Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1Скачати 406.98 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації15.07.2017
Розмір406.98 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНФОРМАТИКА

5–9 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів1
Навчальну програму з інформатики підготовлено у 2015–2016 рр. робочою групою у складі: М. І. Жалдак (завідувач кафедри теоретичних основ інформатики Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова,  академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, голова робочої групи), Ю. В. Горошко (завідувач кафедри інформатики і обчислювальної техніки Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка, доктор педагогічних наук, доцент), О. В. Коршунова (завідувач сектору цифрової грамотності відділу неформальної та інформальної освіти для дорослих Інституту модернізації змісту освіти), Б. В. Кудренко (головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України), Н. В. Морзе (проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України), Є. В. Мотурнак (завідувач лабораторії навчально-виховного комплексу-ліцею № 100 м. Дніпра, заслужений вчитель України), Т. В. Нанаєва (директор  з корпоративних справ  INTEL в Україні та СНД), Г. О. Проценко (перший заступник начальника управлiння освiти Печерської районної в мiстi Києвi державної адмiнiстрації, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, кандидат педагогiчних наук), Й. Я. Ривкінд (вчитель інформатики ліцею № 38 імені Молчанова м. Києва, заслужений вчитель України), В. В. Шакотько (заступник директора Кременчуцького педагогічного училища імені А. С. Макаренка Полтавської області, викладач-методист), І. О. Завадський (доцент кафедри математичної інформатики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фіз.-мат. наук), В. В. Лапінський (провідний науковий співробітник відділу математичної та інформативної освіти Інституту педагогіки НАПН України),
А. В. Паньков (старший науковий співробітник сектору змісту підручників та навчальних матеріалів відділу загальної середньої освіти та підготовки вчителів Інституту модернізації змісту освіти).

Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з інформатики для учнів
5–9 класів (2017 рік):
І. О. Завадський (доцент кафедри математичної інформатики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова групи, кандидат фіз.-мат. наук), О. В. Пасічник (учитель інформатики НВК «Школа-гімназія «Сихівська» м. Львова, керівник проектів та програм Українського католицького університету), Н. А. Саражинська (учитель інформатики Білоцерківської спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 12), О. О. Богатирьов (доцент кафедри прикладної математики та інформатики Черкаського національного університету ім.
Б. Хмельницького, кандидат фіз.-мат. наук), С. М. Бондаренко (учитель інформатики Прилуцької ЗОШ І–ІІІ ст. № 7), Л. В. Булигіна (учитель інформатики Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ»), Г. Ю. Громко (учитель інформатики Нечаївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. ім. Ю. І. Яновського), О. Б. Коротка (учитель інформатики Запорізького колегіуму «Елінт», учитель-методист), Б. В. Кудренко (головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України),
В. В. Лапінський (провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат фіз.-мат. наук, доцент), Л. В. Палюшок (завідувач кабінету інформаційних технологій Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), Л. М. Федор (учитель інформатики Чернівецької гімназії № 5).

Пояснювальна записка


Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація особистості учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Випускник основної школи — це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.

Мета базової загальної середньої освіти досягається шляхом реалізації таких завдань інформатичної освіти:


 • визначати й формулювати у різноманітних життєвих ситуаціях задачі, для розв’язання яких можна залучити цифрові пристрої та інформаційні технології;

 • знаходити, подавати, перетворювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати дані, необхідні для розв’язання життєвих задач;

 • застосовувати алгоритмічний та системний підходи, створювати та аналізувати інформаційні моделі для ефективного розв’язання задач, що постають у житті, навчальній та професійній діяльності;

 • вільно, відповідально й безпечно використовувати сучасні інформаційні технології та цифрові пристрої, а також самостійно опановувати нові;

 • створювати інформаційні продукти, працюючи індивідуально або в команді;

 • критично оцінювати інформацію та її вплив на людину і суспільство, переваги та ризики використання ІТ для себе, суспільства й довкілля;

 • усвідомлювати етичні, суспільні, культурні та правові норми й дотримуватися їх під час роботи з інформацією та використання інформаційних технологій.

В основу навчального курсу «Інформатика» для 5–9 класів покладено розвивально-компетентнісний підхід, що передбачає формування предметних та ключових компетентностей, а також розвиток певних мисленнєвих навичок. Предметні компетентності формуються завдяки виконанню перелічених вище завдань. Роль курсу інформатики у формуванні ключових компетентностей відображено в табл. 1.
Таблиця 1. Ключові компетентності в курсі інформатики


Ключові компетентності


Компоненти

1

Спілкування державною
(і рідною у разі відмінності) мовами


Уміння:

створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною (і рідною у разі відмінності) мовою;

висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології.

Ставлення:

усвідомлення комунікаційної ролі ІТ;

уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику;

надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною (і рідною у разі відмінності) мовами2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

використовувати програмні засоби та ресурси з інтерфейсом іноземними мовами;

використовувати програмні засоби для перекладу текстів та тлумачення іноземних слів;

оперувати базовою міжнародною ІТ-термінологією.Ставлення:

усвідомлення ролі ІТ в інтерперсональній комунікації у глобальному контексті;

розуміння необхідності володіння іноземними мовами для онлайн-навчання й активного залучення до європейської та глобальної спільнот, усвідомлення своєї причетності до них


3

Математична компетентність

Уміння:

розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій.Ставлення:

усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій;

планувати та проводити навчальні дослідження та комп’ютерні експерименти в галузі природничих наук і технологій;

послуговуватися технологічними пристроями.Ставлення:

усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики;

усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях


5

Інформаційно-
цифрова компетентність


Розкривається у змісті предмета

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

організовувати свою діяльність з використанням програмних засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму;

самостійно опановувати нові технології та засоби діяльності.

Ставлення:

виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики;

усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя;

усвідомлення відповідальності за власне навчання7

Ініціативність і підприємливість

Розкривається через наскрізну змістову лінію

8

Соціальна та громадянська компетентності

Розкривається через наскрізну змістову лінію

9

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:

грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі;

враховувати художньо-естетичну складову при створенні інформаційних продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо).
Ставлення:

культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному інформаційному суспільстві;

усвідомлення впливу інформатики та інформаційних технологій на людську культуру та розвиток суспільства


10

Екологічна грамотність і здорове життя

Розкривається через наскрізну змістову лінію

Завдяки розвивальному компоненту курс інформатики має розвивати в учнів аналітичне, синтетичне, логічне й критичне мислення, творчі здібності, естетичний смак, толерантність та повагу до чужого інтелектуального продукту, здатність аналізувати різноманітні процеси та явища й з’ясовувати їхні причинно-наслідкові та структурні зв’язки. Хоча розвиток зазначених здатностей і мисленнєвих навичок не є винятково завданням навчання інформатики, а відбувається не меншою мірою під час вивчення інших навчальних предметів, саме в процесі навчання інформатики закладаються основи таких умінь: • визначати послідовність дій, які необхідно виконати для розв’язування певних задач, тобто розробляти алгоритми;

 • подавати алгоритми в певному формальному вигляді та виконувати їх;

 • використовувати алгоритмічні структури;

 • застосовувати алгоритми для опрацювання різнотипних повідомлень;

 • добирати якомога ефективніший алгоритм розв’язування задачі

(на зазначених уміннях базується алгоритмічне мислення);

 • визначати параметри об'єктів та їх можливі значення;

 • класифікувати явища та об'єкти;

 • знаходити структурні зв'язки між класами об'єктів, класифікувати знайдені зв’язки;

 • подавати дані в табличному та графічному вигляді, інтерпретувати дані, подані графічно;

 • формулювати задачі з опрацювання структур даних і формалізувати їх з метою подальшого автоматизованого розв’язування з використанням ІКТ-засобів (зазначені вміння є основою структурного мислення).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал