Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»Скачати 163.94 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір163.94 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра державного управління і місцевого самоврядування

Реєстр. №

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор

____________Бардачов Ю.М.

“_____” ______________2016р.

Програма

додаткового вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності

074 «Публічне управління та адміністрування»

Херсон – 2016

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності

074 «Публічне управління та адміністрування». – Херсон: ХНТУ, 2016. -

13 с.

Розробники: проф. Лопушинський І.П., проф. Половцев О.В., проф. Топалова Е.Х.

Програму затверджено на засіданні кафедри державного управління

і місцевого самоврядування ХНТУ.

Протокол № 10 від 10 травня 2016 року.


Завідувач кафедри проф. Лопушинський І. П.

© Херсонський національний

технічний університет, 2016 рік

© Колектив авторів, 2016 рік


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ТЕСТУВАННЯ
1. Тестове завдання 1. Взаємозв’язок між соціальним та державним управлінням полягає в тому, що:

 • державне управління є складовою соціального управління

 • соціальне управління є складовою державного управління

 • соціальне та державне управління не пов’язані між собою

 • соціальне управління і державне управління – поняття рівнозначні за змістом


2. Тестове завдання 2. Системність державного управління зумовлюється:


3. Тестове завдання 3. У чиїх працях уперше було обґрунтовано ідею розмежування політики і адміністрації в урядовій діяльності?

 • Ф. Тейлора, Ф. та Л. Джилберта, Г. Емерсона

 • А. Файоля, Л. Урвіка, Л. Уайта

 • В.Вільсона, Ф.Дж.Гудноу, М.Вебера

 • Е. Мейо, М. Фоллета, А. Маслоу


4. Тестове завдання 4. Взаємозв’язок між владою і управлінням полягає у тому, що:

 • управління є практичним проявом влади

 • влада є практичним проявом управління

 • ці поняття мають однаковий зміст


5. Тестове завдання 5. Високий рівень цілеспрямованості, самоактивності, здатності до самоуправління об’єкта зумовлюють потребу з боку суб’єкта управління:

 • більш жорсткого регламентуючого впливу

 • послаблення безпосереднього управлінського впливу

 • Ці характеристики об’єкта не впливають на діяльність суб’єкта управління


6. Тестове завдання 6. Гносеологічні елементи в системі державного управління зумовлені:

 • рішенням органів влади

 • складністю системи

 • «людською» природою її онтологічних елементів


7. Тестове завдання 7. Субординаційні зв’язки між структурними елементами суб’єкта державного управління означають:

 • упорядкування державно-управлінських відносин знизу догори, від керованого до керуючого

 • упорядкування державно-управлінських відносин згори донизу, від керуючого до керованого

 • упорядкування державно-управлінських відносин на одному рівні


8. Тестове завдання 8. Підберіть з числа наведених поняття, визначення якого наведено:

“Особлива функція, що зумовлена самою природою, об’єктивними потребами спільної комбінованої праці людей і спрямована на встановлення узгодженості між окремими видами робіт та виконання загальних завдань, - це: • соціальне управління”

 • управління”

 • державне управління”

 • самоуправління”

 • місцеве самоврядування


9. Тестове завдання 9. Концепцію цільового управління було розроблено науковцями:

 • школи «людських відносин»

 • нової школи

 • емпіричної школи


10. Тестове завдання 10. Колегіальність в ухваленні рішень (робота командою) є характерною для етапу:

 • усвідомлення значення організаційної культури

 • управління організаціями як відкритими системами

 • управління організаціями як соціальними системами


11. Тестове завдання 11. У наведеному положенні пропущено:

“Сутність раціонального підходу до побудови моделі державного управління полягає в досягненні балансу при поєднанні ______________ і можливостей держави”. • інтересів суспільства

 • цілей держави

 • інтересів кожного громадянина


12. Тестове завдання 12. Основні змістові напрями діяльності держави, що віддзеркалюють сутність і призначення державного управління суспільними справами, – це:

 • функції держави

 • цілі держави

 • державні програми

 • завдання держави


13. Тестове завдання 13. Яка посадова особа або який орган утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства, інші центральні органи виконавчої влади згідно з чинною Конституцією України?

 • Верховна Рада України

 • Президент України

 • Прем’єр-міністр України

 • Кабінет Міністрів України

 • Перший віце-прем’єр-міністр України


14. Тестове завдання 14. У визначенні одного з базових принципів раціоналізації стилю державно-управлінської діяльності: «Конкретизації управлінської діяльності і ________________________ за її результати» пропущено:

 • колективної відповідальності

 • особистої відповідальності

 • відповідальності державного органу

 • відповідальності апарату державного органу


15. Тестове завдання 15. Якому поняттю відповідає визначення:

«Система дій, що реально виконуються учасниками державно-управлінських відносин згідно з процедурою, і система правовідносин, що складаються, - це: • організація виконання”

 • розробка управлінських рішень”

 • процес управління”

16. Тестове завдання 16. Якою формою вираження управлінської діяльності є акти державного управління?

 • політичною

 • організаційною

 • правовою

 • процесуальною

 • ідеологічною


17. Тестове завдання 17. Визначте повноту наведеної логічної схеми «одиничного витка» управлінського процесу: «Аналіз і оцінка ситуації ® розробка проектів ® експертне оцінювання проектів® ухвалення управлінських актів ® організація виконання ® контроль виконання ® узагальнення результатів».

 • повна

 • неповна


18. Тестове завдання 18. Використання принципу гнучкості в процесі проведення адміністративної реформи забезпечує:

 • підвищення ефективності державного управління і місцевого самоврядування

 • забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів публічної влади

 • формування здатності системи врядування оперативно реагувати на зміни середовища


19. Тестове завдання 19. Працюючи на посаді керівника відділу, Ви маєте відносини субординації з:

 • керівником управління та працівниками відділу

 • керівниками інших відділів установи

 • з працівниками інших відділів


20. Тестове завдання 20. Відносини координації переважно мають місце між:

 • керівником відділу та його підлеглими

 • працівниками відділу

 • керівниками управління та відділів


21. Тестове завдання 21. У процесі формування державно-управлінських рішень пріоритетне значення мають:

 • потреби і інтереси суб’єкта управління

 • потреби і інтереси об’єкта управління

 • положення нормативно-правових актів


22. Тестове завдання 22. Розгалуженість структури державного управління обумовлюється:

 • характером політичної системи

 • змістом нормативно-правових актів

 • масштабністю і складністю об’єкта управління

 • впливом чинників суб’єктивного характеру


23. Тестове завдання 23. У межах якої школи було вперше сформульовано основні риси наукової організації праці?

 • Наукового менеджменту

 • Адміністративної

 • «Людських відносин»


24. Тестове завдання 24. М. Вебер уважав ідеальним державне управління, побудоване на:

 • жорстких принципах бюрократичної ієрархії.

 • адаптивних принципах.

 • гнучких організаційних структурах.


25. Тестове завдання 25. Функції державного управління бувають:

 • поточні.

 • адаптивні.

 • допоміжні


26. Тестове завдання 26. Чи повинна технологія управління відповідати вимозі щонайменшої складності процесу?

 • Так

 • Ні

 • Це залежить від ситуації


27. Тестове завдання 27. Якому поняттю відповідає визначення:

«Форма соціальних відносин, що характеризується здатністю й можливістю впливати на характер та напрямок діяльності людей, соціальних груп та класів за допомогою економічних, ідеологічних та організаційно-правових механізмів, а також за допомогою авторитету, традицій, примусу та інших засобів – це: • державно-управлінські відносини

 • самоврядування

 • влада

 • самоуправління


28. Тестове завдання 28. За критерієм форм власності виокремлюють:

 • координаційне та субординаційне управління

 • федеральне, регіональне, муніципальне, приватне (корпоративне) управління

 • галузеве і функціональне управління

 • територіальне управління

 • стратегічне, тактичне, оперативне управління

 • антикризове, довірливе управління


29. Тестове завдання 29. У чому полягає розпорядчий характер діяльності органів виконавчої влади?

 • у практичному втіленні в життя законодавчих актів

 • в оперативному управлінні економічною, соціальною, іншими сферами життєдіяльності суспільства

 • у виданні органами виконавчої влади постанов, розпоряджень, наказів, інших підзаконних актів


30. Тестове завдання 30.  Для підвищення якості зворотного зв’язку належить звернути увагу на інформаційні потоки:

 • від суб’єкта управління до об’єкта

 • від об’єкта управління до суб’єкта

 • між елементами об’єкта управління


31. Тестове завдання 31. Будь-які перетворення у системі державного управління доцільно починати з:

 • підготовки нормативної бази

 • аналізу змін у суспільно-політичній природі явища

 • добору кадрів


32. Тестове завдання 32. Координаційні зв’язки між структурними елементами суб’єкта державного управління означають:

 • знизу догори, від керованого до керуючого

 • згори донизу, від керуючого до керованого

 • упорядкування державно-управлінських відносин на одному рівні


33. Тестове завдання 33. Об’єктивною передумовою виникнення управління як суспільного явища є:

 • природний процес розподілу праці

 • рішення органів влади

 • політичні процеси в суспільстві


34. Тестове завдання 34. Уважається, що сучасна державно-управлінська наука виникла у:

 • XVIII сторіччі

 • XIX сторіччі

 • XX сторіччі


35. Тестове завдання 35. Уперше управління як універсальний процес, що складається з декількох взаємопов’язаних функцій, почали розглядати представники…

 • адміністративної школи

 • школи «людських відносин»

 • емпіричної школи


36. Тестове завдання 36. Теорія управлінських рішень виникла в рамках…


37. Тестове завдання 37. Сучасний етап розвитку управлінської думки характеризується:

 • управлінням за концепцією маркетингу

 • проектуванням раціонального складу операцій фізичної праці

 • використання методів спостереження, заміру часу, аналізу


38. Тестове завдання 38. Камералістика вивчала:

 • взаємодію держави і суспільства

 • структуру адміністративних служб, шляхи і засоби поліпшення їх роботи

 • геополітичні тенденції


39. Тестове завдання 39. Засновником сучасного державного управління як самостійної галузі наукового знання вважають:

 • Ш.-Л. Монтеск’є

 • А. Фергюсона

 • В. Вільсона


40. Тестове завдання 40. На першому етапі будівництва соціалізму в СРСР активно впроваджувались принципи:

 • школи наукового менеджменту.

 • школи «людських відносин».

 • емпіричної школи.


41. Тестове завдання 2. До причин того, що національні визвольні змагання на початку ХХ ст. не завершилися створенням суверенної Української держави можна віднести:

 • домінування в суспільній свідомості ідей пролетарської революції

 • відсутність критичної маси національної політичної еліти

 • незбігання зовнішньополітичних орієнтацій провідних політиків

 • нестача кваліфікованих управлінських кадрів

 • прагнення переважного числа населення до федеративного об’єднання з Радянською Росією

 • несприятливі міжнародні умови


42. Тестове завдання 3. Найголовнішими уроками реформування системи державного управління в Україні з огляду на традиції державотворення на українських землях є потреба:

 • ресурсного забезпечення реформ

 • забезпечення зовнішньополітичної підтримки

 • урахування специфіки вікового складу населення України

 • залучення фахівців та фінансових ресурсів з-за кордону

 • забезпечення синхронності, динамічності, послідовності реформ

 • наукової обґрунтованості реформ

 • урахування історико-культурної специфіки регіонів

 • створення критичної маси національних управлінських кадрів

 • забезпечення політичної консолідації суспільства


43. Тестове завдання 4. До основних засад організації і функціонування публічної влади в Україні з огляду на вітчизняну традицію урядування можна віднести:

 • формування і функціонування державних органів за принципом неподільності влади

 • лібералізм

 • демократизм

 • формування і функціонування державних органів за принципом поділу влади

 • інститут одноосібного Глави держави

 • підзвітність посадових осіб


44. Тестове завдання 5. Адміністративні реформи, проведені у Франції та Польщі, передбачили:

 • єдиний і незалежний бюджет для системи місцевого самоврядування в межах регіону

 • незалежний бюджет для кожного органу місцевого самоврядування

 • чітку ієрархічну підлеглість в системі органів урядування

 • скасування актів місцевих органів за рішенням адміністративних судів

 • скасування актів органів місцевого самоврядування органами державної виконавчої влади

 • упровадження контрактної форми співпраці між центром і регіонами


45. Тестове завдання 6. Для правління на українських землях за часів Австрійської імперії і Австро-Угорської монархії було характерним:

 • надання українським краям автономних прав

 • участь українців у діяльності органів публічної влади

 • право використання української мови в публічній сфері

 • наявність певних демократичних інститутів

 • місцеве самоврядування, незалежне від урядової адміністрації


Критерії оцінювання знань вступників

Додаткове вступне випробування проводиться в письмовій формі.

Тривалість тестування – 2 години (120 хвилин).

Додаткове вступне випробування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 40 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності.

Завдання І рівня складності включають 40 тестових питань з варіантами відповідей. Вступник вибирає тільки одну, на його думку, правильну відповідь і заносить до листа фахового вступного випробовування.

Максимальна кількість балів складає 80 (2 бали за правильну відповідь на одне питання).

Завдання II рівня складності включають 5 питань. Вступник вибирає кілька, на його думку, правильних відповідей і заносить до листа фахового вступного випробовування. Кожне питання оцінюється до 4 балів, а  максимальна їх кількість - 20 балів.

Оцінювання знань вступників на додаткових вступних випробуваннях здійснюється за шкалою 100 балів.

Кожний абітурієнт отримує тестове завдання, лист-чернетку та особовий номер для кодування тесту.

Перед початком вступного випробування представники приймальної комісії проводять інструктаж щодо правил виконання тестового завдання.
Основна література

1. Вдовенко С.М. Публічне адміністрування (теоретичні положення, пріоритети, напрями реалізації). Монографія / С.М.Вдовенко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012.– 260 с.

2. Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний аспекти: навч. посіб./ авт. кол. Ю. П. Сурмін, Т. В. Мотренко, Р. А. Науменко та ін.: за заг. ред. Р. А. Науменко, Л. М. Гогіної. – К.: НАДУ, 2011. – 204 с.

3. Державна служба: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; редкол. Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К.; Одеса: НАДУ, 2012.

4. Державна служба: навчальний посібник / Кол. авт.; за заг. ред. проф. С. М. Серьогіна. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2012. – 526 с.

5. Державне управління: курс лекцій / за заг. ред. Д. І. Дзвінчука. – «2-е вид., переробл. і доповн. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. – 616 с.

6. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.-ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна академія державного управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2011.

7. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; за заг. ред. Ю. В Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К.: НАДУ, 2010. – 820 с.

8. Історія державної служби в Україні: у 5 т. / [О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К.: Ніка-Центр, 2009.

9. Кузнєцов А. Концептуальні підходи до формування понятійного апарату в сфері публічного управління / А. Кузнєцов // Понятійно-категоріальний апарат публічного управління. – К. : НАДУ, 2010. – С.38-43.

10. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. Б. Кузьменко, І.Д. Пастух [та ін.] / за ред. В. В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012.–808 с.

11. Любохинець Л. С. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування [Електронний ресурс] / Л. С. Любохинець, А. В. Мейш. – Режим доступу: http://dn.tup.km.ua/dn/k_default.aspx?M=к1201&Т =01&lng=l&st.

12. Мартиненко В. М. Кадрова політика і державна служба: навч. посіб. / В. М. Мартиненко, Ю. В. Конотопцева, В. М. Щегорцова; за заг. ред. д.держ. упр., проф. В. М. Мартиненко. – Х.: Вид-во ХарРі НАДУ «Магістр», 2013. – 208с.

13. Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях: колект. моногр. / за заг. ред. Р. М. Плюща. – К.: РІДНА МОВА, 2016. – 808 с.

14. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: Колективна монографія / Кол. авт.; за заг. ред. Р. М. Плюща. – К.: РІДНА МОВА, 2016. – 744 с.

15. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, О. Б. Коротич, Н. М. Мельтюхова та ін. [за заг. ред. д. філос. н., проф. В.В. Корженка. к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової]. – X.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 256 с.

16. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В. П., Школика А. М. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735 с.

17. Тезаурус з державної кадрової політики: словник-довідник / ред. кол. Ю. В. Ковбасюк (голова), Ю. П. Сурмін, О. В. Радченко та ін. – К.: НАДУ, 2015. – 412 с.


Додаткова література

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1 %80

 2. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19

 3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-вр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page6

 4. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07 червня 2001 року №2493-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/page2

 5. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/586-14

 6. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

 7. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

 8. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 24 лютого 2014 року № 794-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-18

 9. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3166-17

 10. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/shorichne-poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-radi-u-35412

 11. Указ Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» від 01 лютого 2012 року № 45/2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/45/2012

 12. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 227-р - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/227-2015-%D1%80

 13. Про службу в органах місцевого самоврядування: Проект Закону України від 30 березня 2015 року № 2489: ухвалено Верховною Радою України 23 квітня 2015 року в першому читанні: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал