Програма для студентів 1 курсу з дисципліни «основи конституційного права»Скачати 250.77 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір250.77 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжеґоцький

______________________________

Факультет післядипломної освіти

Кафедра медичного права

Адреса: Львів, вул. Солодова, 10


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА»

Затверджено Затверджено

на методичному засіданні кафедри на профільній методичній комісії

«__»______________2013 року «__»________________2013 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова декан ФПДО доц. О.Є. Січкоріз

_____________________ підпис ___________________________ підпис

Львів – 2013
Конституційне право України є провідною галуззю і наукою в системі національного права України. Як галузь національного права воно встановлює та регулює, а як наука досліджує основоположні суспільні відносини, що виникають з приводу політико-територіальної організації суспільства, функціонування його соціально-економічної системи, а також правового статусу людини і громадянина.

«Основи конституційного права України» як навчальна дисципліна має велике значення оскільки, з одного боку, формує цілісне бачення щодо суті та змісту України як держави суверенної, демократичної, правової та соціальної, правового статусу людини і громадянина в державі, системи органів державної влади та місцевого самоврядування, з іншого - розуміння конституційного законодавства як цілісної, логічно побудованої нормативно-правової системи, його значення і ролі для всього права.
Метою вивчення дисципліни є:

забезпечення отримання теоретичних знань і вироблення навиків щодо практичного застосування норм конституційного права, сприяння у формуванні у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, а також недопущення правового нігілізму.


У результаті закінчення курсу студент повинен знати:

 • змістове наповнення Конституції України як Основного Закону держави;

 • базову юридичну термінологію, яка застосовується на практиці;

 • зміст основних положень нормативно-правових актів та інших джерел конституційного права;

 • структуру, компетенцію, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової гілок влади;

 • конституційно-правовий статус людини і громадянина.


У результаті закінчення студент повинен уміти:

 • вільно орієнтуватись у вітчизняному конституційному законодавстві та застосовувати його норми;

 • здійснювати конституційні права й виконувати конституційні обов’язки в нормативному порядку.

Програма з «Основ конституційного права» для студентів I року навчання ВМНЗ відповідає вимогам Болонського процесу, складена з урахуванням чинного законодавства України.


Навчальний план з дисципліни

«Основи конституційного права»


Структура

навчальної

дисципліни


Кількість годин, з них

Рік

навчання


Вид

контролю


Всього годин

аудиторних

СРСЛекції

Практичні

заняття


Семінарські

заняття
Розподіл

навчального

часу


90

-

30
60

1-й
Змістовий

модуль
залік

В тому числі підсумковий залік


Всього

кредитів


ECTS
Тижневе

навантаження

Примітка: Аудиторне навантаження – 30 год., СРС – 60 год.

Видами діяльності студентів факультету післядипломної освіти згідно з навчальним планом є:


 1. Лекції – 0 год.

 2. Практичні заняття – 30 год.

 3. Самостійна робота слухачів (СРС) – 60 год.

Формою підсумкового контролю знань з дисципліни «Основи конституційного права» є залік.

Викладання курсу проводиться у вигляді практичних занять. Окрім того, передбачена самостійна робота студента над теоретичним матеріалом.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретної мети; оцінка успішності студентів є рейтинговою і має визначення як за системою ECTS, так і за традиційною чотирибальною шкалою: «5» - 13 балів, «4» - 10 балів, «3» - 8 балів, «2» - 0 балів (max – 195 балів, min – 120 балів по дисципліні).
Тема 1. Теоретичні основи конституційного права

Поняття предмет і методи конституційного права України. Місце та роль конституційного права у системі права України. Системно-структурна характеристика конституційного права України. Джерела конституційного права України права: поняття, особливості, види. Конституційно-правові відносини: поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст. Конституційно-правова відповідальність.


Тема 2. Теоретичні основи Конституції. Конституція України 1996 р.

Поняття та соціальна сутність конституції. Ознаки та юридичні властивості (особливості) конституції держави. Основні функції конституції. Класифікація сучасних конституцій. Зміст та структура Конституції України. Основні етапи розвитку української конституції. Конституція України 1996 р. Розвиток конституційного процесу після прийняття Конституції України 1996 р.


Тема 3. Основи конституційного ладу України

Поняття та основні засади конституційного ладу України. Загальна характеристика засад конституційного ладу України: суверенітет та незалежність; поділ влади, визнання та гарантування місцевого самоврядування як однієї із засад конституційного ладу; Україна – унітарна держава з республіканською формою правління; Україна – правова та соціальна держава; Україна – демократична держава; Україна – світська та національна держава; конституційні основи закріплення політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Гарантії захисту конституційного ладу України. Конституційно-правова характеристика надзвичайного та воєнного стану.


Тема 4. Громадянство в Україні

Громадянство України: поняття та ознаки. Принципи законодавства України про громадянство. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Особи без громадянства та особи з подвійним громадянством. Правовий статус іноземців, біженців та осіб, яким надано притулок. Повноваження органів, організацій та посадових осіб з вирішення питань громадянства України. Порядок набуття та втрати статусу біженців в Україні. Особливості правового статусу українців, які проживають за кордоном.


Тема 5. Конституційні права, свободи та обов’язки людини в Україні

Поняття та особливості основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Види основних прав та свобод людини і громадянина. Політичні, соціальні, культурні права людини в Україні. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні.


Тема 6. Конституційно-правові основи державно-територіального устрою України

Поняття та особливості державно-територіального устрою України. Принципи територіальної організації України. Територія України: поняття, основні етапи формування, склад. Адміністративно-територіальний поділ України: поняття, система, перспективи розвитку. Конституційно-правовий статус столиці України. Особливості статусу адміністративно-територіальних одиниць України: Автономна Республіка Крим; області та райони; населені пункти (місто, село, селище).


Тема 7. Вибори та референдуми в Україні

Демократія. Безпосередня та представницька демократія. Виборче право і виборча система. Поняття виборів та їх соціальна функція. Види виборів. Принципи виборчого права. Виборчий процес та його стадії. Поняття та соціальна функція референдумів. Види референдумів. Правові наслідки референдуму. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.


Тема 8. Конституційний статус Президента України

Поняття, правова природа та призначення інституту глави держави. Становлення інституту президента в Україні. Порядок виборів Президента України (загальна характеристика). Функції та повноваження Президента України. Взаємовідносини Президента України з іншими органами державної влади. Припинення повноважень Президента України.


Тема 9. Верховна Рада України

Поняття та сутність парламенту. Порядок формування і припинення діяльності Верховної Ради України. Склад і структура Верховної Ради України. Функції та повноваження парламенту України. Законотворчий процес в Україні. Основи конституційно-правового статусу народного депутата України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.


Тема 10. Кабінет Міністрів України й інші органи виконавчої влади

Поняття виконавчої влади та її функції. Система органів виконавчої влади в Україні. Порядок утворення, склад та припинення діяльності Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади.


Тема 11. Правосуддя в Україні

Загальна характеристика судової системи України. Основні засади судочинства в Україні. Порядок формування і правовий статус Конституційного Суду України. Конституційне провадження та його особливості. Поняття, загальна характеристика та система судів загальної юрисдикції в Україні. Загальна характеристика спеціалізованих судів України.


Тема 12. Правовий статус Конституційного Суду України

Поняття Конституційного Суду України. Порядок формування Конституційного Суду України. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Структура та організація (порядок) діяльності Конституційного Суду України.


Тема 13. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

Автономія: поняття та види. Конституційні основи статусу і повноважень органів Автономної Республіки Крим, принципи та гарантії Автономної Республіки Крим. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.


Тема 14. Місцеве самоврядування в Україні

Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні. Поняття, система та принципи місцевого самоврядування України. Територіальна громада: поняття, ознаки, види. Місцеві ради та їх виконавчі органи: порядок формування, структура, повноваження. Сільський, селищний, міський голова. Органи самоорганізації населення.


Тема 15. Прокуратура України

Місце прокуратури в системі правоохоронних органів. Правова основа діяльності прокуратури. Система, структура і організація діяльності органів прокуратури. Принципи організації та діяльності прокуратури. Функції прокуратури. Генеральна прокуратура України: склад, структура та компетенція. Повноваження Генерального прокурора, порядок його призначення та звільнення з посади.


Тематичний план практичних занять
ТЕМА

Кількість

годин

1

Теоретичні основи конституційного права

2

2

Теоретичні основи Конституції. Конституція України 1996 р.

2

3

Основи конституційного ладу України

2

4

Громадянство в Україні

2

5

Конституційні права, свободи та обов’язки людини в Україні

2

6

Конституційно-правові основи державно-територіального устрою України

2

7

Вибори та референдуми в Україні

2

8

Конституційний статус Президента України

2

9

Верховна Рада України

2

10

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади

2

11

Правосуддя в Україні

2

12

Правовий статус Конституційного Суду України

2

13

Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим

2

14

Місцеве самоврядування в Україні

2

15

Прокуратура України

2

Усього

30


Самостійна робота студентів та її контроль
Тема

Кількість

годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка й опрацювання практичних навиків
Поточний контроль на практичних заняттях

2

Самостійне опрацювання тем, які не увійшли до плану аудиторних занять
Предмет, система та джерела курсу «Організація судових та правоохоронних органів»

6

ЗАЛІК


Основи теорії конституції. Конституція та конституціоналізм в Україні

6

Конституція – Основний Закон України

6

Основи правового статусу людини та громадянина в Україні

6

Форми народного волевиявлення

6

Суди загальної юрисдикції в Україні

6

Статус суддів в Україні

6

Вища рада юстиції України

6

Адвокатура України

6

Нотаріат України

6

Всього

60


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДО ДИСЦИПЛІНИ


 1. Конституційне право України як провідна галузь права: поняття та ознаки.

 2. Основні форми прямого народовладдя в Україні.

 3. Конституційно-правовий статус АР Крим.

 4. Джерела конституційного права: поняття та види.

 5. Органи місцевого самоврядування в Україні, порядок їх формування.

 6. Конституційні права і свободи людини.

 7. Конституційно-правові норми: поняття та ознаки.

 8. Правовий статус біженців в Україні.

 9. Депутатський запит і депутатське звернення.

 10. Поняття правової охорони Конституції, її форми.

 11. Організаційно-правові форми роботи Верховної Ради України.

 12. Види звернень до Конституційного Суду України.

 13. Питання, що вирішуються всеукраїнським та місцевим референдумами.

 14. Фракції народних депутатів України. Коаліція депутатських фракцій.

 15. Порядок формування Кабінету Міністрів України, його склад і повноваження.

 16. Громадянство України: поняття, основні принципи законодавства про громадянство.

 17. Стадії законодавчого процесу у Верховній Раді України.

 18. Права та обов’язки народних депутатів у Верховній Раді України.

 19. Структура, юридичні властивості Конституції України.

 20. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України.

 21. Повноваження народних депутатів.

 22. Предмет і метод конституційного права.

 23. Місцеве самоврядування в Україні, його поняття і система.

 24. Поняття і сутність законодавчої ініціативи. Суб’єкти здійснення законодавчої ініціативи.

 25. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 26. Втрата громадянства в Україні.

 27. Конституційний статус місцевих державних адміністрацій.

 28. Конституційні засади державного ладу України.

 29. Поняття і система органів виконавчої влади в Україні.

 30. Функції Президента України.

 31. Конституційний лад України: поняття, структура, принципи.

 32. Поняття і види виборчих систем.

 33. Принципи територіального і система адміністративного устрою України.

 34. Конституційні форми здійснення народовладдя в Україні: поняття, види.

 35. Особливості конституційно-правового статусу АРК.

 36. Депутатський імунітет.

 37. Поняття Конституції, її види, способи прийняття.

 38. Дострокове припинення депутатських повноважень.

 39. Конституційно-правовий статус кордонів України.

 40. Система конституційного права України.

 41. Підстави набуття громадянства України.

 42. Адміністративно-територіальний устрій України, поняття і види адміністративно-територіальних одиниць.

 43. Загальна характеристика Конституції України.

 44. Виборча система в Україні.

 45. Поняття і види депутатських гарантій.

 46. Юридичні властивості й ознаки Конституції України.

 47. Підстави припинення громадянства України.

 48. Сесії і пленарні засідання Верховної Ради України.

 49. Питання, що встановлюються виключно законами України.

 50. Органи державної влади, що вирішують питання громадянства, їх повноваження.

 51. Конституційний статус Президента України.

 52. Політичні права і свободи громадян України.

 53. Законодавчий процес в Україні, його види, основні стадії.

 54. Дострокове припинення повноважень Президента України.

 55. Конституційні гарантії забезпечення прав людини і громадянина в Україні.

 56. Економічні права людини і громадянина в Україні.

 57. Конституційна система органів виконавчої влади в Україні.

 58. Правова природа депутатського мандату. Вільний та імперативний депутатські мандати.

 59. Соціальні права та свободи людини і громадянина в Україні.

 60. Президент України як глава держави, його основні функції і повноваження.

 61. Виборча система: поняття, основні елементи.

 62. Культурні права людини і громадянина в Україні.

 63. Кабінет Міністрів України, його основні функції і повноваження.

 64. Конституційні обов’язки громадян України.

 65. Система органів судової влади в Україні за Конституцією України.

 66. Форми роботи народних депутатів у Верховній Раді України.

 67. Поняття прав і свобод людини і громадянина.

 68. Функції і повноваження Верховної Ради України.

 69. Система і принципи правосуддя в Україні за Конституцією України.

 70. Конституційні закони як джерела конституційного права України.

 71. Референдуми в Україні: поняття, види.

 72. Комітети Верховної Ради України, їх система, функції і повноваження.

 73. Принципи виборчого права та принципи виборчого процесу в Україні.

 74. Правовий статус іноземців в Україні.

 75. Дострокове припинення повноважень народних депутатів: підстави, порядок.


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основні нормативно-правові акти


 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кримінальний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Офіційний вісник України від 08.06.2001 - № 21.

 3. Кримінально-виконавчий кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 11.07.2003 р. № 1129-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 23.01.2004 р. - 2004 р. - № 3.

 4. Цивільний кодекс України: Кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

 5. Цивільний процесуальний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 18.03.2004 р. № 1618-IV // Голос України від 12.03.2003 - №45.

 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Верховна Рада УРСР; Кодекс України вiд 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - № 51.

 7. Кодекс адміністративного судочинства України: Верховна Рада України; Кодекс України вiд 06.07.2005 р. № 2747-IV // Урядовий кур'єр вiд 17.08.2005 - № 153, / 153-154.

 8. Сімейний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III //Голос України від 26.02.2002 р. - № 38.

 9. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 31. – Ст. 429.

 10. Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 24.08.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38. – Ст. 502.

 11. Про правові засади цивільного захисту: Закон України від 24.06.2004 р. (редакція від 12.06.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 39. – Ст. 488.

 12. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. (редакція від 31.12.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

 13. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 р. (редакція від 18.03.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. № 25. – Ст. 146.

 14. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 53. – Ст. 793.

 15. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. (редакція від 17.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 4. – Ст. 20.

 16. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. (редакція від 05.02.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. – Ст. 383.

 17. Про внутрішні війська міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.1992 р. (редакція від 11.06.2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 29. – Ст. 397.

 18. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. (редакція від 12.06.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 22. Ст. 303.

 19. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. (редакція від 02.05.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 9. – Ст. 62.

 20. Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України № 2952-VI від 01.02.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 10. – Ст. 68.

 21. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. 1998. - № 35. – Ст. 237.

 22. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. (редакція від 01.08.2003 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 23. – Ст. 176.

 23. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 р. (редакція від 13.10.2010 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 28. – Ст. 224.

 24. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 46. – Ст. 617.

 25. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. (редакція від 03.08.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 13. – Ст. 65.

 26. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 52. – Ст. 561.

 27. По порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21.01.1994 року (редакція від 01.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 18. – Ст. 101.

 28. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 р. // Офіційний Вісник України. – 2011. - № 83. – Ст. 3014.

 29. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08.07.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. - № 59. – Ст. 83.

 30. Про імміграцію: Закон України від 07.06.2001 р. (редакція від 15.10.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 41. – Ст. 197.

 31. Про правовий статус закордонних українців: Закон України від 04.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 25. – Ст. 343.

 32. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р. (редакція від 03.02.2009 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 25. – Ст. 283.

 33. Про військовий обов’язок та військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. (редакція від28.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 27. – Ст. 385.

 34. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р. (редакція від 02.05.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. – Ст. 504.

 35. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. (редакція від 31.12.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – Ст. 256.

 36. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. (редакція від 11.06.2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 23. – Ст. 118.

 37. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. (редакція від 08.12.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 9. – Ст. 108.

 38. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 р. (редакція від 01.01.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 15. – Ст. 232.

 39. Про національні меншини: Закон України від 25.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст. 529.

 40. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини: Закон України від 23.12.1997 р. (редакція від 07.05.2008 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 20. – Ст. 99.

 41. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.1996 р. (редакція від 14.12.2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 43. – Ст. 212.

 42. Регламент Верховної Ради України: затверджено Законом України від 10.02.2010 р. (редакція від 29.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 14-15, № 16-17. – Ст. 133.

 43. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 р. (редакція від 01.01.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 19. – Ст. 134.

 44. Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 р. (редакція від 01.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 3. – Ст. 17.

 45. Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України: Закон України від 01.02.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 8. – Ст. 52.

 46. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 10-11. – Ст. 73.

 47. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 35-36. – Ст. 491.

 48. Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.1999 р. (редакція від 01.01.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 14. – Ст. 8.

 49. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 35. – Ст. 237.Основна література


 1. Авер’янов В. Виконавча влада в Україні та її правове регулювання // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2003. - № 2(23) - 3(33). - С.238-253.

 2. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003. - № 9. – С.24-30.

 3. Авер’янов В. Український уряд у вимірі конституційно-правових вимог // Вибори і демократія. 2004. - № 2. – С.58-65.

 4. Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі // Право України. – 2005. № 4. – С.10-15.

 5. Агафонов С. Історичний розвиток інституту глави держави // Право України. – 2001. - № 7. - С. 102-104.

 6. Антонович М. Права національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти // Право України. - 2004. - № 6. - С.9-12.

 7. Актуальні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 554 с.

 8. Афанасьева М. Виборча система: поняття та сучасне розуміння // Юридичний вісник. – 2012. – № 1. – С. 21-30.

 9. Афанасьєва М. Критерії законодавчого проектування територіальної організації виборів // Юридичний вісник. – 2012. – № 2. – С. 17-23.

 10. Батанов О.В. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія. - К.: Ін-т держави і права НАН України, 2001. - 260 с.

 11. Батанов О. Органи самоврядування населення. Як вони бачаться в Києві // Віче. - 2002. - № 10. - С.5-11.

 12. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект). Монографія. Харків, 2004. - 192 с.

 13. Биков О.М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: Монографія.- К.: Ін-ст держави і права ім..В.М. Корецького НАН України, 2001. – 354 с.

 14. Бідняжевська А.Ю. Конституційне право на недоторканність житла людини і громадянина та його забезпечення правоохоронними органами в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / А.Ю. Бідняжевська; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.

 15. Бровченко Н.В. Юридичні факти в конституційному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н.В. Бровченко; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с.

 16. Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні // Право України. - 2003. - № 11. - С.127-130.

 17. Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні у контексті посилення впливу регіонів // Право України. – 2004. - № 10. – С.19-21.

 18. Волков В. Правові та практичні проблеми розвитку законодавства про місцеве самоврядування в Україні // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2003. - № 2(33)-3(34). - С.324-335.

 19. Виборче право України. Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Погорілка, М.І.Ставнійчук – К.:Парламентське видавництво, 2003. - 383 с.

 20. Годованець В.Ф., Головін А.С. Конституційне право України: навч. посіб./ В.Ф.Годованець, А.С.Головін. – К.: ДП Видавничий дім «Персонал», 2011. – 384 с.

 21. Георгіца А.З. Поняття та сутність конституції в сучасній конституційній доктрині // Науковий Вісник Чернівецького державного університету. 2000. Випуск 100. Правознавство. - Чернівці, 2000. - С. 52-60.

 22. Головін А.С. Права людини : інтерпреційна діяльність Конституціного Суду України. – К. : Логос, 2012. – 369 c.

 23. Демиденко В.О. Загальна характеристика конституційного права України (у схемах): Посібник. – К., 2011. – 100 с.

 24. Жуган М., Марченко В. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації // Право України. – 2011. – № 2. – С. 193-200.

 25. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В.Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В.М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.

 26. Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 2003.

 27. Конституційне право України: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Ю. М. Тодики, В.С. Журавського. — К.: Ін Юре, 2002.

 28. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с.

 29. Конституція України у судових рішеннях / автор. вступ. ст. та упоряд. М. П. Орзіх, А. А. Єзеров Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 30. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

 31. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. — 4-те вид., випр. та доп. — К.: Атіка, 2006. — 668 с.

 32. Мінченко С. І. Теоретико-правові засади забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності оперативних підрозділів МВС України : монографія / Національна академія внутрішніх справ. – К., 2012. – 348 с.

 33. Міжкафедральний науково-практичний семінар «Конституція України: питання теорії та практики». - К.: «МП Леся», 2012. – 220 с.

 34. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України /А.С. Головін. – К.:Логос, 2012. – 369 с.

 35. Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: зб. Матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. – К.: Нац. акад. внутр.. справ, 2012. – 260 с.

 36. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. ХVI регіон. наук.-практ. конф., 8-9 лютого 2010 р. – Львів, 2010. – 424 с.

 37. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. ХVII регіон. наук.-практ. конф., 3-4 лютого 2011 р. / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 392 с.

 38. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. ХVIIІ регіон. наук.-практ. конф., 26-27 січня 2012 р. / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – 408 с.

 39. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. XIX звіт. наук.- практ. конф. – Львів : Юридичний фак-т Львівського нац. унів-ту імені Івана Франка, 2013. – 380 с.

 40. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко; за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр. – К. : Вид-во Ліра-К, 2012. – 576 с.

 41. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України. - К.: ЦУЛ, 2011.- 544 с.

 42. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. — К., 2000.

 43. Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України: Підруч. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре» 2007. - 488 с.

 44. Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. Конституційне право України / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.

 45. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на силовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України / О.Г.Шило. – Х.: Право, 2011. – 412 с.


Інформаційні ресурси


  1. Офіційна веб-сторінка Президента України: http://www.prezident.gov.ua./

  2. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: www.rada.gov.ua.

  3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: www.kmu.gov.ua

  4. Офіційна веб-сторінка Міністерства юстиції України: http://www.minjust.gov.ua/

  5. Офіційна веб-сторінка Міністерства внутрішніх справ України: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index

  6. Офіційна веб-сторінка Генеральної прокуратури України: http://www.gp.gov.ua/

  7. Офіційна веб-сторінка Служби безпеки України: http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index

  8. Офіційна веб-сторінка Верховного Суду України: http://www.scourt.gov.ua/

  9. Офіційна веб-сторінка Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/uk/index


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал