Програма для загальноосвітніх навчальних закладівPdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації10.12.2016
Розмір0.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
Тема 1. Географічний нарис про Європу
Географічні особливості Європи – найоптималь- ніше місце для контактів, значний вплив на життя планети, значна внутрішня регіональна диферен- ціація, високий рівень функціональної спеціалізації, висока продуктивність промисловості, сепа- ратистські рухи, висока освіченість, велика три- валість життя, висока урбанізованість, прогрес у міжнародній економічній інтеграції. Європа – територіальний
інтеграційний комплекс.
Європейська уніфікація,
інтенсифікація просторових зв’язків, політична й економічна ін- теграція. ЄС – уроки інтеграції, успіхи і проблеми.
Загострення міжнаціональних проблем, проблеми відтворення населення, міграційні проблеми.
Зрушення в географії енергоспоживання, нові проекти. Чорна металургія – зміни у географії га- лузі. Автомобілебудування у країнах Європи. Лі- совий цех Європи – країни Фейноскандії. Все- світньовідомий рекреаційний регіон Південної
Європи. Спеціалізація сільського господарства.
Нові проекти розвитку транспортної системи.
Технопарки і технополіси Західної Європи.
Загальна характеристика країн Західної Європи.
Німеччина, Франція, Велика Британія, Швейцарія,
Нідерланди, Бельгія.
Загальна
характеристика країн Північної
Європи. Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія,
Ісландія.
Загальна
характеристика країн Південної
Європи. Італія, Іспанія, Португалія, Греція.
Загальна характеристика країн Східної Європи.
Учень:
називає і показує на карті
історико-географічні регіони світу;
пояснює, які чинники впливають на формування
історико-географічних регіонів світу;
аналізує сучасні підходи до виокремлення регіонів світу;
називає і показує на карті
регіони Європи;
характеризує природно- ресурсний потенціал окремих країн і регіонів Європи;
визначає економіко- географічні особливості
європейських регіонів;
називає склад кожного
європейського регіону;
обґрунтовує галузеву структуру господарства країн
Європи;
складає комплексну характеристику однієї з
європейських країн;
робить висновки про причини високого індустріального розвитку країн Західної Європи;
оцінює значення зв’язків
України з державами Європи;
аналізує успіхи і проблеми ЄС;
пояснює причини загострення міжнаціональних проблем;

24


17

Країни Балтії, Росія, Польща, Білорусь, Чехія,
Угорщина, Молдова, Румунія, Болгарія, Словенія.
Країни-карлики (Монако, Андорра, Сан-Марино тощо).
Практикум
семінар «Проблеми забезпечення Європи енергоносіями»;
семінар «Держави – карлики Європи».
Тема 2. Географічний нарис про Азію
Загальна характеристика азіатського регіону.
Історико-географічні регіони Азії.
Південно-Західна Азія. Географічне положення регіону, природно-ресурсний потенціал, населення.
Господарський розвиток регіону, зовнішньоекономічні зв‘язки.
Туреччина, Ізраїль, Саудівська Аравія, Іран, Ірак, країни Закавказзя.
Загальна характеристика країн Південної Азії.
Індія – країна традицій. Демографічний вибух і демографічна політика. Етнографічний та релігій- ний склад населення. Релігійно-етнічні конфлікти.
"Коридори зростання" і промислові новобудови
Індії. Сільське господарство і сільськогосподарські райони Індії. Успіхи країни.
Пакистан, Шрі-Ланка.
Країни Південно-Східної Азії. Сінгапур – приклад країни НІК у Південно-Східній Азії.
Індонезія, Таїланд, В‘єтнам, Малайзія, Бруней.
Загальна характеристика країн Східної Азії.
Китай – країна, що дивує світ. Один із найдавніших світових культурних осередків, найбільш на- селений регіон світу, переважно аграрне суспіль- ство, рідко заселені райони заходу Китаю стра- тегічно важливі для держави, економічна транс-
визначає галузі спеціалізації регіонів Європи;
наводить приклади моделей розвитку;
обґрунтовує сучасне економічне положення країн з перехідною економікою;
оцінює роль релігії в кожному
європейському регіоні;
показує на карті най- розвинутіші країни Європи;

Учень:
називає і показує на карті
регіони Азії;
визначає економіко- географічні особливості регіонів Азії;
характеризує ресурсо- забезпечеченість окремих країн і регіонів Азії;
пояснює специфіку населення країн Азії, їх забезпеченість тру- довими ресурсами;
називає основні риси сучасного стану та розвитку азіатських країн;
порівнює особливості господарства різних за рівнем економічного розвитку країн
Азії;
оцінює роль країн Азії в світі;
складає порівняльну характеристику галузевої структури країн Азії;

25 формація прибережного Тихоокеанського узбе- режжя. Зростання військової і космічної могутності
Китаю. Господарство Китаю: дослідження і проблеми. Санся – найбільша ГЕС світу.
Економічні зони і райони. Регіональна політика.
Об’єднання Гонконгу і Макао з Китаєм. Вільні економічні зони Китаю.
Економічне відродження Японії. Історія успіху.
Острівне розміщення, етнічна гомогенність, культурна однорідність. Японія – перша країна демографічного переходу. Демографічна ситуація.
Поліконфесіональність. Особливості японського культурного феномену. Освіта в Японії. Процеси урбанізації, головні мегалополіси. Моделі розвитку японської економіки. Галузі вторинного сектора – курс на експорт продукції.
Третинний, четвертинний, п’ятинний сектори – японська специфіка. Японські технополіси.
Нові індустріальні країни. Моделі розвитку. Ета- пи індустріалізації і структурна перебудова еко- номіки. Південна Корея – приклад країни нового
індустріального розвитку в Східній Азії.
Економіко-географічна характеристика країн
Північної
і
Центральної
Азії.
Казахстан,
Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Киргизія.
Практикум
практична робота «Порівняльна економіко- географічна характеристика регіонів Азії».
описує своєрідність економіко- географічного положення азі- атських країн;
називає країни – нафтові гіганти, святі місця мусульман;
показує на карті райони релігійних та етнічних супереч- ностей;
визначає регіональні відмінності країн-нафтових гігантів;
має уявлення про історичний розвиток країн та особливості культури;
складає комплексну характеристику країн.

6

Тема 3. Географічний нарис про Північну
Америку
Північна
Америка.
Особливості регіону: найбільші за площею країни, федерації, расова й етнічна строкатість, мобільність і урбанізованість населення, високі доходи і високі рівні споживання, найбільш індустріалізований регіон, залежність
Учень:
визначає економіко- географічне положення регіону;
називає склад території регіону;
визначає темпи розвитку, особливості галузевої структури

26 країн одна від одної у постачанні сировинних ма- теріалів.
США – найбільша країна світу, формування території, державні символи. США – країна емігрантів. Особливості американської нації, перерозподіл населення між "сніговими" і
"сонячними" штатами. Урбанізація – види, форми, наслідки. Мегалополіси.
Головні компоненти просторової економіки США.
Видобувний сектор економіки (гірничодобувна та сільське господарство). Промисловий сектор, сектор послуг (роздрібна торгівля, фінансові, освітні, транспортні послуги).
Зовнішньоекономічна діяльність.
Канада – приклад країни «переселенського капі- талізму». Територія, державний устрій, державні символи, національні проблеми: франко-канад- ський націоналізм, проблема корінних народів, проблема зарубіжної еміграції. Сучасна демогра- фічна ситуація, проблеми урбанізації. Найбільша українська діаспора.
Канада – країна парадоксу: експортна орієнтація гірничовидобувної промисловості і сільсько- господарського виробництва. Постіндустріалізація.
Розвиток промислового сектору: національна гордість
– лісова промисловість.
Північноамериканська угода про вільну торгівлю.
Практикум:
творча робота «Особливості формування етнічної структури і національні проблеми
Канади»;
практична робота «Порівняльна економіко- географічна характеристика США і Канади».
та територіальної організації господарства країн Північної
Америки;
обґрунтовує унікальність територій;
складає "Каталог країн";
розробляє проект;
знає показники відкритості економіки;
уміє складати характеристику країни;
називає найбільші технопарки
і технополіси світу;
характеризує економіку країни за планом;
порівнює рівень розвитку країн;
показує на карті регіони і країни Північної Америки, конфліктні території;
називає і аналізує парадокси економіки Канади;
має уявлення про історичний розвиток країн та особливості культури;
складає комплексну характеристику країн.


6
Тема 4. Географічний нарис про Латинську
Америку
Учень:
визначає економіко-

27
Особливості регіону. Регіон двох домінуючих ознак: Анди і річка Амазонка. Основні площі материка – територія Бразилії. Периферійне розселення народів, найменша заселеність внутрішніх районів, швидке зростання міст, стародавня імперія інків. Регіон тропічних план- тацій, єврокомерційний регіон, регіон індіанського натурального господарства.
Бразилія – тропічний гігант. Структура населен- ня, особливості демографічної ситуації. Столиця
Бразилії та її роль у господарстві. Чинники, що сприяють успіхам Бразилії: нова економічна полі- тика, величезний природно-ресурсний потенціал.
Зміни у географії промисловості. Бразилія – лідер з виробництва чавуну, сталі, алюмінію, цементу, морських суден, тракторів, автомобілів, верстатів.
Нові проекти освоєння Амазонії. Проблема збере- ження тропічних лісів.
Країни «податкового раю». Особливості офшор- ної зони Карибського басейну: заборона виробни- чої діяльності, пільговий характер податків, звільнення від високих митних тарифів, валютного контролю, експортно-імпортних квот. Склад фірм і компаній: торгово-посередницькі компанії холдингового типу, компанії фінансового профілю.
Етнічна строкатість, вплив європейської та африканської культур, високий рівень урбанізації.
Особливості розвитку економіки – експортно- орієнтована модель з вузькою товарною спеціалі- зацією. Роль асоціації Карибських країн (АСS) у регіональному співробітництві.
Країни Центральної Америки: Куба, Мексика,
Багамські острови. Країни Карибського басейну.
Країни Південної Америки: Бразилія, Аргентина,
Чилі, Венесуела, Перу. географічне положення регіону;
називає особливості населення регіону;
характеризує зміни в географії промисловості;
пояснює причини успіхів країн
Латинської Америки;
аналізує відмінності у країнах регіону;
знає галузі спеціалізації;
вказує на специфіку складу населення та системи розселення регіону;
виділяє актуальні проблеми регіону;
визначає пріоритетні напрямки розвитку країн;
пропонує способи вирішення регіональних конфліктів;
розуміє значення регіону в міжнародному географічному поділі праці;
має уявлення про історичний розвиток країн та особливості культури;
складає комплексну характеристику країн
Латинської Америки.

28
Практикум
практична робота
«Складання програми освоєння нових територій в Латинській Америці»

семінар
«Рекреаційний потенціал країн
Карибського басейну»;
практична робота «Складання порівняльної економіко-географічної характеристики Мексики,
Бразилії і Аргентини або Чилі, Венесуели,
Колумбії» (за вибором)

7
Тема 5. Географічний нарис про Африку

Загальна характеристика Африки: континент плоскогір’їв, малородючих ґрунтів, нестачі води, поширення хвороб, незбалансованість харчування,
«трайбалізм», явище сепаратизму, релігійні етнічні конфлікти, значна міграція населення, велика кількість біженців, неефективне управління органів влади. Багатство сировини – життєво необхідна умова
індустріалізації країни.
Розміщення
«брудних» виробництв. Регіони Африки: Північна,
Західна, Центральна, Східна, Південна Африка.
ПАР, Нігерія, Єгипет, Алжир, Марокко.
Ефіопія.
Практикум:

практична
робота
«Аналіз товарної
і географічної структури експорту та імпорту африканських країн»;
семінар: ПАР – «європейське серце Африки».

Учень:
називає і показує на карті регіони і найбільші країни
Африки;
визначає економіко- географічне положення регіонів
Африки;
дає пояснення новим поняттям;
називає причини відсталості країн;
аналізує проблеми розвитку африканських країн;
складає характеристику країни;
підбирає джерела інформації і готує повідомлення;
вказує на історико-географічні особливості розвитку країн
Африки;
визначає роль країн Африки у світі;
аналізує причини економічної відсталості та бідності країн Аф- рики.

5
Тема 6. Географічний нарис про Австралію та Учень:

29
Океанію
Особливості регіону: віддаленість від джерел домінуючої культурної спадщини, наближеність до нових економічних можливостей Тихоокеанського регіону, фізіографічні контрасти території, своєрідність біогеографії.
Австралія – країна-континент з великими необжи- тими районами. Імміграційна і міграційна політика.
Урбаністична культура. Проблема аборигенів.
Розширення ресурсних можливостей: реконструкції старого району і розвиток районів нового освоєння, використання континентального шельфу.
Вівчарство і виробництво вовни – головна галузь країни. Деградація довкілля. Міжнародна роль
Австралії.
Нова Зеландія, Маршалові острови, Федеративні
Штати Мікронезії.
Пактикум:
практична робота «Складання картосхеми міжнародних економічних зв‘язків Австралії»;
практична робота «Складання економіко- географічної характеристики Океанії».
вказує економіко-географічні
особливості регіону;
називає фізико-географічні контрасти територій;
аналізує проблеми аборигенів;
характеризує основні напрямки розвитку районів нового освоєння;
визначає міжнародну роль регіону.


11
Резерв часу


30
11 клас
175 годин (5 години на тиждень, резерв 11 годин)
К
-ст
ь
год
и
н

Зміст навчального матеріалу
Навчальні досягнення
учнів
3
Вступ.
Науковий метод як спосіб мислення. Різні наукові методи дослідження. Значущі природничі відкриття в історії географічної науки.
Сучасні методи дослідження географії
Аеро- і космічні методи. Приклади аерокосмічних досліджень в географії. Графічні способи представлення даних. Математично-картографічне моделювання. Фоновий геохімічний моніторинг навколишнього середовища.
Ландшафтно-геохімічний метод. Геоінформаційні системи та їх застосування. Комп‘ютерна картографія.
Учень:
називає наукові і сучасні методи дослідження;
характеризує розвиток науки і технології;
наводить приклади природничих відкриттів у різних галузях географічних наук;
наводить приклади використання ГІС;
використовує комп‘ютерні карти

Практикум:
практична робота № 1. «Використання нових методів географічної науки для пошуку обробки і представлення географічної інформації».

РОЗДІЛ І. Загальні закономірності природи Землі – 34 год.
1
Тема 1. Фізична географія – наука про природу Землі.
Фізична географія як наука про природу Землі, сутність, структура, джерела інформації. Фізико-географічні дисципліни.

Учень:
називає фізико-географічні дисципліни;
користується джерелами географічних знань;
аналізує системну класифікацію географічних наук;

31
5
Тема 2. Земля як планета
Земля у Всесвіті. Найважливіші географічні особливості
Землі як планети.
Походження Землі, етапи її розвитку. Геологічна історія
Землі. Геологічна хронологія. Походження і розвиток людини.
Рухи Землі, їх наслідки. Відлік часу. Годинні пояси. Система відліку часу. Календарі світу.
Земля як система. Поняття системи. Оболонки Землі як системи: літосфера, педосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера. Кругообіг речовини та енергії в системах Землі.
Взаємозв‘язки систем Землі. Еколого-географічне і ресурсно-географічне вивчення природи.
Учень:
розкриває суть поняття
«система»;
називає основні оболонки та основні етапи розвитку
Землі;
характеризує геологічні та біологічні процеси на планеті;
аналізує походження і розвиток людини;
пояснює кругообіг речовин та енергії на планеті;
характеризує взаємозв’язки в різних системах Землі.

8
Тема 3. Літосфера і рельєф Землі
Внутрішня будова Землі. Температурний режим та агрегатний стан речовин Землі.
Літосферні плити їх структурні елементи. Гіпотеза дрейфу материків А.Вегенера. Рух літосферних плит. Тектоніка літосферних плит. Платформи і геосинкліналі. Форми рельєфу та корисні копалини.
Процеси в надрах та на поверхні Землі, їх наслідки.
Ендогенні та екзогенні процеси. Вулканізм і його наслідки.
Зниження і запобігання небезпеки. Землетруси та їх наслідки. Вимірювання сили землетрусів. Зниження і запобігання небезпеки. Зсуви, умови формування та причини утворення. Засоби боротьби з ними.
Властивості літосфери: ресурсні, геодинамічні, геохімічні, геофізичні, екологічні. Геологічне середовище як частина навколишнього середовища людини.
Учень:
показує на карті літосферні плити;
пояснює склад літосфери;
аналізує кругообіг гірських порід;
розкриває процес вулканізму та його наслідки;
наводить приклад впливу діяльності людини на літосферу;

32
3
Тема 4. Педосфера
Ґрунти як унікальна природна система, їх склад і властивості.
Вивітрювання: фізичне, хімічне. Ґрунтові профілі та процеси утворення ґрунту.
Типи ґрунтів. Зниження рівня родючості ґрунту (водна та вітрова ерозія, опустелювання). Ґрунт як ресурс. Охорона
ґрунтів.
Учень:
пояснює різні види вивітрювання;
розуміє процес утворення
ґрунту;
аналізує рівень родючості
ґрунту;
знає правила охорони
ґрунтів; дає оцінку ґрунту як природному ресурсу.

4
Тема 5 . Атмосфера і клімати Землі
Склад і будова атмосфери. Радіаційний баланс. Загальна циркуляція атмосфери.
Циклони і антициклони. Вплив суші і моря на загальну циркуляцію атмосфери. Вологість повітря і глобальний розподіл опадів.
Клімат та кліматотвірні чинники. Особливості формування кліматів Землі, їх типи. Зміни клімату в часі. Тропосфера – кухня погоди.
Вплив людини на склад атмосфери. Кислотні дощі. Смог.
Озонові діри. Парниковий ефект. Забруднення атмосфери, моніторинг та міжнародні угоди.

Учень:
називає складові атмосфери;
пояснює утворення та дії циклонів та антициклонів;
аналізує загальну циркуляцію атмосфери;
характеризує розподіл опадів на планеті;
пояснює утворення озонових дірок, появу кислотних дощів;
знає природу парникового ефекту; наводить приклади забруднення атмосфери.

33
6
Тема 6. Гідросфера та Світовий океан
Гіпотези походження гідросфери. Розподіл води і кругообіг води на Землі.
Води суходолу. Річки. Водний режим і стік. Вплив клімату на стік. Повені та збитки від них. Русло та пов'язані з ним процеси. Заплава й алювіальні рівнини.
Ґрунтові води. Озера, льодовики, болота. Зниження рівня і забруднення ґрунтових вод. . Використання та охорона
ґрунтових вод.
Світовий океан. Властивості морської води. Рух води в океанах. Солоність, температура і щільність. Коливання рівня моря. Ерозія берегів. Забруднення океану. Міжнародні угоди з використання Світового океану.
Учень:
пояснює розподіл води і кругообіг води на Землі;
характеризує водний режим;
знає будову річкової долини, режим стоку річки;
розуміє роль ґрунтових вод в природі;
аналізує роль Світового океану в житті планети.

2
Тема 7. Біосфера
Кругообіг речовин у біосфері. Потік енергії в біосфері та її частинах. Екосистеми та їх місце в організації біосфери.
Основні екосистеми світу. Вплив діяльності людини на довкілля.
Учень:
пояснює кругообіг речовин у біосфері; характеризує екосистеми; знає основні екосистеми світу; аналізує вплив діяльності людини на довкілля.
5
Тема 8. Географічна оболонка.
Етапи розвитку географічної оболонки, її складових і уявлень про неї. Закономірності еволюції географічної оболонки, її вертикальна і горизонтальна диференціація.
Циклічність і ритмічність процесів у географічній оболонці.
Територіальні комплекси, ландшафти.
Вчення про ландшафтну оболонку, територіальний комплекс, ландшафт.
Системність - основа їх вивчення. Природний ландшафт.
Ландшафтний синтез зональних геосистем. Планетарні, регіональні, локальні геосистеми.
Ландшафти,
їх класифікація. Культурний ландшафт, його характерні риси і властивості.
Учень:
пояснює загальні за- кономірності розвитку
Землі;
називає різні природні ландшафти;
характеризує зміни у навколишньому середовищі; наводить приклад культурних і антропогенних ландшафтів


34


Практикум:
практична робота №2. «Побудова графіка залежності
дальності видимого горизонту
від висоти місця спостереження»;
практична робота №3. «Зіставлення карт тектонічного районування та розміщення найважливіших родовищ корисних копалин з метою виявлення взаємозв‘язків.
Читання геологічних, тектонічних карт і карти корисних копалин»;
практична робота
№4.
«Визначення мінералів та гірських порід.
Визначення основних скам'янілостей за зразками, муляжем або малюнками»
практична робота № 5. «Побудова і аналіз гіпсографічної кривої »;
робота № 6. «Нанести на контурну карту сейсмічних зон та діючих вулканів»;
практична робота № 7. «Опис ґрунтового профілю»;
практична робота№ 8. «Аналіз кліматичних та синоптичних карт»;
практична робота №9. «Складання картосхеми течій
Світового океану»;
конференція № 10. «Міжнародне використання Світового океану»;
практична робота № 11. «Аналіз загальних географічних закономірностей, характеристика їх прояву в природі»;
практична робота № 12. «Складання географічних характеристик природних і антропогенних комплексів різного рангу»;
практична робота № 13. «Вивчення принципів і правил створення культурних ландшафтів».РОЗДІЛ ІІ. Карта - мова географії – 20 год.

35 2
2 3
5 4

4


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал