Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, ступеня магістрСторінка3/3
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.49 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

Дисципліна «Організація і методика економічного аналізу»


1. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. Посібник для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416 с.

2. Ковальчук М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005.- 390 с.

3. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З.Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

4. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.

5. Мних Є.В. Економічний аналіз– К. , Центр навчальної літератури, 2003.- 412с.

6. Сарапіна О.А., Пінчук Т.А. Фінансовий аналіз: навч. посіб.- Херсон: ХНТУ, 2009.- 337с.

7. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посібник - К. : КНЕУ, 2005. - 592с.

8. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С. та ін. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства. Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400с.

9. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посібник. –К.: Знання, 2000.

10. Мельник М.В. Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): Навч. Посібник.–Ірпінь: Акад ДПС України, 2001.–182 с.

11. Мец О.В. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО): Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 236 с.

12. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навч. Посібник. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.

13. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Методика і методологія економічного аналізу: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 430с.

14. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 662с.

15. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Практикум. Навч. посіб. – Львів: "Новий світ-2000", 2006. -280с.

16. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексик О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.посіб. К.: КНЕУ, 2006. – 316с.


Дисципліна «Аудит»


а) основна

 1. Аудит: навч. посібник / В.Є. Труш, Т.А. Пінчук, Т.В. Шрам. – Херсон, ХНТУ, 2011. – 235 с.

 2. Аудит: [навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни] / Л.В. Дікань, Н.Ф. Чечетова, Ю.О. Голуб, О.О. Вороніна; за заг. ред. к.е.н., професора Л.В. Дікань. – Х: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 276 с.

 3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту). / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.

 4. Лозовицький С.П. Аудит: навч. посібник / Лозовицький С.П. – Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 466с.

 5. Пшенична А.Ж. Аудит: навч. посібник / Пшенична А.Ж. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 6. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ // Голос України. - 1993. - 29 травня.

 7. Міжнародні стандарти аудиту /[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mia.kiev.ua

 8. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / Л.П.Кулаковська, Ю.В.Піча. – К.: Каравела, 2004. – 568 с.

 9. Миронова О. Аудиторська діяльність: організація системи внутрішнього контролю якості. – Х.: Фактор, 2009. – 352с.

 10. Мултановська Т. Аудит у схемах і таблицях / Т. Мултановська, М. Горяєва. - Харків: Фактор, 2009. - 336 с.

 11. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч. посібник. 2-ге вид.,перероб. і допов. – К.: Алерта, 2012. – 664 с.

 12. Пшенична А.Ж. Аудит: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К.: ЦУЛ, 2008. - 320 с.

 13. Усач Б. Ф. Аудит: Навчальний посібник. - 4-те видання, виправлене і доповнене. - Київ: Знання, 2007. - 231 с.

 14. Утенкова К. О. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2011. – 408 с.

б) додаткова

  1. Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755-VІ (із змінами, внесеними Законом України від 20 вересня 2011 року N 3741-VI).

  2. Положення про реєстр суб’єктів аудиторської діяльності. Затв. Рішенням Аудиторської палати України № 176/7 від 24.04.2007 р. // Аудитор України № 9 (115). – с. 7-14

  3. Аудит. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Л.В. Дікань, Н.Ф. Чечетова, Ю.О. Голуб, О.О. Вороніна.-Х: ВД «ІНЖЕК», 2009.-276с.

  4. Аудит: Учебник для вузов / Под ред.проф.В.И.Подольского.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004.- 655с.

  5. Бондаренко Н. О. Аудит суб`єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник / Н. О. Бондаренко, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 300 с.

  6. Бутинець Ф. Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності облік та аудит» вищих навчальних закладів. - 3-тє видання, доповнене і перероблене. - Житомир: ПП «Рута, 2006. - 512 с.

  7. Бутинець Ф.Ф. Аудит: [підруч. для студентів спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закл.] / Бутинець Ф.Ф. – [2-ге вид.]. - Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672 с.

  8. Ватуля І.Д.,Канцедал Н.А., Пономаренко О.Г. Аудит. Практикум. Навчальний посібник. – К.- Центр учбової літератури, 2007 – 304 с.

  9. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 443 с.

  10. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 363 с.

  11. Дорош Н.І. Аудит: методологія й організація. / Дорош Н.І. – К.: Т-во „Знання”, 2001. – 402 с.

  12. Загородній А.Г., Коряг ін М.В., Єлисєєв А.В., Полякова Л.М. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів, "Львівська політехніка", 2004. – 453 с.

  13. Контроль і ревізія: [підруч.] / [Ф.Ф.Бутинець, В.П.Бондар, Н.Г.Виговська та інш.] / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 560 с.

  14. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: „Новий світ – 2000”, 2004. – 504с.

  15. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності: Навч.метод. посібник/ В.Є. Труш, Т.А. Калінська, Т.А. Алексєєва, І.О. Дмитриєнко; За ред. проф. В.Є. Труша. - Херсон. ХДТУ, 2001.- 156с.

  16. Петрик О.А. Аудит у зарубіжних країнах: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.А.Петрик, М.Т.Фенченко. / За заг. ред. О.А.Петрик. – К.: КНЕУ, 2005. – 168 с.


4. Критерії оцінювання знань
Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі. Тривалість тестування – 2 години (160 хвилин). Кожний абітурієнт отримує індивідуальний варіант завдання, лист – чернетку та особовий номер для кодування. Перед початком вступного випробування, представники приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання завдання.

Зважаючи на складну структуру завдань, оцінку їх виконання вступниками слід базувати на системі взаємоузгоджених критеріїв.

В зв'язку з тим, що конкурентоспроможність фахівців на ринку праці ґрунтується на вмінні використовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності, головну увагу слід приділити відповіді вступника на практичну частину завдань, тобто оцінка по практичній частині завдань повинна бути пріоритетною.

Індивідуальний варіант завдання складається з 10 завдань та оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200 балів):І рівень – 5 завдань.

Закрита форма тесту – застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких – правильна. Кожне завдання оцінюється 4 балами (максимальна кількість за 1 рівень – 20 балів).ІІ рівень – 3 завдання.

Відкрита форма тесту – застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються завдання з вимогою короткої відповіді. Кожне завдання оцінюється 10 балами (максимальна кількість за ІІ рівень – 30 балів).ІІІ рівень – 2 завдання.

Виконання практичної частини (задача). Показує високий рівень навчальних досягнень абітурієнтів. Містить завдання відкритої форми з розгорнутим розв’язанням і розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо крім правильної відповіді в чернетці та чистовику дано повне розв’язання, що свідчить про самостійне отримання результату. Кожне завдання оцінюється 25 балами (максимальна кількість за ІІІ рівень – 50 балів).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал