Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"Скачати 373.44 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації25.06.2017
Розмір373.44 Kb.
ТипПрограма
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України
МЕДСЕСТРИНСТВО В ПСИХІАТРІЇ
ТА НАРКОЛОГІЇ
ПРОГРАМА
для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю
5.12010102 “Сестринська справа”
Київ
2011

МЕДСЕСТРИНСТВО В ПСИХІАТРІЇ ТА
НАРКОЛОГІЇ
Укладачі:
Р.І. Алєксєєва — викладач І категорії Черкаського медичного коледжу, викладач нервових та психічних хвороб;
А.М. Діхтяренко — викладач вищої категорії Черкаського медичного коледжу, голова циклової комісії терапевтичних дисциплін;
І.Я. Губенко — директор Черкаського медичного коледжу,
викладач-методист вищої категорії, канд. мед. наук,
заслужений лікар України.
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової
комісії терапевтичних дисциплін Черкаського медичного коледжу (протокол № 2 від 18 жовтня 2011 р.) та рекомендовано до затвердження опорною цикловою комісією
(протокол № 1 від 26 жовтня 2011 р.).
Рецензенти:
О.А. Насінник — доцент кафедри психіатрії Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
В.А. Рябчинський — лікар-психіатр вищої категорії,
консультант дорослого населення Черкаського обласного психоневрологічного диспансеру;
М.О. Ушкова — лікар-психотерапевт вищої категорії,
головний позаштатний психотерапевт Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської обласної
державної адміністрації;
В.О. Сінюгіна — викладач-методист, викладач вищої
категорії Кременчуцького медичного коледжу, голова циклової методичної комісії професійної і практичної
підготовки терапевтичного циклу;
О.М. Кононенко — викладач І категорії, викладач медсестринства в психіатрії та наркології Кременчуцького медичного коледжу;
А.О. Кулик — викладач нервових та психічних хвороб
Чернівецького базового медичного коледжу Буковинського державного медичного університету.
© МОЗ України, 2011
© ВСВ “Медицина”, 2011 2

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з дисципліни “Медсестринство в психіатрії та наркології” для вищих медичних навчальних закладів України І
—ІІІ рівнів акредитації складена для спеціальності 5.12010102
“Сестринська справа” напряму підготовки 1201 “Медицина”
відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і
освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців,
затверджених МОН і МОЗ України в 2011 р. та навчальних планів 2011 р.
У зв’язку з реорганізацією системи охорони здоров’я в
Україні гостро постає питання про якісно нову підготовку медичних сестер. Як найближчий помічник лікаря в його повсякденній роботі, медична сестра повинна мати глибокі
фундаментальні знання.
Реформа медсестринства в Україні передбачає не тільки виконання медичною сестрою залежних і взаємозалежних функцій (виконання призначень лікаря, робота медичної
сестри в бригаді), а й незалежних функцій —
медсестринського процесу — висококваліфікованого догляду та допомоги пацієнту.
Мета медсестринського процесу полягає в тому, щоб підтримувати здоров’я, запобігати захворюванню, сприяти поліпшенню стану, одужанню та відновленню здоров’я пацієнта.
За навчальним планом дисципліна “Медсестринство в психіатрії та наркології” вивчають на третьому році навчання.
Медичні сестри психіатричних закладів мають значний потенціал для суттєвого підвищення якості догляду та спостереження за пацієнтами, професійного і компетентного виконання багатьох медичних завдань під час надання спеціалізованої допомоги пацієнтам з психічними розладами.
Медична сестра серед інших працівників медичного закладу найбільше часу проводить з пацієнтом, досконало знає його переживання, що пов’язані як із хворобою, так і соціальними та іншими проблемами.
Цей курс підготовки медичних сестер передбачає
оволодіння основами клінічного мислення, засвоєння вміння оцінювати стан пацієнта, досконале оволодіння технікою медсестринських маніпуляцій,
складання плану медсестринського догляду за пацієнтом, оцінювання його результатів, орієнтування в патології нервової системи, уміння вибрати правильну тактику при наданні невідкладної
долікарської допомоги в психіатрії та наркології, проводити профілактичні заходи, пропагувати здоровий спосіб життя.
Для формування навичок самостійного навчання в тематичному плані передбачена самостійна робота (робота з літературою в бібліотеці, вдома, читальному залі,
відпрацювання практичних навичок у стаціонарі, поліклініці
тощо).
Для проведення лекцій, навчальної практики необхідно
3
використовувати досягнення сучасної медичної науки,
проблемні ситуації, графологічні структури, ділові ігри,
технічні засоби навчання, сучасні методи контролю знань.
Особлива увага приділяється оволодінню практичними навичками, необхідними для майбутньої фахової діяльності,
вихованню у студентів спостережливості, відповідальності,
чуйності, співчуття, милосердя, тактовності — необхідних якостей для спілкування з пацієнтом.
Навчальна практика під керівництвом викладача повинна проводитись в умовах стаціонарних відділень і
поліклінічних кабінетів, які відповідають сучасним вимогам проведення навчального процесу, де студенти працюватимуть на медсестринських постах, у палатах інтенсивної терапії, в маніпуляційних, здійснюватимуть підготовку пацієнтів до проведення досліджень і маніпуляцій, догляд за пацієнтами та спостереження.
Програма передбачає закріплення знань з анатомії і
фізіології нервової системи, психології, неврології, вивчення клінічних проявів захворювань, ознайомлення з додатковими та новими методами діагностики, принципами медикаментозного та немедикаментозного лікування, участю медичних сестер у профілактиці психічних хвороб.
Сучасні вимоги до рівня освіти медичної сестри передбачають формування вміння спілкуватися, володіння комунікативними навичками, знання основ психології, етики,
деонтології.
Знання та вміння студенти засвоюють з позицій ролі та завдань медичної сестри в лікувально-діагностичному процесі,
а також універсальних потреб людини згідно з моделлю
Вірджінії Хендерсон.
При розробленні цієї програми враховано сучасні
тенденції медсестринської справи в галузі охорони психічного здоров’я нації, рекомендації ВООЗ і зарубіжних колег.
Враховано формування нового законодавства у психіатрії та наркології.
На вивчення дисципліни відводиться 135 год, з них 87 —
на лекції, 52 — на навчальну практику і 56 — на самостійну роботу. Методи вивчення та форми підсумкового контролю визначаються навчальним планом. Програма передбачає
складання диференційованого заліку.
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

систему організації психіатричної та наркологічної
допомоги;

роль і місце психіатрії та наркології серед інших наук медичної галузі;

анатомо-фізіологічні особливості нервової системи та основи вищої нервової діяльності;

роль психіки в діяльності організму;

сучасні клінічні дані про нозологічні форми психічних захворювань;
4


основні та додаткові методи обстеження, що стосуються пацієнтів з психічними хворобами;

принципи лікування пацієнтів психіатричного та наркологічного профілю;

основні аспекти спостереження та догляду за пацієнтами з психічною патологією на ранніх стадіях їх розвитку;

основи надання долікарської медичної допомоги при гострих і хронічних психічних порушеннях, первинної і
вторинної профілактики рецидивів;

соціально-реадаптаційні, трудові аспекти та норми захисту прав та інтересів психічнохворих;

основні законодавчі акти та нормативні документи, що стосуються пацієнтів з психічними хворобами;

принципи медичної етики та деонтології.
Студенти повинні вміти:

застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його потреби;

здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології;

документувати всі етапи медсестринського процесу;

володіти навичками спілкування з пацієнтами;

вести спостереження за пацієнтом та оцінювати його результати;

володіти технікою медсестринських маніпуляцій;

надавати долікарську допомогу;

володіти навичками міжособистісного спілкування;

проводити психотерапевтичні заходи;

вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною діяльністю.
Студенти мають бути поінформовані про:

місце психіатрії та наркології серед інших медичних наук;

сучасний науковий підхід до вивчення психічних захворювань;

сучасні
методи обстеження та лікування
(медикаментозного, біологічного, психотерапевтичного та хірургічного) психічнохворих;

гарантії соціального захисту психічнохворих і
законодавчі акти в галузі психіатрії та наркології;

охорону праці в наркології;

оптимальні варіанти правомірної поведінки медичної
сестри у своїй практичній роботі.
5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п
Тема
Кількість годин
Загальни
й обсяг
Лекції
Навчальна
практика під
керівництвом
викладача
Самостійна
робота
Розділ 1. Загальні питання
психіатрії
1 Історія психіатрії. Учення про вищу нервову діяльність (ВНД).
Психіка. Класифікація і типи перебігу психічних хвороб
6 2
2 2
2 Методи обстеження психічнохворих. Загальна психопатологія (проблеми пізнання, відчуттів та сприйняття, пам’яті та уваги, емоцій, рухово-вольової сфери та потягів, мислення, свідомості, інтелекту та поведінки у психічнохворих)
8 2
2 4
3
Організація психіатричної служби. Принципи догляду, спостереження та лікування в умовах стаціонару та психоневрологічного диспансеру. Експертиза в психіатрії. Робота з пацієнтами,
які становлять небезпеку. Види лікувального режиму
6 2
2 2
4
Невідкладна долікарська допомога. Профілактика екстремальних і кризових станів у психіатрії. Прогноз.
Експертиза. Принципи реабілітації психічнохворих
8 2
2 4
Розділ 2. Здійснення
медсестринського процесу в
психіатрії
5
Порушення психічної діяльності
при інфекційних і соматичних захворюваннях. Післяпологові психози. Порушення психіки під час клімаксу.
Психічні порушення при травматичному ушкодженні головного мозку. Екологічна психіатрія.
Проблеми пацієнтів із шизофренією, маніакально- депресивним психозом (МДП)
16 2
6 8
6
Церебральний атеросклероз.
Інволюційні психози. Психози сенільного і пресенільного віку.
Епілепсія. Розумова відсталість.
Прогноз. Експертиза
9 2
3 4
7
Психогенні хвороби. Невротичні
розлади. Неврози. Неврастенії.
Істерії.
Психопатії. Основні питання дитячої психіатрії. Розлади особистості і поведінки.
Акцентуації
9 2
3 4
6

Розділ 3. Загальні аспекти
наркології
8
Наркологія та основні етапи її розвитку. Медичні та соціальні аспекти наркологічних захворювань. Організація наркологічної служби.
Лікувально-профілактична робота
14 2
8 4
9
Проблеми пацієнтів з алкоголізмом. Клінічні прояви та лікувальні аспекти хронічного алкоголізму. Роль середнього медперсоналу в спостереженні за пацієнтами та профілактиці алкоголізму.
Прогноз. Експертиза
10 2
4 4
10
Проблеми пацієнтів з алкогольними психозами.
Терапія алкогольних психозів.
Нагляд за пацієнтами. Прогноз.
Експертиза
10 2
4 4
Розділ 4. Здійснення
медсестринського процесу в
наркології
11
Проблеми пацієнтів з наркоманіями. Особливості утримання та лікування.
Прогноз. Експертиза.
Диспансерний облік
10 2
4 4
12
Токсикоманії та проблеми пацієнтів з токсикоманіями.
Прогноз. Експертиза.
Нормативні акти МОЗ про строки лікування. Прогноз.
Експертиза. Диспансерний облік. Роль медичної сестри в профілактиці токсикоманій
10 2
4 4
13
Тютюнокуріння. Клінічна картина абстинентного синдрому. Профілактика та диспансеризація пацієнтів з токсикоманіями
10 2
4 4
14
Обов’язки молодшого медичного персоналу наркологічної служби
(стаціонару, наркологічного кабінету, фельдшерського наркологічного пункту).
Безпека життєдіяльності.
Охорона праці в галузі
9 1
4 4
Усього
135
27
52
56
Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів
7

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з/п
Теми
Кількість
годин
1
Психіатрія як наука. Предмет її вивчення
2 2
Вклад вітчизняних учених у розвиток психіатрії як науки
2 3
Позалікарняна психіатрична допомога. Робота психіатричного кабінету, психоневрологічного диспансеру
2 4
Законодавство в психіатрії. Умови та порядок надання психіатричної допомоги
2 5
Надання психіатричної допомоги в примусовому порядку
(госпіталізація, лікування, нагляд)
2 6
Етичні норми і деонтологія в психіатрії. Професійний кодекс медичних сестер
2 7
Потреби людини. Фактори, що впливають на потреби людини, та засоби їх задоволення
2 8
Догляд (загальний та індивідуальний) і спостереження за психічнохворими
2 9
Документація в сестринській роботі та її функції
2 10 Види та способи ведення бесід з пацієнтами в психіатричній практиці
2 11 Охорона праці та безпека медичної сестри на робочому місці
2 12 Особливості надання інформації про пацієнта лікарю, іншим спеціалістам, рідним і близьким
2 13 Створення терапевтичного середовища та мікроклімату в психіатричному відділенні. Спостереження за пацієнтами
2 14 З’ясування того, що залишається не ураженим хворобою пацієнта
2 15 Особливості спілкування пацієнтів з іншими людьми
2 16 Організація лікувально-охоронного режиму у відділенні
2 17 Профілактика екстремальних і кризових ситуацій. Дії медсестри
2 18 Основні групи препаратів, що застосовуються в психіатрії
2 19 Особливості вживання медикаментів. Відповідальність медичної сестри. Юридичний аспект обліку лікарських засобів
2 20 Свідома згода пацієнта на лікування, оформлення згоди.
Лікування без згоди хворого
2 21 Правильність видавання медикаментів, реєстрація. Обставини, за яких їх не видають
2 22 Види немедикаментозного лікування, що можуть здійснювати медичні сестри: психотерапія, креативна, музична, соціальна, поведінкова терапія, психодрама тощо
2 23 Організація харчування. Допомога пацієнтові під час споживання
їжі
2 24 Супроводження пацієнтів. Нагляд поза межами стаціонару
2 25 Робота з відвідувачами. Регламентування візитів
2 26 Переведення хворих в інші відділення чи лікарні. Виписування з лікарні
2 27 Особисті речі хворого. Їх зберігання та огляд. Соціальна допомога пацієнтам
2 28 Опікунство. Працевлаштування. Підхід до сімейних взаємовідносин
2
Усього
56

ЗМІСТ
Розділ 1. Загальні питання психіатрії
Тема 1. Історія психіатрії. Учення про вищу
нервову діяльність (ВНД). Психіка. Класифікація і типи
перебігу психічних хвороб
ЛЕКЦІЯ
Поняття про психіатрію як медичну науку. Основні
етапи розвитку психіатрії. Заслуги вітчизняних учених. ВНД
— це вчення про процеси гальмування, збудження та аналізаторно-рефлекторні функції кори головного мозку.
Поняття про аналізатори, їх види та будова. Загальні
відомості про етіологію, патогенез і класифікації психічних хвороб. Характеристика психозів, межових психічних станів,
затримка (дезонтогенез) психічного розвитку. Поняття про непсихотичні та психотичні порушення психічної діяльності.
Первинна і вторинна профілактика психічних захворювань.
Роль нервової системи в життєдіяльності організму.
Основи медичної психології, етики та деонтології.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Відмінності психіки людини від психіки тварин.
Характеристика розладів психічних станів: страху, тривоги,
підвищеної дратівливості тощо.
Структура і порядок роботи психіатричного відділення.
Особливості поведінки та роботи медичного персоналу в психіатричних лікувальних закладах. Окремі поняття медичної психології. Надання психіатричної допомоги в добровільному та недобровільному порядку. Відмова пацієнта від надання допомоги, можливість примусу в психіатрії та критерії його застосування. Робота мультидисциплінарної та сестринської бригад. Документація (історія хвороби пацієнта,
журнал спостережень та ін.).
Етичні норми і деонтологія в психіатрії. Професійний кодекс медичних сестер
Практичні навички:

спостереження за поведінкою і висловлюваннями пацієнтів, записування їх у журналі;

особливості спілкування з пацієнтами на основі
принципів етики та деонтології;

ознайомлення із веденням медичної документації
(правильність і відповідність записів);

уміти підготувати пацієнта до проведення основних і
додаткових методів обстеження;
9


оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

виявлення проблеми пацієнта;

планування дій медичної сестри для здійснення догляду за пацієнтом (план сестринського догляду);

міжособистісні навички: слухати, заспокоювати,
спілкуватися, впливати тощо;

технічні навички: повертати хворого в ліжку, розтирати його, масажувати, тренувати, маніпулювати,
промивати, рухати з місця;

застосування методів психотерапії: аутогенне тренування, раціональна психотерапія.
Тема 2. Методи обстеження психічнохворих.
Загальна психопатологія (проблеми пізнання, відчуттів
і сприйняття, пам’яті та уваги, емоцій, рухово-вольової
сфери та потягів, мислення, свідомості, інтелекту та
поведінки у психічнохворих)
ЛЕКЦІЯ
Порушення пізнавальної діяльності. Розлади відчуття:
гіперестезія, гіпестезія, анестезія, сенестопатія. Розлади сприйняття: ілюзії, галюцинації, псевдогалюцинації.
Синдром Кандинського—Клерамбо. Патологія уваги,
пам’яті.
Антеро- і ретроградна амнезія. Конфабуляції і
псевдоремінісценції. Синдром Корсакова.
Розлади мислення: за темпом, систематизованістю,
продуктивністю і цілеспрямованістю. Маячні ідеї та їхні види.
Надцінні ідеї. Обсесії. Недоумкуватість (природжена і
набута). Патологія емоційної діяльності: ейфорія, депресія;
характеристика маніакального і депресивного синдрому.
Дисфорія, апатія, афект, страх, емоційна тупість.
Рухово-вольові
розлади:
рухове збудження
(маніакальне, гебефренічне, кататонічне).
Ступорозний стан (кататонічний, психогенний,
депресивний). Судомні напади: істеричні та епілептичні.
Розлади вольової сфери: інстинкту самозбереження,
харчового інстинкту, перверзії статі. Клептоманія. Піроманія.
Дромоманія. Розлади свідомості: непродуктивні і
продуктивні. Амбулаторні автоматизми.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Ознайомлення з основними принципами і методами обстеження психічнохворих. Демонстрація хворих з різною психічною патологією. Оцінювання загального стану,
психічного статусу та встановлення проблеми пацієнта.
10

Нагляд і спостереження за поведінкою та висловлюваннями психічнохворих, правильний запис їх у журналі
спостереження. Складання плану догляду за пацієнтами з потьмаренням свідомості, депресивним станом (суїцид).
Особливості нагляду за психічнохворими; тактика молодшого медичного персоналу в разі відмови хворих від
їжі. Участь у годуванні хворих через зонд. Догляд за соматично ослабленими хворими.
Практичні навички:

нагляд, спостереження за поведінкою і
висловлюваннями пацієнтів, записування їх у журналі;

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

виявлення проблеми пацієнта;

складання плану догляду та допомоги пацієнтам;

методи фіксації пацієнта в ліжку під час психомоторного збудження;

методика амітал-кофеїнового розгальмування;

підготовка пацієнта і поживних сумішей, катетерів,
лійки для штучного годування через зонд;

техніка штучного годування пацієнтів у разі відмови їх від їжі.
Тема 3.
Організація психіатричної служби.
Принципи догляду, спостереження та лікування в
умовах стаціонару та психоневрологічного диспансеру.
Експертиза в психіатрії. Робота з пацієнтами, які
становлять небезпеку. Види лікувального режиму
ЛЕКЦІЯ
Організація психіатричної допомоги в Україні.
Позалікарняна психіатрична допомога.
Робота психіатричного кабінету, психоневрологічного диспансеру.
Стаціонарна психіатрична допомога. Проміжні форми психіатричної допомоги.
Законодавство в психіатрії. Умови та порядок надання психіатричної допомоги. Надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (госпіталізація, лікування, нагляд).
Експертиза, її види. Роль медичної сестри в підготовці
пацієнтів до проведення експертизи.
Типи режимів у психіатричних стаціонарах. Групи хворих, які підлягають цілодобовому нагляду. Особливості
роботи з пацієнтами, які становлять небезпеку.
Лікувально-охоронний режим та його організація.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Амбулаторна, стаціонарна та соціально-реадаптаційна
11

(трудова) психіатрична служба. Ознайомлення з основними відділеннями та структурою психіатричної лікарні та психоневрологічного диспансеру. Робота молодшого медичного персоналу стаціонару. Диспансерне спостереження за психічнохворими. Спеціальний нагляд у групах спеціального обліку. Здійснення нагляду за психічнохворими та ведення документації (журнал нагляду, оформлення документації для проведення експертизи).
Розгляд основних принципів реабілітації
психічнохворих. Ознайомлення з роботою лікувально- трудових майстерень. Демонстрація хворих на різних етапах процесу реабілітації.
Практичні навички:

особливості спілкування з пацієнтами на основі етики та деонтології;

організація диспансерного спостереження за психічнохворими;

проведення реабілітаційних заходів;

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

виявлення проблеми пацієнта;

планування дій медичної сестри щодо догляду за пацієнтом та впровадження його в дію;

ведення щоденника нагляду;

спілкування з членами родини з метою допомоги у вирішенні проблеми пацієнта;

робота медичної сестри щодо підготовки пацієнтів до проведення експертизи.
Тема 4. Невідкладна долікарська допомога.
Профілактика екстремальних і кризових станів у
психіатрії. Прогноз. Експертиза. Принципи реабілітації
психічнохворих
ЛЕКЦІЯ
Уміння надавати невідкладну допомогу — безумовна прерогатива медичного працівника незалежно від його спеціалізації. Значний обсяг цієї інформації потребує вміння виділити найважливіші її положення, які пропонуються для оволодіння середнім медичним персоналом.
Найчастішим з екстрених станів, небезпечних для пацієнта та оточення, що потребують невідкладної медичної
допомоги, є гостре психомоторне збудження. Види психомоторного збудження:
галюцинаторно-маячне,
делірійне, маніакальне, меланхолічний вибух, кататонічне,
гебефренічне збудження, епілептичне збудження, афект,
патологічний афект.
Високий ризик суїциду або гомоциду. Високий ризик
12
спрямованого на себе насилля, самоушкоджень,
травмування. Невідкладна допомога при конвульсивних нападах. Відмова (або неможливість) від споживання їжі.
Відмова від вживання ліків. Надання допомоги при колапсі
на фоні парантерального введення нейролептиків.
Запобігання небезпечним діям хворих під час галюцинацій, маячних ідей, тривожних станів, переживання страху. Порушення формули сну.
Надання допомоги при болю різної етіології: спазмах непосмугованих м’язів, серцево-судинних розладах, болю в животі, посттравматичних станах, болю в шийному,
грудному, попереково-крижовому відділах хребта.
Патологічна реакція горя. Істеричні напади.
Прогноз. Експертиза. Реабілітація. Роль медичної
сестри у їх проведенні.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ
ВИКЛАДАЧА
Уміння медичної сестри визначити стан пацієнта, його потреби, встановлення міжособистих відносин між медичною сестрою і пацієнтом.
Визначення екстремальних станів, небезпечних для пацієнта та оточення: психомоторного збудження, депресії.
Демонстрація хворих з різними невідкладними станами.
Проведення медсестринської діагностики згідно із загальним станом пацієнта. Планування дій медичної сестри для здійснення догляду та спостереження за пацієнтами, які
потребують невідкладної допомоги, та втілення його на практиці. Удосконалення інтелектуальних, міжособистісних і
технічних навичок.
Вплив тривалого перебування в лікарні, відрив від рідних і близьких на психіку пацієнта. Навчати студентів доброзичливому, теплому, турботливому ставленню до пацієнтів.
Суть та методи кризового втручання. Дії медичної
сестри в екстремальних і кризових ситуаціях. Психологічне втручання. Медикаментозне втручання.
Виконання лікарських призначень. Підготовка апаратури та інструментів. Ведення документації.
Оцінювання роботи. Організація лікувально-охоронного режиму.
Практичні навички:

спілкування з пацієнтами на основі принципів етики та деонтології;

оцінювання загального стану пацієнта та його психічного статусу;

виявлення проблеми пацієнта;

складання плану догляду та допомоги пацієнтам, що перебувають у невідкладному стані (план
13
сестринського догляду);

відпрацювання методики бесіди з пацієнтами: слухати,
заспокоювати, впливати тощо;

виконання призначень лікаря;

підготовка апаратури й інструментів: шприців, голок,
зондів, медикаментів;

застосування методів психотерапії;

надання невідкладної допомоги пацієнтам.
Розділ 2. Здійснення медсестринського
процесу в психіатрії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал