., 1988.

174,Практические занятия по психологии. Под ред.А.И.Пуни. - М.,1977.

175 .Принцип развития в психологии /Отв.ред. Л.И.Анцыферова. - М., 1978.

176.Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Подросток в учебнике и в жизни. - М., 1990.

177.Проколієнко Л.М., Ніколенко Д.Ф. Сімейне виховання. Підлітки. К.,

1981.


178.Про становище сімей в Україні. - К., 1999.

179.Психолог на педраді. (Упорядник О.Главник). К.. 2003. 180.Психогигиена детей и подростков /Под ред. Г.Н. Сердюковской,

Г.Гельнипа. - М., 1985.

181.Психологія життєвої кризи /Відп, ред. Т.М. Титаренко. - К., 1998. 182.Психология личности: Сборник статей /А.Б. Орлов (сост.). - М., 2001.

183 .Психологія розвитку Л.В.Калашникова, О.М.Гурова, В.Г.Зубченко, І.Л.Уличний. - Кіровоград, 1999.

184 .Психологическая диагностика: Проблемы и исследования /Под ред. Гуревича. - М., 1982.

185.Психологические особенности формирования личности школьника /Под ред. И.В. Дубровиной. - М., 1983.

186.Психологическое развитие младших школьников. Экспериментально-психологическое исследование /Под ред. В.В. Давыдова. - М., 1990.

187.Психология формирования и развития личности /Отв. ред. Л.И.Анцыферова. - М., 1981.

188.Психология человека от рождения до смерти. - СПб., 2002.

189.Радянська психологічна наука за 40 років Радянської влади /За ред. Г.С. Костюка. - К., 1958.

190.Развитие и современное состояние психологической науки в СССР /Под ред. А.А.Смирнова. - М., 1975.

191.Развитие и современное состояние зарубежной психологии /Под ред. Л.М. Анцыферовой, М.Г. Ярошевского. -М., 1974.

192. Развитие психики школьников в процессе учебной деятельности: Сборник научных трудов /Отв. ред. В.В. Давыдов. - М.,1983.

193. Распоров П.П. Характер и его воспитание. - Киров, 1959.

194. Рейнвальд Н.И.Психология личности. -М., 1987.

195. Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. Проблема становления личности. -М., 1994. >

196. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. - М. Просвещение. 1991.

197. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека /Под ред. И.В. Равич-Щербо. - М., 1983.

198.Роменец В.А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании. - К., 1989.

199. Сапогова Е.Е. Шестилетний ребенок: вопросы и ответы. - Тула, 1992.

200. Сафин В.Ф. Психология самоопределения личности. - Свердловск, 1981.

201. Северов А.П. Психологические особенности асоциального поведения несовершеннолетних. - К., 1979.

202. Селецький АЛ. Психопатологія дитячого віку. К., „Вища школа",1987. С. 120-123.

203. Селли Дж. Очерки по психологии детства. - М, 1904.

204. Селли Д. Педагогическая психология /Под ред. А.А Громбаха. - М., 1916.

205. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Психолого-' педагогічний аналіз уроку.-К.,1999.

206. Скрипченко О.В. Психічний розвиток учнів. - К., 1974.

207. Скрипченко О.В. Розумовий розвиток молодшого школяра. - К.,1971.

208. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. Введение в психологию субъективности. — М., 1995.

209. Слободчиков В.И. Психологические проблемы становления внутреннего мира человека //Вопросы психологии. - 1986. - № 2.

210. Слуцкий В.И. Элементарная педагогика или как управлять поведением человека. Кн. для учителя. М. Просвещение. 1992.

211. Спок Бенджамин. Ребенок и уход за ним. - Екатеринеіург, 2001.

212. Станкин М.И. Профессиональные способности педагога. Акмеология воспитания и обучения. М., 1998.

213. Столин В.В. Самосознание личности. - М., 1983.

214.Стратегии формирования антикризисного поведения подростков и молодежи /Ульяновский госпедун-т им. И.Н.Ульяноиа, Институт по-выш. квалиф. и перепод. работн. образов., НИИ псю:олого-пед. и социолог, диагностики. - Ульяновск, 2001.

215. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину //Вибр.твори: В 5 т. - К. Рад.шк, 1976. - Т.2.

216. Талызина Н.Ф.Формирование познавательной деятельности младших школьников. -М., 1988.

217. Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. - К., 1996.

218. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності. - К., 2003.

219. Титаренко Т.М. Такие разные дети. - К., 1989.

220. Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. - К., 1979.

221. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. Харків. Видавнича група „Основа", 2007.

222. Урланис Б.У. История одного поколения. - М., 1968.

223. Ушаков Г.К. Профілактика нервово-психічних розладів у дітей. - М., 1973, с 35.

224. Фельдштийн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. -1VL 1995.

225. Фельдштийн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. — М: Педагогика, 1989. - 208 с.

226. Фельдштсйн Д.И. Психология развивающейся личности. - Москва-Воронеж, 1996.

227. Фельдштсйн Д.И. Психология современного подростка. - М., 1987.

228. Фельдштийн Д.И. Психологические основы общественно полезной деятельности подростков. — М., 1982.

229. Фигурин И.Л., Денисова М.П. Этапы развития поведения детей в возрасте от рождения до 1 года. - М., 1948.

230. Формирозание личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту /Под ред. И.В.Дубровиной. - М., 1987.

231. Формирование личности старшеклассника /Под ред. И.В.Дубровиной. -М„ 1981).

232. Франкл І). Человек я поисках смысла жтни. - М., 1990.

233. Фрейд А. І Іеихологня «Я» и шщитные механизмы. - М., 1993.

234. Фридман Л.М., Кулигини И.К). Психологический справочник учителя. М.. 991.

235. Фридман JI.M. Психологии детей и подростков. - М., 2001.

236. Фромм ) Анатомия чслоисчсской леструктиппости. ~М., 1989.

237. Химич II. Кнінтесенція духонної педиіоііки //Рідна школа. № 2. К. 2002.

238. Черныше я А.'Г. 1 Ірактикум по решению конфликтных педагогических ситуаций М. 1999.

239.Чернокоч И.И. Профессиональная этика учителя. - К., 1983. 240.Чудновский В.Э. Нравственная устойчивость личности: Психологическое исследование. -М., 1981.

241.Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. Из опыта работы учителей

г.Донецка.»Педагогика». 1980.

242.Шилова Т.А. Психологическая типология школьников с отставаниями

в учении і отклонениями в поведении. М. 1995.

243.Экспери1ментальные исследования по проблемам педагогической

психологии: Сборник научных трудов /Под ред. М.И. Лисиной. -

М,1979.


244.Экспериментально-психологические исследования /Под ред. М.В.

Зверевой. -М., 1983.

245.Эльконин Д.Б. Детская психология. — М., 1960.

246.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастнойи педагогической психологии /Под ред. Д.И.Фельдштейна. - М., 1995.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал