Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістраСкачати 470.96 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір470.96 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

6.Теорія і практика перекладу


 1. Дефініції перекладу.

 2. Види перекладу.

 3. Переклад у сучасному світі. Культурні та мовні бар'єри.

 4. Переклад як тип комунікації.

 5. Зв'язок перекладознавства з іншими філологічними дисциплінами.

 6. Загальна і спеціальна теорія перекладу. Стильові теорії перекладу.

 7. Історія перекладу. Критика перекладу. Дидактика перекладу.

 8. Поняття перекладності.

 9. Перекладацькі універсалії. Інваріант перекладу.

 10. Інтерференція у перекладі.

 11. Перекладацька еквівалентність. Адекватність перекладу.

 12. Види текстової інформації. Типи текстів і специфіка їх перекладу.

 13. Інтерпретація тексту. Перекладацький аналіз тексту.

 14. Ділова кореспонденція. Інструкції. Договори. Наукові статті.

 15. Рекламні тексти. Комікси. Дитяча література. Драматургія. Лірика

 16. Реалії, екзотизми, історизми.

 17. Власні імена. Транскрипція і транслітерація.

 18. Складені іменники. Абревіатури.

 19. Фразеологічні одиниці.

 20. Відмінності структури німецької та української мови.

 21. Артикль. Порядок слів. Розширені означення.

 22. Пасивні конструкції. Підрядні речення. Умовний спосіб.

 23. Види відхилень від літературної норми і їх відтворення засобами іншої мови.

 24. Стилістичні фігури і ресурси їх відтворення.

 25. Заголовки текстів як самостійна перекладацька одиниця.

 26. Індивідуальна мова персонажів. Каламбури. Гра слів.

 27. Рецептивний етап перекладу.

 28. Продуктивний етап перекладу.

 29. Редагування перекладу.

 30. Причини перекладацьких помилок.

 31. Критерії відповідності перекладу оригіналові. Читацькі сподівання.

 32. Значення перекладу для розвитку національних мов. Переклад і культурні процеси

 33. Переклад Біблії.

 34. Переклад від найдавніших часів: Єгипет, Рим. Середні віки.

 35. Теоретики і практики перекладу в добу романтизму.

 36. Іван Франко як визначний діяч українського перекладу.

 37. ХХ століття – століття перекладу.

 38. Рецепція німецькомовної літератури в Україні та української літератури в німецькомовному світі.


Рекомендована література

 1. Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М. Теорія та практика перекладу. Вінниця, 2006.

 2. Коптілов В. Теорія і практика перекладу. Київ, 2003.

 3. Назаркевич Х. Я. Основи перекладознавства. Львів, 2010

 4. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література. Львів, 2002.

 5. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. Київ, 2006.

 6. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Tübingen, 1998.


7.Методика вивчення іноземної мови

 1. Методика вивчення іноземних мов як наука. Зв’язок методики із суміжними дисциплінами.

 2. Базові методичні категорії: принцип, метод, методична система, методичний прийом.

 3. Засоби навчання, їх типи та можливості використання на різних ступенях навчання.

 4. Методи вивчення іноземних мов: цілі, зміст і принципи навчання.

 5. Сучасні методичні принципи викладання іноземних мов.

 6. Чотирикомпонентна мета вивчення іноземних мов у середніх навчальних закладах.

 7. Поняття іншомовної комунікативної компетенції.

 8. Основні та факультативні компоненти навчально-методичного комплексу з іноземної мови для СНЗ.

 9. Методика формування фонологічної компетенції. Основні типи і види вправ для формування фонологічної компетенції.

 10. Методика формування іншомовної граматичної компетенції. Мета і зміст навчання граматичного матеріалу у СНЗ.

 11. Поняття «активний» і «пасивний» граматичний мінімум. Типи і види вправ для засвоєння граматичних структур активного та пасивного граматичного мінімуму.

 12. Методика формування іншомовної лексичної компетенції. Різні способи семантизації лексичних одиниць.

 13. Етапи роботи з лексичним матеріалом.

 14. Типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму. Поняття «активний»,«пасивний» та «потенційний» лексичний мінімум.

 15. Мета, зміст і методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні.

 16. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Труднощі аудіювання. Способи презентації аудіотекстів Система вправ для навчання аудіювання. Різні способи перевірки розуміння аудіотекстів.

 17. Загальні та відмінні характеристики діалогічного і монологічного мовлення, їх урахування в процесі навчання. Функціональні типи діалогу та монологу.

 18. Методика формування компетенції в діалогічному та монологічному мовленні.

 19. Методика формування компетенції в читанні. Мета і зміст навчання читання у СНЗ. Класифікація видів читання. Робота з текстом для читання. Способи перевірки розуміння прочитаного.

 20. Методика формування компетенції в письмі. Мета і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності. Система вправ для навчання письма.

 21. Організаційні форми навчально-виховного процесу з іноземної мови в СНЗ. Урок як основна форма навчання. Вимоги до сучасного уроку іноземної мови, типологія уроків. Структура уроку, особливості уроку на різних ступенях навчання.

 22. Контроль у навчання іноземних мов: функції, види, форми. Вимоги до контролю знань, навичок і вмінь з іноземної мови у СНЗ.

 23. Тест як засіб контролю: структура, типи, види, методика використання.

 24. Планування навчально-виховного процесу з іноземної мови. Види планів. Особливості планування уроків іноземної мови на різних ступенях навчання.

 25. Індивідуалізація процесу вивчення іноземних мов у СНЗ.


Рекомендована література

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник./Кол.авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002.

 2. Панова Л.С.,Андрійко І.Ф. та ін. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. Підручник. –К.: Академія, 2010.

 3. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Посібник./ Кол.авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004.

 4. Bausch K.-R., Christ H., Krumm H.-J.(Hrsg).Handbuch Fremdsprachenunterricht.- Tübingen und Basel: A.Francke Verlag, 2003.

 5. Huneke H.-W., Steinig W. Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. – Erich-Schmidt-Verlag, 2002.

 6. Neuner G., Hunfeld H.: Methoden das fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Fernstudieneinheit.4, 2000.

 7. Roche J. Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung. – Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2001.

 8. Rösler D. Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung.- Stuttgart/Weimar: Verlag J.B.Metzler, 2012.

 9. Storch G. Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. – München: W.Fink, 2009.


8.Національна література
Німецька література раннього середньовіччя. Історичне підґрунтя розвитку літератури. Світогляд давніх германців. Найстаріші писемні пам’ятки.

Формування усної літератури в умовах великого переселення народів. Поезія давніх германців. Хвалебні та героїчні пісні. Поняття «героїчна пісня», основні жанрові ознаки. «Пісня про Гільдебранта» як зразок героїчної пісні. «Мезербурзькі заклинання» як зразок ритуальної поезії.Каролінгське та Оттонівське Відродження. Клерикальна література. Література латинською мовою. Лірика вагантів.

Франкське королівство. Християнізація та освіта в епоху Каролінгів. Становлення німецькомовної писемності. Перші переклади. Віршовані та прозові переклади Біблії. «Хеліанд». «Життя Ісуса» Отфріда.

Література періоду Оттонівського відродження. Творчість Гротсвіти Гандергаймської та Ноткера. Занепад німецькомовної літератури. Лірика вагантів. «Карміна бурана»

Література періоду зрілого середньовіччя: витоки і розквіт куртуазної культури

Суспільно-історичні умови формування куртуазної культури. Поезія благочестя. Світська культура знаті: героїка, вірність, виховання. Основні лицарські чесноти. Куртуазна любов.

Лицарська лірика – міннезанг: поняття високої та низької мінне. Жанрові ознаки та типологія міннезангу (форма, тематика). Основні представники. Творчість Вальтера фон дер Фогельвайде.

Лицарський роман. Основні жанрові особливості. Гартман фон Ауе «Бідний Генріх», Вольфрам фон Ешенбах «Парцифаль», Готфрід Стразбурзький «Трістан та Ізольда». Народно-героїчний епос. Жанрові особливості, історичне підґрунтя. «Пісня про Нібелунгів». «Пісня про Ґудруну». Середньовічна дидактика: Штрікер «Піп Аміс», Фрейданк «Скромність», Вернер Садівник «Селянин Гельмбрехт»Література пізнього середньовіччя. Занепад лицарської культури. Міщанська література: причини виникнення, умови формування. Майстерзанг. Народні книги. Зародження драми: духовна та світська драма (фастнахтшпіль). Різноманіття малих епічних форм. Шванки. «Тіль Уленшпігель»

Література Німеччини доби Відродження. Історико-соціальні умови формування ренесансної літератури у Німеччині. Поняття Гуманізму та Реформації. Формування антропоценричного світогляду, звернення до здобутків античної культури, формування гуманістичного ідеалу людини. Діяльність вчених-гуманістів. Ульріх фон Гуттен, Йоганнес Рейхлін та «Листи темних людей». Творчість Еразма Роттердамського.

Література дурнів: причини виникнення, дидактичні особливості. Образ блазня у літературі дурнів. «Похвала глупоті» Е. Роттердамського. Себастьян Бранд «Корабель дурнів», народна книга «Шільдбюргери»Література періоду реформації та селянської війни. Діяльність Мартіна Лютера. Внесок Лютера у розвиток писемної німецької мови Переклад Біблії. Діяльність Томаса Мюнцера. Література після селянської війни. Байки та тваринний епос. Фастнахтшпіль та драми майстерзінгерів. Творчість Ганса Сакса. «Віттенберзький соловей». Німецькомовна шкільна драма.

Підґрунтя розвитку та основні риси літератури 17 ст. Поняття бароко. Історична та літературна ситуація в Німеччині 17 ст. Мовні товариства. Внесок М. Опіца у розвиток німецької літератури. Лірика в епоху бароко, основні жанри, тематика представники. Перша (Андреас Гріфіус, Пауль Флемінг) та друга (Гофман фон Гофмансвальдау) сілезькі школи.

Драма та театр в епоху бароко. Німецький мандрівний театр. Драматургія А. Гріфіуса. Тематика та проблематика драм. Давід Каспар Лоенштайн. Розвиток комедії. Комедії Крістіана Ройтера. Драматургія Крістіана Вайзе.

Становлення роману в німецькій літературі. Жанрова типологія романів епохи бароко: героїчно-галантний роман, історичний роман, пасторальний, шахрайський роман. Творчість Ганса Гріммельсгаузена та Крістіана Рейтера. Роман «Симпліцій Симпліциссимус» Гріммельсгаузена як зразок барококвого шахрайського роману. К.Рейтер «Шельмуфський». «Література брехунів»

Література 18 ст. Німецьке Просвітництво. Філософське підґрунтя (Дж.Локк, Т. Гобс, В.Лейбніц, І.Кант). Літературна ситуація в Німеччині 18 ст., основні літературні напрями. Рококо. К.М.Вілянд і роман виховання. Ф.Г.Клопшток та література пієтизму. Творчість Клопштока: «Мессіада». Оди. Творчість Й.К. Готтшеда, літературна програма та практика. Нормативна поетика.

Просвітницько-міщанська література другої половини 18 ст. Естетика Г.Е.Лессінга у трактаті «Лаокоон або про межі малярства та поезії». Г.Е. Лессінг та міщанська трагедія. Теорія співчуття. Теорія трагедії у «Гамбурзькій драматургії». «Емілія Галотті». Комедії Лессінга. Сучасна німецька реальність у комедії «Мінна фон Барнгельм».

Література «Бурі і натиску» та Ваймарівського класицизму. Й.Г.Гердер. Концепція генія. Творчість Й.В.Гете. Сентиментальний роман «Страждання молодого Вертера», трагедія «Фауст». Творчість Ф.Шиллера: драматургія, балади.

Між класицизмом та романтизмом. Ф. Гельдерлін. Роман «Гіперіон», драма «Смерть Емпедокла», лірика. Творчість Я.Пауля.

Ранній романтизм. Єнська школа романтизму. Філософія підґрунтя та теорія. Брати Шлегелі. Поняття «універсальної поезії», «романтичної іронії». «Магічний ідеалізм» Новаліса. Натурфілософія «Гімнів до ночі» та «Духовних пісень». Роман «Генріх фон Офтердінген».

Література пізнього романтизму. Гейдельберзький гурток. К.Брентано, А. фон Арнім. Фольклорна творчість братів Грімм. Берлінський гурток. Життя та творчість Е.Т.А. Гофмана. Адальберт фон Шаміссо «Дивна історія Петера Шлеміля». Драматургія та новелістика Г. фон Клейста. Швабська школа романтизму.

Література напередодні березневої революції. «Vormärz». Суспільно-політична ситуація. Філософське підґрунтя. Діяльність «Молодої Німеччини»: Карл Гуцков, Генріх Ляубе. Творчість Г.Гейне. «Книга пісень». «Німеччина. Зимова казка» як сатирична поема. Політична тенденційна поезія. Г. Гервег, Ф.Фрайліграт. Драма періоду «Vormärz»: K. Д. Граабе, К.Іммерман, Г.Бюхнер

Бідермайер 1820-1850. Особливості культури Бідермайеру. Творчість Е. Меріке, А. Штіфтера. Роман А. Штіфтера «Поліття». Драматургія Ф. Грільпарцера.

«Поетичний» («бюргерський») реалізм. Німецький реалізм у контексті європейського. Вплив філософії А.Шопенгауера на літературу німецького реалізму. Т.Фонтане як представник соціального роману, роман «Еффі Бріст». Майстри реалістичної новели А.Штіфтер, Т.Шторм. В.Раабе. Теорія музичної драми Р.Вагнера. Філософська та поетична спадщина Ніцше. «Так казав Заратустра»

Література модернізму. Література першої половини ХХ ст. Література натуралізму. Натуралізм. Центри, органи, розвиток. Філософське та наукове підґрунтя. Розвиток німецького натуралізму: послідовний натуралізм. А.Гольц та Й.Шляф. Секундний стиль. Натуралістична лірика. А.Гольц «Фантазус». Збірка натуралістичних новел А.Гольца та Й.Шляфа «Папа Гамлет». Натуралістична драма: проблема герой-середовище. Г.Гауптман: «Перед сходом сонця», «Ткачі» як приклади натуралістичної драми.

Імпресіонізм, символізм, неоромантизм, югендштіль, декаданс. Штефан Георге. Символічна поезія. «Гімни», «Альгабаль». Райнер Марія Рільке. Лірична проза: роман-щоденник «Записки Мальте Лаурдіса Брігге». Гуго фон Гофмансталь. Лірика в скептичному дусі fin de siecle. «Лист лорда Шандо» як канонічний текст модернізму.

Експресіонізм у німецькій літературі. Експресіонізм в історичному контексті.
Експресіоністична лірика. Антологія експресіоністичної лірики «Сутінки людства». Експресіоністична драма: «Жебрак» Р. Зорге, «Людина із дзеркала Ф.Верфеля, «Син» В. Газенклевера, трилогія «Гас» Г. Кайзера. Експресіоністична проза: «Вбивство кульбаби» А.Дебліна, «Людина добра» Л.Франка. Новели Ф.Кафки. Дадаїзм.

Література 20-х років ХХ ст. Період Веймарівської республіки. «Нова діловитість». Особливості реалізму ХХ ст. Нові романні техніки та модифікації роману. Інтелектуальний роман Т.Манна «Чарівна гора». Сімейний роман «Будденброки». Соціальний роман. Філософська проза Г.Гессе. «Степовий вовк». А.Деблін «Берлін. Александерпляц» як роман великого міста. Література втраченого покоління. Е.М.Ремарк. «На західному фронті без перемін», «Три товариші». Гуманістичний роман Я.Вассермана «Каспар Гаузер». Б.Брехт. Теорія «епічного театру» ефект «очуження». «Матінка Кураж та її діти». «Життя Галілея»

Література Третього Рейху. Внутрішня еміграція, література у вигнанні. Роль історичного роману. Історичний роман Г. Манна «Молоді літа короля Генріха IV» та Л. Фейхтвангера «Лже-Нерон».

Література другої половини ХХ ст. Література після ІІ св. війни. Література руїн. Творчість В. Борхерта. Вплив філософії Мартіна Гайдеггера, Карла Ясперса, Жана Поля Сартра на повоєнну літературу в Німеччині. Новий мовний скепсис. Л. Віттгенштайн. Політичний поділ Німеччини та його наслідки для літературного процесу.

Література НДР. Антифашистська літературна практика. Творчість А.Зегерс: роман «Сьомий хрест», новела «Прогулянка мертвих дівчат», «Мертві залишаються молодими». Література відбудови: Бітерфельдська дорога. Соціалістичний реалізм. Ankunftsliteratur, «нова суб’єктивність». Уве Йонсон «Здогади про Якова». Розвиток драматургії, Б.Брехт. Дидактичний театр. Творчість К. Вольф.

Література ФРН. Група 47: тематика творів, вплив на формування літературного процесу в Німеччині. Проблеми «неподоланого минулого» у творчості Г. Белля. Особливості лірики, нові форми. Конкретна поезія. О. Гомрінгер. Лірика М.Л.Кашніц та Неллі Закс. Екзистенціалізм у німецькій літературі 50-х рр. Г.Е.Носсак. Проза. Епічний театр: нові форми. Театр абсурду. Макс Фріш. Група 61. Макс фон дер Грюн. Нова суб’єктивність 70-х років. Творчість Ґ. Ґрасса. «Бляшаний барабан»

Література Німеччини після об'єднання. Тематика та проблематика творів. К.Вольф «Was bleibt». Феномен поп-літератури. Творчість Ю. Герман, І. Шульце. Постмодерністичні тенденції в німецькій літературі П. Зюскінд.

ЛІТЕРАТУРА

 1. История немецкой литературы. В 5-ти томах. - Москва, 1962.

 2. История немецкой литературы. В 3-х томах. - Пер. с нем. Общ.ред А.Дмитриева. - М.: Радуга, 1986.

 3. Barner, Wilfried Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. – Bd.12, Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart / Von Wilried Barner, A. von Bormann, M. Durzak u.a.; Hrsg. Von Barner Wilfried, 1994

 4. Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. - 7.Auflage / Hrsg. von W.Beutin, K. Elehrt, W.Emmerich u.a. - Stuttgart: Verlag J.B. Mezler, 2008.

 5. Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur gegenwart. Bd. 3-2, 1945-1980.

 6. Fiskowa S.P. Geschichte der deutschen Literatur in Perioden, Entwicklungsrichtungen, Ideen und Namen. - Львів: Паїс, 2003

 7. Rupprich, Hans Geschichte der Deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 4, Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock. Teil 1. Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance_ 1370-1520/ von Hans Rupprich; neubearb. Von H-Heger, 2. Aufl., 1994. - 927


ХУДОЖНІ ТЕКСТИ:

 1. «Пісня про Гільдебранта»

 2. «Пісня про Нібелунгів»

 3. Гартман фон Ауе. «Бідний Генріх»

 4. Вольфрам Ешенбах. «Парцифаль»

 5. Готфрід Страсбурзький. «Трістан та Ізольда»

 6. Вальтер фон дер Фогельвайде. Лірика.

 7. Вернер Садівник. «Селянин Гельмбрехт»

 8. Штрікер «Піп Аміс»

 9. Народні книги «Про доктора Фауста», «Тіль Уленшпігель», «Шільдбюргери».

 10. Еразм Роттердамський «Похвала Глупоті»

 11. Себастьян Брант «Корабель дурнів»

 12. «Листи темних людей»

 13. Ганс Закс. Майстерзанг

 14. Г.Я.К. Гріммельсгаузен. «Симпліцій Симпліцисимус»

 15. К.Рейтер «Шельмуфський»

 16. Г.Е. Лессінг. «Лаокоон або про межі малярства та поезії», «Емілія Галотті», «Мінна фон Барнгельм»

 17. Й.В.Гете. «Страждання молодого Вертера», «Фауст», лірика.

 18. Ф.Шиллер. Балади, драматичні твори «Розбійники», «Підступність і кохання», «Орлеанська діва»

 19. Ф. Гельдерлін «Гіперіон»

 20. Новаліс. «Гімни до ночі», «Генріх фон Офтердінген»

 21. Якоб та Вільгельм Грімм. «Дитячі та домашні казки»

 22. Е.Т.А Гофман «Малюк Цахес на прізвисько Циннобер», «Життєві погляди кота Мурра»

 23. Г.фон Клейст «Міхаель фон Кольхаас», «Пентесілея», «Розбитий глечик»

 24. Г.Гейне «Книга пісень», «Німеччина. Зимова казка»

 25. А.Штіфтер «Поліття»

 26. Е.Меріке «Моцарт по дорозі до Праги»

 27. Г.Бюхнер «Ленц»

 28. Т.Фонтане «Еффі Бріст»

 29. Т.Шторм «Іммензее»

30. А. Гольц, Й. Шляф. «Папа Гамлет»

 1. 31. Г. Гауптман. «Перед сходом сонця», «Ткачі»

 2. 32. Ф. Ніцше. «Народження трагедії з духу музики», «Так казав Заратустра»

 3. 33. Г. фон Гофмансталь «Лист лорда Шандо»

 4. 34. С. Георге. Лірика.

 5. 35. Р.М.Рільке. Лірика.

 6. 36. А. Деблін. «Берлін. Александерпляц», «Вбивство Кульбаби»

 7. 37. Т. Манн «Будденброки. Чарівна гора»

 8. 38. Г. Манн «Молоді літа короля Генріха IV», «Вчитель Мерзота»

 9. 39. Ф. Кафка. «Процес», новели.

 10. 40. Е. М. Ремарк. «Три товариші», «На західному фронті без змін»

 11. 41. Г. Гессе «Степовий вовк»

 12. 42. Б. Брехт «Матінка Кураж та її діти», «Життя Галілея»

43. В. Борхерт. «Хліб»

 1. А. Зегерс. «Сьомий хрест», «Прогулянка мертвих дівчат»

 2. К. Вольф. «Розділене небо», «Касандра»

 3. Г. Е. Носсак «Спіраль»

 4. Ґ. Ґрасс. «Бляшаний барабан», «Ходою краба», «У кота й мишу».

 5. П.Зюскінд. «Парфумер», «Оповідання»

 6. Ю.Герман. «Літній дім, згодом».

 7. Г. Белль. «Більярд о пів на десяту», «Очима клоуна»

Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.

Протокол № 6 від 3 лютого 2015 р.

Голова Вченої ради В. Т. СулимЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

(ОКР «Магістр»/ « Спеціаліст»; спеціальність «Німецька мова та література»)

TEST 1

I. Praktischer Kurs der deutschen Sprache

1.1. Finden Sie alle korrekten Varianten der Übersetzung und tragen Sie die Nummern/die Nummer der Antworten/der Antwort in der richtigen Reihenfolge ein.

#1. Він вдає, ніби все знає з математики.


(………….)

1.    Er tut so, als ob er in Mathematik alles wüsste.

2.    Er tut so, als ob er wüsste in Mathematik alles.
3.    Er tut so, als er in Mathematik alles wissen.
4.    Er tut so, als ob er in Mathematik alles gewusst hätte.
5.    Er tut so, als er in Mathematik alles wüsste.

#2. Якби ж вони зупинилися на червоне світло!


(………….)

1. Wenn sie auch bei Rot stehen geblieben wären!


2. Wenn sie nur bei Rot stehen geblieben wären!

3. Wären sie bloß bei Rot stehen geblieben!


4. Wenn sie nur bei Rot gestanden blieben!
5. Würden sie nur bei Rot stehen!

#3. Навіть якби дощило, ми б поїхали на екскурсію.

(………….)

1. Auch wenn es regnete, würden wir den Ausflug unternehmen.2. Wenn es regnete, unternähmen wir den Ausflug.

3. Wenn es nicht regnete, würden wir den Ausflug unternehmen.

4. Auch wenn es regnete, unternähmen wir den Ausflug.

5. Auch wenn es regnen würde, unternähmen wir den Ausflug.


#4. Йому здавалося, що він діяв правильно. (...........)
1. Es schien ihm, dass er richtig handelte.

2. Er schien richtig zu handeln.

3. Es schien, dass er richtig handelte.

4. Er glaubte richtig zu handeln.

5. Er handelt wahrscheinlich richtig.
#5. Він вчора мене відвідав, що мене дуже втішило. (...........)

1. Er hat mich gestern besucht, das mich sehr gefreut hat.

2. Ich habe mich sehr darauf gefreut, dass er mich gestern besucht hat.

3. Ich habe mich über sein gestriges Besuch sehr gefreut.

4. Er hat mich gestern besucht, was mich sehr gefreut hat.

5. Dass er mich gestern besucht hat, darüber habe ich mich sehr gefreut.


1.2. Setzen Sie in die Satzlücken das passende Wort ein!

#1. Der Lehrer sagte zum Schüler „Um einen Rand von 2 cm zu ziehen, musst du oben und unten auf dem Blatt 2 cm (…..).“

1) messen 2) abmessen 3) ausmessen 4) vermessen 5) bemessen
#2. Wie heißt das Gegenteil von „ein Wind erhebt sich“? Der Wind (…..).

1) weht 2) legt sich 3) schlägt um 4) erlischt 5) verschwindet


#3. Hoffentlich habe ich keine Dummheit (…..)gangen.

1) be- 2) ent- 3) -er 4) ver- 5) zer-


#4. „Jmdm. in den Arm fallen“ bedeutet (…..).

1) ohnmächtig werden

2) jmdm. hindern etwas zu tun

3) jmdn. umarmen

4) nach etwas, was geworfen wird, greifen

5) irrsinnig sein


#5. Ich will noch diesen Kohl(…..) mitnehmen.

1) rücken 2) fuß 3) bart 4) kopf 5) hals
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал