Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунськоюСкачати 117.27 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації10.04.2017
Розмір117.27 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України


УКРАЇНСЬКА МОВА10-
11 класи


РІВЕНЬ СТАНДАРТУ


ПРОГРАМА


для

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською

та молдовською

мовами


10 КЛАС
(35 год., 1 год. на тиждень, резервний час - 5 год.)
Мовна змістова лінія

п/
п
К-ть
год.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки
учнів
1.
1
ВСТУП
Роль мови у формуванні особистості. Мова як засіб самовираження.
Учень (учениця):
- обізнаний зі значенням мови у формуванні особистості;
- усвідомлює, що мова є основним засобом самовираження;
- розрізняє діалектне, просторічне і літературне мовлення;
- володіє літературними нормами.
2 3
4 5
6 2
2 2
4 4
ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ
З ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ,
СЛОВОТВОРУ, ГРАМАТИКИ, ПРАВОПИСУ,
СТИЛІСТИКИ
Одиниці мови: основні звуки мовлення; значущі частини слова; слово; словосполучення; речення, складне синтаксичне ціле (текст).
Основні норми української літературної вимови. Знаки письма. Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа. Стилістичні засоби фонетики.
Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.
Власне українські і запозичені слова. Пряме і переносне значення слова. Синонімічне багатство мови. Складні випадки слововживання. Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні можливості лексики та фразеології.
Система частин мови, спільне і відмінне в них. Складні випадки словозміни і правопису різних частин мови. Стиліс- тичні засоби морфології: варіанти форм, експресивні форми тощо.
-
дає визначення граматичних понять, якими послуговуються на уроці;
- відшуковує, вилучає, розуміє і опрацьовує в заданому аспекті необхідну інформацію в текстах (спираючись на опорні слова, поняття);
- використовує іншомовні поняття – для зіставлення або автоматично;
- надає висловлюванню того чи іншого емоційно- експресивного колориту;
- розгортає аргументацію;
- поєднує репліки в діалозі, якщо вони не тавтологічні;
- імпровізує мовлення;
- користується внутрішнім мовленням;
- здатний інформаційно та оцінно передавати мовлення
іншої особи;
- має навички використання універсальних (стереотипних для певної ситуації спілкування) висловлювань;
- готовий пояснити по-українськи факти рідної мови, спільні з мовою українською або відмінні.

7
РОБОТА НАД ТЕМАМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ
ВЧИТЕЛЕМ
Удосконалює вміння здійснювати мовностилістичний

Дві години відводяться на контрольні роботи та їх аналіз.
аналіз, уживати вивчені засоби мови у власних усних і письмових висловлюваннях, а також набуття орфоепічних та орфографічних навичок.

МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ
Аудіювання
Говоріння
Читання
Письмо
Тематичних
радіо-, телепере-
дач на мистецькі, морально-етичні, екологічні теми
(скеровується учителем).
Рефератів одно- класників на ак- туальні морально- етичні, професій- но-орієнтаційні, культурно-пізна- вальні теми.
Текстів (окремих розділів) наукової
і науково-попу- лярної літератури з проблем стиліс- тики морфологіч- них ресурсів української мови.
Усний твір за прочи- таною поза програ- мою художньою (нау- ково-популярною) книгою, тема якої ак- туальна для форму- вання особистості учня.
Усний твір-роздум у розмовному стилі на теми охорони довкіл- ля, збереження гене- тичної пам’яті, охоро- ни
історичних пам’яток тощо.
Виступ з доповіддю про культуру мовлен- ня сучасної молоді
(проблеми культури мовлення в сучасному світі).
Текстів на суспіль- но-політичну та со- ціальну тематику
(вибіркове читання
мовчки).
Текстів екологічної та релігійно-мораль- ної тематики (озна-
йомлювальне читан-
ня мовчки).
Текстів з морально- етичної проблема- тики (вголос) з на- ступним їх обгово-
ренням
у формі дискусії.
Текстів навчальних посібників (―додат- кової літератури‖) з проблем культури мовлення.
Слуховий
диктант з коментуванням складних випадків орфографії.
Переказ науково-попу- лярного (публіцистично- го) тексту з творчим за- вданням, що передбачає висловлення учнем свого бачення проблеми
(ситуації).
Твір (за складним пла- ном) у публіцистичному стилі на теми особистої і суспільної моралі.
Ділові папери: резюме
(коротка інформація про себе з метою...). Повто- рення вивчених ділових паперів
(за вибором учителя).
Тексти на виявлення мовної компетенції
і стилістичної вправності учня.
Переклад з румунської мови українською науко- вої статті (фрагмента).


Орієнтовні теми з розвитку зв’язного мовлення

Тематика текстів
Орієнтовні теми учнівських усних і письмових висловлень
Національна самобутність української мови, її багатство і краса.
Взаємозв’язок мови і мислення. Роль мови у формуванні особистості.
―Нам треба голосу Тараса‖. І чужому научаймось, й свого не цураймось. Як мислю, так мовлю. ―Заговори, щоб я тебе побачив‖.
День української писемності і мови.
Дружба і приятелювання. Сім’я. Любов – найбільше багатство.
Батьківське і материнське щастя. Культура сімейних взаємин.
―Не остуди свого серця, дитино‖. ―Є в коханні і будні, і свята‖.
Якою я хотіла б бачити свою майбутню сім’ю. Матеріальні чи духовні статки тримають сім’ю?
Мистецтво спілкування. Мистецтво критики.
Чи сперечаються про смаки? Що таке комплімент і що він значить у людських стосунках? Скажи мені, друже, правду про мене. Уміти вислухати — це теж культура спілкування. Тебе вдарили в щоку — підставиш другу? Якщо я помилився в людині…
Як не втратити свого обличчя. Добре ім’я людини.
―Ти знаєш, що ти – людина…‖ Як постелишся, так і виспишся. Не лайся, то й не будеш облаяний. Зустрічають за одягом, проводжа- ють за розумом.
Матеріальне й духовне в людському бутті. Загальнолюдські цінності. Пошук істини, сенсу буття.
―У щастя людського два рівних є крила…‖ ―Наша ціль – людське щастя і воля‖. В ім’я чого варто жити? Що значить для мене рідна земля. Якщо мене в світи закине доля… Совість – найкращий порадник.
Шляхи до життєвої гармонії. Бережімо собори своїх душ.
―Найогидніші очі порожні‖. У що і в кого я вірю. Довіряй, але перевіряй?
Творча суть людини. Прагнення до самовдосконалення і саморозвитку. Освіченість і висока моральність – ознаки
інтелігентності.
Чи ж і мені потрібно посадити дерево, викопати криницю і зростити дитя? Якщо я знаю, що знаю мало… Кожна людина – талант, але не всім щастить його розкрити. Хто для мене зразок високої інтеліґентності.
Народні традиції і звичаї, свята і обряди.
Свято першого снопа (Обжинки). Вечорниці колись і тепер. Свято
Андрія (Первозваного). Сватання колись і тепер.


11 КЛАС
(35 год., 1 год. на тиждень, резервний час – 6год.)
Мовна змістова лінія

п/
п
К-
ть
год
.
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 1
ВСТУП
Українська мова у сучасному світі. Міжнародна асоціація україністів. ―Просвіта‖ як громадська організація сприяння розвитку української мови. Періодичні мовознавчі видання.

Учень (учениця):
- володіє інформацією про місця проживання українців у світі, їх кількість, культурно-освітні умови життя, друковані та ін. засоби
інформації тощо;
- знає про аспекти діяльності МАУ, Всеукраїнського та місцевого товариства ―Просвіта‖ ім. Т.Шевченка;
- знає основні періодичні мовознавчі видання.
2 3
4 5
6 2
1 1
1 1
ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ
З СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ ТА СТИЛІСТИКИ
(12 год.)
Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них, граматична основа речення, типи простих речень, члени речення, типи складних речень. Інтонування різних типів речень.
Основні пунктограми у простому і складному реченнях, при прямій мові і діалозі.
Стилістичні засоби синтаксису.
Варіантність синтаксичних одиниць як джерело стилістичного увиразнення тексту.
Будова тексту.
Стилі, типи і жанри мови. Основні документи, правила їх оформлення.
- Враховує у спілкуванні ―фактор адресата‖, міру його обізнаності з темою мовлення;
- розташовує раціонально елементи висловлювання у часі;
- може керувати спілкуванням;
- вибудовує висловлювання, які вестимуть мовлення до мети його автора;
- використовує стилістичні засоби відповідно до стилю мови і його жанру;
- уміє користуватися фразеологізмами і ―крилатими висловами‖;
- виконує естетичний аналіз текстів;
- висловлює художню критику;
- прогнозує сюжетні ходи художнього тексту.
- удосконалює вміння здійснювати мовностилістичний аналіз, уживати вивчені мовні засоби у власних усних і письмових висловлюваннях, а також закріплює пунктуаційні навички.
7 1
Культура і етика спілкування
Побутове спілкування.
Академічне й наукове спілкування.
Ділове спілкування. Особливості ділового спілкування: регламентованість, результативність, особливості партнерських стосунків. Види слухання. Види ділового
Знає етикетні формули (вітання, прощання, вибачення, згоди, відмови, пропозиції і т.д.); розуміє зміст понять рефлексивне і нерефлексивне слухання; знає зумисні і незумисні жести, етику їх застосування; може орієнтуватися в мовленнєвих ситуаціях, коригувати обсяг, зміст і колорит свого мовлення залежно від них.


8 9
2 1 спілкування: ділова бесіда, ділові переговори, телефонна розмова.
Невербальні (несловесні) засоби спілкування: міміка, жести, ситуація, час і місце спілкування.
Основні якісні ознаки доброго мовлення:
- багатство й різноманітність мовлення, джерела і умови досягнення;
- чистота мовлення;
- виразність, образність, яскравість мовлення, засоби їх досягнення;
- зрозумілість (логічність), достатність мовлення;
- точність мовлення;
- правильність як основна ознака культури мовлення.
Культура писемного мовлення.
Технічні
і мовностилістичні вимоги до письмового тексту.


Уміє характеризувати мовлення (усне чи писемне) за його відповідністю основним якісним ознакам мовлення; знає мовні засоби творення багатого, різноманітного, точного, виразного мовлення; збагачує індивідуальний словник, добирає українські відповідники до іншомовних слів; уміє виявляти нелітературні елементи у тексті (діалектизми, жаргонізми, канцеляризми, вульгаризми, плеоназми, слова-паразити і т. ін.), правити нелогічні тексти, коментувати причини неточності тексту, добирати доречний тон, зміст, форму висловлення.


Знає основні вимоги до письмового оформлення тексту, зокрема виділення абзаців, правила переносу слів з рядка в рядок, правила скороченого запису слів і загальноприйняті умовні скорочення.
10 3
Основи ораторського мистецтва
Диспут, його мета, фори і культура проведення, аргументування думок, мистецтво відповідати на запитання, види запитань
(доброзичливі/недоброзичливі, коректні/некоректні, прості/складні, гострі), види відповідей
(правильні
/неправильні, короткі/розгорнуті, позитивні/непозитивні).
Види ораторського мистецтва. Соціально-побутове, соціально-політичне, академічне, судове, церковно- богословське, діалогічне (спір, дискусія, диспут, бесіда, ділова нарада, інтерв’ю, прес-конференція, ділова гра,
―круглий стіл‖, вечір запитань і відповідей – брей-ринг), парламентське, військове, торгове (реклама), лекційно- пропагандистське.
- оволодіває полемічними прийомами, знає норми культури спору, вміє доводити свою позицію, спростовувати помилкові тези опонента, вчиться давати відповіді на різноманітні запитання, ставити запитання, коректувати їх залежно від сприйняття співрозмовником;
- знає види ораторського мистецтва, уміє (виголошувати) тексти-зразки кожного виду, бере участь у вечорах запитань і відповідей, диспутах, дискусіях, веде бесіду, бере інтерв’ю, пише публічну лекцію на морально-етичну, суспільно-політичну і т. ін. теми, виголошує її; виробляє ораторські навички, удосконалює природні й набуті вміння добре говорити; уміє складати план промови (доповіді, виступу і т. ін.), добирати фактичний і науковий матеріал, цитати, вивчає і знає словниковий мінімум термінів риторики.
11
РОБОТА НАД ТЕМАМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ
ВЧИТЕЛЕМ
(5 год.)


МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ
Аудіювання
Говоріння
Читання
Письмо
Текстів довідко- во-методичної літератури з куль- тури мовлення.
Доповідей одно- класників за ре- зультатами їх на- уково-практич- них досліджень зі складних для ру- муномовних уч- нів проблем куль- тури української мови.
Розповідей запро- шених у школу письменників, ху- дожників, журна- лістів, митців словесних і му- зичних жанрів то- що про роль пра- ці у становленні творчої особис- тості.
Інформаційних
радіо- і телевізій- них повідомлень
про внутрішньо- політичні, міжна- родні, економіко- правничі, спор- тивні, культурно- мистецькі та ін. теми.
Усний твір за прочи- таним художнім (пуб- ліцистичним,
істо- ричним т.ін.) твором.
Монолог про своє розуміння обов’язку батьків перед дітьми і дітей перед батьками.
Діалог про роль вищої освіти в самоутвер- дженні людини в сучасному суспіль- стві.

Полілог
(дискусія) про книгу майбут- нього як джерело наукових, виробничо- професійних та інших знань.
Текстів
(окремих розділів) науково- методичних посіб- ників з практичної стилістики, зокрема стилістики тексту.

Словникових
ста-
тей енциклопедич- них, тлумачних лек- сикографічних праць.

Нарисів (художніх, публіцистичних) про відомих людей краю
– наших сучасників.

Рецензійна нові книги, кінофільми, театральні вистави, художні виставки тощо.

Оглядових журналь- них, газетних ста-
тей про культурно- мистецьке життя рідного краю, Укра-
їни, Румунії.

Текстів (фрагмент- тів) перекладів ук- раїнською мовою кращих художніх творів румунських письменників-кла- сиків.
Слуховий диктант з ко- ментуванням (письмово) орфографічних, пункту- аційних та орфоепічних явищ у тексті.
Переказ текстів профорі-
єнтаційної та наукової тематики.

Тексти з курсу україн- ської мови, стилістики і культури мови, між предметних зв’язків.

Твір на вільну тему з вільним структуруванням тексту (щодо композицій- них частин).

Ділові папери: розписка, доручення, пояснювальна записка, заява.

Конспектування
додат- кової літератури з проб- лем культури мови.

Переклад
українською мовою окремих розділів праць про румунські народні звичаї та обряди.


Орієнтовні теми з розвитку зв’язного мовлення
Тематика текстів
Орієнтовні теми учнівських усних і письмових висловлень
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед мов світу. Дво- і багатомовність. Українці в світі.
Мово моєї Вкраїни — що я без тебе? Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина. Що тобі відомо про мовну практику української діаспори? Передай у спадок рідну мову!
Людина і Всесвіт. Земля – наш спільний дім. Проблеми урбанізації. Охорона довкілля.
Хай б’ється завжди зелене серце природи! Земля – наш спільний дім.
Після мене – хоч потоп? Місто без села?
Здобуття незалежності й відновлення державності України.
Як Україна здобула незалежність. Поняття ―козацька республіка‖. Як козаки дітей своїх навчали.
Конституція України. Права й обов’язки громадян.
Мовні права й обов’язки громадян України. Щоб бути народним депутатом… Влада — не право, а обов’язок.
Суспільний розвиток України. Естафета поколінь. Політична система України.
Якою я бачу Україну через 20 років. Я в Україні майбутнього. Рада — не одноосібна влада.
Видатні українці.
Хто є для мене видатним українцем. Чи видатна людина — лише свого народу слава?
Надбання української літератури.
Шевченко і сучасність. Хто із сучасників вже великий поет (прозаїк)?
Історія в українській художній літературі.
Загальнолюдські етичні цінності. Негативні моральні якості.
Взаємини між людьми. Чоловіча й жіноча гідність.
Про межі добра і зла. У чому полягає чоловіча і в чому жіноча гідність. Я скажу йому (їй) Ви…
Краса і мода.
Якою має бути сучасна мода? Чи мода – це завжди краса? Мода у мові?
Освіта. Наука. Наукові відкриття українських учених. Проблеми вибору професії.
Що вам відомо про розвиток сучасних технологій в Україні (кібернетика, генна інженерія, інформатика)? Чи обов’язкова вища освіта сучасній людині? ―Хто сказав, що все уже відкрито?‖
Українське військо. Видатні українські воєначальники.
Військовий обов’язок.
Захист Вітчизни – священний обов’язок кожного. Захищати — не лише воювати. Слово теж зброя.
Український спорт.
Що тобі відомо про спортивні досягнення українців. Мій улюблений вид спорту. Спорт — це шкільний урок фізкультури? Зі спортом — через усе життя.
Театри. Музеї. Музичне мистецтво. Кіномистецтво.
Кінофільм, який мені особливо сподобався. Чи театр – сучасне видовище? Хто для мене велична постать в українському музичному мистецтві. Мій музичний світ. Чи творите ви óбрази?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал