Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступниківСторінка2/7
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.13 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів

Характеристика рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”. Поняття, документування господарських операцій та розподіл витрат майбутніх періодів. Відображення витрат майбутніх періодів на рахунках бухгалтерського обліку. Облік витрат на підготовку й освоєння нової продукції Аналітичний та синтетичний облік витрат майбутніх періодів за їх видами.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабич В.В., Сачова С.В. Фінансовий облік (облік активів). – Київ: КНЕУ, 2006. – 281 с.

 2. Бухгалтерський фінансовий облік.: Підручник для студентів спец.Облік і аудит/ За ред. Бутинця Ф.Ф. - 7-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП Рута, 2006. - 832 с.

 3. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально – практичний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2010. – 536с.

 4. Волкова І.А. Фінансовий облік - 1: Навч. пос. - Київ: ЦУЛ, 2008. - 228 с.

 5. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – Х.: Фактор, 2007. – 976 с.

 6. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – К: А.С.К., 2007. – 227 с.

 7. Деречин В. В.  Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ В.В. Деречин, М.М. Кізім. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 352 с. 

 8. Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.І. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: Навч. пос. – Київ: ЦУЛ, 2008. – 112 с.

 9. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. пос. – 4-те вид., доп. – К.: А.С.К., 2002. – 256 с.

 10. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, та інших статей закону, затверджена наказом Мінфіну України № 69 від 11.08.94 г. з наступними змінами ідоповненнями. // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 із змінами і доповненнями // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 12. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник .-2-е вид., перероб. та доп.- Київ: Центр навч. літ-ри, 2006.-480 с.

 13. Коблянська О.І. Фінансовий облік / О.І. Коблянська. – К.: Знання, 2004. – 473 с.

 14. Кужельний М.В. Теоія бухгалтерського обліку: підручник / В.М. кужельний, В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2002. – 234 с.

 15. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2008. – 556 с.

 16. МисакаГ.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник . - Київ: ЦУЛ, 2007. – 400 с.

 17. Михайлов М.Г., Глушаченко А.І,, Гончар В.П., Болмат Г.А. Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник/ За ред. М.Г.Михайлова. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 248 с.

 18. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв.наказом МФУ від 30.11.99р. №291(з змінами та доповненнями) // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua”

 19. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 20. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджено Наказом Мінфіну України від 07.02.2013р. № 73// режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року № 237 // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91, із змінами і доповненнями // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, із змінами і доповненнями // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 „Необоротні активи, утримані для продажу і діяльність, що припиняється”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2003 року № 617 із змінами і доповненнями. // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92. // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242, // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, із змінами і доповненнями // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 28. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07 червня 2010. №372 // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 29. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-ХІV від 16.07.99 // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 30. Сахарцевої І.І. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник з виконання практичних завдань. – Київ: Кондор, 2005. – 556 с.

 31. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. пос.- Київ: КНЕУ, 2006 . – 526 с.

 32. Стельмащук А.М., Смоленко П.С. Бухгалтерський облік: Навч. пос. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 528 с.

 33. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник . – 3-тє вид. доп. і переробл. – Київ: Алерта, 2008. – 926 с.

 34. Чацкіс Ю.Д. Фінансовий облік, ч. І і ч. ІІ: навч. пос. / Ю.Д. Чацкіс, О.М. Лисюк, Т.М. Михайлова. – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2005. – 320 с.

 35. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 535 с.


1.2. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ

Тема 1. Облік довгострокових зобов’язань.

Поняття довгострокових зобов’язань. Поняття та класифікація кредитів. Перелік документів, що надаються для отримання довгострокового кредиту. Порядок укладання кредитної угоди. Відмінності між договором позики та кредитним договором. Варіанти надання банківського кредиту. Характеристика рахунку 50 “Довгострокові позики”. Документування операцій з обліку довгострокових позик. Відображення операцій з обліку довгострокових позик на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 2.

Поняття векселя. Види та класифікація векселів. Прості (соло), переказні (тратта), відсоткові та безвідсоткові векселі. Характеристика рахунку 51 “Довгострокові векселі видані”. Документальне оформлення операцій з векселями. Відображення операцій з обліку довгострокових векселів виданих на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3 та відомості 3.4. аналітичного обліку довгострокових векселів виданих.

Суть та тлумачення облігацій. Облік облігацій, випущених з дисконтом та з премією. Відображення в обліку облігацій, випущених між датами виплати відсотків. Характеристика рахунку 52 “Довгострокові зобов’язання за облігаціями”. Документування операцій з обліку довгострокових зобов’язань по облігаціях на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3 в частині Кт рах.52 “Довгострокові зобов’язання за облігаціями”.

Види оренди та умови договорів оренди. Характеристика рахунку 53 “Довгострокові зобов’язання з оренди”. Документування операцій з обліку довгострокових зобов’язань з оренди на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок заповнення журналу 3 в частині Кт рахунку 53 “Довгострокові зобов’язання з оренди”.

Відстрочені податкові зобов’язання. Відстрочені податкові активи. Загальна характеристика рахунків 17 “Відстрочені податкові активи” та 54 “Відстрочені податкові зобов’язання”. Документування операцій з обліку відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. Відображення операцій з обліку відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності.

Загальна характеристика рахунку 55 “Інші довгострокові зобов’язання”. Документування операцій з обліку інших довгострокових зобов’язань. Відображення операцій з обліку інших довгострокових зобов’язань на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності.

Тема 2. Облік короткострокових зобов’язань.

Основні поняття поточної заборгованості. Визнання зобов’язань за придбані товарно-матеріальні та нематеріальні цінності, послуги. Поняття про постачальників, підрядників та промислово-фінансові групи (ПФГ). Порядок і форми розрахунків між постачальником та покупцем.

Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Характеристика рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. Відображення операцій з розрахунків з постачальниками та підрядниками на рахунках бухгалтерського обліку. Аналітичний облік операцій з постачальниками та підрядниками. Синтетичний облік операцій з постачальниками та підрядниками. Порядок складання журналу 3 та відомості 3.3. аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. Відображення зобов’язань за розрахунками з постачальниками у фінансовій звітності.Оцінка зобов’язань за короткостроковими позиками. Сутність та порядок отримання кредитів. Характеристика рахунку 60 “Короткострокові позики”. Документування господарських операцій з обліку короткострокових кредитів. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових кредитів. Відображення короткострокових кредитів в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 2 (ІІ та ІІІ розділу).

Характеристика рахунку 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”. Документування господарських операцій з обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Синтетичний та аналітичний облік. Відображення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3, розділ ІІ.

Характеристика рахунку 62 “Короткострокові векселі видані”. Облік виданих короткострокових відсоткових векселів. Облік виданих короткострокових дисконтних векселів. Документування господарських операцій з короткостроковими векселями виданими. Синтетичний та аналітичний облік. Відображення операцій з короткостроковими векселями виданими в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3, розділ І, та відомості аналітичного обліку.

Тема 3. Облік праці та її оплати

Поняття про оплату праці та заробітну плату. Фактори, що визначають розмір зарплати: складність і умови виконуваної роботи, професійно-ділові якості працівника. Поняття про основну, додаткову зарплату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Форми і системи оплати праці, їх коротка характеристика: погодинна (проста погодинна, погодинно-преміальна); відрядна (пряма відрядна, відрядно-преміальна, акордна) тощо. Організація обліку особового складу в бухгалтерії та у відділі кадрів. Організація обліку робочого часу.

Порядок нарахування погодинної оплати праці та їх документальне оформлення. Документальне оформлення та порядок нарахування відрядної оплати праці. Порядок оплати роботи в понаднормовий час, у святкові та неробочі дні, оплата браку, часу простою, допущеного не з вини працівника, поєднання (суміщення) професій та посад, оплата роботи у нічні години та їх документальне оформлення.

Порядок нарахування чергових і додаткових відпусток або компенсацій за невикористані відпустки; порядок нарахування зарплати за виконання державних і громадських обов’язків; перебування у відрядженнях; вихідної доплати при звільненні; у всіх випадках тимчасової непрацездатності; інших передбачених законодавством випадках та їх документальне оформлення. Порядок створення резерву на виплату відпусток.

Визначення місячного сукупного оподатковуваного доходу. Порядок нарахування податку з доходу фізичних осіб. Види податкових соціальних пільг. Категорії працюючих, що користуються податковими соціальними пільгами. Утримання Єдиного соціального внеску.

Види утримань із заробітної плати за рішенням держави чи судових органів (аліменти інші виконавчі листи); на користь підприємства за усною чи письмовою згодою працівника (відшкодування втрат, утримання підзвітних сум, утримання за допущений брак з вини працівника, простої тощо); утриманні на користь третіх осіб (квартплата); за заявою працівника (утримання індивідуальних кредитів, внесків добровільного страхування тощо).

Методика розрахунку вище названих утримань та порядок їх відображення в обліку.

Організація аналітичного обліку заробітної плати. Характеристика рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”. Документування операцій з обліку розрахунків з оплати праці.

Розрахунково-платіжна відомість, її основні реквізити та порядок заповнення. Карточки – особові рахунки як реєстри аналітичного обліку розрахунків із робітниками і службовцями по заробітній платі та їх основні реквізити.

Поняття про депоновану заробітну плату та організація аналітичного обліку депонованої зарплати.

Платіжна відомість, її основні реквізити та порядок ведення. Організація синтетичного обліку розрахунків по заробітній платі. Відображення операцій з обліку розрахунків з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку. Порядок ведення журналу 5, 5А, розділ ІІІ. Відображення операцій за розрахунками з оплати праці у фінансовій звітності.

Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів

Класифікація податків і зборів. Джерела сплати податків підприємствами. Податкове зобов’язання та податковий кредит. Синтетичний та аналітичний облік податків. Характеристика рахунку 64 “Розрахунки за податками й платежами”. Документування операцій з обліку розрахунків з бюджетом. Відображення операцій з обліку розрахунків з бюджетом на рахунках обліку , в облікових регістрах та у фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3 та відомості аналітичного обліку розрахунків з бюджетом 3.6..

Економічна сутність, визначення і види дивідендів. Проміжні дивіденди, кінцеві дивіденди. Характеристика рахунку 67 “Розрахунки з учасниками”. Документування операцій з обліку розрахунків з учасниками. Відображення операцій з обліку розрахунків з учасниками на рахунках бухгалтерського обліку, у облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3, в частині розрахунків з учасниками Кт рахунку 67.

Поняття про філії, представництва, дочірні підприємства. Характеристика рахунку 68 “Розрахунки за іншими операціями”. Документування операцій з обліку розрахунків по інших операціях. Відображення в обліку розрахунків з дочірніми підприємствами та з іншими кредиторами. Відображення розрахунків по інших операціях, в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3 та відомості 3.5 аналітичного обліку розрахунків по інших операціях.

Облік розрахунків за страхуванням. Характеристика рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”. Облік розрахунків з пенсійного страхування, характеристика субрахунку 651 “За пенсійним забезпеченням”; облік розрахунків із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, характеристика субрахунку 652 “За соціальним страхуванням”; облік розрахунків із державного соціального страхування на випадок безробіття та характеристика субрахунку 653 “За страхуванням на випадок безробіття”; облік розрахунків їз соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Документування операцій з обліку розрахунків за страхуванням. Синтетичний облік розрахунків зі страхування. Порядок ведення журналу 5, 5А, розділ ІІІ. Відображення операцій з обліку розрахунків зі страхування на рахунках обліку, облікових регістрах та фінансовій звітності.

Тема 5. Облік доходів та витрат

Економічна сутність доходів і фінансових результатів. Структура П(С)БО 15 “Дохід” та основні терміни. Визнання, склад і оцінка доходів. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ.Характеристика рахунків з обліку доходів і фінансових результатів. Відображення даних про доходи та фінансові результати в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Поняття та класифікація доходів. Облік доходів від звичайної діяльності.Облік доходів від надзвичайної діяльності. Характеристика рахунку 70 “Доходи від реалізації”, 71 „Інший операційний дохід”, 72 “Дохід від участі в капіталі”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, 75 “Надзвичайні доходи” та 76 “Страхові платежі”. Порядок закриття рахунків з обліку доходів Документування операцій з обліку доходів за видами діяльності. Характеристика субрахунків з обліку доходів і фінансових результатів за видами діяльності. Відображення операцій з обліку доходів за видами діяльності на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Економічна сутність та класифікація витрат. Структура П(С)БО 16 “Витрати” та основні терміни. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік витрат. Загальна характеристика рахунків з обліку витрат. Відображення даних про витрати в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Класифікація витрат за елементами. Групування витрат за економічними елементами. Взаємозв'язок елементів витрат та статей калькуляції. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8. Характеристика рахунків класу 8. Облік матеріальних витрат, характеристика субрахунків рахунку 80 “Матеріальні витрати”. Облік витрат на оплату праці. Характеристика субрахунків рахунку 81 “Витрати на оплату праці”, облік відрахувань на соціальні заходи: характеристика субрахунків рахунку 82 “Відрахування на соціальні заходи”; облік амортизації: характеристика субрахунків рахунку 83 “Амортизація”, облік інших операційних витрат, характеристика рахунку 84 “Інші операційні витрати”, особливості обліку інших витрат, характеристика рахунку 85 “Інші затрати”. Відображення операційних витрат у фінансовій звітності. Формування II розділу Звіту про фінансові результати - 2 “Елементи операційних витрат”. Класифікація витрат відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”.

Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Принцип історичної собівартості. Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності про: склад і суму витрат відображених у статтях “Інші операційні витрати”, “Інші витрати” Звіту про фінансові результати; склад і суму доходів і витрат за кожною надзвичайною подією; склад і суму витрат, які невключені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені у складі власного капіталу.

Характеристика рахунку 90 “Собівартість реалізації”. Склад собівартості реалізованої продукції. Поняття та склад загальновиробничих витрат. Характеристика рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”. Первинні документи при відображенні накопичення загальновиробничих витрат. Розподіл загальновиробничих витрат. Постійні та змінні загальновиробничі витрати. Вибір бази розподілу, визначення нормальної потужності. Склад загальновиробничих витрат: утримання апарату управління цеху, утримання іншого цехового персоналу, амортизація будівель, споруд та інвентаря, тощо; випробування, досліди, винахідництво; охорона праці, їх облік та характеристика.

Поняття витрат звітного періоду. Облік адміністративних витрат. Характеристика рахунку 92 “Адміністративні витрати”. Документування та порядок списання адміністративних витрат. Склад адміністративних витрат: витрати на управління підприємством; збори і відрахування, загальнозаводські невиробничі втрати тощо, їх облік та характеристика. Порядок ведення аналітичного обліку витрат та його залежність від характеру виробництва та системи калькулювання продукції.

Склад витрат на збут. Характеристика рахунку 93 “Витрати на збут”. Первинні документи при накопиченні витрат на збут. Склад витрат на збут: витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції, витрати на ремонт тари, оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, що забезпечують збут, витрати на рекламу та маркетинг, витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних із збутом продукції (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, охорона), витрати на транспортування, інші витрати.

Склад інших операційних витрат. Характеристика рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності”. Первинні документи при накопиченні інших витрат операційної діяльності. Порядок списання інших витрат операційної діяльності. Склад інших операційних витрат, витрати на дослідження і розробки, собівартість реалізованої іноземної валюти, собівартість реалізованих виробничих запасів, сума безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від операційної курсової різниці, втрати від знецінення запасів, від псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки, інші витрати операційної діяльності.

Поняття та склад фінансових витрат та втрат від участі в капіталі. Характеристика рахунку 95 “Фінансові витрати”, 96 “Втрати від участі в капіталі” та 97 “Інші витрати”.

Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків та облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій. Характеристика рахунків 98 “Податок на прибуток” та 99 “Надзвичайні витрати”.

Реєстри аналітичного та синтетичного обліку непрямих витрат, їх зміст та порядок ведення.Способи узагальнення витрат та їх характеристика. Характеристика, структура та основне призначення журналу № 5 № 5А. Порядок ведення журналів № 5 і 5А та їх взаємозв'язок з Головною книгою.

Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів

Поняття доходів майбутніх періодів. Характеристика рахунку 69 “Доходи майбутніх періодів”. Документування операцій з обліку доходів майбутніх періодів. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку доходів майбутніх періодів. Відображення обліку доходів майбутніх періодів в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3.

Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

Облік фінансових результатів діяльності. Загальна характеристика рахунку 79 “Фінансові результати”. Облік результатів звичайної діяльності та надзвичайних подій. Облік використання прибутку підприємства. Документування операцій з обліку фінансових результатів. Характеристика субрахунків з обліку фінансових результатів. Відображення операцій з обліку фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Тема 8. Облік власного капіталу

Елементи власного капіталу. Економічна сутність капіталу. Порядок формування та зміни статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства. Акції, їх типи та категорії. Роздрібнення та консолідація акцій. Продаж акцій (підписка на акції). Додатковий випуск акцій; збільшення номінальної вартості акцій. Реінвестування дивідендів. Збільшення статутного капіталу за рахунок індексації балансової вартості основних засобів. Конвертація облігацій в акції. Шляхи зменшення статутного капіталу; анулювання викуплених акцій, зменшення номінальної вартості акцій. Загальна характеристика рахунку 40 “Статутний капітал”. Документування операцій з обліку формування та змін статутного капіталу. Відображення операцій з обліку формування та змін статутного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у формах фінансової звітності. Інвентаризація статутного капіталу.

Облік пайового капіталу. Загальна характеристика рахунку 41 “Пайовий капітал”. Облік додаткового капіталу. Загальна характеристика рахунку 42 “Додатковий капітал”. Облік неоплаченого капіталу. Загальна характеристика рахунку 46 “Неоплачений капітал”. Документування операцій з обліку пайового, додаткового та неоплаченого капіталу, на рахунках обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Порядок створення резервного капіталу у товаристві. Аналітичний облік резервного капіталу. Загальна характеристика рахунку 43 “Резервний капітал”. Облік вилученого капіталу. Загальна характеристика рахунку 45 “Вилучений капітал”. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Загальна характеристика рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. Документування господарських операцій з обліку резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Відображення даних на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Поняття та класифікація забезпечень у бухгалтерському обліку. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік забезпечень зобов’язань. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Характеристика рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”. Облік цільового фінансування та цільових надходжень. Характеристика рахунку 48 “Цільове фінансування та цільові надходження”. Облік цільових резервів. Характеристика рахунку 49 “Страхові резерви”. Інвентаризація забезпечень зобов’язань. Документування господарських операцій з обліку забезпечень зобов’язань. Відображення даних з обліку забезпечень зобов’язань на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Тема 9. Фінансова звітність

Загальне поняття про звітність як елемент методу бухгалтерського обліку. Мета, склад і вимоги до визнання фінансової звітності і розкриття її елементів. Загальноприйняті принципи (стандарти) складання, представлення та затвердження фінансової звітності.

Види звітності. Склад і терміни подання квартальної та річної фінансової звітності. Органи, яким подається фінансова звітність.

Організація роботи по складанню звітності. Основні етапи, що передують складанню квартальної та річної фінансової звітності. Поняття про головну книгу. Зміст та призначення заключних і регулюючих записів.

Баланс: поняття та структура. Підготовка облікових даних, методика і техніка складання балансу.

Звіт про фінансові результати: поняття та структура. Підготовка облікових даних, методика і техніка складання звіту про фінансові результати.

Звіт про рух грошових коштів: поняття та структура. Підготовка облікових даних, методика і техніка складання.

Звіт про власний капітал: поняття та структура. Підготовка облікових даних, методика і техніка складання.Примітки до фінансової звітності: поняття та структура. Підготовка облікових даних, методика і техніка складання.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бухгалтерський фінансовий облік.: Підручник для студентів спец.Облік і аудит/ За ред. Бутинця Ф.Ф. - 7-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП Рута, 2006. - 832 с.

 2. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально – практичний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2010. – 536с.

 3. Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.І. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: Навч. пос. – Київ: ЦУЛ, 2008. – 112 с.

 4. Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. Наказом Державного комітету статистики України від 13.01.04 № 5. // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 5. Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті України, затв. постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22, із змінами і доповненнями від 15.05.09 р. № 296. // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій , затв.наказом Міністерства фінансів України № від 30.11.99 № 291, із змінами і доповненнями // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 7. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затв. Постановою правління пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року N 21-5. // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 8. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник .-2-е вид., перероб. та доп.- Київ: Центр навч. літ-ри, 2006.-480 с.

 9. Коблянська О.І. Фінансовий облік / О.І. Коблянська. – К.: Знання, 2004. – 473 с.

 10. Кодекс законів про працю України від 11.05.2004 р. № 1703-ІV, зі змінами і доповненнями // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 11. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ: ЦУЛ, 2008. - 556 с.

 12. МисакаГ.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник . - Київ: ЦУЛ, 2007. – 400 с.

 13. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік / Г.В. Нешкерська. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 464 с.

 14. Пантелєєв В.П. Фінансова звітність: Навчальний посібник. За ред. д.е.н., проф. В.О.Шевчука. – К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2004. – 227с.

 15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв.наказом МФУ від 30.11.99р. №291(з змінами та доповненнями) // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 16. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 17. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджено Наказом Мінфіну України від 07.02.2013р. № 73// режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”., затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20,  із змінами і доповненнями // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290, із змінами і доповненнями // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, із змінами і доповненнями // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.10.03 № 601. // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 22. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07 червня 2010. №372 // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 23. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затв. постановою КМУ № 100 від 08.02.95 р., із змінами і доповненнями від 30.11.05 № 1132. // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 24. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-ХІV від 16.07.99. // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 25. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»: Закон України № 2464-VI від 08.07.2010 р. // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 26. Про оплату праці: Закон України № 108/95, затв. постановою ВР  України від 24.03.95 із змінами і доповненнями від 23.09.10 р. № 2559 -VI. // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 27. Сахарцевої І.І. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник з виконання практичних завдань. – Київ: Кондор, 2005. – 556 с.

 28. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. пос.- Київ: КНЕУ, 2006 . – 526 с.

 29. Стельмащук А.М., Смоленко П.С. Бухгалтерський облік: Навч. пос. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 528 с.

 30. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік - ІІ: Навч. посіб. для дистанційного навчання. – Київ: Ун-т "Україна", 2005. – 701 с.

 31. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник . – 3-тє вид. доп. і переробл. – Київ: Алерта, 2008. – 926 с.

 32. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник . – 3-тє вид. доп. і переробл. – Київ: Алерта, 2008. – 926 с.

 33. Чацкіс Ю.Д. Фінансовий облік, ч. І і ч. ІІ: навч. пос. / Ю.Д. Чацкіс, О.М. Лисюк, Т.М. Михайлова. – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2005. – 320 с.

1.3.АУДИТ

Тема 1. Предмет, мета і принципи аудиту

Історичні аспекти розвитку аудиту в Україні та за кордоном. Аудит, його сутність та функції. Предмет і об’єкти аудиторського контролю. Класифікація видів фінансового контролю та аудиту. Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. Податковий і незалежний аудит. Внутрішній і зовнішній аудит. Головні завдання аудиту: захист інтересів власника, сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємства, укріплення довіри до суб’єктів підприємницької діяльності. Принципи аудиту. Чесність і об’єктивність. Незалежність і професійна поведінка. Компетентність і належна ретельність. Конфіденційність і дотримання технічних норм.Тема 2. Організаційні і нормативно-правові основи аудиторської діяльності

Законодавче регулювання аудиторської діяльності в Україні. Закон України “Про аудиторську діяльність”. Особливий статус Аудиторської палати України. Спілка аудиторів України, інші професійні аудиторські організації; повноваження, функції, обов’язки. Стандарти та нормативне забезпечення аудиту. Кодекс етики професійних бухгалтерів і аудиторів. Сертифікація аудиторів і включення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів України. Аудитори і аудиторські фірми. Види аудиторських послуг. Вимоги до створення аудиторських фірм. Обмеження видів діяльності аудиторів та аудиторських фірм. Регулювання аудиту на рівні аудиторської фірми. Вибір об’єкта аудиту. Договір на надання аудиторських послуг, укладання і особливості. Внутрішні положення. Корпоративне регулювання (саморегулювання) аудиту.Тема 3. Аудиторський процес і його стадії

Загальна характеристика аудиторського процесу. Зміст стадій аудиторського процесу. Укладання угоди, вивчення бізнесу клієнта і планування аудиту на підготовчій (організаційно-методичній) стадії. Виконання аудиторських процедур і отримання аудиторських доказів на дослідній стадії. Класифікація отриманих результатів і підготовка аудиторського висновку на узагальнюючій стадії. Документальне оформлення кожної стадії.Тема 4. Вивчення бізнесу клієнта і планування аудиторської перевірки.

Вивчення бізнесу клієнта. Фактори, що впливають на діяльність підприємства, їх класифікація. Джерела отримання інформації про бізнес клієнта. Напрямки вивчення бізнесу клієнта і оформлення результатів. Значення вивчення бізнесу клієнта для планування аудиторської перевірки. Значення планування діяльності аудиторських фірм і аудиторів. Планування аудиту, його мета та стадії.

Методика планування аудиту і основні види планових документів. Попереднє планування аудиту, коригування планів. Збирання загальних відомостей про клієнта (знання бізнесу клієнта). Прийняття рішень про продовження аудиту для клієнта та згоду на аудит для нового клієнта. Загальний план і програма проведення аудиторської перевірки: структура і зміст. Фактори, що впливають на структуру і зміст плану і програми аудиторської перевірки.

Тема 5. Аудиторський ризик і методика його визначення.

Аудиторський ризик, його зміст і види. Оцінка аудиторського ризику. Оцінка системи внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку, контрольних процедур. Визначення рівня властивого ризику і ризику контролю. Тести контролю.

Методика визначення аудиторського ризику. Залежність між компонентами моделі аудиторського ризику. Ризик не виявлення. Основні фактори, що зумовлюють рівень кожної складової аудиторського ризику. Використання оцінки рівня ризику при плануванні аудиторської перевірки, визначенні термінів її проведення, вартості робіт. Поняття і значення суттєвості відхилень в аудиті. Визначення межі суттєвості відхилень. Методи оцінки суттєвості на рівні фінансової звітності, на рівні залишків по окремих статтях фінансової звітності, на рівні груп господарських операцій.

Тема 6. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі.

Особливості аудиту підприємств, які застосовують комп’ютерні інформаційні технології. Налагодження комп’ютерних процедур аудиту та внутрішнього контролю. Поняття про комп’ютерний аудит та контроль. Організаційні заходи контролю КІСП. Контроль за виконанням облікових записів у КСБО. Програмне забезпечення аудиторської діяльності. Планування аудиту у комп’ютерному середовищі: вивчення середовища, визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її ненадійності. Характеристика та підходи до контролю у простих та складних комп’ютерних системах. Особливості проведення аудиту в умовах ЕСОД. Система комп’ютеризації зовнішнього та внутрішнього аудиту. Комп’ютерне шахрайство, визначення та ознаки. Заходи щодо його запобігання.Тема 7. Особливості організація і методики проведення внутрішнього аудиту.

Поняття системи внутрішнього контролю та її складові. Середовище контролю і заходи контролю. Інформаційна база для оцінки надійності системи внутрішнього контролю. Вплив системи внутрішнього контролю на аудиторський ризик. Система бухгалтерського обліку на підприємстві – політика і процедура, які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій. Процедури контролю – спеціальні перевірки, що виконуються персоналом підприємства. Вивчення і оцінка системи внутрішнього контролю. Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю. Тестування системи внутрішнього контролю. Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту. Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю.Служба внутрішнього аудиту. Структура підрозділів внутрішнього аудиту. Об’єкти внутрішнього аудиту та основні методичні прийоми. Перевірка стану бухгалтерського обліку. Внутрішній аудиторський процес. Документальне призначення аудиторських перевірок. Порядок складання підсумкового документу аудиторської перевірки. Висновки і пропозиції аудиторів за результатами перевірки.Тема 8. Організація аудиторських послуг

Нормативне визначення аудиторських послуг. Види аудиторських послуг. Надання послуг по складанню звітності. Відновлення бухгалтерської документації. Оглядова (експрес) перевірка проміжної фінансової інформації. Операційна перевірка. Компіляція (трансформація систем обліку і звітності з урахуванням вимог інших правил). Складання аудиторських рекомендацій.Тема 9. Аудиторські докази і процедури їх отримання

Аудиторські докази і їх види. Загальні вимоги до аудиторських доказів, оцінка їх надійності. Достатність і належність аудиторських доказів. Твердження фінансової звітності як напрями збирання аудиторських доказів. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів. Вимоги до кількості та якості доказів. Джерела аудиторських доказів та механізм їх одержання. Використання роботи експертів. Використання результатів роботи внутрішнього аудиту. Використання інформації, що надається керівництвом підприємства-клієнта. Оцінка аудиторських доказів. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю. Аудиторські процедури, їх призначення та види. Достатність і належність аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. Аудиторська вибірка: значення, етапи, оцінка результатів вибіркової перевірки. Статистичні та нестатистичні методи вибірки.Тема 10. Аудит установчих документів та облікової політики суб’єкта господарювання

Аудит установчих документів підприємства. Аудит формування та зміни статутного капіталу та операцій, пов’язаних з його змінами на підприємствах різних форм власності. Аудит операцій, пов’язаних з зменшенням і збільшенням статутного капіталу. Особливості аудиту статутного капіталу в акціонерних товариствах та спільних підприємствах. Аудит облікової політики підприємства.Тема 11. Аудит необоротних активів

Мета і завдання аудиту необоротних активів. Предмет аудиту основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів. Організація отримання джерел інформації про надходження, наявність і рух необоротних активів. Методика аудиту необоротних активів. Процедури отримання аудиторських доказів. Методика аудиту капітальних, фінансових інвестицій і довгострокової дебіторської заборгованості. Методика аудиту зносу і амортизації необоротних активів. Документування результатів аудиту. Перевірка аналітичного і синтетичного обліку необоротних активів. Методика оцінки ефективності використання необоротних активів. Групування і систематизація недоліків.Тема 12. Аудит запасів і витрат діяльності

Визначення предмету, мети і завдань аудиту виробничих запасів. Об’єкти аудиту виробничих запасів. Джерела інформації аудиту виробничих запасів. Методика аудиту виробничих запасів. Документування результатів аудиту виробничих запасів. Мета, предмет і завдання аудиту витрат виробництва. Визначення об’єктів аудиту витрат виробництва. Документування аудиту витрат виробництва. Контроль загальновиробничих витрат та перевірка достовірності їх обліку. Формування витрат виробництва. Систематизація і групування недоліків.Тема 13. Аудит грошових коштів і дебіторської заборгованості.

Мета і завдання аудиту касових операцій. Визначення об’єкту аудиту грошових коштів. Джерела інформації аудиту каси і касових операцій. Організація отримання документів для перевірки. Організація проведення інвентаризації коштів. Застосування документальних методів аудиту касових операцій. Перевірка аналітичного і синтетичного обліку руху грошових коштів. Аудит операцій на рахунках у банках. Методика аудиту дебіторської заборгованості.Тема 14. Аудит капіталу і зобов’язань

Аналіз структури капіталу. Аудит окремих складових власного капіталу підприємства. Аудит порядку і дотримання вимог законодавства щодо формування капіталу підприємства. Дотримання норм формування резервного капіталу. Вивчення положень щодо порядку формування окремих елементів власного капіталу (додатковий капітал, резервний капітал і др..). Оцінка облікової політики підприємства щодо його зобов’язань. Структура і організація обліку зобов’язань. Аудит кредитів і позик підприємства. Аудит строків погашення і забезпечення погашень кредитів.Тема 15. Аудит доходів і фінансових результатів

Мета, предмет і завдання аудиту формування фінансових результатів. Об’єкти аудиту фінансових результатів. Документальні методи аудиту фінансової звітності. Джерела інформації аудиту фінансових результатів. Аналіз і оцінка показників фінансової звітності. Методика оцінки й аналізу фінансових результатів підприємства. Аудиторська оцінка стану внутрішнього контролю фінансової звітності. Ризик аудиту фінансової звітності. Систематизація і групування недоліків.

Тема 16. Аудит дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці

Мета і завдання аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці. Особливості нормативної бази аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці. Предметна область аудиторського дослідження. Проведення аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці.Тема 17. Аудит розрахунків із бюджетом

Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом. Аудит облікової політики з метою оподаткування. Аудит розрахунків із бюджетом за податками.Тема 18. Організація і методика аудиту фінансової звітності підприємства

Склад фінансової звітності підприємства. Методи експертної оцінки фінансової звітності підприємства під час аудиту. Аудит достовірності показників фінансової звітності. Концепція безперервності підприємства і її значенні в аудиті фінансової звітності і фінансового стану підприємства. Оцінка доцільності застосування концепції безперервності при підготовці фінансової звітності. Дії аудитора у разі наявності сумнівів в доцільності застосування концепції безперервності. Етапи аудиту фінансової звітності. Аудит активів і пасивів, доходів і витрат.Тема 19. Організація і методика аудиту фінансового стану суб’єкта господарювання

Джерела інформації аудиту фінансового стану. Аудиторські процедури в аудиті фінансового стану підприємства. Спільне і відмінне між фінансовим аналізом і аудитом фінансового стану. Основні етапи аудиту фінансового стану. Методика аудиторської оцінки фінансових результатів. Аудит фінансової стійкості підприємства. Аудит платоспроможності підприємства. Аудит ліквідності підприємства. Узагальнюючі методи оцінкиТема 20. Робочі документи аудитора

Робочі документи аудитора, їх сутність і класифікація. Методика складання робочих документів аудитора під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, одержана в ході аудиту від третіх осіб. . Використання робочих документів на узагальнюючій стадії контрольно-аудиторського процесу і при підготовці аудиторського висновку. Роль робочих документів аудитора в організації його праці. Робоче досьє аудитора: постійний і тимчасовий файли. Реквізити робочих документів. Вимоги до зберігання робочих документів.Тема 21. Узагальнення результатів аудиторської перевірки і складання аудиторського висновку

Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Види аудиторських висновків. Загальні вимоги до аудиторського висновку.

Позитивний висновок, умови його представлення. Обставини для ненадання безумовно позитивного висновку: невпевненість та незгода. Модифікований висновок. Умовно-позитивний висновок. Фундаментальна та не фундаментальна невпевненість або незгода та їх причини. Негативний висновок та умови його представлення. Відмова від надання висновку.

Вимоги до стилю формування аудиторського висновку.Порядок складання та надання аудиторських висновків. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 2. МСА 200 “Мета і загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 3. МСА 230 “Аудиторська документація” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 4. МСА 300 “Планування роботи” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 5. МСА 315 “Розуміння суб’єкту господарювання та його середовища і оцінка ризиків суттєвих викривлень” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 6. МСА 320 “Суттєвість в аудиті” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 7. МСА 500 “Аудиторські докази” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 8. МСА 700 “Аудиторський висновок щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 9. МСА 701 “Модифікація аудиторського висновку” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 10. МСА 800 “Спеціальний аудиторський висновок” //Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Київ,: ІАМЦ АУ Статус, 2006 р.

 11. Про аудиторську діяльність: Закон України в ред. від 14.09.2006 р., №140–V. // режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 1. Аудит: застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці України. Навч. посіб. – К.: ТОВ "ІАМЦ АУ" СТАТУС", 2005. – 172 с.

 2. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. — Москва: Филин, 2005 г.

 3. Білик М.Д. Аудит підприємств: Навчальний посібник.-К.: Знання, 2003.-420с.

 4. Бондаренко Н.О. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності.-Київ, 2004р.

 5. Бутинець Ф.Ф. Аудит. – Житомир: Рута, 2005. – 246с.

 6. Внутренний аудит: Организация и методология: Науч.-практ. пособ. / Л.И. Сухарева, И.Н. Дмитренко. – Донецк: Дон. ГУЭТ, 2000.

 7. Давидов Г.М. Аудит. Навчальний посібник. –Київ: Знання, 2004 р.

 8. Дерев’янко С.І. Основи аудиту. Навчальний посібник.-К.: ЦУЛ, 2009.-328с.

 9. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Знання, КОО, 2001. – 402с.

 10. Дрозд І.Контроль економічних систем: Монографія.-К.: Імекс-ЛТД, 2004.-312с.

 11. Загородній А.Г., Корягін М.В. Єлісеєв А.В., Полякова Л.М. Аудит: теорія і практика. — Львів, Вид-во Львівська політехніка, 2004 рік.

 12. Іванова Н.А. Організація і методика аудиту.-К.: ЦУЛ, 2008.-216с.

 13. Кармайкл Д.,Бенис М. Стандарты и нормы аудита. —Москва, «Аудит», ЮНИТИ, 1995 г.

 14. Креза Т.В. Основи правового регулювання аудиторської діяльності в Україні: Практич. посіб. аудитора. – 2-ге вид. – К.: Інформаційно-аналітичний та методичний центр аудиту в Україні "СТАТУС", 2005. – 216с.

 15. Крот Ю.М. Аудиторські послуги: види та якість //Міжнародної науково-практичної конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”: Черкаси, 8-10 квітня, 2009.

 16. Кулаковська Л.П. Основи аудиту. Курс лекцій. Навчальний посібник. — Житомир, ЖІТІ, 2000 р.

 17. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. — К: Каравела, 2006р.

 18. Макеев Р.В. Постановка систем внутреннего контроля: от проверок отчетности к эффективности бизнеса /Макеев Р.В.-М.: Вершина, 2008.-296с.

 19. Никонович М.О. Організація і методика аудиту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів.- К. : КНТЕУ, 2008.

 20. Основи правового регулювання аудиторської діяльності в Україні /Укладач Т.В.Куреза. — К.: ІАМЦ АУ Статус, 2005 р.

 21. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація. Київ, КНЕУ, 2003 р. – 260с.

 22. Плисюк Г. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок и комплексный анализ финансовых резервов. – М.: Экзамен, 2001.

 23. Пугачев В.В. Внутренний аудит и контроль. Организация внутреннего аудита в условиях экономического кризиса: учебник / В.В. Пугачев.-М.: Дело и Сервис, 2010.-224с.

 24. Рудницький В. Внутрішній аудит: Методологія, організація. – Тернопіль: Економічна думка, 2000.

 25. Сонин А.М. Внутренний аудит: современный подход.-М.: Финансы и стаистика, 2007.

 26. Стасишен М.С., Піча Ю.В. Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях). — Київ, Каравела, 2007 р.

 27. Усач Б.Ф. Аудит по міжнародних стандартах. Київ, 2005 р.

 28. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика: Навч. посібник.-К.: 2008, 560с.

 29. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит.-М.: ИНФРА-М, 2008.-448 с.1.4.ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Тема 1. Організація економічного аналізу на підприємстві

Поняття економічного аналізу та сфера його застосування. Місце економічного аналізу в системі наук. Класифікація видів економічного аналізу. Зміст, предмет і об’єкти, функції та завдання економічного аналізу. Основні категорії економічного аналізу. Метод економічного аналізу та його особливості. Класифікація технічних прийомів економічного аналізу. Характеристика неформальних (логічних) способів економічного аналізу. Характеристика формалізованих (математичних) способів економічного аналізу. Організація аналітичної роботи. Етапи аналітичної роботи та їх характеристика.Тема 2. Інформаційна база економічного аналізу

Сутність інформаційної діяльності та інформації. Функції інформаційної діяльності та вимоги до інформаційного забезпечення економічного аналізу. Класифікація інформації. Показники і їх класифікація. Сучасні автоматизовані інформаційні системи та їх використання в економічному аналізі й управлінні.Тема 3. Аналіз доходів і витрат підприємства

Оцінка структури доходів і витрат підприємства у динаміці.

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів (Аналіз забезпеченості підприємства персоналом. Аналіз продуктивності праці і трудомісткості продукції. Аналіз фонду оплати праці. Аналіз соціальної захищеності членів коллективу. Аналіз використання робочого часу. Аналіз темпів зростання продуктивності праці і середньої зарплати. Резерви зростання продуктивності праці).

Аналіз ефективності використання довгострокових активів підприємства (Значення, завдання і джерела аналізу довгострокових активів підприємств. Аналіз складу, динаміки і структури основних засобів. Аналіз ефективності використання основних засобів. Аналіз використання виробничих потужностей. Аналіз технічного стану основних засобів. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва. Аналіз використання обладнання. Резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і рентабельності основних засобів. Аналіз нематеріальних активів).

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів (Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Аналіз матеріаломісткості окремих видів продукції та питомої матеріаломісткості. Аналіз прибутку на 1 гривню матеріальних витрат. Резерви збільшення обсягів випуску продукції за рахунок предметів праці).

Аналіз витрат виробництва та собівартості продукції (Значення, завдання і об'єкти аналізу собівартості продукції. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції. Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції. Аналіз витрат за елементами і статтями калькуляції. Аналізу собівартості окремих видів продукції. Аналіз динаміки зміни собівартості порівнянної продукції. Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат та непрямих витрат. Функціонально-вартісний аналіз. Резерви зниження собівартості продукції).Тема 4. Організація і методика аналізу фінансових результатів підприємства

Значення, завдання і джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Порядок формування фінансових результатів діяльності. Аналіз рівня, динаміки, структури та якості фінансових результатів. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Аналіз беззбитковості. Резерви збільшення суми прибутку. Аналіз розподілу та використання чистого прибутку. Аналіз оподаткованого прибутку і податків з прибутку. Методика факторного аналізу прибутку за системою „ директ – костинг”. Методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства за методикою ДПС.Тема 5. Аналіз рентабельності підприємства

Сутність рентабельності підприємства та її значення для оцінки результатів його діяльності. Система показників рентабельності. Факторний аналіз рентабельності підприємства.Тема 6. Аналіз рентабельності продукції

Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг (Аналіз динаміки виробництва продукції. Аналіз асортименту продукції: Аналіз якості продукції. Аналіз структури випуску продукції. Аналіз ритмічності виробництва). Аналіз реалізації продукції. Факторний аналіз рентабельності продукції. Основні напрями підвищення рентабельності продукції. Методика аналізу рентабельності за системою „ директ – костинг”.Тема 7. Аналіз активів підприємства

Значення і завдання аналізу активів підприємства. Основні етапи аналізу складу і структури активів підприємства. Аналіз загального, основного і оборотного капіталу. Аналіз дебіторської заборгованості.

Методика аналізу активів підприємства за методикою ДПС.

Тема 8. Аналіз оборотності оборотних коштів

Сутність і класифікація оборотних активів. Аналіз оборотності оборотних активів. Факторний аналіз тривалості знаходження капіталу в оборотних активах. Методика розрахунку сум вивільнених або залучених коштів у результаті оборотності капіталу.Тема 9. Аналіз власного капіталу

Значення і завдання аналізу власного капіталу. Аналіз структури та динаміки власного капіталу підприємства. Методика аналізу власного капіталу підприємства за методикою ДПС. Показники оцінки структури джерел фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання позикового капіталу. Ефект фінансового важеля. Сутність левериджу, його значення та види. Порівняльний аналіз джерел і засобів підприємства. Аналіз кредиторської заборгованості.Тема 10. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності

Особливості організації аналізу зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз виконання контрактних зобов'язань за експортними операціями. Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг. Аналіз накладних витрат щодо експорту й імпорту товарів. Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів.Тема 11. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства

Значення, завдання і джерела інформаціїї аналізу інвестиційної діяльності. Методика аналізу оцінки інвестиційної привабливості проектів (доцільності капіталовкладень). Методика аналізу інвестиційних проектів. Методика аналізу фінансових інвестицій.Тема 12. Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства

Значення і теоретичні засади аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Експрес-аналіз фінансової звітності. Аналіз грошових потоків. Оцінка ануїтетів. Розрахунок фінансової потреби підприємства. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств.

Аналіз фінансової стійкості підприємств. Аналіз ділової активності підприємства. Методика аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства за методикою ДПС.

Тема 13. Узагальнення результатів аналізу господарської діяльності

Узагальнена оцінка ступеня ефективності управління підприємством. Систематизація і оформлення результатів економічного аналізу. Розробка пропозицій щодо реалізації виявлених резервів.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. - К.: Знання, 2008. - 263 с.

 2. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 326 с.

 3. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 396с.

 4. Васильева Людмила, Петровская Мария. Финансовый анализ. – М.: КНОРУС, 2008. - 816с.

 5. Вахрушина М. А. Управленческий анализ: Учебное пособие. – М.: Агрус, Финансы и статистика, 2008. - 399 с.

 6. Ващенко Л.О., Сухарев П.М. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. - Донецьк: Вебер (Донецька філія), 2007. — 185c.

 7. Векслер Е.М. Теорія економічного аналізу. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 320с.

 8. Гайдис Н.М. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів /НБУ, Львівський банківський інститут. - Л.: ЛЕУ НБУ, 2006. - 414с.

 9. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Предметы и методы. Комплексный и локальный анализы. Оценка управленческих решений.-Питер, 2007.-208с.

 10. Грабовецький Б.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 254 с.

 11. Грачова Р. Актуально про аналіз фінзвітності. - К.: ТОВ „Видавничий дім „Прінтес” ”, 2007. - 128 с.

 12. Демченко И.А., Чопозова А. И. Методика финансового анализа. Теория и практика:Учебное пособие. – М.: Агрус, Финансы и статистика, 2008. - 136с

 13. Дикань В.Л., Козинець А.С., Чупир В.Є. Діагностика фінансового стану підприємства: Навчальний посібник /Українська держ. академія залізничного транспорту. - Х. : УкрДАЗТ, 2007. - 150с.

 14. Дієва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 328 с.

 15. Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика: Учебное пособие.- СПб.: Издательский дом „ Бизнес - пресса”, 2006.- 304с.

 16. Економічний аналіз в системі податкового контролю: організація і методика. / [П.М.Сухарев, Л.О.Сухарев, О.О.Назаренко та ін.]; Під. заг. ред. Л.О.Сухаревої; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2005. - 123 с.

 17. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.; За ред. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка.- Вид.2-ге, доп.- К.: КНЕУ, 2003.-556с.

 18. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця.- Житомир: ПП. „Рута”, 2003.-680 с.

 19. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ: Учебник. – М.: Велби, Издательство „Проспект ”, 2008. - 623с.

 20. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. -5 вид., виправ. і допов. - К.: Знання, 2006. - 261 с.

 21. Калина К.В., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз: Навч. – метод. Посібник. – 4-те вид. – К.: МАУП, 2008. -354с.

 22. Кислиця О.Я., Мягких І.М. Економічний аналіз: Курс лекцій.-К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003.-171 с.

 23. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 487 с.

 24. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. /Національний ун-т „Львівська політехніка” Інститут дистанційного навчання /А. Г. Загородній (ред.). - Л.: Видавництво Національного ун-ту „Львівська політехніка”, 2005. -428с.

 25. Кожанова Є.П.,ОтенкоІ.П. Економічний аналіз: Навч. посібник /Харківський національний економічний ун-т. - 2. вид., доопрац. і доп. — Х. : ВД „ІНЖЕК ”, 2005. — 344с.

 26. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – Х.: Фактор, 2008. -204с.

 27. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз. Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 380с.

 28. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 639 с.

 29. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика. - Рівне : НУВГП, 2005. — 369с.

 30. Литвин Б.М. Фінансовий аналіз: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 512 с.

 31. Литвин Б.М., Стельмах М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: „Хай - Тек”, 2008. – 336с.

 32. Любушин Н.П., Бабичева Н.Э. Экономический анализ. Контрольно-тестирующий комплекс.-М.: ЮНИТИ, 2007.-159с.

 33. Макеев Р.В. Постановка систем внутреннего контроля: от проверок отчетности к эффективности бизнеса /Макеев Р.В.-М.: Вершина, 2008.-296с.

 34. Методичний посібник щодо проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання – юридичних осіб, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів з метою виявлення ризиків і резервів у їх діяльності: лист ДПА України від 11.03.2009р. № 4993/7/23-4017/127.

 35. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємств: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2008. – 514с.

 36. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. д.е.н., професора Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП„Рута”, 2007.- 704 с.

 37. Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. Організація і методика економічного аналізу. Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Харків: вид. ХДЕУ, 2009. – 246 с.

 38. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.

 39. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – 630с.

 40. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Москаленко В.В. Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 340 с.

 41. Пястолов С. М. Анализ финансово – хозяйственной деятельности: Ученик. - 6-е изд. - М.: Академия/Academia, 2008. - 336 с.

 42. Романов А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Пособие. – Х.: Центр „Консульт”, 2006. – 122с.

 43. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2007. — 668c.

 44. Селезньова Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособие для вузов. - 2-е издание, перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 639с.

 45. Слободян Н.Г., Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю. Теорія економічного аналізу. Економічний аналіз: Курс лекцій для студ. всіх спец. напрямів 0501 „Економіка і підприємництво”, 0502 „Менеджмент” усіх форм навч. / Національний ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2006. - 164с.

 46. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224с.

 47. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Посібник. – Львів: ЛБІНБУ, 2008.-344с.

 48. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / [Чугаєв А.О., Ніколаєв В.П., Лаба М.С. та ін.]; за ред.. А.О.Чугаєва. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. – 374с.

 49. Хачатурян Нуне, Анализ финансово – хозяйственной деятельности. – М.: „Феникс”, 2008. – 186с.

 50. Цал – Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: Підручник для ВНЗ. – К.: ЦУЛ, 2008. – 564с.

 51. Цигилик І.І., Кропельницький С.О., Мозіль О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посібник. – ЦУЛ, 2008. – 341с.

 52. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі: Підручник.- К., 2003.-312 с.

 53. Чернелевський Л.М., Слободян Н.Г., Михайленко О.В. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово – інвестиційний, стратегічний: Підручник. – К.: Хай – Тек Прес, 2009. – 640с.

 54. Чечевицына Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности: Ученик. – 3 – е изд. – М.: „Феникс”, 2008. – 379с.

 55. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

 56. Шубіна С.В., Торяник Ж.І. Економічний аналіз: практикум. — К. : Знання, 2007. — 230c

 57. Шумилин Е.П., Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Управленческий, финансовый и инвестиционный анализ: Практикум. - 2-е изд., пер. и доп. – М.: МарТ Издательский центр, „Феникс”, 2008. -160 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал