Програма фахового іспиту для отримання окр бакалавра галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»Скачати 87.67 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір87.67 Kb.
ТипПротокол
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії ДонДТУ
_________________ М.І. Антощенко
ПРОГРАМА
фахового іспиту для отримання ОКР бакалавра
галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»
напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Розглянуто і затверджено на

засіданні кафедри фінансів

Протокол № 8 від «_21_» _04_ 2015 р.

Зав. кафедрою

_____________________ Фесенко І.А.

Лисичанськ, 2015


Тема 1. Сутність та основи існування грошей.

Сутність грошей як загального еквівалента. Раціоналістична і еволюційна концепція походження грошей. Роль держави у створенні грошей. Види і форми грошей і їх еволюція. Основні функції грошей. Роль грошей в системі суспільного відтворення.


Тема 2. Грошовий оборот і грошова система

Сутність грошового обороту, його структура та основні суб'єкти. Канали руху грошового обороту. Форми грошового обороту, основні його сфери. Форми безготівкових розрахунків, способи платежу. Закон грошового обігу. Грошова маса, її показники. Регулювання грошової маси. швидкість обігу грошей.

Поняття і елементи грошової системи. Види грошових систем та їх еволюція. Система металевого і паперово-кредитного обігу. Біметалізм і монометалізм. Грошова реформа та методи її проведення. Класифікація грошових реформ. Становлення і розвиток грошової системи країни.
Тема 3. Інфляція

Сутність інфляції, її причини, форми прояву та закономірності розвитку. Теорія інфляції пропозиції та інфляції попиту.

Основні форми інфляції: повзуча, галопуюча, гіперінфляція, відкрита і закрита. Основні показники вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Сутність антиінфляційної політики держави.
Тема 4. Поняття і сутність фінансів

Об'єктивні передумови виникнення фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільча, історична категорія. Необхідність фінансів в умовах товарного господарства. Сутність фінансів, їх специфічні ознаки та суспільне призначення. Роль фінансів у суспільстві. Функції фінансів, їх характеристики.

Функції фінансів як виявлення найважливіших ознак, особливостей, громадського призначення фінансів. Об'єкти і суб'єкти розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту.

Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Фінансове забезпечення процесу відтворення. Форми фінансового забезпечення.Тема 5. Фінансові ресурси та фінансовий механізм

Поняття фінансових ресурсів, їх зміст, джерела формування. Склад і структура фінансових ресурсів.

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарчим механізмом і фінансовою політикою. Складові елементи фінансового механізму.


Тема 6. Фінансова система

Поняття фінансової системи, ознаки її побудови. Структура фінансової системи держави, її характеристика.

Сутність організаційної складової фінансової системи. Схема управління фінансовою системою держави.
Тема 7. Фінансова політика

Сутність фінансової політики, її мета і завдання. Елементи фінансової політики. Фінансова стратегія і фінансова тактика як складові фінансової політики держави.

Види і типи фінансової політики, їх характеристика. Механізм реалізації фінансової політики.
Тема 8. Управління фінансами та фінансовий контроль

Поняття і методи управління фінансами. Сутність фінансового прогнозування, планування, регулювання і контролю. Система фінансових планів, їх характеристика. Органи управління фінансами держави.

Поняття фінансового контролю. Види, форми і методи фінансового контролю. Державний і недержавний фінансовий контроль. Суб'єкти фі-нансового контролю. Шляхи підвищення ефективності фінансового контролю.
Тема 9. Кредит і його форми

Необхідність і сутність кредиту. Роль кредиту в умовах ринкової економіки. Класифікація кредитів за різними ознаками. Принципи кредитування.

Функції кредиту. Форми і види кредиту. Джерела оплати кредиту.
Тема 10. Кредитна система

Поняття і організаційна структура кредитної системи. Банки, їх операції та функції. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові організації. Інвестиційні та страхові компанії, кредитні спілки, пенсійні фонди.


Тема 11. Грошово-кредитна політика

Центральний банк і його функції. Незалежність центрального банку. Сутність і основні цілі грошово-кредитної політики. Інструменти і механізм грошово-кредитної політики.


Тема 12. Організація і порядок кредитування

Сутність банківського кредиту. Класифікація кредитів комерційних банків. Порядок кредитування населення.

Умови кредитної угоди, кредитний договір. Етапи процесу банківського кредитування. Порядок видачі та погашення кредиту. Способи погашення кредитів. Банківський відсоток і фактори, що впливають на нього.

Оцінка кредитоспроможності позичальника. Засоби захисту від кредитного ризику. Кредитні санкції.


Тема 13. Державний і міжнародний кредит

Економічна сутність державного кредиту, його роль в формуванні додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту.

Внутрішній і зовнішній державний кредит. Державний борг. Капітальний та поточний державний борг. Причини і наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення державного боргу. Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види. Класифікація державних внутрішніх позик.

Поняття та особливості міжнародного кредиту. Функції та роль міжнародного кредиту. Форми і види міжнародного кредиту. Міжнародні і регіональні валютно-фінансові організації.


Тема 14. Основи фінансів підприємств

Поняття і сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня особливість і форма прояву їх сутності. Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між господарюючими суб'єктами, з державою, з банками, страховими компаніями.

Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. Методи і способи формування фінансових ресурсів. Внутрішні і зовнішні джерела. Власні, позикові та залучені кошти.

Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах. Поняття фінансового механізму підприємства та характеристика його основних елементів.


Тема 15. Грошові надходження підприємств

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств.

Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг. Фактори, що впливають на величину виручки. Особливості формування виручки від реалізації на підприємствах окремих галузей економіки.

Розрахунок і планування виручки. Формування і розподіл валового і чистого доходу підприємства. Ціноутворення. Види цін на продукцію.


Тема 16. Формування і розподіл прибутку

Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Загальний прибуток підприємства. Фактори, що впливають на формування прибутку.

Собівартість продукції та її вплив на прибуток. Сутність і методи визначення показників рентабельності.

Формування чистого прибутку підприємства і її використання. Фонди підприємства, створювані за рахунок чистого прибутку. Дивідендна політика підприємства. Нерозподілений прибуток і його використання.
Тема 17. Система оподаткування підприємства

Система оподаткування підприємств, її функціонування і призначення. Види податків, оплачуваних підприємством, джерела їх оплати. Механізм і напрями впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність. Прямі і непрямі податки та особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність господарюючих суб'єктів.

Місцеві податки і збори, що сплачуються підприємствами. Обов'язкові відрахування підприємств у цільові державні фонди.
Тема 18. Оборотні кошти

Сутність оборотних засобів та їх організація. Склад і розміщення оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів.

Методи визначення потреби в оборотних коштах. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, порядок їх визначення.

Показники стану оборотних коштів. Брак власних оборотних коштів, його визначення, причини виникнення та джерела поповнення. Показники ефективності використання оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів і шляхи її прискорення.


Тема 19. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Склад і структура основних засобів підприємств. Показники стану та ефективності використання основних виробничих засобів. Відтворення основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Залучення коштів від інших господарюючих суб'єктів: продаж акцій, пайові внески. Кредитування відтворення основних засобів. Ремонт основних засобів та його фінансове забезпечення.
Тема 20. Фінансове планування на підприємствах

Зміст і завдання фінансового планування. Фінансова стратегія підприємств. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах. Методи фінансового планування на підприємствах.

Фінансовий план як складова бізнес-плану. Зміст і структура поточного фінансового плану підприємства, баланс доходів і витрат.

Розрахунок показників доходної та видаткової частини фінансового плану. Виконання фінансового плану. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів його призначення.

ЛІТЕРАТУРА
1. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит: Навчально- методичний посібник. - 2-ге вид., Перероб. и доп. - К.: ЦУЛ, 2002. - 336 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М.Мороза. - К .: КНЕУ, 2000. - 384 с.

3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. и перероб. - К.: Атіка, 2004. - 368 с.

4. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навч. посібник. - Житомир, ПП «Рута», 2003. - 680 с.

5. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС, 2002.

6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001.

7. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. - Вид. 2-ге, змін. ї доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 528 с.

8. Карлін М.І. Фінансова система України: Навч. посібник. - К.: Знання, 2007. - 324 с.

9. Карпінський Б.А. Фінансова система: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 184 с.

10. Леоненко П.М. та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник / За заг. ред. О.Д.Васіліка. - К.: ЦНЛ, 2005. - 485 с.

11. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид., Доп. и перероб. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.

12. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси: Навч. посібник. - К.: ЦНЛ, 2002. - 300 с.

13. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К.: Центр навчальної Літературі, 2003. - 312 с.

14. Стеців Л.П., Копілюк О.І. Фінанси: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2007. - 235 с.15. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. 5 - ті вигляд., Перероб. ті доп. - К.: КНЕУ, 2005. - 560 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал