Програма фахового вступного випробуванняСкачати 125.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації04.06.2017
Розмір125.32 Kb.

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
із загальної психології
для осіб, які вступають на ІІ курс денної/заочної форми навчання
на основі раніше здобутого ступеня (рівня), або який здобувається для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
зі спеціальності 053 «Психологія»

Кропивницький – 2017

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове випробування із загальної психології – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо- кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності вступника до опанування відповідної навчальної програми бакалаврського ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
Фахове випробування для абітурієнтів, які прагнуть здобути другу вищу освіту за спеціальністю 053 «Психологія», спрямована на встановлення їх базового рівня підготовки із загальної психології, ступеня обізнаності в питаннях загальної психологічної культури. Питання, винесені для співбесіди, є основою для подальшого поглибленого вивчення як загальної психології, так і інших психологічних дисциплін.
Основними розділами програми є предмет, стан, структура і методи сучасної психологічної науки; особистість у діяльності та спілкуванні; психічні процеси
(увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, емоційно-вольові процеси);
індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності).
До програми внесено матеріали, які передбачають не лише перевірку знань абітурієнтів, але й уміння аналізувати, узагальнювати, обґрунтовувати, доводити свою думку, залучати для відповіді знання з інших навчальних дисциплін. Крім того, у відповідях під час співбесіди пошукувачі мають продемонструвати уміння наводити приклади психологічних явищ, використовувати власний досвід для їх пояснення, розв’язувати психолого-педагогічні ситуації, проблеми.
Вступне випробування проводиться в формі усного опитування за білетами.
Структура екзаменаційного білету – 2 теоретичних питання.
Фахове вступне випробування має кваліфікаційний характер, що оцінюється за двобальною шкалою «склав»/«не склав». При цьому до екзаменаційної відомості вноситься оцінка 0 (нуль), якщо абітурієнт отримав оцінку «склав» і оцінка 1 (один), якщо отримав оцінку «склав».
На підготовку до усної відповіді абітурієнту надається не більше 45 хвилин.


2.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
І. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 1. Предмет психології
Психіка як форма відображення. Основні форми прояву психіки.
Категоріальний апарат наукової психології.
Проблеми та актуальні завдання теоретичної та прикладної психології.
Практична психологія як галузь професійної діяльності.
Психологія як система наукових галузей. Місце психології в системі наук.
Психологія і природознавство. Психологія і науково-технічний прогрес.
Психологія і педагогіка. Психологія як основа підготовки кваліфікованого педагога.
Методологічні принципи психології. Принцип детермінізму. Принцип
єдності психіки і діяльності. Принцип розвитку.
Принципи класифікації галузей психології і структура сучасної психологічної науки. Виникнення «стикових» областей психології. Поняття про загальну психологію. Міждисциплінарні зв'язки психологічної науки.
Тема 2. Теоретичні напрями психології.
Передумови виникнення психологічних знань. Особливості та можливості психології як науки. Цілі психології. Проблема предмету психології. Напрями психології у ХХ ст.
Основні положення класичного біхевіоризму як науки про поведінку.
Критика методу інтроспекції. Критичний аналіз біхевіоризму як теоретичного напряму психології. Основні положення необіхевіоризму: (Дж.Мід, Е.Толмен,
К.Халл, Б.Скіннер).
Гештальтпсихологія. Дослідження М.Вертгеймера, В. Келера, К.Коффки.
Сутність та критична оцінка психоаналізу. Дослідження особистості у теорії
З.Фрейда. Переосмислення класичного психоаналізу. Неофрейдизм. Діалектичний гуманізм Е.Фромма.
Генетична психологія Ж.Піаже. Дослідження розвитку інтелекту.
Когнітивна психологія.
Предмет дослідження гуманістичної психології. Основні положення теорії
А.Маслоу. Феноменологічний напрямок в теорії особистості (К.Роджерс).
Тема 3. Поняття про психіку.
Мозок і психіка. Психіка як функція мозку. Проблема співвідношення психічних і фізіологічних процесів і явищ. Об'єктивний характер психологічних закономірностей.
Нервова система, її будова і функції. Рефлекторна природа психічного як властивості нервової системи, мозку. Поняття аналізатора. Вчення про вищу нервова діяльність І.П.Павлова. Сигнальні системи. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку. Блокова будова мозку (О.Р.Лурія).
Психіка і свідомість. Свідомість як вищий рівень психічного відображення.
Суспільно-історичний характер свідомості. Свідомість і діяльність. Структура свідомості та її основні психологічні характеристики. Знання та переживання у
складі свідомості. Самосвідомість як компонент людської свідомості.
Свідомість і несвідоме. Види несвідомих психічних явищ: неусвідомлені механізми свідомих дій, неусвідомлені збудники, “надсвідомі” процеси.
Теоретичні підходи до вивчення несвідомого.
Тема 4. Методи психології
Поняття про методи психології. Критика суб'єктивного інтроспективного методу в психології. Роль об'єктивних методів у психології. Етапи процесу психологічного дослідження. Класифікація методів психології. Організаційні, емпіричні, методи обробки даних, інтерпретаційні методи.
Лабораторний експеримент і його можливості. Спостереження, види спостереження. Природний експеримент. Опитування: анкети, бесіда, інтерв'ю.
Психологічні тести і їх оцінка. Інші методи збору й аналізу матеріалу.
Проблеми діагностичних методів психологічного дослідження. Поняття про конкретні методики психологічного дослідження.

II. ОСОБИСТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ І СПІЛКУВАННІ

Тема 5. Діяльність
Поняття про діяльність. Предметний характер людської діяльності.
Діяльність і активність суб'єкта. Потреби як джерело активності. Теоретичні погляди на проблему джерела активності. Потреби людини і мотивація діяльності.
Суспільна природа і спільний характер діяльності людей. Єдність свідомості і діяльності.
Структура діяльності людини. Мета. План і програма дій. Характеристика дій, їх види. Дії і операції. Керування дією, його контроль і корекція.
Походження внутрішньої психічної діяльності з діяльності зовнішньої, практичної. Інтеріоризація та екстеріоризація. Освоєння діяльності. Виникнення умінь. Формування навичок і основні закономірності вправ. Структура і взаємодія навичок. Звички і їх роль у поведінці людини.
Основні види діяльності. Ігрова діяльність та її психологічні особливості.
Роль гри в розвитку дитини. Навчальна діяльність і її психологічні особливості.
Трудова діяльність та її види.

Тема 6. Спілкування
Поняття про спілкування. Функції спілкування. Багатоплановий характер спілкування. Структура спілкування: комунікативний, інтерактивний та перцептивний компоненти. Єдність спілкування і діяльності. Психологічна характеристика видів спілкування.
Спілкування як обмін інформацією. Спілкування і мова. Вербальна комунікація. Мовлення як засіб спілкування. Психологічний аналіз комунікативного акту. Діалог. Невербальна комунікація. Невербальні засоби комунікації. Поняття комунікативної компетентності.
Спілкування як міжособистісна взаємодія. Специфіка спільної діяльності.
Психологічна характеристика типів взаємодії: кооперації та конкуренції.
Соціальний контроль і соціальні норми в процесі спілкування. Поняття сумісності та психологічного клімату як умови спільної діяльності.

Поняття конфлікту.
Внутрішньоособистісні, міжособистісні, внутрішньогрупові та міжгрупові конфлікти. Причини виникнення конфліктів: конфлікти ролей, конфлікти бажань, конфлікти норм поведінки. Стадії розвитку конфліктів. Способи поведінки в конфлікті: уникнення, поступливість, боротьба, компроміс, співробітництво. Розв’язання конфліктів та шляхи їх запобігання.
Спілкування як соціальна перцепція. Психологічні механізми сприйняття людини людиною. Причинна інтерпретація поведінки іншої людини.
Стереотипізація, соціальні очікування, аттітюди. Шляхи подолання упередженості
і суб'єктивізму у спілкуванні. «Ефект ореолу». Ідентифікація, емпатія і соціальна рефлексія в процесі розуміння людини людиною. Розвиток перцептивних умінь засобами соціально-психологічного тренінгу.

Тема 7. Соціальні групи
Групи та їх класифікація. Види груп: умовні і реальні, великі і малі, офіційні
і неофіційні та ін. Рівні розвитку групи - характеристика сформованості міжособистісних відносин. Типологія груп за рівнем розвитку: колективи, просоціальні асоціації, дифузні групи, асоціальні асоціації, корпорації.
Колектив як вища форма розвитку групи. Мала група, її психологічні характеристики. Діяльнісне опосередкування міжособистісних відносин у колективі. Колектив у його психологічних відмінностях від інших груп. Етапи розвитку колективу.
Диференціація в групах. Поняття статусу. Міжособистісний вибір.
Лідерство, стилі лідерства. Авторитет. Проблема аутсайдерів. Мікрогрупи та їх відносини. Структура групи та необхідність її врахування у виховній роботі.
Інтеграція в групах і колективах. Колективістська ідентифікація.
Згуртованість групи, ціннісно-орієнтаційна єдність. Поняття про референтну групу. Груповий тиск та конформізм. Вивчення та корекція міжособистісних відносин колективу школярів. Соціометричне обстеження. Процедура проведення дослідження та способи обробки даних. Соціограма та соціоматриця.
Математична обробка даних соціометричного обстеження. Модифікації соціометричного обстеження.
Класифікація великих груп у соціальній психології. Види великих груп, їх соціально-психологічні ознаки.

Тема 8. Особистість
Людина як індивід і особистість. Поняття про особистість у психології та споріднених дисциплінах. Особистість як суб'єкт міжособистісних відносин.
Суспільна природа особистості. Теоретичні підходи до вивчення особистості.
Індивідуальність; індивідуальний підхід у навчально-виховному процесі.
Структура особистості. Проблема біологічного і соціального в структурі особистості. Конституціональні особливості людини. Вроджене і набуте в структурі особистості. Ендопсихічні та екзопсихічні властивості особистості.
Теоретичні дослідження структури особистості. Теорія рис (Р.Кеттел).
Психоаналітична теорія особистості (З.Фрейд). Дослідження структури особистості у вітчизняній психології (С.Л.Рубінштейн, К.К.Платонов), системний характер будови особистості (О.М.Леонтьєв, А.В.Петровський).
Активність особистості. Активність особистості і її життєвої позиції. Аналіз
західних теорій особистості і її активності: психоаналітичної (психодинамічної) орієнтації і «гуманістичної психології». Спрямованість особистості. Потреби як джерело активності особистості, їх класифікація. Мотиви і мотивація поведінки.
Види мотивів. Інтереси. Переконання і світогляд особистості. Установки особистості й особливості їх формування.
Самосвідомість особистості. Характеристика когнітивного, афективного та регулятивного компонентів самосвідомості. Відкриття “Я” у процесі розвитку особистості дитини. Становлення ідентичності. Формування “Я-концепції” особистості. Самооцінка та її роль у становленні особистості. Рівень домагань.
Психологічний захист особистості. Механізми психологічного захисту: проекції, раціоналізації, витіснення, заперечення тощо.
III. ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тема 9. Увага
Поняття про увагу. Спрямованість і вибірковість психічної діяльності.
Фізіологічні основи уваги. І. П. Павлов і О.О. Ухтомський про механізми мозкової діяльності, що забезпечують зосередження на об'єкті. Принцип домінанти.
Види уваги. Мимовільна і довільна увага: характеристика причин, що їх викликають. Післядовільна увага. Структура уваги. Характеристика властивостей уваги: стійкість, концентрація, переключення, розподіл, обсяг уваги.
Уважність та її виховання. Індивідуальні особливості уваги.
Увага в навчальному процесі. Шляхи пробудження і підтримки уваги школяра в навчанні. Причини відволікання. Розсіяність та інші розлади уваги; їх корекція в навчально-виховному процесі.

Тема 10. Відчуття
Поняття про відчуття. Відчуття у світлі теорії відображення. Рефлекторна природа відчуттів. Добір інформації у відчуттях. Сенсорна організація людини.
Класифікація відчуттів. Характеристика видів відчуттів. Просторова локалізація відчуттів: інтероцоптивні, екстероцептивні та пропріоцептивні відчуття.
Загальні властивості відчуттів. Якість, просторова локалізація, тривалість,
інтенсивність відчуттів. Чутливість та її вимір. Пороги відчуттів. Адаптація.
Взаємодія відчуттів. Сенсибілізація. Синестезія. Удосконалення відчуттів у результаті вправ. Компенсаторні можливості в області відчуттів.
Тема 11. Сприймання
Поняття про сприймання. Єдність та відмінність відчуттів та сприймання.
Активний характер сприймання. Перцептивна діяльність. Об'єкт і фон сприйняття. Залежність сприйняття від характеру діяльності. Сприймання і мислення.
Якості образу сприймання: предметність, цілісність, структурність, константність, осмисленість. Спрямованість особистості і сприйняття.
Апперцепція.
Класифікація сприймання. Види сприймання. Одноаналізаторне і міжаналізаторне сприймання.

Сприймання простору і форми предмета. Зорові ілюзії. Сприймання часу.
Сприймання руху. Спостереження й умови його ефективності.
Тема 12. Пам'ять
Поняття про пам'ять. Суспільно-історична природа пам'яті людини. Пам'ять
і діяльність особистості. Фізіологічні механізми пам'яті. Психологічні теорії пам'яті (асоціативна, психоаналітична, гештальттеорія).
Види пам'яті за змістом, часом збереження матеріалу, механізмами цілепокладання. Особливості короткочасної пам'яті, її механізми. Зв’язок короткочасної та довготривалої пам'яті.
Процеси пам'яті. Запам'ятовування і дія. Оперативне запам'ятовування.
Мимовільне і довільне запам'ятовування. Мотиви запам'ятовування. Смислове і механічне запам'ятовування. Зв’язок пам’яті з мисленням і мовленням.
Заучування і прийоми його організації. Відтворення: впізнавання і згадування.
Мимовільне і довільне відтворення. Пригадування і спогади. Забування. Темпи забування. Зберігання. Ретроактивне і проактивне гальмування.
Розвиток пам'яті. Умови успішного запам’ятовування і відтворення матеріалу. Формування мнемічних дій.
Тема 13. Мислення
Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Соціальна природа мислення. Мислення й особистість. Детермінація мислення. Мислення і чуттєве пізнання.
Види мислення та їх характеристика. Емпіричне і теоретичне мислення.
Наочно-дійове, наочно-образне, абстрактно-логічне мислення. Творче мислення, його ознаки і прояви в різних видах діяльності.
Вивчення мислення в психології і логіці. Основні форми мислення: поняття, судження, умовиводи. Види понять і суджень. Індуктивні і дедуктивні умовиводи.
Мислення як діяльність. Мотивація розумової діяльності. Проблемна ситуація і задача. Мислення і вирішення задач. Мислительні дії та операції.
Аналіз і синтез у процесах мислення. Порівняння. Узагальнення. Класифікація.
Абстрагування.
Мислення і мовлення. Єдність мислення і мовлення. Фізіологічні основи мовлення. Внутрішнє мовлення і його роль у процесах мислення. Роль слова у формуванні понять. Формування понять у процесі навчання.
Індивідуальні особливості мислительної діяльності та їх діагностування: швидкість, глибина, широта, гнучкість, самостійність, критичність тощо. Інтелект.
Розумові здібності та їх розвиток в процесі навчання.
Тема 14. Уява
Поняття про уяву. Соціальна природа уяви. Уява як специфічно людський вид діяльності. Активна роль уяви в проблемних ситуаціях, що характеризуються дефіцитом інформації.
Фізіологічні основи уяви. Образи уяви і уявлення пам’яті. Аналітико- синтетичний характер процесів уяви. Образне мислення і уява. Уява та органічні процеси.
Види уяви: мимовільна та довільна, репродуктивна і продуктивна, активна і пасивна. Способи створення образів уяви: гіперболізація, аглютинація,
схематизація, типізація, загострення. Фантазія. Мрія. Мрія і практична діяльність.
Роль фантазії в ігровій діяльності дитини і творчій діяльності дорослого.
Фантазія в художній і науковій творчості. Індивідуальні особливості уяви.
Креативність. Розвиток творчості.

Тема 15. Емоційно-вольова сфера особистості
Значення емоційно-вольової сфери в житті людини. Регуляція поведінки і діяльності. Емоції і воля у структурі особистості.
Поняття про почуття. Почуття і потреби людини. Роль почуттів у практичній і пізнавальній діяльності. Сигнальна і регулятивна функція емоційних станів. Фізіологічні основи почуттів.
Форми переживання почуттів. Емоції. Види емоцій: позитивні, негативні; стенічні, астенічні. Характеристики емоційних процесів і станів: модальність,
інтенсивність, тривалість, амбівалентність. Афекти. Настрої. Емоційний стрес.
Основні емоційні стани і їхнє зовнішнє вираження. Динаміка почуттів. Історична обумовленість почуттів людини.
Почуття й особистість. Зміст вищих почуттів. Виховання почуттів
(моральних, інтелектуальних, естетичних тощо).
Поняття про волю. Мотиваційна сфера особистості і вольової діяльності.
Потяги і бажання. Прагнення особистості. Найважливіші особливості вольової діяльності. Саморегуляція діяльності.
Вольовий акт і його структура. Ланки вольового акта. Боротьба мотивів і прийняття рішення. Вольове зусилля.
Вольова організація особистості. Локалізація контролю. Вольові якості та їх формування. Становлення довільності в онтогенезі. Виховання і самовиховання волі.
ІV. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ОСОБИСТОСТІ
Тема 16. Темперамент
Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про темперамент: гуморальні, конституційні теорії. Фізіологічні основи темпераменту. Тип вищої нервової діяльності і темперамент (теорія І.П.Павлова). Розробка проблеми фізіологічних основ темпераменту (Б.М.Теплов, В.Д.Небиліцин). Психічні властивості темпераменту: реактивність, активність, пластичність, ригідність, емоційна збуджуваність, екстраверсія, інтроверсія. Типи темпераментів і їх психологічні характеристики.
Проблеми мінливості темпераменту. Значення спадкового фактора в походженні властивостей темпераменту. Роль темпераменту в трудовій і навчальній діяльності. Темперамент і індивідуальний стиль діяльності.
Врахування темпераменту учнів у навчально-виховному процесі.
Тема 17. Характер
Поняття про характер. Вчення про характер в історії психології. Характер і темперамент. Характер і індивідуальність людини. Характер і особистість.
Структура характеру. Риси характеру і відношення особистості. Характер як програма типової поведінки людини в типових обставинах. Акцентуація рис
характеру. Типи акцентуацій.
Типологія характеру. Діяльність і характер. Вчинок і формування характеру.

Тема 18. Здібності
Поняття про здібності. Здібності і діяльність. Кількісна і якісна характеристики здібностей. Структура здібностей. Проблема виміру і визначення здібностей. Можливості компенсації здібностей. Загальні і спеціальні здібності.
Творчі здібності. Талант, його походження і роль праці в його формуванні і реалізації.
Задатки і здібності. Проблема спадковості здібностей.
Формування здібностей. Залежність розвитку здібностей від навчання. Роль
інтересів і нахилів у формуванні здібностей. Обдарованість, навчання і виховання обдарованих дітей. Здібності і праця. Працьовитість як фактор розвитку здібностей. Роль школи і сім'ї у розвитку здібностей учнів.
3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ

1.
Поняття про психологію як науку. Особливості та можливості психології.
2.
Предмет і завдання психології.
3.
Психологія у складі наук про людину. Структура психології.
4.
Сутність та критична оцінка психоаналітичної теорії. Неофрейдизм.
5.
Основні положення біхевіоризму та необіхевіоризму.
6.
Характеристика гештальтпсихології та її розвиток.
7.
Основні положення гуманістичної психології.
8.
Генетична психологія Ж.Піаже.
9.
Характеристика основних методологічних принципів сучасної психології.
10.
Характеристика спостереження як основного методу дослідження.
11.
Характеристика експерименту як основного методу дослідження.
12.
Характеристика допоміжних методів дослідження.
13.
Фізіологічні механізми психічної діяльності. Мозок та психіка.
14.
Поняття про свідомість. Функції, структура, види свідомості. Поле свідомості та закони усвідомлення.
15.
Несвідоме в складі психіки. Характеристика несвідомих психічних явищ.
16.
Самосвідомість особистості та її характеристика.
17.
Структура самосвідомості та характеристика її складових компонентів.
18.
Поняття про діяльність. Психологічна структура діяльності.
19.
Дії та операції в структурі діяльності. Види дій. Інтеріоризація.
20.
Психологічна характеристика навчальної діяльності.
21.
Психологічна характеристика ігрової діяльності.
22.
Поняття про спілкування. Види та функції спілкування.
23.
Структура спілкування.
Характеристика структурних компонентів спілкування.
24.
Засоби спілкування. Вербальна та невербальна комунікація.
25.
Проблема особистості в психології. Індивід, індивідуальність, особистість.

26.
Структура особистості.
Характеристика структурних компонентів особистості в різних теоретичних концепціях.
27.
Активність особистості. Проблема активності в вітчизняній та зарубіжній психології. Різні погляди на джерела активності.
28.
Спрямованість особистості. Потреби. Інтереси. Світогляд та ідеали.
29.
Поняття про групу. Види груп та їх характеристика.
30.
Рівні розвитку групи. Колектив як вищий рівень розвитку групи.
31.
Види відношень, які складаються в колективі.
32.
Групова сумісність. Лідерство та стилі керівництва.
33.
Увага. Види уваги та їх характеристика.
34.
Увага. Властивості уваги.
35.
Поняття про відчуття. Класифікація відчуттів.
36.
Загальні властивості та закономірності відчуттів.
37.
Сприймання, його властивості.
38.
Види сприймання.
39.
Пам’ять. Теорії пам’яті.
40.
Види пам’яті та їх характеристика.
41.
Процеси пам’яті та їх характеристика. Умови, що сприяють успішному запам’ятанню.
42.
Загальна характеристика мислення. Види мислення.
43.
Форми мислительної діяльності та їх характеристика.
44.
Мислительні операції та їх характеристика.
45.
Індивідуальні відмінності мислення людини. Поняття про інтелект.
46.
Види та функції мовлення. Мовлення та мова.
47.
Поняття про уяву. Види уяви.
48.
Механізми створення образів уяви. Уява в практичній діяльності людини.
49.
Емоційна сфера особистості. Види та властивості емоцій.
50.
Форми переживання емоцій. Стрес: його динаміка та регуляція.
51.
Поняття про почуття. Види вищих почуттів та їх характеристика.
52.
Поняття про волю. Вольова регуляція поведінки.
53.
Види вольових дій. Структура вольового акту.
54.
Воля та ризик. Вольові якості особистості.
55.
Темперамент. Фізіологічні основи та характеристика типів темпераменту.
56.
Теорії темпераменту.
57.
Поняття про характер. Теорії характеру.
58.
Поняття про здібності. Здібності та задатки. Кількісна та якісна характеристика здібностей.
59.
Показники здібностей. Види здібностей та їх характеристика.
60.
Структура здібностей. Умови розвитку здібностей.

4.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Оцінка “склав” виставляється за відповідь, у якій:

Розкрито зміст поставленого питання;

чітко і правильно подано визначення, точно використано категоріальний апарат;


має місце аналіз різних теоретичних підходів з позиції вітчизняної та зарубіжної психологічної науки;

прослідковується доказовий, а не відтворюючий характер матеріалу;

вдало наводиться ілюстративний матеріал, висловлюються власні судження і оцінки;

допускаються 1-2 неточності, незначні порушення послідовності у викладенні матеріалу.
Оцінка “не склав” виставляється за відповідь, у якій:

не висвітлено основні, суттєві положення щодо змісту поставленої проблеми;

допускаються перекручення, теоретичні помилки;

не використовується понятійний апарат наукової психології;

наявна спроба пояснити сутність психічних явищ на побутовому рівні, використовуючи лише життєві знання;

відсутня логіка, доказовість у викладенні матеріалу.
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.
Варій М.Й. Загальна психологія: Навч.посіб. – К.: «Центр учбової літератури», 2007.
2.
Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: практикум: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – К.: Каравела,
2005.
3.
Загальна психологія: Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська,
З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005.
4.
Загальна психологія: підручник для студентів вищ. Навч. закл.
/ Р.В.Павелків. – К.: Конкор, 2013.
5.
М’ясоїд П.А. Загальна психологія: навч. посіб. – К.: Вища школа, 2004.
6.
Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посіб. – К.: «Центр начальної літератури», 2004.
7.
Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Загальна психологія: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
8.
Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. – К.: ВД
«Професіонал», 2004.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал