Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра



Скачати 233.49 Kb.
Дата конвертації20.06.2017
Розмір233.49 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра правознавства

ПРОГРАМА


фахового вступного випробування

для здобуття освітнього ступеня магістра

за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування»

Обговорено та схвалено

на засіданні кафедри

від 13.02.2017

протокол № 13


Київ 2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахових вступних випробувань призначена для визначення рівня знань вступників до Університету, які закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації та отримали диплом «спеціаліст» або «магістр» за будь-якою спеціальністю.

Фахові вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки магістрів.

Вступні випробування проводяться у формі тестування до якого входять комплексні питання, що передбачають перевірку теоретичних знань з професійно-орієнтовних дисциплін, спрямованих на формування фахового світогляду і практичних навичок, необхідних для виконання виробничих функцій.

Абітурієнт повинен продемонструвати:

- знання з основ держави і права;

- знання з права в державному управлінні;

- знання з основ менеджменту;

- знання з стратегічного управління;

- знання з моделювання та прийняття рішень у публічному управлінні.

За результатами вступного випробування виводиться сумарна кількість білів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія Університету.
СТРУКТУРА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Порядок проведення фахового випробування – тестування, що оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Кількість тестових завдань у варіанті – 50, правильних відповідей в одному завданні може коливатись від 1 до 4.

Тривалість виконання – не більше 60 хвилин.

Не допускається перескладання або повторне складання іспиту з фаху.

Мінімальний прохідний бал вступного випробування з фаху 124 бали.



ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Основні поняття і ознаки держави

Передумови зародження і виникнення держави. Основні теорії походження держави. Поняття й основні ознаки правової держави. Закріплення державного, народного й національного суверенітету в Декларації про державний суверенітет України. Поняття політичної системи суспільства та її структура. Поняття і основні ознаки держави. Поняття правопорядку. Питання правонаступництва України.


Правові основи функціонування держави

Значення історичного досвіду розбудови української державності для сучасного процесу державотворення. Співвідношення права і моралі.Склад правопорушення. Поняття, ознаки і види правопорушення. Конституція України як основне джерело права. Підстава і цілі юридичної відповідальності. Виборча система України. Загальні засади конституційного ладу в Україні. Функції права. Джерела (форми) права та їх види. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми . Структура норми права.


Законодавство України

Поняття системи законодавства. Конституційний статус Автономної Республіки Крим. Поняття і основні ознаки держави. Державна символіка України.Законодавча влада в Україні: поняття та сутність. Форма державного правління . Поняття та види правових систем. Територіальний устрій України. Виконавча влада в Україні: поняття та сутність. Поняття та види систематизації законодавства. Судова влада в Україні: .поняття та сутність.


Поняття та елементи механізму держави

Право – особливий вид соціальних норм. Прокуратура України. Сутність та види органів держави. Внутрішні й зовнішні функції держави. Поняття і види юридичної відповідальності. Поняття, ознаки права. Поняття та елементи механізму держави. Форма державного устрою. Загальна характеристика нормативно-правового акта та його види.


Громадянське суспільство

Загальне поняття про громадянське суспільство. Поняття політичної системи суспільства та її структура. Форми безпосередньої та представницької демократії. Поняття політичної системи суспільства та її структура.


Судовий устрій

Конституційний Суд України. Основні етапи розвитку державності України. Поняття, принципи та гарантії законності. Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні. Система органів держави. Загальна характеристика нормативно-правового акта та його види. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин. Державна символіка України.


Співвідношення органів державної влади

та органів самоврядування

Поняття, структура і види правовідносин. Форма державного устрою. Законодавча влада в Україні: поняття та сутність. Співвідношення органів держави та органів самоврядування. Прокуратура України. Поняття системи законодавства. Державна символіка України. Сутність та види органів держави.


Рекомендована література

 1. Василенко В.А. Теорія і практика розробкиуправлінськихрішень: Навч. посіб. –К.: ЦУЛ, 2003. – 420 с.

 2. Всесвітнядекларація про місцевесамоврядування // Місцевесамоврядування. -1997. - №1 -2(3).-С. 95-97.

 3. ДержавнарегіональнаполітикаУкраїни: особливості та стратегічніпріоритети : монографія / З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. С. Куйбіда [та ін] ; за заг. ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 768 с.

 4. Державнастратегіярегіональногорозвиткунаперіод до 2015 року. ЗатвердженопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 21 липня 2006 р. №1001 // http://www.kmu.gov.ua.

 5. ЄвропейськаХартія про місцевесамоврядування // Місцевесамоврядування. - 1997. - №1-2(3).-С. 90-94.

 6. Закон України “Про місцевесамоврядування в Україні” // ВВР України. – 1997. –№ 24.

 7. Закон України “Про місцевідержавніадміністрації” // ВВР України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

 8. Закон України “Про державнувиконавчу службу” // ВВР України. – 1998. – № 42. – С. 760 – 765.

 9. КонцепціядержавноїрегіональноїполітикиУкраїни. – Режим доступу :www.minregionbud.gov.ua/index.php?id=895.

 10. Концепціядержавноїрегіональноїполітики, затверджена Указом Президента Українивід 25 трав. 2001 р. № 341/2001. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=341%2F2001.

 11. На шляху до Європи. Українськийдосвідєврорегіонів / Є. Кіш, О.Вишняков, Л. Лендьел [та ін.] ; за ред. С. Максименка, І. Студеннікова. – К. : Логос,2000. – 224 с.5.

 12. Нова державнарегіональнаполітика / В. С. Куйбіда, О. М. Іщенко, А. Ф. Ткачук та ін.]. – К. : Крамар, 2009. – 232 с.

 13. Основисталогорозвиткутериторіальноїгромади : навч. посіб. / авт. кол. : І. Р. Залуцький, Р. Л. Брусак, Б. М. Шевчук [та ін.] ; за заг. ред. І. Р. Залуцького. – К. : Вид-во НАДУ, 2008. – 64 с.

 14. РегіониУкраїни: проблеми та пріоритетисоціально-економічного

розвитку :монографія ; за ред. З. С. Варналія. – К. : ЗнанняУкраїни, 2005. – 498 с.

 1. Регіональнеуправління : навч. посіб. / Л. М. Зайцева, С. М. Серьогін, Н.Й. Коніщева [та ін.] ; за заг. ред. Л. М. Зайцевої. – Д. : ДФ УАДУ, 2000. – 240 с.

 2. Топчієв О. Г. РегіональнийрозвитокУкраїни і становленнядержавноїрегіональноїполітики : навч.-метод. посіб. / О. Г. Топчієв, Т. М. Безверхнюк, З. В. Тітенко. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2005. – 224с.


ПРАВО В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
Загально-теоретичні засади правового регулювання в державному управлінні

Управління як суспільне явище, еволюція його змісту, багатогранність. Системи, в яких здійснюється управління. Системний підхід як методологія державного управління. Управління як явище штучної природи, сфера інтелектуальної та практичної діяльності людей. Категорія “держава”: основні ознаки та характеристики; управлінська взаємодія із суспільством.


Форми державного управління

Поняття і види форм державного управління. Класифікація форм управління. Основні умови застосування форм управління. Поняття правового акту управління. Види правових актів управління. Вимоги, що ставляться до правових актів управління. Порядок прийняття та чинність правових актів управління. Адміністративні договори. Специфічний вияв загально правових ознак договору в публічному праві. Поняття адміністративного договору та особливості його застосування


Методи державного управління

Поняття методів державного управління. Види методів державного управління. Адміністративні методи управління. Економічні методи управління. Правова форма методів державного управління.


Організаційно-правові засади державної служби

Служба у суспільстві: різноманітність видів. Поняття державної служби, її принципи та види. Правове регулювання державної служби. Поняття посади і посадової особи, класифікація посад. Управління державною службою. Органи управління державною службою. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.


Складові елементи інституту державної служби

Проходження державної служби: загальне поняття. Стадії проходження державної служби. Стадія прийняття на державну службу. Конкурс. Стадія просування по службі. Стадія припинення служби. Правове регулювання державної служби та питання його удосконалення. Соціальне забезпечення державних службовців.


Дисциплінарна відповідальність державних службовців

Загальні засади адміністративної відповідальності. Дисциплінарний проступок. Дисциплінарне стягнення. Стадії дисциплінарного провадження. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури. Дисциплінарна відповідальність працівників органів внутрішніх справ. Дисциплінарна відповідальність судів.


Контроль у системі засобів забезпечення законності у державному управлінні

Поняття і система засобів забезпечення законності у державному управлінні. Державний контроль. Загальне поняття державного контролю.


Засоби захисту прав громадян у державному управлінні

Право громадян на звернення. Оскарження в адміністративному порядку та його особливості в окремих сферах державного управління.


Функції, компетенція і режими діяльності органів виконавчої влади

Під час підготовки даної теми необхідно з’ясувати загальну характеристику змісту і форм діяльності органів виконавчої влади та визначити їх функції і компетенцію. Розкрити поняття і види адміністративного розгляду та адміністративно - правового режиму і його елементи. Вивчення цієї теми дозволить студентам засвоїти ряд понять, без яких неможливе успішне вивчення даного курсу.


Підготовка та прийняття управлінського рішення в державному управлінні

Поняття і сутність управлінського рішення. Типи управлінських рішень. Суб’єкти підготовки рішень. Основні види управлінських рішень. Форма прийняття рішень як основа їх класифікації. Місце нормативно-правових актів у системі управлінських рішень. Побудова набору можливих варіантів рішення. Об’єктивні передумови вироблення рішень і суб’єктивний фактор їх підготовки та прийняття. Вимоги щодо управлінських рішень.


Інформаційна відкритість державних органів і реалізація прав громадян у державному управлінні

Поняття і зміст інформаційної відкритості державних органів і вищих посадових осіб держави. Гарантії та способи забезпечення інформаційної відкритості. Вимоги щодо інформації про діяльність 14 органів державної влади та вищих посадових осіб держави. Способи оприлюднення та обмеження відомостей, які не можуть бути оприлюднені. Обсяг і характер відомостей, що підлягають оприлюдненню, та його порядок. Відомості, що підлягають опублікуванню у пресі і зміст інформаційного повідомлення. Служби та підрозділи, які надають відомості про діяльність державних органів, і підстави для відмови в їх наданні. Обсяг біографічних даних про вищих посадових осіб, що підлягають оприлюдненню. Обов’язкове декларування вищими посадовими особами майна і доходів і порядок оприлюднення відомостей про майно і доходи та їх відповідальність за подання неправдивих відомостей.


Бюрократизм і корупція в системі державного управління, шляхи подолання

Адміністративне управління: поняття і функції. “Ідеальний тип” адміністративної організації М. Вебера. Бюрократизм як соціальне і державно-правове явище: найкраща з усіх можливих форм організації, що ефективно служить будь-якому політичному “хазяїну”, але не втручається при цьому в політику; професіонально здійснює державне управління, незалежно від суб’єктивного впливу.


Рекомендована література

 1. Антициклічнерегулюванняринковоїекономіки: глобалізаційна перспектива: монографія / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук [та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф. А. М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2010. — 334, [2] с.

 2. Бюджетний кодекс України з останнімизмінами та доповненнями станом на 17.12.2013 року. Джерело - МіністерствофінансівУкраїни

 3. Государственный сектор в экономике Украины [Текст] / Л. М. Кузьменко [и др.] ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. - Донецк : [б.и.], 2007. - 256 с.

 4. Державнаінноваційно-інвестиційнаполітикаУкраїни: теорія, методологія, напрямирозвитку [Текст] : монографія / Т. В. Бова ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 450 с.

 5. Державнерегулюванняекономіки [Текст] : підручник / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. - К. :Знання, 2008. - 398 c.

 6. Дзюбик С.Д. Сучаснаекономічнатеорія і проблемиїїзастосування: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 168 с.

 7. Економічнаенциклопедія: У 3 т. / Редкол. С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавн. центр “Академія”, 2002. - Т. 1-3.

 8. . Єщенко П.С., Сучасна економіка / П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2005. - 325 с.

 9. . Кучерявенко І.А. Макроекономіка / І.А. Кучерявенко: Практикум: Навч. посіб. - К.: Вікар, 2003. - 239 с.

 10. Податковий кодекс України з останніми змінами та доповненнями станом на 17.12.2013 року. Джерело - Міністерство фінансів України

 11. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - 672 с.

 12. Прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою: теорія і практика [Текст] : монографія / О. М. Азарян, О. О. Шепелев ; під ред. д-ра екон. наук., проф. О. О. Шубіна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 148 с.

 13. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / З. В. Герасимчук ; Луцький національний технічний ун-т. - Луцьк : Надстир`я, 2008. - 528 c.

 14. Управлениеденежными потоками [Текст] / И. А. Бланк. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - К. : Эльга ; К. : Ника-Центр, 2007. - 752 с.

 15. Хавронюк М.I. Науково-практичний коментар до Закону України Про засади запобігання і протидії корупції К.: Атіка, 2011.-424 с. 

 16. Антициклічнерегулюванняринковоїекономіки: глобалізаційна перспектива: монографія / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук [та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф. А. М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2010. — 334, [2] с.

 17. Бюджетний кодекс України з останнімизмінами та доповненнями станом на 17.12.2013 року. Джерело - МіністерствофінансівУкраїни

 18. Государственный сектор в экономике Украины [Текст] / Л. М. Кузьменко [и др.] ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. - Донецк : [б.и.], 2007. - 256 с.

 19. Державнаінноваційно-інвестиційнаполітикаУкраїни: теорія, методологія, напрямирозвитку [Текст] : монографія / Т. В. Бова ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 450 с.

 20. Державнерегулюванняекономіки [Текст] : підручник / В. М. Гриньова, М. М. Новікова. - К. :Знання, 2008. - 398 c.

 21. Дзюбик С.Д. Сучаснаекономічнатеорія і проблемиїїзастосування: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 168 с.

 22. Економічнаенциклопедія: У 3 т. / Редкол. С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавн. центр “Академія”, 2002. - Т. 1-3.

 23. . Єщенко П.С., Сучасна економіка / П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2005. - 325 с.

 24. . Кучерявенко І.А. Макроекономіка / І.А. Кучерявенко: Практикум: Навч. посіб. - К.: Вікар, 2003. - 239 с.

 25. Податковий кодекс України з останніми змінами та доповненнями станом на 17.12.2013 року. Джерело - Міністерство фінансів України

 26. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - 672 с.

 27. Прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою: теорія і практика [Текст] : монографія / О. М. Азарян, О. О. Шепелев ; під ред. д-ра екон. наук., проф. О. О. Шубіна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц. справи. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 148 с.

 28. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / З. В. Герасимчук ; Луцький національний технічний ун-т. - Луцьк : Надстир`я, 2008. - 528 c.

 29. Управлениеденежными потоками [Текст] / И. А. Бланк. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - К. : Эльга ; К. : Ника-Центр, 2007. - 752 с.

 30. Хавронюк М.I. Науково-практичний коментар до Закону України Про засади запобігання і протидії корупції К.: Атіка, 2011.-424 с. 

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Поняття і сутність менеджменту

Поняття "менеджмент" і необхідність управління організаціями. Менеджмент як вид професійної діяльності. Еволюція управлінської думки. Основні школи управлінської думки. Здобутки Ф. Тейлора в науці про управління.«Адміністративна школа управління» А. Файоля. Сучасна управлінська думка. Принципи сучасного управління. Соціальна сутність управління.



Ресурси менеджменту

Влада в менеджменті. Персонал управління. Інформація управління. Техніка управління. Фінанси управління.


Прийняття управлінських рішень

Основи теорії прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Методи обгрунтування управлінських рішень. Планування в організації. Сутність планування як функції управління. Цілі управлінського планування.


Організація як функція управління

Сутність функції організації. Основи теорії організації. Основи організаційного проектування. Типи організаційних структур управління. Управління організаційними змінами.


Мотивація в управлінні

Поняття і сутність мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесні теорії мотивації. Мотиваційні теорії А. Маслоу та Д. Мак-Грегора.


Теорія і практика лідерства

Поняття і сутність лідерства. Поведінкові теорії лідерства. Ситуаційні теорії лідерства.


Інформація в системі управлінських відносин

Поняття та процес контролю. Інструменти управлінського контролю.


Контроль поведінки робітників в організації. Процес комунікації. Міжособові і організаційні комунікації. Управління комунікаційними процесами.
Організація менеджменту

Структура управління. Методи управління. Регламенти управління. Організація праці в управлінні. Ефективність управління. Розвиток менеджменту. Контроль знань.
Рекомендована література

 1. Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці (праксеологічний аспект) / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський: Навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2006. - 366 с.

 2. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 420 с.

 3. Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 1998. - 80 с. - Бібліогр.: с. 77.

 4. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посібник. За ред. д.е.н., проф. І.I. Дахна. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 360 с.

 5. Інноваційний менеджмент / Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

 6. http://ualibrarium.narod.ru/econ/managment/11-djvu/proizvodstvennyj-operacionnyj-menedjment-kozlovskiy.htmlКорпоративна культура: Навчальний посібник / За ред. Г.Л. Хаєта. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 403 с.

 7. Куценко В. М. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2006. - 296 с.

 8. Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 462 с.
  Петренко С.Н. Контроллинг / Учебноепособие. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. - 328 с.

 9. Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 486 с.

 10. Пушкар М.С., Пушкар P.M. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 370 с.

 11. Родченко В.В., Новак В.О. Р 616 Менеджмент: Навчальний посібник: - К.: НАУ, 2001. - 400 с.

 12. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009 - 568 с.

 13. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с.

 14. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 608 с.

 15. Чапка М. Психологічні засади підготовки менеджера: (Професіогр. дослідж.): Монографія - К.: МАУП, 2005. - 188 с.
  - 96 с.

 16. Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання). - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 136 с.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Технологія стратегічного планування

Поняття стратегічного планування. Стратегічне планування як наука. Стратегічне планування як функція державного управління. Типи стратегічного планування та їх особливості. Визначення місії організації. Цілі організації та їх характеристика. Цілі як орієнтир стратегічного планування в державному управлінні. Системний підхід у стратегічному плануванні. Принципи методології стратегічного планування. Система показників стратегічного планування. Методи стратегічного планування в державному управлінні.
Стратегічний аналіз середовища

Цілі й завдання аналізу зовнішнього середовища. Характеристика макрооточення. Характеристика безпосереднього оточення. Аналіз і оцінка внутрішнього середовища організацій. Визначення критичних точок організаційного середовища.
Визначення пріоритетів у стратегічному плануванні

Прогнозування розвитку організацій. Процедура стратегічного програмування. Проектування стратегічних планів. Розроблення методичного підходу до взаємоузгодження складових ринкової, виробничої та інноваційної діяльності. Управління організаційним забезпеченням портфеля інноваційних проектів організацій на основі прогнозування тривалості життєвого циклу стратегічних бізнес-одиниць.
План дій та впровадження стратегії. Оцінювання (вимірювання) результатів

Стратегічний аналіз в організації. Організація реалізації стратегічних планів. Організація обліку виконання стратегічних планів . Організація контролю стратегічних планів.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: Ьіїр://2акоп2.гасіа.£ОУ.иа/1алУ8/8Ііолу/254

 2. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010

 3. № 2456-УІ [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. -Режим доступу : Ьіїр://2акоп1.га<іа.£ОУ.иа/1алУ8/8Ііолу/2456-17.

 4. Господарський кодекс України Закон України від 16.01.2003 № 436-ІУ [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. -Режим доступу : Ьіїр://2акоп2.га<іа.£ОУ.иа/1алУ8/8Ііолу/436-15.

 5. Податковий кодекс України Закон України від 02.12.2010 № 2755-УІ [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. -Режим доступу : Ьіїр://2акоп2.га<іа.£ОУ.иа/1алУ8/8Ііолу/2755-17.

 6. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-ІП [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. -Режим доступу: Ьіїр://2акоп3.га<іа.£ОУ.иа/1алУ8/8Ііолу/1602-14.

 7. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-ІУ [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: Ьйр://2акоп1 .гасіа.£ОУ.иа/1алУ8/8Ііолу/1160-15.

 8. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. -Режим доступу: Ьіїр://2акоп2.гасіа.£ОУ.иа/1алУ8/8Ііолу/393/96.

 9. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 № 2591-VI [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. -Режим доступу : Ьіїр://гакоп1.гасіа.£ОУ.иа/1алУ8/8Ііолу/2591-17.

 10. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-ІП [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: Ьїїр://2акоп2 .гасіа.£ОУ.иа/1алУ8/8Ііолу/1775-14.

 11. Василенко В. О. Стратегічне управління підприємством : навчальний посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко; за ред. В. О. Василенко. – вид. 2-ге, виправл. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 400 с

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Сутність і зміст управлінського рішення

Визначення поняття «рішення», його основні види й суб’єкти. Сутність та зміст управлінського рішення. Економічна, організаційна, правова, технологічна сутність управлінського рішення. Види управлінських рішень. Загальна схема прийняття управлінського рішення. Проблемна ситуація, що лежить в основі будь-якого рішення. Основні вимоги до управлінського рішення. Підходи до прийняття управлінського рішення.


Особливості моделювання процесів управління

Моделювання систем управління. Побудова моделі рішення проблем в організації. Етапи прийняття управлінського рішення: етап з’ясування проблеми, етап формулювання рішення, етап реалізації рішення.

Моделювання процесу прийняття управлінського рішення. Зміст і класифікація управлінських рішень. Рішення як процес. Класифікація управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Інформаційні технології в управлінні. Поняття інформації. Характеристика потоків інформації. Інформаційні технології та інформаційні системи в економіці та управлінні. Автоматизована система підтримки управлінських рішень. Інформаційні системи як основа інформаційної підтримки автоматизації процесів прийняття управлінських рішень.
Системний аналіз управлінських проблем. методологічні основи підготовки управлінських рішень

Системний підхід в ухваленні управлінських рішень. Системний підхід як метод. Системний підхід як основний методологічний інструмент прийняття управлінських рішень. Взаємозв'язок основних елементів реалізації системного підходу в процесі ухвалення рішень. Основні принципи системного підходу. Теоретичні основи методології. Характерні особливості системного аналізу. Характеристика етапів підготовки проектів управлінських рішень. Методи підготовки проектів управлінських рішень. Економічний аналіз для оцінювання діяльності підприємства. Моделі управлінських рішень.


Програмно-цільове управління та управлінські рішення. аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень

Сутність, характеристика та особливості програмно-цільового управління. Основна мета програмно-цільового управління. Ефективність програмно-цільового управління на сучасному етапі розвитку економіки країни. Принципи та умови використання програмно-цільового управління. Види програм управління та їх загальна характеристика. Сутність соціально-економічних програм. Соціальні програми управління («Програма пенсійного забезпечення», «Програма розвитку культури».). Основні принципи побудови організаційно-господарських програм («Програма удосконалювання системи обліку відповідно до світових стандартів»). Виробничі, економічні, науково-технічні, природно-ресурсні програми та їх значення для суспільного життя. Зовнішні та внутрішні програми.


Інформаційні системи як основа інформаційної підтримки автоматизації процесів прийняття управлінських рішень

Сутність та поняття терміну «інформація». Основні показники якості інформації. Види та класифікація управлінської інформації. Характеристика потоків інформації. Інформаційні технології та інформаційні системи в економіці та управлінні. Класифікація автоматизованих інформаційних систем.


Технологія підготовки і прийняття управлінських рішень

Сутність теорії прийняття рішень. Об’єкт та суб’єкт управлінського рішення. Форми управлінської діяльності. Класифікація управлінського рішення. Чинники якості, результативності і ефективності управлінських рішень. Організаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Етапи процесу прийняття управлінських рішень. Методи прийняття управлінських рішень.


Впровадження інформаційних систем управління у діяльність державних установ

Інформаційні технології та ефективність системи державного управління. Основні контури комплексної інформаційної системи управління установою. Концепція конфігурації прикладних рішень та механізми управління операційною діяльністю установ. Реалізації кадрової політики установи й автоматизації служб управління персоналом. Інформаційна безпека в електронному урядуванні. Категорійно-понятійний апарат з питань інформаційної безпеки та захисту інформації. Загальна структура нормативно-правової бази забезпечення інформаційної безпеки. Система органів влади, що відповідають за інформаційну безпеку та захист інформації. Стратегія національної безпеки в інформаційній сфері. Основні принципи та задачі захисту інформації. Загрози особі, суспільству та державі, обумовлені впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій.
Людський фактор і психологічні аспекти управлінських рішень

Місце людського фактору у процесі прийняття рішень. Особистісні фактори прийняття рішень: психічні процеси, психічні стани й психічні властивості. Визначення темпераменту як властивість, що впливає на якість управлінських рішень. Суть психології управління. Основні об’єкти управління: «особистість - група», «особистість - організація», «група - група», «група - організація», «організація - організація».


Рекомендована література

 1. Ймовірнісне та статистичне моделювання в Excel для прийняття рішень: навч. посіб. / [А. І. Кузьмичов та ін.]. – К.: ВПЦ АМУ, 2011. – 199 с.

 2. Морозов А. О. Інформаційно-аналітичні технології підтримки прийняття рішень на основі регіонального соціально-економічного моніторингу / А. О. Морозов, В. Л. Косолапов. – К.: Наукова думка, 2002. – 231 с.

 3. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / [В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко та ін.]; за ред. Ю.  Є. Петруні. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

 4. Половцев О. В. Системний підхід та інформаційні технології підтримки прийняття рішень в державному управлінні: монографія / Половцев О. В.  – Донецьк: Східний видавничий дім, 2010. – 206 с.

 5. Томашевський О. М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. / [Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дудук] – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 296 с.

 6. Шляхова Т. В. Інформаційні технології систем підтримки прийняття рішень: навч. посіб. / Т. В. Шляхова, О. Л. Бродський. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2012. – 211 с.

 7. Чукут С. А. Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядування / С. А. Чукут, О. В. Загвойської. – К.: НАДУ, 2008. – 136 с.

 8. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій / [Дзюба С. В., Жиляєв І. Б., Полумієнко С. К., Рубан І. А., Семенченко А. І.]; за ред. А. І. Семенченка. – Київ, 2012. – 264 с.

 9. Інституційні та організаційні засади впровадження електронного урядування: кращі зарубіжні практики / за заг. ред.: С. А. Чукут, О. В. Загвойської. – К.: НАДУ –К., 2011. – 172 с.

 10. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. / за заг. ред.: С. А. Чукут, О. В. Загвойської. – К., 2010.– 144 с.

 11. Оцінка електронної готовності України: за станом на 1 жовтня 2013 р. / Держкомінформнауки України, Нац. центр електронного урядування, ДП «Держінформресурс». – К., 2013. – 37 с.

 12. Посібник Calimera: Використання в культурі: Місцеві заклади, як посередники в організації доступу до електронних ресурсів. Рекомендації з позитивної практики. 2005. – 383 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: -http://www.calimera.org/

 13. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика: навч.посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – К.: Вид-во «Знання», 2008. – 665 с.

 14. Чукут С. А. Опорний конспект лекції з дисципліни «Електронне урядування» / С. А. Чукут, О. Б. Кукарін. – К. Вид-во НАДУ, 2009. –80 с.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
На вступному випробуванні з фаху абітурієнт має можливість отримати від 100 до 200 рейтингових балів, що відповідає кількості правильних відповідей на тести. Загальна кількість тестових завдань – 50. Одна правильна відповідь оцінюється в 2 бали. Для того, щоб отримати мінімальний прохідний бал потрібно правильно відповісти хоча б на 30 % завдань (не менше 12 тестів).


Кількість рейтингових балів

Традиційна оцінка

Критерії оцінювання результатів

176-200

відмінно

абітурієнту необхідно мати глибокі теоретичні знання з основ держави і права, з основ економіки, з основ менеджменту та вільно володіти ними.

Кількість правильних відповідей повинна становити 75-95% від загальної кількості (38-50 тестових завдань).



150-175

добре

абітурієнту необхідно володіти загальними теоретичними знаннями з основ держави і права, з основ економіки, з основ менеджменту; знати сучасну термінологію та категорії.

Кількість правильних відповідей повинно становити 50-74% від загальної кількості (25-37 тестових завдань).



124-149

задовільно

абітурієнту необхідно володіти поверховими знаннями з базових навчальних дисциплін, що виносять на вступне випробування, їх категоріального апарату та термінології.

Кількість правильних відповідей повинно становити 30-45% від загальної кількості (12-24 тестових завдань).



100-123

незадовільно

Кількість правильних відповідей не перевищує 30% (0-11 тестових завдань).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал