Програма фахового вступного випробування «Менеджмент»Скачати 492.62 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір492.62 Kb.
ТипПрограма
1   2   3
Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об’єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю).

Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

Категорія “операційна діяльність” та “виробнича діяльність”, їх взаємозв’язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту.

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.

Взаємозв’язок між категоріями “операційна функція”, “операційний менеджер”, “операційна система”, “операційний процес”, “операція”.

Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання.

Структура процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна характеристика операційного менеджменту.

Література:[5783248505455]

Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи

Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті.

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Виражена компетентність підприємства.

Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів.

Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію.

Застосування “дерева рішень” у проектуванні продукту або процесу.

Література:[5783248505455]Тема 3. Операційна система організації: поняття, склад, види

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об’єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.

Елементи операційної системи: підсистема забезпечення, трансформуюча підсистема та підсистема планування і контролю. “Входи” та “виходи” операційної системи.

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної операційної системи. Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика операційної системи масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом як різновид операційної системи масового виробництва.

Література:[5783248505455]
Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації – динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями спеціалізації.

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.

Література:[5783248505455]


Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Відмінності між проектуванням продукту та послуги. Розгортання функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу.

Сучасний рівень розвитку виробничих та невиробничих операційних систем.

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Проектування виробничих потужностей: аргументи на користь створення великих централізованих та невеликих децентралізованих підприємств. Проектування та місце розташування підприємства: фактори мікро- і макросередовища.

Розміщення обладнання та робочих місць для виробництва: поопераційне функціональне, потокове лінійне та фіксоване позиційне планування. Проектування робіт і нормування праці.

Література:[5783248505455]Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи

Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, сукупне планування. Базові стратегії планування.

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Види систем оперативного управління виробництвом. Організація диспетчеризації операційної діяльності.

Контролювання операційного процесу: значення й технологія. Контролювання якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контролювання запасів.

Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов’язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Виштовхувальні та витягувальні системи.

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці. Мотивування роботи. Основи нормування праці. Методи нормування праці та часу. Хронометраж.

Література:[5783248505455]
Тема 7. Основи управління проектами

Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення та основні завдання в процесі управління проектами.

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контроль проектів. Методи сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (CPM).

Література:[5783248505455]Тема 8. Основи менеджменту якості

Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінювання.

Основні підходи щодо менеджменту якості. Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз існуючих програм забезпечення якості: підхід У.Е. Демінга, Д. Джурана, П. Кросбі, К. Ісікави. Підхід з позиції загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Система стандартів ISO 9000.

Література:[5783248505455]


Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності

Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем.

Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності. Шляхи підвищення її продуктивності.

Література:[5783248505455]Перелік питань для проведення фахового вступного випробування до розділу 3, в тому числі у формі співбесіди  1. Ознаки, за якими класифікують підприємства.

  2. Назвіть організаційні форми підприємств.

  3. Виробнича структура та її характеристика.

  4. Внутрішньовиробничі підрозділи підприємств.

  5. Характеристика режимів функціонування операційної системи.

  6. Показники, що характеризують результативність операційної системи.

  7. Структура операційного циклу.

  8. Операційний цикл та його характеристика.

  9. Тривалість операційного циклу та шляхи його скорочення.

10.Моделі матеріальних потоків та їх характеристика.

11.Принципи раціональної організації виробництва.

12. Концепції, принципи, функції та методи операційного менеджменту.

13. Сутність послідовного, паралельного і паралельно-послідовного поєднання операцій.

14. Організація виробничого процесу із паралельним рухом предметів праці та її відмінність від організації виробничого процесу із послідовним рухом предметів праці.

15. Визначення тривалості виробничого циклу при послідовному, паралельному і паралельно-послідовному рухах предметів праці.

16. Сутність операційної стратегії. Стратегія і тактика в управлінні операційною системою.

17. Операційні пріоритети та їх характеристика.

18. Особливості операційної стратегії в сфері обслуговування.

19. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

20. Класифікація та особливості операційних систем.

21. Підвищення якості продукції та основної показники якості продукції.

22. Стандартизація та сертифікація продукції.

23. Процес управління якістю продукції на підприємствах.

24. Системи управління якістю продукції.

25. Сутність елементів операційної системи: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та контролю.

26. Бізнес-процеси та етапи їх оновлення.

27. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи.

28. Форми постачання ресурсів на підприємство та їх характеристика.

29. Особливості розробки продукту та вибору технологічного процесу у виробничій сфері.

30. Операційні технології та їх характеристика.

31. Особливості проектування послуг.

32. Особливості управління чергами.

33. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства.

34. Назвіть принципи та методи планування.

35. Оперативне управління операційним процесом.

36. Охарактеризуйте систему планових норм і нормативів.

37. Місце планування збуту в системі планування діяльності підприємства.

38. Сутність маркетингового дослідження ринку.

39. Завдання т а етапи розроблення маркетингової програми.

40. Назвіть етапи планування збуту та охарактеризуйте кожний із них.

41. Складові виробничої програми. Показники розрахунку виробничої програми.

42. Організація диспетчеризації виробництва продукції.

43. Визначення обсягу товарної , валової реалізованої продукції.

44. Календарний розподіл виробничої програми на підприємстві.

45. Зміст та основні завдання плану матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.

46. Призначення та зміст балансу матеріально-технічного забезпечення.

47. Планування потреби в сировинних та паливно-енергетичних ресурсах.

48. Види запасів в плані матеріально-технічного забезпечення та їх планування.

49. Загальна характеристика управління проектами.

50. Формування плану з праці та заробітної плати.

51. Призначення та зміст балансу робочого часу робітника. Методика його розрахунку.

52. Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його ефективності.

53. Продуктивність операційної системи та способи її вимірювання.

54. Організація системи управління проектами. Основні форми організаційної структури проекту

55. Загальні підходи до планування і контролю проектів.

56. Форми та системи оплати праці на підприємстві.

57. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи.

58. Показники результативності функціонування операційних систем.

59. Шляхи підвищення продуктивності операційної системи.

60. Методика розрахунку основних показників економічної ефективності.

61. Різновиди алгоритмів управління операціями та їх характеристика.

62. Форми організації операційного процесу та їх характеристика.

63. Критерії реалізації стратегічного плану підприємства та їх характеристика.

64. Характеристика раціонально спроектованої сервісної системи.

65. Етапи розвитку сервісної компанії та їх характеристика.

66. Типи виробничих потоків та їх характеристика.

67. Критерії розробки нового продукту та їх характеристика.

68. Характеристика механізму формування фінансових результатів діяльності підприємства.

69. Оцінка фінансового стану підприємства.

70. Методи та інструменти оновлення операційного процесу та їх характеристика.

71. Основні підходи до побудови операційних систем та їх характеристика.

72. Еволюція основних підходів до управління розробками та їх характеристика.

73. Призначення та зміст розрахунку рентабельності підприємства.

74. Основне завдання оперативного планування.

75. Сутність календарного планування та диспетчерського регулювання.

76. Види оперативно-календарного планування.

77. Особливості оперативного планування на підприємствах різних типів виробництва

78. Охарактеризуйте види і системи оперативно-виробничих планів.

79. Ритмічність та рівномірність виробництва.

80. Фази розробки нової продукції та їх характеристика.

81. Визначення оптимальної пропускної здатності каналу обслуговування.РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Тема 1. Персонал як об’єкт менеджменту.

Еволюція теорій менеджменту персоналу. Управлінські революції та зміна поглядів на персонал. Поняття і підходи різних шкіл до управління персоналом. Сутність та завдання менеджменту персоналу. Методи управління персоналом: адміністративні, економічні, правові, соціально-психологічні.

Література:[121415164447535659

Тема 2. Служба персоналу.

Сутність, роль та основні напрями кадрової політики. Фактори, що визначають потребу у кваліфікованому персоналі. Напрями кадрової політики підприємства. Організація кадрового діловодства. Регулювання трудової діяльності персоналу. Законодавчі акти, що регулюють трудову діяльність персоналу.

Література:[121415164447535659
Тема 3. Планування і формування персоналу.

Сутність та принципи кадрового планування в організаціях. Методи визначення потреб організації в персоналі. Організація добору і відбору кадрів

Література:[121415164447535659
Тема 4. Оцінювання персоналу.

Сутність, завдання та види оцінювання персоналу. Функції оцінювання персоналу. Необхідність оцінювання якостей працівників. Методи оцінювання персоналу. Метод оцінювання ділових якостей та роботи персоналу. Критерії оцінювання персоналу. Атестація персоналу. Ассессмент центр – технологія оцінювання персоналу. Принципи діяльності ассессмент центрів.

Література:[121415164447535659
Тема 5. Розвиток персоналу.

Методи розвитку персоналу і його конкурентоспроможності. Трудова кар’єра та управління нею. Планування трудової кар’єри. Кар’єрограма.

Література:[121415164447535659

Тема 6. Формування та управління оплатою праці персоналу

Мотивуюча оплата праці як стратегічний фактор розвитку організації і персоналу. Функції оплати праці. Мотивуюча роль заробітної плати. Елементи мотивуючої оплати праці менеджменту персоналу. Контроль за рівнем заробітної плати.

Література:[121415164447535659
Тема 7. Управлінська культура

Управлінська культура і її типи. Типи організаційної культури за С. Хенді. Елементи формування організаційної культури. Технологія розвитку організаційної культури. Бренд роботодавця. Імідж організації. Лояльність. База формування лояльності. Бізнес-норми.

Література:[12141516444759
Тема 8. Формування і розвиток іміджу персоналу.

Імідж персоналу. Принципи побудови ділового етикету. Принципи формування іміджу персоналу. Розвиток і удосконалення іміджу персоналу. Складові іміджу персоналу. Основні заповіді етикету.

Література:[4447535659
Тема 9. Технологія досягнення успіху у побудові кар’єри

Успішний персонал практикує мислення (ставлення). Наше ставлення, в основному, визначає успіх кар’єри. Результати тривалого негативного мислення (ставлення). Сила позитивного мислення. Успішний персонал знає як переборювати невдачі.

Література:[121415164447535659
Тема 10. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом

Суть та механізми психологічного впливу на персонал. Психологічний вплив. Переконання. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності персоналу. Чинники впливу на згуртованість колективу.

Література:[121415164447535659
Тема 11. Ефективність менеджменту персоналу

Загальні засади ефективності в управлінні персоналом. Оцінка ефективності управління персоналом. Організаційна, економічна та соціальна ефективність управління персоналу. Витрати на персонал.

Література:[121415164447535659
Тема. 12. Соціальне партнерство в організації

Соціальне партнерство: сутність, значення, форми. Національні моделі соціального партнерства. Стадії розвитку соціально-трудових відносин. Сторони й суб’єкти соціального партнерства. Засоби впливу держави, профспілок і працедавців на формування трудових відносин між працівником і працедавцем.

Література:[12141516535659

Перелік питань для проведення фахового вступного випробування до розділу 4, в тому числі у формі співбесіди


  1. Дайте визначення терміну «Управління персоналом», як науки.

2. Перерахуйте основні завдання управління персоналом.

3. Характерні особливості концепції шкіл людських стосунків.

4. Охарактеризуйте основні суб’єкти системи управління персоналом.

5. Сутність адміністративних методів управління.

6. Назвіть основні завдання управління персоналу.

7. Дайте характеристику економічним методам управління.

8. Назвіть учених, які творили історію розвитку менеджменту персоналу.

11. Визначення поняття людський капітал.

12. Характеристика поняття соціальні технології.

13. Чинники впливу на потребу у кваліфікованих, професіональних менеджерах.

14. Кар’єра. Характеристика, визначення.

15. Основні напрямки кадрової політики.

16. Особисті та ділові якості працівників.

17. Напрями кадрового діловодства.

18. Службові документи з особового складу.

19. Організація роботи з людьми на підприємстві.

20. Назвіть та охарактеризуйте види кадрового планування.

21. Сутність основних принципів кадрового планування.

22. Методи кадрового планування.

23. Обґрунтуйте необхідність кадрового планування в організації.

24. Розрахунок чисельності працівників, зайнятих нормованими видами праці.

25. Вихідні дані для розроблення планів поповнення персоналу.

26. Охарактеризуйте зміст функцій оцінки персоналу.

27. Завдання оцінки якостей персоналу.

28. Основні методи оцінки персоналу та їх переваги.

29. Послідовність процесу оцінювання персоналу.

30. Ділові характеристики оцінювання ділових якостей персоналу.

31. Розрахунок критеріїв оцінки ділових якостей.

32. Характеристика видів атестації. Причини проведення атестації.

33. Кадрові рішення на основі результатів оцінки персоналу.

34. Охарактеризуйте технологію оцінки персоналу – Ассессмент-центр.

35. Техніки оцінювання персоналу при ассессменті.

36. Розвиток персоналу.

37. Роль розвитку персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності працівників та підприємства.

38. Навести визначення поняття «підвищення кваліфікації працівників». Методи підвищення кваліфікації.

39. Завдання підвищення кваліфікації персоналу.

40. Характеристика резерву керівників. Причини створення.

41. Планування кар’єри. Етапи кар’єрного зростання.

42. Адаптаційний етап формування кар’єри.

43. Функції оплати праці у процесі управління персоналом.

44. Зв'язок між заробітною платою та ефективністю і доходами організації.

45. Роль оплати праці в управлінні персоналом.

46. Елементи оплати праці.

47. Фактори, які відносяться до мотивуючих при моделюванні оплати праці.

48. Вимоги до розроблення системи винагород.

49. Елементи системи нематеріальної винагороди.

50. Мета організації контролю рівня оплати праці у конкурентів.

51.Чинники впливу на зростання інтересу до корпоративної культури.

52. Типи організаційної культури, розроблені американським соціологом С. Хенді.

53. Ціль організації та її декомпозиція.

54. Гуманізація праці персоналу як елемент організаційної культури.

55. Дати визначення поняттю імідж організації. Його характеристика.

56. Стратегії іміджу організацій, характеристики.

57. Мета розроблення програми ритуалів і традицій в організації.

58. База формування лояльності працівників до організації.

59. Дайте визначення поняттю етичні норми.

60. Поясніть зростання інтересу до управлінської культури.

61. Дати визначення поняттю імідж персоналу та охарактеризувати його.

62. Принципи ділового етикету персоналу.

63. Назвіть найважливіші компоненти іміджу персоналу.

64. Заповіді етикету, що впливають на розвиток іміджу персоналу.

65. Напрями удосконалення особистого іміджу персоналу.

66. Чинники впливу на успішний розвиток персоналу.

67. Чинники успішного просування по посаді.

68. Сутність соціально-психологічних механізмів управління.

69. Назвіть головну вимогу до менеджера будь-якого рівня.

70. Характеристика соціально-психологічного клімату та чинники дії на нього.

71. Якості необхідні керівнику та риси, що характеризують діяльність ефективного менеджера.

72. Основні механізми регулювання соціально-психологічного клімату.

73. Визначення універсального показника оцінки ефективності управління персоналом.

74. Ефективність менеджменту персоналу та чинники впливу на неї.

75. Показники, що визначають соціальну ефективність менеджменту персоналу.

76. Основні види витрат на персонал. Елементи прямої оплати праці

77. Розкрити об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства та дати його визначення.

78. Охарактеризувати сторони соціального партнерства.

79. Зміст функцій, які виконує соціальне партнерство.

80. Роль профспілок, яку вони відіграють у формуванні трудових відносин між працівником і роботодавцем.

81. Роль держави у соціальному партнерстві.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ


на фаховому вступному випробуванні «Менеджмент»

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

зі спеціальності 073 «Менеджмент»

(спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»)
На випробуванні вступнику пропонується дати відповідь на запитання білету. Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.Знання вступника по окремих питаннях білету оцінюються таким чином:

0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

20 балів – вступник має не зовсім чіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), але виявляє здатність елементарно викласти думку.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

40 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює певну частину навчального матеріалу, наводить визначення елементарних понять.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал