Програма фахового вступного випробування «Менеджмент»Скачати 492.62 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір492.62 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.
Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.
Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені фаховою атестаційною комісією.
Голова фахової атестаційної комісії М.А. Міненко

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ


на фаховому вступному випробуванні «Менеджмент» для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 073«Менеджмент»

(спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»), що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2016 році
На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей за наступною шкалою:

Оцінку “П’ять” отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. Оцінка “П’ять” виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Оцінку «Чотири» отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. Оцінка «Чотири» виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Оцінку «Три» виставляється, у разі: засвоєння програмного матеріалу, але без необхідної глибини, припущення неточностей, недостатньо правильних і чітких формулювань; нечіткого орієнтування в методології складання і вирішення технічних розрахунків.

Вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки.Оцінку «Два» отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Оцінка «Два» виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.
Особи, які отримали оцінку Два, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені фаховою атестаційною комісією.


Голова фахової атестаційної комісії М.А. Міненко

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

 2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Пер. с англ. – М.: Сирин, 2002. – 252 с.

 3. Андрушків М., Кузьмін О.Є.Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995.–296с.

 4. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 175 с.

 5. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., виправл. і допов. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 532 с.

 6. Веснин В.Р. Стратегическое управление. — М.: ТК Велби, 2006. — 328с.

 7. Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч. посіб. / І.Б. Гевко. – К.: Кондор, 2005.–228 с.

 8. Гелловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Л. Гелловэй. – СПб. : Питер, 2002. – 320 с.

 9. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. – 3–е изд. Пере раб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000 – 501с.

 10. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Теоретичні основи і практикум: Навч. посіб. – К.; Л.: Магнолія плюс; Новий світ, 2000р. – 338с.

 11. Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента. – Харьков: 2003.–148с.

 12. Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента. – Харьков: 2003.–148с.

 13. Грант Р.М. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – 560 с.

 14. Данюк, В.М., Петюх В.М. та інші, «Менеджмент персоналу» – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.

 15. Дмитренко Г.А., Шарапова Э.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учеб пособие. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

 16. Дмитренко Г.А., Шарапова Э.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учеб пособие. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

 17. Долгоруков А.М. Стратегическое искусство: целеполагание в бизнесе, разработка стратагем, воплощение. – М.: ООО «1С-Паблишин», 2004. – 367с.

 18. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 488 с.

 19. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник для студ. вузов. — М.: Экономистъ, 2005. — 413с.

 20. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 304 с.

 21. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. – Житомир, 2002. – 345 с.

 22. Кузьмін О.Є., Мельник. О.Г. Основи менеджменту. Підручник – К.: Академвидав, 2003. – 184с.

 23. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент. — М. : Инфра-М, 2007. — 235с.

 24. Лейк Н. Практикум по стратегическому планированию. – М.: Поколение, 2006. – 304 с.

 25. Лозниця В. Психологія менеджменту. – К.: ТОВ. УВПК"Екс Об", 2000. – 512 с.

 26. Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005. – 288 с.

 27. Мартиненко М.М., Ігнатієва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К: Каравела, 2006. – 320 с.

 28. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник – К.: Каравелла, 2003. – 496с.

 29. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ. 2004.

 30. Менеджмент організацій: Підручник/ Ред. А.І.Федулова.–К.: Либідь, 2003. – 448с.

 31. Мескон M.X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: пер.с англ. – М.: "Дело", 1982. –702с.

 32. Микитенко Н.В. Операційний менеджмент. Практикум : навч. посіб. / Н.В. Микитенко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 197 с.

 33. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Ільєнко Менеджмент. Підручник. – К.: Кондор, 2012. – с.

 34. Немцов В Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Є. Менеджмент організацій: навч. посібник. – К.: ТОВ. УВПК "Енс Об", 2002. – 392 с.

 35. Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості. Підручник. Під заг. редакц. Т.Л.Мостенської – К.: Кондор, 2012. – 432 с.

 36. Організація виробництва: Навч.посіб./В.О.Онищенко, О.В.Редкін, А.С.Старовірець, В.Я.Чевганова. – К.: Лібра, 2005. – 336 с.

 37. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. — 336 с.

 38. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

 39. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: К.: Центр навч. літ., 2005 – 248 с.

 40. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства: Навч.посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 256с.

 41. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Зб. Вправ.- Львів: Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ", 1999.

 42. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

 43. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика: Підручник – 2–ге видання, перероб. і допов. – Тернопіль: Видав. Карт–бланш, 2003, – 490с.

 44. Рульєв В., Гуткевич С., Мостенська Т. Управління персоналом. Підручник. К.: Кондор. – с.

 45. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. — Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. — 232с.

 46. Семенов Г.А., Станчевский В.К. Організація і планування на підприємстві: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

 47. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент. – К., 2001. – 165 с.

 48. Стивенсон В. Дж. Управление производством : пер. с англ. / В.Дж. Стивенсон. – М. : ООО Изд-во “Лаборатория базовых знаний”, ЗАО “Изд-во Бином” 1999. – 926 с.

 49. Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н. Петрова. – СПб: Питер, 2005. – 496 с.

 50. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту : підручник [для студ. ВНЗ] / О.М.Сумець. – К.: Професіонал, 2005. – 414 с.

 51. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. 2-е вид. — К. : Каравела, 2005. — 312с.

 52. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 928 с.

 53. Управление человеческими ресурсами / Под. ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.

 54. Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : підручник / М.Д. Ханна. – К. : Віпо, 2003. – 225 с.

 55. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. – 10-е изд. / Р.Б.Чейз, Ф.Р. Джейкобз, Н.Дж. Аквилано. – М. : Вильямс, 2007. – 1184 с.

 56. Черепухина Н., Наврузов Ю., Андриенко О. Искусство управления персоналом. Таланты и лидеры. – К.: 2002. – 320 с.

 57. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. — Львів : Новий світ –2000, 2003-286с.

 58. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. — К.:КНЕУ, 2004. – 700с.

 59. Щёкин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – 4-е изд., испр. – К.: МАУП, 2002. – 280 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал