Програма для студентів спеціальності 020303 «Іноземна філологія. Перекладачі»Скачати 244.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.03.2017
Розмір244.39 Kb.
ТипПрограма

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології
кафедра сучасної української мови
Укладач: канд. філол. наук Строкаль Олександр Миколайович
Практична стилістика сучасної української мови
і культура мовлення

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.020303 «Іноземна філологія. Перекладачі»
Затверджено
на засіданні кафедри
Протокол № _____
від “___” _________ 2012 року

Зав. кафедри
_________ Мойсієнко А.К.
Директор Інституту філології
_________ Семенюк Г.Ф.


Київ – 2012
Робоча навчальна програма з дисципліни «Практична стилістика сучасної української
мови і культура мовлення». Укладач кандидат філологічних наук Строкаль Олександр Миколайович
Викладач: канд. філол. наук Строкаль ОМ. Погоджено з науково-методичною комісією "___" ___________ 2012 р.
_____________________________

ВСТУП
Дисципліна «Практична стилістика сучасної української мови і культура
мовлення» для студентів Інституту філології спеціальностей "Іноземна філологія" та "Перекладач" викладається на ІІ курсі І семестру в обсязі 41 години, з них 34 годин практичних занять і 4 години самостійної роботи. Закінчується заліком у І семестрі.
Метою і завданням навчальної дисципліни «Практична стилістика сучасної
української мови і культура мовлення» є ознайомити студентів із функціонально- стильовими різновидами мови, стилістичною диференціацією фонетичних, лексичних і граматичних засобів мови, навчити грамотно застосовувати на практиці стилістичні норми сучасної української мови.
Предмет навчальної дисципліни «Практична стилістика сучасної української
мови і культура мовлення» включає
- основні теоретичні поняття та категорії стилістики
- закономірності функціонування мовних засобів (орфоепічно-акцентуаційних, лексичних, фразеологічних, словотвірних, морфологічних, синтаксичних) у різних видах мовлення.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати предмет і завдання лінгвостилістики; основні поняття стилістики (стиль функціональний стиль підстиль; експресивний стиль індивідуальний стиль ідіолект; мовний жанр норма мови функціональні стилі і підстилі сучасної української мови сферу їх використання, основні ознаки фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні засоби стилістики.

Студент повинен уміти: визначати стиль, сферу використання та призначення текстів аналізувати виражально-зображальні особливості текстів (фонетичні, лексико- фразеологічні, граматичні знаючи стилістичну диференціацію різнорівневих мовних засобів, уміло використовувати їх залежно від змісту тексту, його стилю, жанру, емоційно-експресивного колориту правильно і творчо користуватися на практиці лексичними, орфоепічними, граматичними нормами літературної мови залежно відмети спілкування.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Практична стилістика сучасної української мови і культура мовлення» є
складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна
«Практична стилістика сучасної української мови і культура мовлення» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів у IV семестрі. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за бальною шкалою в IV семестрі.
Форми поточного та підсумкового контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань та завдань, що виконуються на практичному занятті. Студент може отримати максимально 2 бали за відповідь на практичному занятті за доповідь на практичному занятті, або за реферат на задану тему – 4 бали за модульну контрольну роботу – 10 балів за комплексний підсумковий модуль (залік) – 40 балів.
Установлення максимальної кількості балів за змістові модулі та розрахунку
підсумкової оцінки за накопичувальною системою в IV семестрі
Відповіді на практичних заняттях Доповідь на задану тему Реферат на задану тему Модульні контрольні роботи Разом За
1 модуль
16 4
10 30 За
2 модуль
16 4
10 30 Залік
40 Разом за два модулі та залік
100
Оцінка підсумкової комплексної роботи (заліку): Відмінно
40– 30 балів Добре
30 – 20 балів Задовільно
20 – 10 балів
Незадовільно
10 – 0 балівПри цьому кількість балів відповідає оцінці
0-34 – незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;
35- 59 – незадовільно з можливістю повторного складання;
60- 64 – задовільно («достатньо»);
65- 74 – задовільно
75- 84 – добре
85- 89 – добре («дуже добре»);
90- 100 – відмінно.

Шкала відповідності
За бальною шкалою
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за шкалою
ECTS
90 – 100
5
відмінно
A
85 – 89

4
добре
B
75 – 84
C
65 – 74

3
задовільно
D
60 – 64
E
35 – 59

2
незадовільно
FX
1 – 34
F
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за два змістові модулі менше ніж 20 балів, то він не допускається до заліку в IV семестрі й вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Практична стилістика сучасної української мови і культура
мовлення».

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
У ІV СЕМЕСТРІ
№ теми

НАЗВА ТЕМИ
Кількість годин Практичні Самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
«Стильові різновиди української мови
1 Практична стилістика як предмет вивчення. Мовні норми та випадки їх порушення.
2 1
2 Джерела стилістики української мови.
2 3 Стилі української мови. Публіцистичний стиль
2 4
Офіційно-діловий стиль.
2 5 Розмовний стиль.
2 6 Художній стиль. Художні засоби.
2 7 Науковий стиль та його різновиди.
2 8 Епістолярний стиль. Конфесійний стиль.
2 Модульна контрольна робота 1 1
1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
«Стилістичне використання лексичних і морфологічних засобів
9 Стилістичне використання багатозначності слова та омонімії. Пароніми.
2 1
10 Стилістичне використання лексичної синонімії. Словникові та контекстуальні антоніми.
2 11 Стилістичне використання іншомовних слів, неологізмів, історизмів і архаїзмів, діалектизмів.
2 12 Стилістичне використання іменників.
2 13 Стилістичне використання прикметників.
2 14 Стилістичне використання числівників.
2 15 Стилістичне використання займенників.
2 16 Стилістичні можливості дієслова.
2 Модульна контрольна робота 2 1
1 Всього
34 4 Загальний обсяг 48 год., утому числі практичні – 34 год., самостійна робота – 4 год. Модульна контрольна робота проводиться викладачем на практичному занятті в обсязі 1 год.

ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВА ЧАСТИНА КУРСУ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СТИЛЬОВІ РІЗНОВИДИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
Тема 1. Практична стилістика як предмет вивчення. Мовні норми та випадки їх порушення.
Практичне заняття 1 (2 год.)
1.
Лінгвостилістика як наука. Предмет лінгвостилістики української мови. Стилістика в системі розділів науки промову. Проблематика стилістики української мови. Об’єкт стилістики. Методологія і методи стилістики. Положення про ментальність. Структура стилістики. Поняття мовної норми. Варіанти мовної норми та її порушення. Кодифікація. Знайти в поданих реченнях помилки, пов’язані з порушенням норм лексичної сполучуваності. Перекласти сталі вирази, скласти речення.
Завдання для самостійної роботи. Самостійно опрацювати з підручника Стилістика української мови / за ред. ЛІ. Мацько. – К, 2003 сторінки (С) 72 – 139. Відредагувати текст.
Тема 2. Джерела стилістики української мови.
Практичне заняття 2 (2 год.)
1.
Елементи давньоукраїнської міфології у стилістиці української мови. Доба античності в історії розвитку стилістики. Біблійні джерела стилістики. Стилістичні джерела давньоукраїнської доби. Давня книжна українська літературна мова. Риторика й стилістика в Києво-Могилянській академії. Мовна спадщина Григорія Сковороди. Український фольклор як джерело стилістики мови. Знайти в поданих реченнях помилки, пов’язані з порушенням норм лексичної сполучуваності. Перекласти сталі словосполучення, скласти речення з вихідними й похідними одиницями.
Тема 3. Стилі української мови. Публіцистичний стиль.
Практичне заняття 3 (2 год.) Стилістика давньоукраїнської літературної мови та нова українська літературна мова кн. 18 – поч. 19 ст. Публіцистичний стиль. Історія виникнення, початки публіцистичного стилю нової української літературної мови. Сфера використання, основне призначення та основні ознаки публіцистичного стилю. Основні мовні засоби публіцистичного стилю. Суспільно-політична лексика.
Жанри публіцистичного стилю, їх мовні особливості. Стилістичний аналіз обраних текстів для самостійного опрацювання (Тема 2, #2). Знайти в наведених зразках публіцистичного тексту явища анафори, епіфори, епаноди, анадиплози, визначити стилістичну функцію.
Тема 4. Офіційно-діловий стиль.
Практичне заняття 4 (2 год.)
1.
Офіційно-діловий стиль, сфера використання, головне призначення, ознаки та специфічні риси. Основні мовні засоби.
2.
Підстилі (та їх жанри) офіційно-ділового стилю. Взаємодія з іншими стилями. Документ як основний вид текстів у офіційно-діловому стилі. Критерії виділення офіційно-ділового стилю. Комунікативна сфера та ситуативна специфіка стилю. Особливості дипломатичного підстилю, дипломатичне мовлення. Зробити аналіз основних мовних засобів документів. Виправити допущені помилки.
Тема 5. Розмовний стиль.
Практичне заняття 5 (2 год.) Найдавніший стиль української мови. Його ознаки. Основні стилетвірні особливості розмовно-побутового стилю. Граматичні показники розмовного стилю. Художні засоби. Територіально обмежена лексика в розмовному стилі. Соціальні діалекти як активний компонент усного мовлення. Явище детермінологізації. Проаналізувати уривок з тексту як фрагмент розмовного стилю. Використовуючи лексику соціальних діалектів, скласти невеликий фрагмент розмови між трьома учасниками. Виправити порушення норм лексичної сполучуваності.
Тема 6. Художній стиль. Художні засоби.
Практичне заняття 6 (2 год.) Художній стиль як серцевина стилістичної системи національної мови. О. Потебня про унікальність художньої мови. Сфера використання, призначення, головні ознаки та стилістична своєрідність художнього стилю. Основні мовні засоби (лексичні, фразеологічні, граматичні) та система образів художнього стилю.
4.
Підстилі художнього стилю. Явище ідіостилю письменника. Проаналізувати поетичний текст. Виправити допущені помилки. Виправити порушення норм лексичної сполучуваності.
Тема 7. Науковий стиль та його різновиди.
Практичне заняття 7 (2 год.) Науковий стиль. Передісторія виникнення в Україні. Роль Михайла Драгоманова установленні наукового стилю української літературної мови. Науковий стиль – сфера використання, головне призначення, ознаки та мовні засоби. Лексичні, фразеологічній граматичні стилетвірні особливості наукового стилю. Поняття термін в контексті наукового стилю.
6.
Підстилі та жанри наукового стилю. Здійснити аналіз текстів наукового стилю. Виправити допущені помилки.
Тема 8. Епістолярний стиль. Конфесійний стиль.
Практичне заняття 8 (2 год.) Сфера використання епістолярного стилю – від давнини до сьогодення. Українська епістолярна спадщина, мовно-стилістичні особливості листувань. Лексичні, граматичній орфографічні особливості епістолярного стилю. Історія виникнення конфесійного стилю. Сфера поширення, головне призначення, конститутивні та основні мовні ознаки. Лексичній граматичні стилетвірні особливості. Проаналізувати тексти – визначити стильову належність та лексико-граматичні мовні засоби. Виправити допущені огріхи та помилки.
Модульна контрольна робота № 1 (1 год.)
1.
Теоретичне питання. Зробити стилістичний аналіз тексту.
Контрольні запитання до змістового модуля І
1.
Лінгвостилістика як наука. Предмет лінгвостилістики української мови. Стилістика в системі розділів науки промову. Проблематика стилістики української мови.
Об’єкт стилістики. Методологія і методи стилістики. Положення про ментальність. Структура стилістики. Поняття мовної норми. Варіанти мовної норми та її порушення. Кодифікація. Елементи давньоукраїнської міфології у стилістиці української мови. Доба античності в історії розвитку стилістики. Біблійні джерела стилістики. Стилістичні джерела давньоукраїнської доби. Давня книжна українська літературна мова. Риторика й стилістика в Києво-Могилянській академії. Мовна спадщина Григорія Сковороди. Український фольклор як джерело стилістики мови.
Стилістика давньоукраїнської літературної мови та нова українська літературна мова кн. 18 – поч. 19 ст. Публіцистичний стиль. Історія виникнення, початки публіцистичного стилю нової української літературної мови. Сфера використання, основне призначення та основні ознаки. Основні мовні засоби публіцистичного стилю. Суспільно-політична лексика. Жанри публіцистичного стилю, їх мовні особливості.
10.
Офіційно-діловий стиль, сфера використання, головне призначення, ознаки та специфічні риси. Основні мовні засоби. Підстилі (та їх жанри) офіційно-ділового стилю. Взаємодія з іншими стилями. Документ як основний вид текстів у офіційно-діловому стилі. Критерії виділення офіційно-ділового стилю. Комунікативна сфера та ситуативна специфіка стилю. Особливості дипломатичного підстилю, дипломатичне мовлення. Найдавніший стиль української мови. Його ознаки. Основні стилетвірні особливості розмовно-побутового стилю. Граматичні показники розмовного стилю. Художні засоби. Територіально обмежена лексика в розмовному стилі. Соціальні діалекти як активний компонент усного мовлення. Явище детермінологізації. Художній стиль як серцевина стилістичної системи національної мови. О. Потебня про унікальність художньої мови. Сфера використання, призначення, головні ознаки та стилістична своєрідність художнього стилю. Підстилі художнього стилю. Явище ідіостилю письменника. Основні мовні засоби (лексичні, фразеологічні, граматичні) та система образів художнього стилю. Науковий стиль. Передісторія виникнення в Україні. Роль Михайла Драгоманова установленні наукового стилю української літературної мови. Науковий стиль – сфера використання, головне призначення, ознаки та мовні засоби. Лексичні, фразеологічній граматичні стилетвірні особливості наукового стилю. Поняття термін в контексті наукового стилю. Підстилі та жанри наукового стилю. Сфера використання епістолярного стилю – від давнини до сьогодення. Українська епістолярна спадщина, мовно-стилістичні особливості листувань. Лексичні, граматичній орфографічні особливості епістолярного стилю.
Історія виникнення конфесійного стилю. Сфера поширення, головне призначення, конститутивні та основні мовні ознаки. Лексичній граматичні стилетвірні особливості конфесійного стилю.
Завдання для самостійної роботи (1 год.)
Підготуватися до модульної контрольної роботи. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ І МОРФОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ.
Тема 9. Стилістичне використання багатозначності слова та омонімії. Пароніми.
Практичне заняття 9 (2 год.)
1.
Полісемія. Стилістичне використання багатозначності слова. Види переносного вживання слова (мовна метафора, метонімія, синекдоха) та їх застосування в стилі ЗМІ. Виникнення експресії у зв’язку з уживанням переносного значення. Використання полісемії в сатиричних жанрах. Омоніми. Стилістична мета використання омонімів. Каламбур. Небезпека омофонії в мовленні на радіо та телебаченні. Можлива двозначність за непродуманого використання омонімів. Словники омонімів. Пароніми в стилі ЗМІ як вияв незнання справжнього значення слова. Словники паронімів української мови. Стилістичні прийоми, що базуються на використанні паронімів. Парономазія. Виявити помилки, пов’язані з уживанням багатозначних слів, омонімів, паронімів, інші хиби. Виправити речення. Перекласти сталі вирази, скласти з похідними речення.

Завдання для самостійної роботи. Самостійно опрацювати Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови. – Львів ПАЮ, 2007. – С. 76 – 92. Дудик П. С. Стилістика української мови. – К Академія, 2005. – С. 166 – 171. Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови : Підручник. – К. : Либідь, 1993. – С. 56 – 72. Сучасна українська мова Лексикологія. Фонетика : підручник / А.К. Мойсієнко, О.В. Бас-Кононенко та ін. – К. : Знання, 2010. – С. 69 -76; 79 – 85. Виправити помилки, пов’язані з уживанням паронімів
1. Низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську сировину роблять колективні
підприємства банкротами. 2. Гра київського Динамо — один із наймогутніших
чинників, які сприяли національному самоусвідомленню в Україні задовго до 1991 року,
тому кількість болільників цієї команди невпинно зростає. 3. Постійний видна
проживання, що потребує підтвердження раз на кілька років. 4. З скелі відкривається
чудовий широкий видна море. 5. Висхідною точкою треба вважати становище, яке
склалося на сьогодні.

Тема 10. Стилістичне використання лексичної синонімії. Словникові та контекстуальні антоніми.
Практичне заняття 10 (2 год.) Загальна характеристика лексичної синонімії – причини виникнення, історія досліджень. Синоніми. Класифікація синонімів за належністю до мовного рівня. Слова-дублети. Класифікації синонімів за ступенем синонімічності, за функціями, за структурою. Поняття синонімічного ряду та домінанти. Семантичні та стилістичні функції синонімів. Ампліфікація, градація, перифрази. Явище антонімії, лексична антонімія. Антонімічний ряд. Семантична класифікація антонімів.
8.
Формально-структурні ознаки антонімів. Евфемізація та енантіосемія. Стилістичні функції антонімів. Антитеза. Оксиморон. Утворити антоніми, увести в контекст, охарактеризувати стилістичні функції.
Тема 11. Стилістичне використання іншомовних слів, неологізмів, історизмів і архаїзмів, діалектизмів.
Практичне заняття 11 (2 год.) Споконвічна українська лексика. Індоєвропейський компонент словникового складу лексики. Лексичні запозичення зі слов’янських та неслов’янських мов. Функції іншомовних слів умові ЗМІ. Росіянізми. Явище неології в системі мови. Неологізми як обов’язковий компонент мови ЗМІ та неологізми в художніх текстах. Оказіоналізми.
6.
Історизми та архаїзми як складові пасивної лексики. Стилістичні функції в текстах. Діалектна лексика. Стилістичні особливості використання діалектизмів у текстах. Знайти в реченнях росіянізми, відкоригувати. Знайти в тексті архаїзми та історизми, визначити стилістичну функцію.
Тема 12. Стилістичне використання іменників.
Практичне заняття 12 (2 год.) Стилістичне використання морфологічних засобів. Словотворчі експресивно- стилістичні елементи. Особливості стилістичного використання категорії роду іменників. Стилістичні особливості форм числа іменників. Стилістичні особливості власних і загальних іменників. Стилістичне використання варіантів відмінкових форм іменників. Стилістичні особливості конкретних, абстрактних і матеріально-речовинних іменників. Виправити допущені помилки. Визначити стилістичні функції категорії роду.

Тема 13. Стилістичне використання прикметників.
Практичне заняття 13 (2 год.) Стилістична характеристика прикметника. Межі використання в мові повних і коротких, стягнених і нестягнених форм прикметників. Прикметниковий зворот. Змістова виправданість уживання ступенів порівняння якісних прикметників, синонімія їх форм. Процес термінологізації. Випадки помилкового творення ступенів порівняння якісних прикметників. Синонімія конструкцій відносний прикметник + іменник та іменнику називному + іменнику родовому відмінку. Межі вживання присвійних прикметників, заміна їх іменником у родовому відмінку належності. Виправити помилки в мовностилістичному використанні прикметників. Явище паронімії у прикметниках. Виправити помилки.
Тема 14. Стилістичне використання числівників.
Практичне заняття 14 (2 год.)
1.
Стилістична характеристика розрядів числівника зазначенням. Особливості стилістичного використання числівника один. Стилістика числівників на позначення великих чисел. Числові іменники. Особливості функціонування сполук із числівниковим компонентом два, три, чотири. Особливості використання власне кількісних і дробових числівників у різних стилях.
6.
Неозначено-кількісні та збірні числівники – стилістичне вживання. Стилістичне використання порядкових числівників. Виправити допущені в реченнях помилки. Виявити помилки в мовно-стилістичному використанні числівників. Використовуючи числівники зі зменшено-пестливими суфіксами, скласти потри речення, в яких вони виконуватимуть різну стилістичну функцію.
Тема 15. Стилістичне використання займенників.
Практичне заняття 15 (2 год.)
1.
Особливості використання особових займенників у функціональних стилях. Займенник себе та присвійні займенники. Стилістичні особливості використання вказівних займенників. Означальній неозначені займенники. Синонімія означальних займенників. Заперечні займенники, особливості використання. Випадки помилкового використання займенників у текстах ЗМІ. Виявити помилки в мовно-стилістичному використанні займенників. Виправити допущені помилки.
Тема 16. Стилістичні можливості дієслова.
Практичне заняття 16 (2 год.)
1.
Стилістична потужність дієслів. Дієслово як один з основних способів надання динаміки висловлюванню. Стилістичне використання форм особи й числа дієслова. Синонімія цих форм.
Стилістичні особливості часових форм дієслова. Стилістичне використання способових форм дієслова. Стилістична маркованість інфінітива. Типові помилки в мовностилістичному використання дієслів. Виявити помилки в мовностилістичному використанні дієслів. Виправити допущені помилки. Стилістична характеристика дієслів.
Модульна контрольна робота №2 (1 год.)
1.
Теоретичне питання. Виправити помилки в мовностилістичному використанні іменників, прикметників, займенників, дієслів, числівників.
Контрольні запитання до змістового модуля ІІ: Полісемія. Стилістичне використання багатозначності слова. Види переносного вживання слова (мовна метафора, метонімія, синекдоха) та їх застосування в стилі ЗМІ. Виникнення експресії у зв’язку з уживанням переносного значення. Використання полісемії в сатиричних жанрах. Омоніми. Стилістична мета використання омонімів. Каламбур. Небезпека омофонії в мовленні на радіо та телебаченні. Можлива двозначність за непродуманого використання омонімів. Словники омонімів. Пароніми в стилі ЗМІ як вияв незнання справжнього значення слова. Словники паронімів української мови. Стилістичні прийоми, що базуються на використанні паронімів. Парономазія. Загальна характеристика лексичної синонімії – причини виникнення, історія досліджень. Синоніми. Класифікація синонімів за належністю до мовного рівня.
Слова-дублети. Класифікації синонімів за ступенем синонімічності, за функціями, за структурою. Поняття синонімічного ряду та домінанти. Семантичні та стилістичні функції синонімів. Ампліфікація, градація, перифрази. Явище антонімії, лексична антонімія. Антонімічний ряд. Семантична класифікація антонімів. Формально-структурні ознаки антонімів. Евфемізація та енантіосемія. Стилістичні функції антонімів. Антитеза. Оксиморон. Споконвічна українська лексика. Індоєвропейський компонент словникового складу лексики. Лексичні запозичення зі слов’янських та неслов’янських мов. Функції іншомовних слів умові ЗМІ. Росіянізми.
Явище неології в системі мови. Неологізми як обов’язковий компонент мови ЗМІ та неологізми в художніх текстах. Оказіоналізми.
10.
Історизми та архаїзми як складові пасивної лексики. Стилістичні функції в текстах. Діалектна лексика. Стилістичні особливості використання діалектизмів у текстах. Стилістичне використання морфологічних засобів. Словотворчі експресивно- стилістичні елементи. Особливості стилістичного використання категорії роду іменників, форм числа іменників, власних і загальних іменників, відмінкових форм іменників. Стилістичні особливості конкретних, абстрактних і матеріально-речовинних іменників. Стилістична характеристика прикметника. Межі використання в мові повних і коротких, стягнених і нестягнених форм прикметників. Прикметниковий зворот. Змістова виправданість уживання ступенів порівняння якісних прикметників, синонімія їх форм. Процес термінологізації. Випадки помилкового творення ступенів порівняння якісних прикметників. Синонімія конструкцій відносний прикметник + іменник та іменнику називному + іменнику родовому відмінку. Межі вживання присвійних прикметників, заміна їх іменником у родовому відмінку належності. Стилістична характеристика розрядів числівника зазначенням. Особливості стилістичного використання числівника один. Стилістика числівників на позначення великих чисел. Числові іменники. Особливості функціонування сполук із числівниковим компонентом два, три, чотири. Особливості використання власне кількісних і дробових числівників у різних стилях.
20.
Неозначено-кількісні та збірні числівники – стилістичне вживання. Стилістичне використання порядкових числівників. Особливості використання особових займенників у функціональних стилях. Займенник себе та присвійні займенники. Стилістичні особливості використання вказівних займенників. Означальній неозначені займенники. Синонімія означальних займенників. Заперечні займенники, особливості використання. Стилістична потужність дієслів. Дієслово як один з основних способів надання динаміки висловлюванню. Стилістичне використання форм особи й числа дієслова. Синонімія цих форм. Стилістичні особливості часових форм дієслова.
Стилістичне використання способових форм дієслова. Стилістична маркованість інфінітива.
Завдання для самостійної роботи (1 год.)
Підготуватися до модульної контрольної роботи.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ.
1.
Лінгвостилістика як наука. Предмет лінгвостилістики української мови. Стилістика в системі розділів науки промову. Проблематика стилістики української мови. Об’єкт стилістики. Методологія і методи стилістики. Положення про ментальність. Структура стилістики. Поняття мовної норми. Варіанти мовної норми та її порушення. Кодифікація. Елементи давньоукраїнської міфології у стилістиці української мови. Доба античності в історії розвитку стилістики. Біблійні джерела стилістики. Стилістичні джерела давньоукраїнської доби. Давня книжна українська літературна мова. Риторика й стилістика в Києво-Могилянській академії. Мовна спадщина Григорія Сковороди. Український фольклор як джерело стилістики мови. Стилістика давньоукраїнської літературної мови та нова українська літературна мова кн. 18 – поч. 19 ст. Публіцистичний стиль. Історія виникнення, початки публіцистичного стилю нової української літературної мови. Сфера використання, основне призначення та основні ознаки. Основні мовні засоби публіцистичного стилю. Суспільно-політична лексика. Жанри публіцистичного стилю, їх мовні особливості.
13.
Офіційно-діловий стиль, сфера використання, головне призначення, ознаки та специфічні риси. Основні мовні засоби. Підстилі (та їх жанри) офіційно-ділового стилю. Взаємодія з іншими стилями. Документ як основний вид текстів у офіційно-діловому стилі. Критерії виділення офіційно-ділового стилю. Комунікативна сфера та ситуативна специфіка стилю. Особливості дипломатичного підстилю, дипломатичне мовлення. Найдавніший стиль української мови. Його ознаки. Основні стилетвірні особливості розмовно-побутового стилю.
Граматичні показники розмовного стилю. Художні засоби. Територіально обмежена лексика в розмовному стилі. Соціальні діалекти як активний компонент усного мовлення. Явище детермінологізації. Художній стиль як серцевина стилістичної системи національної мови. О. Потебня про унікальність художньої мови. Сфера використання, призначення, головні ознаки та стилістична своєрідність художнього стилю. Підстилі художнього стилю. Явище ідіостилю письменника. Основні мовні засоби (лексичні, фразеологічні, граматичні) та система образів художнього стилю. Науковий стиль. Передісторія виникнення в Україні. Роль Михайла Драгоманова установленні наукового стилю української літературної мови. Науковий стиль – сфера використання, головне призначення, ознаки та мовні засоби. Лексичні, фразеологічній граматичні стилетвірні особливості наукового стилю. Поняття термін в контексті наукового стилю. Підстилі та жанри наукового стилю. Сфера використання епістолярного стилю – від давнини до сьогодення. Українська епістолярна спадщина, мовно-стилістичні особливості листувань. Лексичні, граматичній орфографічні особливості епістолярного стилю. Історія виникнення конфесійного стилю. Сфера поширення, головне призначення, конститутивні та основні мовні ознаки. Лексичній граматичні стилетвірні особливості конфесійного стилю. Полісемія. Стилістичне використання багатозначності слова. Види переносного вживання слова (мовна метафора, метонімія, синекдоха) та їх застосування в стилі ЗМІ. Виникнення експресії у зв’язку з уживанням переносного значення. Використання полісемії в сатиричних жанрах. Омоніми. Стилістична мета використання омонімів. Каламбур. Небезпека омофонії в мовленні на радіо та телебаченні. Можлива двозначність за непродуманого використання омонімів. Словники омонімів. Пароніми в стилі ЗМІ як вияв незнання справжнього значення слова. Словники паронімів української мови. Стилістичні прийоми, що базуються на використанні паронімів. Парономазія. Загальна характеристика лексичної синонімії – причини виникнення, історія досліджень.
Синоніми. Класифікація синонімів за належністю до мовного рівня. Слова-дублети. Класифікації синонімів за ступенем синонімічності, за функціями, за структурою. Поняття синонімічного ряду та домінанти. Семантичні та стилістичні функції синонімів. Ампліфікація, градація, перифрази. Явище антонімії, лексична антонімія. Антонімічний ряд. Семантична класифікація антонімів.
42.
Формально-структурні ознаки антонімів. Евфемізація та енантіосемія. Стилістичні функції антонімів. Антитеза. Оксиморон. Споконвічна українська лексика. Індоєвропейський компонент словникового складу лексики. Лексичні запозичення зі слов’янських та неслов’янських мов. Функції іншомовних слів умові ЗМІ. Росіянізми. Явище неології в системі мови. Неологізми як обов’язковий компонент мови ЗМІ та неологізми в художніх текстах. Оказіоналізми.
46.
Історизми та архаїзми як складові пасивної лексики. Стилістичні функції в текстах. Діалектна лексика. Стилістичні особливості використання діалектизмів у текстах. Стилістичне використання морфологічних засобів. Словотворчі експресивно- стилістичні елементи. Особливості стилістичного використання категорії роду іменників, форм числа іменників, власних і загальних іменників, відмінкових форм іменників. Стилістичні особливості конкретних, абстрактних і матеріально-речовинних іменників. Стилістична характеристика прикметника. Межі використання в мові повних і коротких, стягнених і нестягнених форм прикметників. Прикметниковий зворот. Змістова виправданість уживання ступенів порівняння якісних прикметників, синонімія їх форм. Процес термінологізації. Випадки помилкового творення ступенів порівняння якісних прикметників. Синонімія конструкцій відносний прикметник + іменник та іменнику називному + іменнику родовому відмінку. Межі вживання присвійних прикметників, заміна їх іменником у родовому відмінку належності. Стилістична характеристика розрядів числівника зазначенням. Особливості стилістичного використання числівника один. Стилістика числівників на позначення великих чисел. Числові іменники.
Особливості функціонування сполук із числівниковим компонентом два, три, чотири. Особливості використання власне кількісних і дробових числівників у різних стилях.
57.
Неозначено-кількісні та збірні числівники – стилістичне вживання. Стилістичне використання порядкових числівників. Особливості використання особових займенників у функціональних стилях. Займенник себе та присвійні займенники. Стилістичні особливості використання вказівних займенників. Означальній неозначені займенники. Синонімія означальних займенників. Заперечні займенники, особливості використання. Стилістична потужність дієслів. Дієслово як один з основних способів надання динаміки висловлюванню. Стилістичне використання форм особи й числа дієслова. Синонімія цих форм. Стилістичні особливості часових форм дієслова. Стилістичне використання способових форм дієслова. Стилістична маркованість інфінітива.
Література
1.
Антисуржик / За заг. Ред. О.Сербенської. – Львів, 1994.
2.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. К, 1991.
3.
Безпояско О.К., Городенська КГ, Русанівський КГ. Граматика української мови Морфологія. – К Либідь, 1993.
4.
Волкотруб Г.Й. Практична стилістика української мови Використання морфологічних засобів мови. – К ТОВ «ЛДЛ», 1998.
5.
Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К МАУП, 2002.
6.
Дудик П. С. Стилістика української мови. – К Академія, 2005. Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови Навчальний посібник.
– Львів ПАЮ, 2007. Коваль А.П. Практична стилістика української мови. – К Вища шк., 1978. Любов Мацько Українська мова в освітньому просторі. – К Вид-во НПУ імені
М.П.Драгоманова, 2009.
10.
Мацько ЛІ. Сидоренко ОМ. Мацько ОМ. Стилістика української мови. – К Вища школа, 2003.

11.
Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови Підручник. – К Либідь,
1993. Стилістика української мови Підручник / за ред. ЛІ. Мацько. – К Вища шк.,
2003. Сучасна українська мова Лексикологія. Фонетика підручник / А.К. Мойсієнко,
О.В. Бас-Кононенко, ВВ. Бондаренко та ін. – К Знання, 2010. Сучасна українська літературна мова Підручник / за ред. А. П.Грищенка. – 3-тє вид, допов. – К Вища шк., 2002.
Список рекомендованої літератури
а) основна
1.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К, 1991.
2.
Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.
3.
Дудик П.С. Стилістика української мови Навчальний посібник. – К, 2005.
4.
Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності:Стилістика та культура мови. – К, 1999.
5.
Качуровський І. Основи аналізу мовних форм (стилістика Фігури і тропи. – Мюнхен Київ. – 1995. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови, - К, 1987.
7.
Мацько ЛІ, Сидоренко ОМ, Мацько ОМ. Стилістика української мови. – К,
2003.
8.
Ощипко І.Й. Практична стилістика сучасної української літературної мови. Синтаксис. – Л, 1964.
9.
Пилинський ММ. Мовна норма і стиль. – К, 1976.
10.
Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови. – К, 1993. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За ред. І.К.Білодіда. – К, 1973.
12.
Теория метафоры. – Мб) збірники вправ
1.
Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Л, 2003.
2.
Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К, 1997. Кравець Л.В. Стилістика української мови Практикум. – К, 2004.
4.
Кордун П.П. Збірник вправ із стилістики. – К. 1987.
в) довідники, енциклопедії, словники
1.
Бибик С.П., Єрмоленко С.Я., Пустовіт Л.О. Словник епітетів української мови / За ред. Л.О.Пустовіт. – К, 1998.
2.
Волощак М. Неправильно-правильно: Довідник з українського слововживання. – К, 2000.
3.
Головащук СІ. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К, 2000.
4.
Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К, 1986.
5.
Демська ОМ, Кульчицький І.М. Словник омонімів української мови. – Л, 1997.
6.
Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – К, 2001.
7.
Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови. – К, 2004.
8.
Коломієць М.П., Регушевський ЄС. Словник фразеологічних синонімів. – К, 1988.
9.
Кочерган М.П. Словник російсько-українських міжмовних омонімів. – К, 1997. Культура української мови Довідник. – К, 1990. Мазурик Данута. Нове в українській лексиці. Словник-довідник. – Л, 2002. Орфоепічний словник / Уклад. М.І.Погрібний. – К, 1984. Орфоепічний словник української мови У х т _ К, Т. 1. – 2001; Т. ІІ. – 2003. Погрібний МІ. Словник наголосів української літературної мови. – К, 1964.
15.
Полюга Л.М. Словник антонімів. – К, 1987.
16.
Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996. Словник іншомовних слів / укл. : С.М.Морозов, Л.М. Шкарапута. – К, 2003. Словник синонімів української мови У 2 т. – К, 2001. – Т. 1-2. Словник труднощів української мови / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К, 1989.
20.
Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови. – К, 2003.
21.
Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред.
М.Н.Кожиной. – М, 2003. Українська літературна вимова і наголос словник-довідник. – К, 1973. Українська мова. Енциклопедія. – К, 2000. Український молодіжний сленг сьогодні / Укл. С.Пиркало. – К, 1999. Фразеологічний словник української мови В 2 кн. – К, 1993. – Кн. б) додаткова
1.
Антисуржик / За заг. Ред. О.Сербенської. – Львів, 1994.
Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К, 1998. Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови. – К, 1990.
4.
Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К, 2002.
5.
Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення.
– К, 1973.
6.
Зарицькай МС. Стилістика сучасної української мови. – К, 1999.
7.
Караванський С. Секрети української мови Науково-популярна розвідка з додатком словничків репресованої та занедбаної української лексики. – К, 1994. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української мови. – К, 1970. Коваль А.П. Слово про слово. – К, 1986. Коваль А.П. Спочатку було слово Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. – К, 2001. Коцюбинська М. Образне слово в літературному творі. Питання теорії художніх тропів. – К, 1960.
12.
Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. – Х, 1982.
13.
Пономарів ОД. Культура слова Мовностилістичні поради. – К, 1999.
14.
Святовець В.Ф. Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури. – К, 2004.
15.
Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. – К, 1988.
16.
Чак Є. Чи правильно ми говоримо – К, 1997.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал