Програма факультативного курсу " українська лексикографія"Сторінка5/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.92 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

Заняття №19

СЛОВНИК ЖАРГОНІЗМІВ

 1. Опрацювання тематичної статті.

 2. Вивчення будови словника, структури словникової статті.

 3. Ознайомче читання словника.

 4. Система вправ зі словником.

 5. Самостійна робота зі словником.

Практичні завдання:

 1. Знайдіть у тексті жаргонізми. Хто є їх носіями? Чому існують жаргонізми?

Взяв маг з дивана. Норма! Японці діло знають. Як зроблять щось, то на п’ятірку з плюсом. Натис на клавіш і заглушив думки ті рок – ансамблем. Ці хлопці так стараються, таку обрушують музичну Ніагару,що в голові стає відразу порожньо. Ніяких тобі проблем! Одна все ж є – сусіди.подай їм тишу, спокій! Їм на роботу! А він хіба б´є байдики?

 1. Поясніть значення поданих жаргонізмів, укажіть сферу їх вживання.

Абітура, байкар, вікно, вказівник, геймер, драйв, жлобство, запара, кацка, лялька, фішка, фуфел, хапка, цурпалка, штемп, шузи, юрік, яппі.

 1. Вибрати зі словника жаргонізмів слова, що походять із комп’ютерного жаргону.

 2. Користуючись «Коротким словником жаргонної лексики української мови» Л.Ставицької, з´ясуйте значення таких слів: лабати, клієнт, втирати, молоток, розкрутка, шайтан, шара, кішка.

 3. Скласти словник шкільних жаргонізмів.

Заняття № 20 - 21

СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ

 1. Опрацювання тематичної статті.

 2. Вивчення будови словника, структури словникової статті.

 3. Ознайомче читання словника.

 4. Система вправ зі словником.

 5. Самостійна робота зі словником.

Практичні завдання:

 1. Визначте за словником іншомовних слів значення таких лексичних одиниць:

 1. істеблішмент, палеографія, редукція, синекура, пуризм, пл бей, мезальянс, нувориш;

 2. ноу-хау, ортодоксальний, ойкумена, мімікрія, космополітизм, аскет, карт-бланш, квінтесенція;

 3. дипломатія, норд, нотабене, раритет, симфонія, синдикат, такелаж, тефлон, толерантність, хайвей.

 1. Розгляньте програму телепередач на тиждень. Випишіть по 2 – 3 приклади:

 1. Слова іншомовного походження, які стали загальновживаними;

 2. Слова іншомовного походження, які ще не набули значного поширення;

 3. Похідні слова, утворені від іншомовних слів за допомогою суфіксів властивих українській мові;

 4. Складні слова;

 5. Абревіатури.

 1. В українській мові є досить багато запозичених слів. З англійської мови запозичені слова, які найчастіше стосуються спорту; з французької – побуту; з німецької – техніки; з італійської – музики; з голландської – мореплавства. Зважаючи на це, вкажіть походження слів.
  Сервіз, футбол, віолончель, арія, баркас, верстат, цех, трап, шлюпка, адажіо, рекорд, пудра, брильянт, матч, амортизація, клапан, вахта, акорд, тренер, канапа.

 2. Слова школа, вишня, огірок, м’ята, мак є запозиченими. Як ви вважаєте, чому іншомовність цих слів не сприймається мовцями?

 3. Чи пояснюються спільні елементі у словах: укр.мати, рос.мать, польск. Matka, нім. Mutter, англ. Mather, лат. Muter; укр. брат, рос. брат, польск. Brat, нім Bruder, анг. Brother, лат. Frater?

 4. Визначте за словником іншомовних слів значення таких лексичних одиниць:

істеблішмент, палеографія, редукція, синекура, пуризм, пл бей, мезальянс, нувориш;

ноу-хау, ортодоксальний, ойкумена, мімікрія, космополітизм, аскет, карт-бланш, квінтесенція;

дипломатія, норд, нотабене, раритет, симфонія, синдикат, такелаж, тефлон, толерантність, хайвей.

 1. До наведених слів, де це можливо, доберіть іншомовні відповідники.

Переможець, мовознавство, правопис, закінчення, керівник, розбір, оголошення, спірний, розумний, спогади, знак, кількість, обізнаність, заперечення, змагання, відстань, здійснити, розвиток, порядок, повноваження.

 1. Орієнтуючись на характерні фонетичні ознаки, запишіть у дві колонки запозичення: 1) з грецької та латинської; 2) з тюркських мов.

Математика, зурна, аркан, етика, нейрон, школа, парча, алича, електрика, майдан, яничар, література, юрист, табун, айва, делегат, юрта, тютюн.

Заняття №22

СЛОВНИК МОВИ ПИСЬМЕННИКА

 1. Опрацювання тематичної статті.

 2. Вивчення будови словника, структури словникової статті.

 3. Ознайомче читання словника.

 4. Система вправ зі словником.

 5. Самостійна робота зі словником.

Практичні завдання:

 1. Укласти словник мови окремих творів улюбленого письменника.

 2. За «Словником мови Т.Г.Шевченка»:

 • Виразно прочитайте поезію В. Самійленка «Українська мова» та з´ясуйте алегоричний зміст першої частини.

 • Випішіть емоційно – етичні звертання, установіть їхню стилістичну роль.

 • Доберіть означення – епітети до лексеми слово, з´ясуйте їхню стилістичну роль.

 • Випішіть 10 авторських неологізмів, з´ясуйте їхню стилістичну роль.

 • Виберіть антонімічні лексеми.

 • Доберіть синоніми до слова йти, з´ясуйте їхні стилістичні відтінки.

 • Випішіть 10 розмовно – побутових та уснопоетичних фразеологізмів, установіть їхню стилістичну роль.

Заняття №23

СЛОВНИК ВЛАСНИХ НАЗВ

 1. Опрацювання тематичної статті.

 2. Вивчення будови словника, структури словникової статті.

 3. Ознайомче читання словника.

 4. Система вправ зі словником.

 5. Самостійна робота зі словником.

Практичні завдання:

 1. Відомо, що власна назва може переходити з часом у загальну. Це стосується зокрема таких прикладів, як:

а) ватман, ампер, вольт, кюрі; б) юда, донжуан,плюшкін.
Визначте, як змінюється при такому переході відношення слова до позначуваної реалії і до поняття про предмет.

Чи одинакові в цьому розумінні слова групи а) і б)? 1. Чи може загальна назва перейти до власної назви? Наведіть приклади. Що відбувається при цьому з семантикою (значення) слова?
  Чи змінюються при цьому його граматичної особливості?

 2. За словником власних назв встановити етимологію імен учнів класу, оформити повідомлення у вигляді інформаційної замітки.

 3. Замініть, де треба, малу літеру великою. Поясніть у кожному випадку правило вживання малої та великої літер.

(к)обзар, (м)арко (в)овчок, (к)аменяр, (к)арпенко-(к)арий, (р)обінзон, (п)лутоній, (а)хіллес, (ш)евченкіана, (к)вітка-(о)снов'яненко, (а)нтей, (д)емон, (л)ісовик, (п)інчер, (л)иска, (ч)ервона (ш)апочка, (п)антелеймон (к)уліш, (в)асиль (с)имоненко, (о)м, (к)юрі, (ж)учка, (г)нідко, (р)усалка, (і)васик-(т)елесик.

(г)рінченків словник, (ш)евченкові поезії, (п)ушкінські рукописи, (г)ордіїв вузол, (ш)евченківські читання, (а)ндрієві книжки, (б)ертолетова сіль, (п)етрів батіг, (р)ентгенівські промені, (ф)ранківські сонети, (н)обелівська премія, (с)ізіфова праця, (п)отебнянські читання, (г)айморова порожнина, (ч)ернівецький державний університет, (ч)ернігівські дівчата, (ф)ранківська кімната, (ф)ільчина грамота.

(м)іністерство (к)ультури (у)країни, (з)ал (з)асідань (в)ер-ховної (р)ади (у)краши, (м)іністр (о)світи і (н)ауки (у)країни, (ц)ентральний (р)еспубліканський (с)тадіон, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (у)країнська (е)кологічна (асоціація «(з)елений (с)віт», (н)аціональний (б)анк (у)країни, (транснаціональна (р)адикальна (п)артія, (у)країнсько-(к)анадське (с)пільне (п)ідприємство «(к)обза», (м)іністерство (з)акордонних (с)прав (у)країни, (у)правління (внутрішніх (с)прав (к)иївського (м)іськвиконкому, (с)пілка (о)фіцерів (у)країни, (б)удинок (у)чителя.

(п)резидент (у)країни, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (з)аслужений (у)читель, (генеральний (к)онструктор, (п)резидент (ф)ранції, (д)октор (п)едагогічних (н)аук, (ч)лен-(к)ореспондент НАН (у)країни, (г)олова (р)ади (н)аціональностей, (г)енерал-(л)ейтенант, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (р)ектор (і)нституту, (м)аршал (а)віації, (а)дмірал (ф)лоту, (п)редставник (п)резидента (у)країни в (л)уганській (о)бласті, (п)осол США в (у)країні, (с)тарший (н)ауковий (с)півробітник(і)нституту (м)овознавства НАН (у)країни.

5. Запишіть російські прізвища українською мовою.Грибоедов, Гумилёв, Жуковский, Лермонтов, Лесков, Михалков, Пастерняк, Писарев, Пушкин, Радищев, Репин, Рылеев, Рязанов, Суриков, Тургенев, Тютчев, Цветаева, Чернышевский, Фонвизин, Шостакович, Шукшин.

Заняття № 24

СЛОВНИК СКОРОЧЕНЬ

 1. Опрацювання тематичної статті.

 2. Вивчення будови словника, структури словникової статті.

 3. Ознайомче читання словника.

 4. Система вправ зі словником.

 5. Самостійна робота зі словником.

Практичні завдання:

 1. Виписати зі словника скорочень ті графічні скорочення, у передачі яких відчуваються труднощі.

 2. Запишіть у колонку подані найпоширеніші загальноприйняті графічні скорочення слів у сучасній українській мові. За якими ознаками графічні скорочення відрізняються від абревіатур?

М, мм, см, гр., вид., і под., р., н. е., до н. е., півд.-зах., пор., півн.-сх., Півн. крим. канал, ім., і т. д., і т. ін., напр., тт, тов., т., гр.

Здійсніть повний запис поданих слів. 1. У текстах яких стилів використовуються графічні скорочення слів? Наведіть приклади таких текстів (письмово).

 2. Запишіть свою адресу, адресу вашої школи, використовуючи загальноприйняті графічні скорочення.

 3. Запишіть графічні скорочення до поданих нижче слів. Якими словниками ви можете скористатися для перевірки запису найпоширеніших загальноприйнятих скорочень?

Професор, доцент, доктор економічних наук, сторінка, том, аркуш, збірник, частина, станція, сторіччя, область, район, острів, озеро, грам, гектар, роки, завідувач, начальник, науково-дослідний, цього року, дивись, таким чином, телефон, карбованець, центнер, примірник, екземпляр, штука, поточний рахунок, тисячі, вулиця, година, площа, параграф (пункт), місце печатки, акціонерний, сільськогосподарський.

 1. Перепишіть тексти. Прокоментуйте вживання графічних скорочень.

І.

Рогатин

Місто, за 61 км. від Івано-Франківська, 9 тис. мешк.

Засноване у XII ст. Під час нападу у 1520 р. татари захопили в полон дівчину Настю Лісовську, яку згодом продали у гарем турецького султана Сулеймана ІІ (Пишного). Вона одержала ім’я Роксолана. Згодом стала його дружиною і мала великий вплив на політику Туреччини у 20–50-х рр. XVI ст.

ІІ.


Рівненська область

Утворена 1939. Територія: 20,1 тис. кв. км. Населення: 1 млн. 187 тис. мешк.

Народилися в області:

М. Жулинський (1940), критик, літературознавець, с. Новосілки Млинівського р-ну.

Л. Кравчук (1934), президент України (1991–95), с. Великий Житин Рівненського р-ну.

У. Самчук (1905–87), письменник, с. Дермань (тепер Устенське друге) Здолбунівського р-ну, помер у Канаді.

ІІІ.

Асканія-Нова (до 1841 — Чаплі)

Селище, Херсонська обл., Чаплинський р-н, за 21 км. від зал. ст. Каланчак. 4,5 тис. мешк.

Заповідник «Асканія-Нова». В 1828 німецький герцог Агальт-Кетенський заснував хутір, названий на честь маєтку в Німеччині — Асканією-Новою… В 1874 закладено зоопарк, в 1887 — ботанічний сад. Нині державний заповідник на схилі Великого Чапельського поду. Містить акліматизаційний зоопарк, ботанічний парк, заповідний цілинний степ (єдина ділянка такого степу в Європі). 1984 — включений до міжнародної мережі біосферних заповідників. 33 тис. га. Щорічно його відвідує бл. 200 тис. осіб.

 1. Наведіть приклади ділових паперів, де б використовувалися найуживаніші графічні скорочення слів. Запишіть формуляри-зразки вказаних вами документів.

Якими довідниками (джерелами) ви користувалися?

 1. З газетного матеріалу випишіть текст реклами. Які графічні скорочення в ньому використано? Поясніть їх.

Заняття №25

ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК.ОРФОЕПІЧНИЙ СЛОВНИК

 1. Опрацювання тематичної статті.

 2. Вивчення будови словника, структури словникової статті.

 3. Ознайомче читання словника.

 4. Система вправ зі словником.

 5. Самостійна робота зі словником.

Практичні завдання:

 1. Прочитайте слова яр, люк, їм і назвіть у кожному з них звуки. Що одержимо, якщо звуки в кожному з цих слів вимовимо в зворотному порядку?

 2. У відповіді учня прозвучали твердження:

 1. у словоформі поля – м’який голосний [а]:

 2. у слові гаї – 3 букви і 3 звуки.

Чи поділяєте ви це твердження?

 1. Знайдіть таке слово, яке не має всіх ознак ряду (за кількістю звуків, складів, спрощенням )

 1. проїзний, радісний, чеський, празький, президентський;

 2. щука, акула, бичок, короп, карась;

 3. явір, липа, граб, клен, в’яз.

 1. Знайдіть однакові приголосні у словах української, російської і польської мов. Заставляючи відповідні слова, назвіть спільні і відмінні риси у вимові приголосних звуків названих мов.

Українська мова Російська мова Польська мова
дорогий дорогой drogi

вітер ветер wiatr

білий белый bialy

тихо тихо cicho

дзвінок звонок dzwonek

історія история historia

його его jego

день день dzien

часто часто czesto


 1. На матеріалі поданого нижче тексту зробіть спостереження, які звуки частіше зустрічаються у словах – голосні, сонорні, дзвінкі приголосні чи глухі. Який висновок про мову можна зробити на основі цього спостереження?
  Йому перехопило дух. Те, що він побачив перед собою, на мить осліпило його: на широчезній рівнині, скільки сягав зір, яскраво золотилися соняшники. Стояли до самого обрію, пишноголові, стрункі й незліченні, і всі, як один, обернені до свого небесного взірця – до сонця.

 2. Запишіть слова просьба, зірки, Козятин, сузір’я фонетичною транскрипцією. Визначте спільний звук для всіх чотирьох слів.

 3. Запишіть слова майбутнє, небіж, перебендя, театр фонетичною транскрипцією. Визначте спільний звук для всіх слів.

 4. Запишіть слова горихвістка, хвощ, нігті, порох фонетичною транскрипцією. Визначте спільний звук для всіх слів.

 5. Запищіть слова дружний і дружній фонетичною транскрипцію. Назвіть звуки, за допомогою яких ці слова розрізняються у вимові. Поясніть лексичне значення цих слів і складіть з ними речення.

 6. Як вимовляються українською мовою кінцеві приголосні у словах печь, роскошь, туш, секретар, степь, букварь, лосем, любов?
  Поясніть відмінність у вимові українських слів.

 7. Слова реконструкція, майстер абстракція є словами іншомовного походження. Як це можна довести, керуючись орфоепічними нормами української мови?

 8. Чим цікава вимова слів безжурний, книжці, злізши, дивишся з орфоепічного погляду? Покажіть це за допомогою фонетичної транскрипції.

 9. Які особливості вимови голосного [е] у групах слів іншомовного походження?

Викресліть «зайве» слово.
а) ефір, аероклуб, егоїст, бензин, еталон, поетичний;
б) режим, президія, атестат, агент, призидія.


Заняття №26 - 27

СЛОВНИК ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ

 1. Опрацювання тематичної статті.

 2. Вивчення будови словника, структури словникової статті.

 3. Ознайомче читання словника.

 4. Система вправ зі словником.

 5. Самостійна робота зі словником.

Практичні завдання:

1. Відредагуйте речення.1. В Бухаресті завершився чемпіонат по художній гімнастиці. 2. Зустрічаємось завтра без чверті десять. 3. По самим скромним підрахункам пожежа завдала збитків для підприємства на 2 млрд. карбованців. 4. Я дуже хвилююся про брата. 5. По закінченні школи я вступатиму в університет. 6. Він уже давно не живе по цьому адресу. 7. Нарада по цьому питанню почнеться в десять годин. 8. Контракт був розірваний по нашій ініціативі. 9. У скількох діях ця вистава? 10. Можна мені переглянути твій конспект по математиці? 11. Це заняття проведене згідно плану. 12. По неуважності ти робиш багато помилок. 13. Просимо Вас повідомити щодо виконання замовлення. 14. При вашій допомозі встигнемо виконати замовлення. 15. Я хочу до вас звернутися по приватній справі.

2. Перекладіть речення українською мовою.1. По прибытии в порт судно подвергли досмотру. 2. По вашему совету мы внесли ряд изменений в проект. 3. Фирма реализует мебель по безналичному расчету. 4. Все студенты уже разъехались по домам. 5 За время болезни она очень отстала по математике. 6. По опыту игроков команда не уступает сопернику. 7. По делам службы я часто бываю во Львове. 8. Милиционер из службы ГАИ передал по рации приметы скрывшихся «Жигулей». 9. Какие разряды прилагательных по значению ты знаешь? 10. В магазин поступил справочник по украинскому правописанию. 11. Я очень скучаю по родителям. 12. По возвращении домой обязательно перезвони нам. 13. По требованию одной из сторон договор может быть изменен. 14. У нас вы можете получить консультации по всем вопросам, связанным с эксплуатацией автомобилей. 15. По сведениям гидрометцентра в выходные дни в Украине сохранится теплая ветреная погода. 16. Сборная Украины по баскетболу находится сейчас в Испании.

3. Знайдіть у наведених реченнях ілюстрації до правил про вживання прийменників у – в, з – із – зі.1. Виринувши з глибини садка, дядько Винник прямує назустріч нашій ватазі, сухорлявий, високий, у солом’яному брилі, ноги босі і, як у бігуна, легкі. 2. У таких справах, Льоню, витримка понад усе. 3. З бокових завулків вихоплювались вітряні протяги. 4. Що ви там хоч робите? – запитав він раптом зі зворушливою безпосередністю. 5. Кажуть, після грози навіть хліб краще росте – стільки в атмосфері збирається життєвої сили, якоїсь прани, чи що... 6. Жита саме половіють, кожен колосок у сивім пилку, туманцем повитий. 7. То люди, що жили у злагоді зі своїм сумлінням, – роздумливо каже Заболотний.– А людина, що з совістю у злагоді, то ж таки людина, а не бутафорія. 8. Ти ось який, сокіл повітряних сил, груди в орденах, а я... 9. Сходячи зі стежки, ми дозволяємо собі невдалий, як тепер ясно, жарт: – Стій, хто йде? 10. В ім’я чого природа так щедро творить красу?

4. Відредагуйте речення, поясніть характер допущених у них помилок.1. Він завжди дуже піклувався за дітей. 2. Завдяки дощу я підхопив нежить. 3. .Із-за цих обставин відрядження довелося відкласти на тиждень. 4. Катання велосипедом – це дуже корисна річ. 5. Не хвилюйтесь, мамо, про мене, все буде гаразд. 6. Для багатьох відома ця мелодія. 7. Завжди користуюся з можливості піти на виставку, театр. 8. Я хочу ще раз наголосити необхідність дисципліни. 9. Я хочу тобі розказати, поділитися враженнями про цю зустріч. 10. Такі люди живуть поруч вас. 11. Я поїду відпочивати або з мамою або татом. 12. За велосипедистом, що мчав обабіч дорозі, здіймалася курява. 13. До вступу до аспірантури він часто звертався до мене і до моєї сестри за консультацією. 14. Згідно постанові міськради комітет отримав нове приміщення. 15. До мене це зовсім не стосується.

5. Відредагуйте такі словосполучення:Вирішити задачу, виписка з протоколу, виходячи з теореми, вклад в науку, в порядку виключення, на українській мові, задатися ціллю, здержати слово, ключове завдання, крупний завод, перездавати іспит, приймати участь, самий високий.

 1. Із запропонованих рядів виберіть органічні для української мови словосполуки та конструкції. Запам’ятайте їх.

Підвести підсумки роботи – підбити підсумки роботи; вжити заходи – вжити заходів – прийняти міри; відноситися до обов’язків – ставитися до обов’язків; поновити в посаді – поновити на посаді – відновити на посаді – востановити на посаді; привести до втрати – призвести до втрати; заключати угоду – укладати угоду; поступити в продаж – поступити в продажу – надійти в продаж – надійти в продажу.

 1. Виправте словосполучення і речення, замінивши нормативними українськими лексичними одиницями.

Вулиці пересікаються. Грає велику роль. Магазин закритий. Слід відмінити розпорядження. Нанести збитки. Роздався телефонний дзвінок. Відклонити пропозицію. Підбирати кадри. Бувший у користуванні. Винести подяку колективу. Поступило багато пропозицій. Рахуватися з думкою людей. Конференція у місяці грудні.

 1. Утворіть словосполучення.

Властивий (кому?) і характерний (для кого?); опанувати (що?) і оволодівати (чим?); сповнений (чого?) і наповнений (чим?); оснований (на чому?) і заснований (ким?); багата (на що?) і славиться (чим?).

 1. Перекладіть стандартні конструкції, що вживають у документах.

Писать сумму прописью; подвести черту; привлечь к ответственности; разделять мнение; расторгнуть контракт; предоставить отпуск; совершать сделку; удовлетворить просьбу; соблюдать регламент.

 1. І. Утворіть від дієслів іменники, поясніть їх правопис.

Усвідомлювати, запровадити, втілити, переконати, читати, видати, зобов’язати, нарікати, застерігати, порівняти, судити, жити, сприяти, відчувати, атестувати, фінансувати, асигнувати, кредитувати, оприбутковувати.

ІІ. Поставте наголос в утворених словах. З трьома словами (на вибір) складіть речення і запишіть їх.Заняття № 28

СЛОВОТВІРНИЙ ТА МОРФЕМНИЙ СЛОВНИКИ

 1. Опрацювання тематичної статті.

 2. Вивчення будови словника, структури словникової статті.

 3. Ознайомче читання словника.

 4. Система вправ зі словником.

 5. Самостійна робота зі словником.

Практичні завдання:

 1. Поміркуйте, яким способом утворилися прізвища Півторадні, Панібудьласка, Нетудивітер, Зауливітер, Вернигора, Нагнибіда, Перебийніс, Убийвовк, Тягнирядно?

 2. Доведіть, яким способом словотвору утворені слова перегул, перелісок, перепродаж, вілгул, відгук, від’їзд?

 3. Вважають, що слова багатство, убозтво, козацтво мають спільний афікс. Доведіть правильність чи хибність цього твердження.

 4. Условах образок, зразок, казок маємо однакову частинку – ок. Вкажіть, яку функцію виконує вона у поданих словах.

 5. Виконуючи завдання (визначити основу дієслова - писали), один із учнів вказав, що основа – писал - ; другий – писа - , третій – пиш - . кожен із них відповів по – різному. Вкажіть, чим керувався кожен із учнів при виконанні завдання.

 6. У деяких складних словах о, е виступають сполучними голосними. Але не завжди. Залежно від цього поділіть слова аероклуб, добротворець, автомашина, лісостеп, кінофільм, кртоплезбиралка, багаторічний, водопровід, землекоп, сінокіс, велоспорт на дві групи.

 7. Серед слів болото, володар, оболонка, волость, область є слова, що походять від одного кореня. Визначте, які це слова і корінь у них.

 8. Знайдіть «зайве» слово за способом творення чи словотвірним типом.

Землемір, дроворуб, пароплав, бракороб, виконроб.

 1. Зробіть розбір за будовою поданих слів і визначте, чи вони однокореневі, чи різнокореневі.

Буденний, будильник, будка, будувати, будучи, будяк, будь-який.

 1. Випішіть з морфемного словника по 5 слів з двома префіксами, коренями, суфіксами.

 2. Знайдіть найдовший словотвірний ланцюжок у словотвірному словникові.

 3. Доберіть замість російських слів, українські, які містять префікси роз-, без-, з-, с-. Поясніть їх правопис.

Раствор, расписание, бессильный, сшить, опасность, испечь, непрерывно, сыпать, сделать, обеспечивать, стереть, сократить, создать, смонтировать.

 1. Укладіть від наведених слів словотвірне гніздо.

Глибинний, глибше, глибший, глиб, глибокий, глибина, глибінь, глибоко, глибокість, глибинка, глибочезний, глибоченький, глибоченний, глибшати, глибочінь, глибший.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал