Програма фахового вступного випробування «Менеджмент»Скачати 492.62 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір492.62 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор А.І. Українець

" 17 " листопада 2016 р.програма
фахового вступного випробування «Менеджмент»

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра

зі спеціальності 073 «Менеджмент»

(спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»)
Схвалено Вченою радою

навчально-наукового інституту

економіки і управління

Протокол № 3 від "25 "жовтня 2016р.

Голова Вченої ради інституту,

директор О.О. Шеремет


Київ – 2016Загальні положення

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній оцінці вступника у відповідності знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

Зміст програми

На фахове вступне випробування виносяться питання з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки в межах навчального плану ОКР «бакалавр», а саме:

РОЗДІЛ І. МЕНЕДЖМЕНТ

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ 3. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМРОЗДІЛ І. МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту

Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської праці. Розвиток управлінської думки в світі та в Україні, етапи становлення науки управління. Менеджери та підприємці: характеристики та особливості.

Література:[3]
Тема 2. Організація в системі менеджменту

Поняття організації та її види, загальні характеристики організацій. Типи організацій. Організація як відкрита система. Формальні та неформальні організації. Розвиток організацій. Теорії розвитку організації. Внутрішнє середовище організації та його складові. Зовнішнє середовище організації та його складові.

Література:[3]
Тема 3. Функції менеджменту

Визначення функцій менеджменту. Еволюція управлінської думки щодо визначення функцій менеджменту та їх значення для науки управління. Зміна змісту та ролі функцій менеджменту на різних рівнях управління. Класифікація та загальна характеристика основних функцій менеджменту.

Література:[3]
Тема 4. Планування як функція менеджменту

Визначення планування. Зміст планування як функції менеджменту. Підходи до класифікації планів. Стратегічне планування. Підходи до стратегічного планування. Характеристика стратегічних альтернатив. Планування реалізації стратегії. Процес реалізації стратегії. Визначення тактики, політики, процедури та правил. Бізнес–планування. Структура бізнес-планів. Особливості використання бізнес-планів.

Література:[3]
Тема 5. Організація взаємодії як функція менеджменту

Поняття організації взаємодії як функції менеджменту. Делегування повноважень. Відповідальність. Повноваження: лінійні повноваження, функціональні (штабні повноваження). Організаційні структури управління. Класифікація організаційних структур управління. Лінійні та функціональні управлінські структури. Матрична організаційна структура. Типи дивізійних структур. Конгломератна структура. Проектування організаційних структур управління. Вибір організаційної структури. Удосконалення організаційних структур управління.

Література:[3]
Тема 6. Мотивація як функція менеджменту

Визначення мотивації. Мотивація через потреби. Потреби та винагороди. Теорії мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесійні теорії мотивації. Матеріальне стимулювання праці. Фактори впливу на колективи та окремих працівників. Формування системи матеріальних стимулів на підприємствах.

Література:[3]
Тема 7. Контроль як функція менеджменту

Поняття, зміст і види контролю. Підходи до класифікації контролю. Процес контролю: об’єкти та суб’єкти контролю. Система контролю виробничих процесів та забезпечення її ефективності

Література:[3]
Тема 8. Прийняття рішень у менеджменті

Рішення як основа управління. Врахування факторів, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Процес прийняття управлінських рішень. Прийняття раціональних рішень у менеджменті. Фактори впливу на менеджера в процесі прийняття управлінських рішень. Досягнення американського та японського менеджменту в галузі прийняття та забезпечення виконання управлінських рішень.

Література:[3]
Тема 9. Комунікації у менеджменті

Поняття і загальна характеристика комунікацій. Інформація, її види та роль у менеджменті. Носії інформації. Комунікаційний процес. Етапи комунікаційного процесу. Перешкоди на шляху особових та організаційних комунікацій. Міжособові та організаційні комунікації.

Література:[3]
Тема 10. Трудовий колектив як об’єкт управління

Соціальна суть трудового колективу, його соціально–психологічний механізм. Стадії розвитку трудового колективу. Етапи становлення трудового колективу. Формальна та неформальна структури трудового колективу. Морально-психологічний клімат. Управління конфліктами, змінами та стресами.

Література:[3]
Тема 11. Керівництво в організації

Лідерство, влада, вплив. Керівник в організації. Авторитет. Стилі керівництва. Авторитарний стиль керівництва. Демократичний стиль керівництва. Ліберальний стиль керівництва.

Література:[3]
Тема 12. Організація роботи керівника

Організація праці менеджера. Самоменеджмент, функції самоменеджменту. Техніка само менеджменту. Організація робочого місця менеджера. Документування управлінської діяльності. Види документів, класифікаційні ознаки документів. Організація документообігу. Потоки документів.

Література:[3]
Тема 13. Роль інформації в організаціях

Визначення інформації, джерела інформації. Класифікація інформації. Процес передачі інформації. Методи оброблення інформації.Література:[3]
Перелік питань для проведення фахового вступного випробування до розділу 1, в тому числі у формі співбесіди


 1. Визначте основні етапи становлення науки менеджмент.

 2. Дайте характеристику основних напрямів формування менеджменту у 90–ті роки.

 3. Визначте особливості розвитку менеджменту в Україні.

 4. Визначте основні підходи в розвитку менеджменту.

 5. Назвіть представників провідних шкіл менеджменту та охарактеризуйте внесок кожної із них.

 6. Охарактеризуйте рівні управління.

 7. Назвіть види організацій та мету їх створення.

 8. Перелічіть основні ознаки ефективної організації.

 9. Дайте визначення характеристик організації.

 10. Дайте характеристику формальних та неформальних організацій.

 11. Дайте визначення внутрішнього середовища організації та охарактеризуйте складові внутрішнього середовища організації.

 12. Визначте вплив складових внутрішнього середовища на ефективність організації та організаційні зміни.

 13. Дайте визначення зовнішнього середовища організації та охарактеризуйте його особливості.

 14. Наведіть еволюцію поглядів на визначення функцій менеджменту.

 15. Визначте основні функції менеджменту та їх місце в управлінні організацією.

 16. Визначте реалізацію можливостей управління ефективністю виробництва на різних управлінських рівнях.

 17. Охарактеризуйте спеціальні функції управління та визначте взаємозв’язок основних та спеціальних функцій.

 18. Охарактеризуйте планування як функцію менеджменту.

 19. Визначте основні види планів та їх особливості.

 20. Охарактеризуйте складові процесу стратегічного планування та визначте його етапи.

 21. Дайте характеристику плануванню реалізації стратегії та охарактеризуйте головні задачі реалізації стратегії.

 22. Назвіть етапи процесів планування та реалізації стратегії.

 23. Охарактеризуйте проблеми, які виникають при розробці, оцінці та реалізації стратегічного плану.

 24. Дайте визначення організації як функції менеджменту та визначте основні завдання організації як функції управління.

 25. Дайте визначення існуючих типів повноважень. Охарактеризуйте відмінності між лінійними та функціональними повноваженнями в організаціях.

 26. Визначте чинники здійснення ефективних лінійних та функціональних повноважень.

 27. Роль посадової інструкції в організації роботи персоналу.

 28. Охарактеризуйте положення про структурний підрозділ як документ, що регламентує діяльність окремих підрозділів.

 29. Визначте роль апарату управління в організації та окресліть вимоги, що висуваються при побудові апарату управління.

 30. Дайте визначення технології процесу управління.

 31. Дайте характеристику основним типам розподілу праці в сфері управління.

 32. Мотивація через потреби.

 33. Визначте різницю змістовних та процесійних мотиваційних теорій.

 34. Визначте основні положення теорії ієрархії потреб А.Маслоу.

 35. Дайте визначення самоактуалізації та наведіть чинники, які обмежують процес самоактуалізації.

 36. Охарактеризуйте основні групи потреб, виділені М.Туган-Барановським.

 37. Визначте основні положення теорії мотивації Д.Мак Клелланда.

 38. Охарактеризуйте двохфакторну модель мотивації Ф.Герцберга.

 39. Наведіть основні принципи побудови процесійних теорій мотивації.

 40. Охарактеризуйте теорію очікувань В.Врума.

 41. Визначте основні напрями мотивації людини через теорію справедливості С.Адамса.

 42. Розкрийте особливості теорії Портера-Лоулера.

 43. Матеріальне стимулювання праці. Основні принципи формування системи матеріального стимулювання.

 44. Охарактеризуйте структурно–функціональну модель процесу формування систем матеріальних стимулів праці

 45. Наведіть основні ознаки неефективної системи матеріальної мотивації.

 46. Назвіть основні бар’єри, які можуть виникнути при впровадженні в організації систем мотивації.

 47. Наведіть особливості матеріального стимулювання керівників в організаціях.

 48. Дайте визначення контролю та процесу контролю. Наведіть класифікаційні ознаки, які визначають види контролю.

 49. Дайте визначення системи контролю виробничих процесів та проаналізуйте етапи системи контролю виробничих процесів.

 50. Дайте визначення управлінського рішення та назвіть ознаки, за якими класифікуються управлінські рішення.

 51. Назвіть ознаки управлінських рішень щодо їх суб’єктно-об’єктної спрямованості.

 52. Дайте загальну характеристику методів обґрунтування управлінських рішень.

 53. Охарактеризуйте процес розробки і реалізації управлінського рішення

 54. Фактори, що впливають на якість управлінського рішення.

 55. Розкрийте поняття комунікацій та визначте їх роль у менеджменті.

 56. Носії інформації та системи її надходження.

 57. Навести класифікацію інформації за ознаками.

 58. Розкрити роль зворотного зв’язку та шумів у комунікаційному процесі.

 59. Охарактеризуйте складові елементи комунікаційного процесу.

 60. Охарактеризуйте міжособові комунікації.

 61. Охарактеризуйте організаційні комунікації.

 62. Комунікаційний процес, які його складові елементи та етапи.

 63. Перешкоди на шляху організаційних та між особових комунікацій.

 64. Розкрити сутність трудового колективу та охарактеризувати ознаки, які властиві трудовому колективу.

 65. Охарактеризувати стадії розвитку трудового колективу

 66. Розкрити сутність морально–психологічного клімату трудового колективу.

 67. Визначити фактори, що впливають на морально–психологічний клімат колективу.

 68. Розкрити сутність конфлікту. Дати загальну характеристику типам конфліктів.

 69. Причини конфліктів та методи вирішення конфліктів.

 70. Наслідки конфліктів, можливість управління конфліктами.

 71. Висвітлити природу організаційних перемін та охарактеризувати способи подолання опору перемінам.

 72. Способи усунення організаційних стресів та складові елементи управління стресами.

 73. Висвітлити зміст стресу та факторів, які його зумовлюють.

 74. Дайте визначення поняття лідерства та охарактеризуйте основні якості лідера.

 75. Дайте визначення поняття авторитет керівника.

 76. Охарактеризуйте форми влади, які може застосовувати будь-який керівник.

 77. Розкрийте суть понять: "стиль управління" та "стиль керівництва".

 78. Стилі керівництва. Формування стилю роботи керівника

 79. Охарактеризуйте взаємозв’язок та відмінності методів керівництва і методів управління.

 80. Проаналізуйте фактори, що впливають на ефективність управління.

 81. Охарактеризуйте основні напрями наукової організації праці керівника.

 82. Дайте характеристику самоменеджменту. Охарактеризуйте зміст, робочі прийоми та досягнуті результати з точки зору виконання функцій самоменеджменту.

 83. Інформація. Роль інформації в управлінні діяльністю підприємства. Класифікація інформації.

 84. Процес передачі інформації. Методи оброблення інформації.РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Тема 1. Сутність стратегічного управління

Передумови виникнення стратегічного управління. Предмет та об’єкт стратегічного управління підприємствами. Принципи стратегічної діяльності підприємства. Задачі стратегічного управління. Порівняльний аналіз стратегічного управління з іншими науковими підходами до управління підприємствами. Моделі стратегічного управління. Проблеми стратегічного управління.

Література: [1246172326274252]
Тема 2. Мета в стратегічному управлінні

Сутність місії підприємства та її відмінності від головної цілі. Стратегічне бачення. Основні групи впливу на діяльність підприємства, інтереси яких мають бути враховані при визначенні місії. Основні складові місії. Цілі формування місії. Ознаки стратегічних цілей та вимоги до них.

Література: [1246172326274252]
Тема 3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства

Аналіз зовнішнього середовища. основні складові зовнішнього середовища. Аналіз галузі за М. Портером. Сутність управлінського аналізу. Цілі управлінського аналізу. Стратегічні ресурси та конкурентні переваги підприємства.

Література: [1425258]
Тема 4. Стратегічний аналіз

Основи стратегічного аналізу. Методи стратегічного аналізу. Призначення стратегічного аналізу. Сутність SWOT та TOWS-аналізу. Сутність PEST-аналізу. Особливості використання SPACE-аналізу.

Література: [1246172326274252]
Тема 5. Корпоративна стратегія підприємства

Сутність стратегії. Стратегія зростання. Стратегія стабілізації. Стратегія скорочення. Визначення та основні компоненти стратегії. Ієрархія стратегій на спеціалізованому та багатопрофільному підприємстві.

Література: [12464252]
Тема 6. Стратегії бізнесу підприємства

Особливості побудови стратегій бізнесу за М. Портером. Базові стратегії підприємства за М. Портером. Доцільність, переваги та ризики застосування стратегій лідерства за витратами, диференціації, фокусування.

Література: [1246172326274252]

Тема 7. Портфельний аналіз

Сутність портфельного аналізу. Мета та зміст портфельного аналізу. Інструменти портфельного аналізу. Сутність понять СЗГ та СОБ. Мета, переваги та недоліки застосування матричних методів портфельного аналізу.

Література: [1246172326274252]
Тема 8. Прогнозування і його роль у діяльності підприємства

Місце прогнозування у процесі стратегічного планування. Відмінність між планами та прогнозами. Види прогнозів. Типи та методи прогнозування. Сутність та етапи розробки сценарію. Метод складання стратегічних сценаріїв.

Література: [1246172326274252]
Тема 9. Умови реалізації стратегії

Стратегічний набір підприємства та вимоги до його формування. Поняття стратегічної прогалини. Специфічні напрями заповнення стратегічної прогалини. Проблеми гнучкості та синергізму у розвитку підприємства. Стратегічна гнучкість. Стратегія синергізму. Стратегічно орієнтовані організаційні структури.

Література:[1246172326274252]
Тема 10. Стратегічний контроль та оцінювання реалізації стратегії

Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства. Методи оцінювання обраних стратегій підприємства. Критерії та показники ефективності стратегій.Література:[1246172326274252]

Перелік питань для проведення фахового вступного випробування до розділу 2, в тому числі у формі співбесіди


 1. Стратегія розвитку підприємства.

 2. Базові моделі стратегічного управління.

 3. Стратегічно орієнтовані організаційні структури.

 4. Бар’єри стратегічного управління та шляхи їх подолання.

 5. Впровадження стратегічного управління в комплексі поведінки організації.

 6. Дайте визначення місії підприємства. Назвіть елементи місії підприємства.

 7. Поясніть взаємозв’язок цілевизначення з організаційною культурою підприємства.

 8. Вимоги до формування цілей підприємства. Принципи побудови «дерева цілей» підприємства.

 9. Процес стратегічного управління та його складові.

 10. Визначте фактори, що впливають на формулювання місії та цілей підприємства.

 11. Структура стейкхолдерів та їх вплив на формування місії підприємства.

 12. Цінності вищого керівництва підприємства та характер їх відносин з місією та цілями підприємства.

 13. Характеристика цілей розвитку підприємства. Ієрархія цілей розвитку підприємства.

 14. Процедура формування цілей розвитку підприємства.

 15. Наведіть складові зовнішнього середовища непрямого впливу на підприємство.

 16. Наведіть складові зовнішнього середовища прямого впливу на підприємство.

 17. Як проводиться оцінювання стану конкуренції в галузі за М.Портером?

 18. Підприємницький та навчальний наукові підходи до визначення ролі та змісту стратегічного управління.

 19. Як оцінити привабливість галузі та визначити її перспективи?

 20. Якими є основні сфери дослідження для виявлення об’єктивного cтану підприємства?

 21. Карта стратегічних груп конкурентів: мета, призначення, правила побудови.

 22. Проблеми гнучкості та синергізму у розвитку підприємства.

 23. Мета та завдання стратегічного контролю в управлінні діяльністю підприємства.

 24. Методи оцінювання обраних стратегій підприємства.

 25. Місце прогнозування у процесі стратегічного планування. Відмінність між планами та прогнозами.

 26. Формальний та аналітичний наукові підходи до визначення ролі та змісту стратегічного управління.

 27. Стратегічні ресурси організації та їх оцінювання.

 28. Сутність та структура стратегічного потенціалу.

 29. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу на підприємство.

 30. Ієрархія стратегій.

 31. Доцільність, переваги та ризики застосування стратегії М. Портера «лідерство за витратами».

 32. Призначення карти стратегічних груп конкурентів, особливості її побудови та обмеження.

 33. Галузеві ключові фактори успіху.

 34. Сегментація та позиціонування в стратегічному управлінні.

 35. Джерела інформації про організацію. Засоби діагностики організації.

 36. Сукупність показників локальних потенціалів підприємства.

 37. Проблеми стратегічного управління..

 38. Етапи процесу формування стратегічного потенціалу. Оцінювання стратегічного потенціалу.

 39. Зміст стратегічного аналізу та основні методи стратегічного аналізу.

 40. SWOT-аналіз. Переваги і недоліки цього методу.

 41. Матриця SWOT-аналізу. Сильні і слабкі сторони, можливості і загрози.

 42. Стратегії, що рекомендуються для кожного квадранта матриці SWOT.

 43. Методика аналізу зовнішніх можливостей та загроз.

 44. Різниця між PEST-аналізом та SWOT-аналізом.

 45. Принципи проведення стратегічного аналізу.

 46. Аналіз конкурентних позицій (стратегічних груп).

 47. Ланцюжок цінностей за М. Портером.

 48. Типи корпоративної стратегії концентрованого зростання.

 49. Типи корпоративної стратегії диверсифікації.

 50. Типи корпоративної стратегії інтеграції.

 51. Відмінність стратегій інтеграції та диверсифікації.

 52. Особливості організації процесу стратегічного управління на диверсифікованих підприємствах.

 53. Причини диверсифікації виробництва.

 54. Рушійні сили та критерії диверсифікації виробництва.

 55. Взаємозв’язок диференціації та ефективності виробництва.

 56. Зв'язок стратегічного бачення та місії підприємства.

 57. Доведіть, що компетенції підприємства є умовою його конкурентоспроможності.

 58. Ризики застосування стратегії фокусування.

 59. Матриця можливостей І. Ансоффа.

 60. Поняття стратегічної прогалини. Специфічні напрями її заповнення

 61. Співвідношення моделей БКГ та життєвого циклу розвитку підприємства.

 62. Складові стратегічного вибору.

 63. Взаємозв’язок стратегій та прибутковості підприємства.

 64. Крива досвіду.

 65. Економія на масштабах виробництва.

 66. Головні припущення в основі концепції матриці БКГ.

 67. Матриця БКГ і характеристика її квадрантів.

 68. Стратегії, що пропонуються в моделі БКГ для різних секторів бізнесу.

 69. Інвестиційні пріоритети, які рекомендуються для «зірок», «важких дітей», «дійних корів» та «собак» в матриці БКГ.

 70. Переваги і обмеження моделі БКГ.

 71. Модель Мак-Кінсі та її головна мета.

 72. Правила побудови матриці Мак-Кінсі і характеристика позицій різних видів бізнесу в її стратегічному просторі.

 73. Фактори визначення загальної оцінки сильних сторін бізнесу та його ринкової привабливості у моделі Мак-Кінсі.

 74. Стратегії, що рекомендуються для різних позицій бізнесу за матрицею Мак-Кінсі.

 75. Недоліки моделі Мак-Кінсіт та її відрмінність від моделі БКГ.

 76. Мета створення, переваги та недоліки матриці ADL/LC.

 77. Мета створення, переваги та недоліки матриці Shell/DPM.

 78. Модель Мак-Кінсі «7S».

 79. Модель PIMS: мета, переваги, недоліки.

 80. Матриця Ансоффа.

 81. Тривимірна схема Абеля.

 82. Відмінність між планами та прогнозами. Види прогнозів. Типи та методи прогнозування.

 83. Визначте взаємозв’язок стратегічної сегментації ринку з прогнозуванням.

 84. Характеристика діяльності менеджерів зі стратегічного управління.


РОЗДІЛ 3. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал