Програма для підготовки студентів за спеціальністю 060101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст права»Сторінка5/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.5 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

Поняття та загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов’язань.


 • Види способів забезпечення виконання зобов’язань.

 • Поняття та значення неустойки.

 • Види неустойки. Збільшення та зменшення розміру неустойки.

 • Поняття та загальна характеристика завдатку. Відмежування завдатку від авансу. Функції завдатку.

 • Поняття поруки. Особливості відповідальності поручителя.

 • Поняття та загальна характеристика гарантії. Відмежування гарантії від поруки.

 • Поняття, функції та сфера застосування застави.

 • Види застави.

 • Порядок звернення стягнення на предмет застави.

 • Притримання як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов’язань.

 • Поняття та особливості цивільно-правової відповідальності.

 • Функції цивільно-правової відповідальності.

 • Форми та види цивільно-правової відповідальності.

 • Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань.

 • Загальні та спеціальні умови цивільно-правової відповідальності.

 • Поняття та форми вини в цивільному праві.

 • Випадки відповідальності без вини в цивільному праві та їх обґрунтування.

 • Підстави звільнення особи від цивільно-правової відповідальності.

 • Поняття припинення зобов’язання та способів припинення зобов’язання.

 • Припинення зобов’язання зарахуванням: поняття та основні умови.

 • Домовленість сторін як спосіб припинення зобов’язання. Види домовленості (новація, відступне, прощення боргу).

 • Неможливість виконання як спосіб припинення зобов’язання.

 • Припинення зобов’язання поєднанням боржника та кредитора в одній особі.

 • Випадки припинення зобов’язання смертю фізичної особи.

 • Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи.

 • Поняття та функції цивільно-правового договору.

 • Реалізація принципу свободи договору.

 • Види цивільно-правових договорів.

 • Публічний договір.

 • Попередній договір.

 • Договір приєднання.

 • Зміст договору як юридичного факту. Види умов договору.

 • Стадії укладення цивільно-правового договору.

 • Поняття та ознаки оферти. Юридична дія оферти.

 • Поняття та ознаки акцепту.

 • Зміна та розірвання цивільно-правового договору: підстави та правові наслідки.

 • Форма цивільно-правового договору.

 • Момент укладення цивільно-правового договору.

 • Загальна характеристика договору купівлі-продажу.

 • Види договору купівлі-продажу.

 • Права та обов’язки сторін в договорі купівлі-продажу.

 • Предмет договору.

 • Кількість товару.

 • Якість, асортимент, комплектність товару.

 • Правові наслідки порушення договору купівлі-продажу товару.

 • Договір роздрібної купівлі продажу.

 • Договір поставки.

 • Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

 • Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

 • Договір міни (бартеру).

 • Поняття та ознаки договору дарування.

 • Зміст договору дарування.

 • Поняття та загальна характеристика договору майнового найму (оренди).

 • Елементи договору майнового найму (оренди).

 • Права та обов’язки наймодавця за договором майнового найму (оренди).

 • Права та обов’язки наймача за договором майнового найму (оренди).

 • Припинення договору майнового найму (оренди).

 • Поняття та особливості договору прокату.

 • Поняття та види договору лізингу.

 • Договір оренди транспортних засобів.

 • Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди.

 • Договір найму (оренди) житла: поняття та загальна характеристика

 • Права та обов’язки наймача, членів його сім’ї та наймодавця.

 • Підстави та порядок припинення договору найму.

 • Поняття та загальна характеристика договору позички.

 • Поняття та ознаки договору підряду. Відмежування його від трудового договору, договору поставки та договорів з надання послуг.

 • Сторони договору підряду. Права та обов’язки сторін.

 • Зміст договору підряду.

 • Договір побутового підряду.

 • Договір будівельного підряду.

 • Договір підряду на виконання проектних та пошукових робіт.

 • Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.  Змістовий модуль ІV

  ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ,

  НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА СПАДКОВЕ ПРАВО
  Тема 23

  Загальні положення про послуги (2 год.)
  Лекції 28

  Загальні положення про послуги (2 год.)

  1. Послуги, їх види та правове регулювання. Поняття та ознаки договору про надання послуг. Місце договорів про надання послуг в системі цивільного законодавства України. Предмет договору про надання послуг. Зміст договору про надання послуг. Обов’язки виконавця за договором. Строки виконання зобов’язань з договору про надання послуг. Відповідальність за договором про надання послуг. Припинення договору про надання послуг. Підстави та наслідки розірвання договору про надання послуг. Підстави та наслідки одностронньої відмови від виконання договору про надання послуг.


  Практичне заняття № 11

  Загальні положення про послуги (2 год.)

  1. Поняття та правова природа договору про надання послуг.

  2. Види договорів про надання послуг.

  3. Предмет договору про надання послуг.

  4. Зміст договору про надання послуг.

  5. Відповідальність сторін за договором про надання послуг.  6. Одностороння відмова від договору про надання послуг та її правові наслідки.
  Завдання для самостійної роботи (20 год.)

  1. Вирішити завдання Практикуму.

  2. Загальна характеристики договорів про надання послуг.

  3. Відмежування договорів про надання послуг від договорів про виконання робіт.

  4. Проаналізувати судову практику по спорах про надання послуг.


  Література

  1. Аузан Л., Печорский В. Защита потребительских услуг // Закон. 1996. № 6

  2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2001.- с. 201 –237

  3. Кабалкин А.Ю. Услуги в гражданском праве Российской Федерации // Сборник научных трудов, посвященный памяти В.А. Рясеннева. М„ 1995. С. 29-42.

  4. Кабалкин А.Ю. Брычева Л.И. Услуги населению: правовое обеспечение, М. 1998. 189 с.

  5. Комкова Е. Заключение договора туристическом обслуживании // Российская юстиция. 1998.№1.

  6. Кротов М. В. Обязательства по оказанию услуг в советском гражданском праве. — Ленинград, 1990.

  7. Платные услуги. Правила и порядок предоставления. М., 1996.

  8. Шевчук С.С. Правовое регулирование возмездного оказания медицинских услуг: реалии и перспективы. – Ставрополь: Северо-Кавказкий ГТУ; Ставропольсервисшкола, 2001. – 232 с.

  9. Шешенин Е.Д. Общие проблемы обязательств по оказанию услуг // Антология уральской цивилистики. 1925-1989. — М., 2001.


  Тема 24

  Окремі види договорів про надання послуг (2 год.)
  Лекції 29

  Окремі види договорів про надання послуг (2 год.)

  1. Транспортні послуги. Поняття та елементи транспортних зобов’язань. Особливості транспортних зобов’язань. Правове регулювання транспортних зобов’язань. Поняття і види перевезень. Зміст, укладення та оформлення договорів про перевезення вантажів. Виконання договорів про перевезення вантажів. Відповідальність сторін за договором про перевезення вантажів. Договір про буксирування. Договір про перевезення пасажирів та багажу. Договори про експлуатацію під’їзних колій, подачу та забирання вагонів. Договір чартеру (фрахтування). Договір транспортного експедирування. Претензії та позови при перевезеннях.

  2. Послуги зберігання. Загальна характеристика відносин зберігання, підстави їх виникнення, галузева належність та нормативне регулювання. Зобов’язання зі зберігання, які виникають на підставі договору (самостійного договору зберігання, комплексного договору, змішаного договору). Специфіка зобов’язань зі зберігання, що виникають на підставі закону. Договір зберігання: поняття, юридична природа, місце серед інших договірних зобов’язань. Договір зберігання та суміжні із ним договори (договір найму (оренди), договір позички, договір позики, договір охорони тощо). Сторони, предмет (матеріальний об’єкт), форма та строк договору зберігання. Особливості правового статусу поклажодавця та зберігача. Права та обов’язки сторін за договором зберігання. Відповідальність сторін у зобов’язаннях зі зберігання. Підстави та межі відповідальності зберігача за втрату (нестачу) чи пошкодження речі. Особливості зберігання на товарному складі. Загальна характеристика спеціальних видів зберігання.

  3. Договір доручення. Поняття та правова природа договору доручення. Відмінність договору доручення від договору комісії. Федуціарний характер відносин доручення. Договір доручення та довіреність. Комерційне представництво. Сторони договору доручення. Предмет договору. Форма договору доручення. Строк договору доручення. Права та обов’язки довірителя за договором доручення. Права та обов’язки повіреного за договором доручення. Особисте виконання повіреним доручення. Перевищення повіреним повноважень за договором доручення. Загальні та спеціальні підстави припинення договору доручення. Наслідки припинення договору доручення.

  4. Договір комісії. Поняття та ознаки договору комісії. Виконання договору комісії. Відступ від вказівок комітента. Комісійна плата. Права та обов’язки комітента за договором комісії. Права та обов’язки комісіонера за договором комісії. Умова делькредере. Поняття та ознаки договору комісії. Місце договору комісії в системі договорів про надання послуг. Елементи договору комісії. Субкомісія. Виконання договору комісії. Відступ від вказівок комітента. Комісійна плата. Права та обов’язки комітента за договором комісії. Права та обов’язки комісіонера за договором комісії. Умова делькредере. Припинення договору комісії. Правові наслідки припинення договору комісії. Припинення договору комісії. Правові наслідки припинення договору комісії.  5. Управління майном. Поняття та загальна характеристика договору управління майном. Договір управління майном та довірча власність. Сторони договору управління майном. Статус вигодонабувача в договорі управління майном. Особи, які не можуть бути вигодонабувачами. Об’єкти договору управління майном. Спеціальні нормативні акти, що визначають об’єкти договору управління майном. Передача в управління майна, що є предметом застави. Істотні умови договору управління майном. Строк договору управління майном. Права та обов’язки управителя за договором управління майном. Відповідальність управителя. Права та обов’язки установника управління. Припинення договору управління майном.

  6. Послуги страхування. Поняття страхового зобов’язання. Правове регулювання відносин страхування. Форми страхування. Добровільне страхування та його види. Обов’язкове страхування та його види. Перестрахування. Договір страхування: поняття та загальна характеристика. Суб’єкти відносин страхування. Правовий статус страховика за законодавством України. Страхові посередники (страхові агенти та страхові брокери). Страхувальник. Вигодонабувач Форма договору страхування. Правила страхування. Права та обов’язки страховика. Права та обов’язки страхувальника. Умови та порядок здійснення страхових виплат. Відмова від здійснення страхових виплат. Припинення договору страхування. Недійсність договору страхування.
  Практичне заняття № 12

  Окремі види договорів про надання послуг (2 год.)

  1. Види перевезень за законодавством України.

  2. Загальна характеристики договору про перевезення вантажів.

  3. Виконання договорів про перевезення вантажів.

  4. Відповідальність сторін за договором про перевезення вантажу.

  5. Особливості договору чартеру (фрахтування) за законодавством України.

  6. Договір зберігання: поняття, юридична природа, місце серед інших договірних зобов’язань.

  7. Сторони, предмет (матеріальний об’єкт), форма та строк договору зберігання, права та обов’язки сторін.

  8. Відповідальність сторін у зобов’язаннях зі зберігання. Підстави та межі відповідальності зберігача за втрату (нестачу) чи пошкодження речі.

  9. Загальна характеристика спеціальних видів зберігання.

  10. Правова природа договору доручення.

  11. Сторони, форма і зміст договору доручення.

  12. Зміст доручення та умови його виконання.

  13. Підстави припинення договору доручення.

  14. Правові наслідки припинення договору доручення.

  15. Відмежування договору доручення від агентського договору, договору комісії, договору управління майном, договору про надання послуг.

  16. Поняття договору комісії.

  17. Комісія і суміжні правові конструкції.

  18. Зміст та елементи договору комісії.

  19. Припинення договору комісії.

  20. Особливості договору консигнації.

  21. Поняття договору управління майном.

  22. Відмежування договору управління майном від суміжних правових конструкцій.

  23. Правове регулювання права довірчої власності.

  24. Об’єкти договору управління майном.

  25. Суб’єкти договору управління майном.

  26. Здійснення повноважень управителем майна.

  27. Відповідальність управителя майном.

  28. Основні страхові поняття: страховий ризик; страховий випадок; страхова сума; страхова премія; франшиза; суброгація.

  29. Поняття та підстави виникнення страхових зобов’язань.

  30. Зміст договору страхування, порядок укладення та форма договору.

  31. Припинення дії та недійсність договору страхування.

  32. Окремі види зобов’язань з особистого та майнового страхування.


  Завдання для самостійної роботи (28 год.)

  1. Вирішити завдання Практикуму.

  2. Джерела регулювання транспортних перевезень.

  3. Охарактеризувати особливості договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Їх відмежування від суміжних договірних конструкцій.

  4. Визначити особливості окремих предметів договору зберігання (тварин, родових речей, грошей).

  5. Визначити специфіку прав та обов’язків сторін у договорі генерального підряду.

  6. Права та обов’язки управителя та установника за договором управління майном.

  7. Визначити елементи договору комісії. Субкомісія.

  8. Основні страхові поняття: страховий ризик; страховий випадок; страхова сума; страхова виплата; страхове відшкодування; франшиза; страховий платіж; страховий тариф.

  9. Охарактеризуйте договір про транспортне експедирування.

  10. Визначте особливості договору чартеру (фрахтування).

  11. Спеціальні види зберігання.

  12. Відносин доручення в договорах перевезення, транспортного експедирування, зберігання, банківського рахунку і вкладу, простого товариства.

  13. Співвідношення договору доручення і довіреності.

  14. Охарактеризуйте співвідношення договору комісії, консигнації, доручення та агентського договору.

  15. Умова про делькредере у договорі комісії.

  16. Визначте дефініції: “страховий ризик”, “страховий випадок”, “страхова сума”, “страхова премія”, “франшиза”, “суброгація”.


  Література

  1. Александрова Т.Г., Мещерякова О.В. Коммерческое страхование (Стравочник). – М., 1996. – 253 с.

  2. Александров-Дальник М.К., Лучанский Ф.М. Грузовые перевозки разными видами транспорта, М. 1991г.

  3. Андреев В.К. Транспортное право. Калининградский гос. ун-т. —Калинин, 1997.

  4. Астановский Г.Б. Договорные отношения на эксплуатацию подъездных путей. Москва : Юрид.лит. 1984.

  5. Бiленчук Д.П., Бiленчук П.Д., Зальотов О.М., Клименко Н.І. Страхове право України: К.: Атiка, 1999. – 60 с.

  6. Бирюкова Л. А. Фидуциарная собственность как способ обеспечения защиты кредитора / Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. С. С. Алексеева. – М., 2000.

  7. Брагинский М.И. Договор хранения. М., 1999.

  8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издание дополнительное, исправленное (2-й завод). – М.: «Статут», 2002. С. 667 – 796.

  9. Венедиктова И. В. Договор доверительного управления имуществом. – Х., 2004. – 145 с.

  10. Генкин А. С. Эффективный траст: опыт Западной Эвропы и российская практика. – М.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 1999.

  11. Граве К.А. Лунц Л.А. Страхование. – М.: Юрид. лит-ра, 1960. – 76 с.

  12. Гуревич Г.Е. Коммерческая эксплуатация морского транспорта. Тексты лекций, Ленинград 1973.

  13. Договоры перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом: Учебное пособие к спецкурсу Транспортное право. В.В.Васькин, М.Н. Горбуков, В.В. Каганова, Д.В. Рузанова, Куйбышев гос. ун-т 1987.

  14. Залетов О.М. Слюсаренко О.О. Основи страхового права України / За ред. Данилишина Б.М. – К.: Міжнародна агенція “ВееZоne”, 2003. – 384 с.

  15. Клигман А.В. Договор поручения (с участием граждан) Автореф. канд. юридич. наук: 12.00.03. – М.: Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут., 1985 – 24л.

  16. Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України, 2002. - № 9. - С.104-109.

  17. Колпаков Н. Регулирование перевозок во внутреннем водном и смешанном сообщении. Москва: Транспорт 1981.

  18. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності: Навч. посібник. – 2-е перероб. і допов. / В,В, Луць. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.

  19. Леонідов О. Представництво та доручення // Вісник законодавства України. /Інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації, 2001. - № 4. - С.26-28.

  20. Майданик Р.А. Проблеми довірчих відносин у цивільному праві. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2002. – 502с.

  21. Майданик Р.А. Управління державними корпоративними правами // Підприємництво, господарство і право. – 2001, № 11. – С. 19-22.

  22. Майданик Р. А. Траст: Собственность и управление капиталами. – К.: Наукова думка, 1995.

  23. Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. – К.: НПЦ «Київський університет». – 2002. – 502 с.

  24. Майданик Р. А. Довірча власність у цивільному праві України (формування, порівняльний аналіз і поняття) // Українське комерційне право, 2004. – № 5. – С. 37–57.

  25. Пацурія Н.Б. Страхові організації (компанії) як суб’єкти господарського права // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 1. – С. 12-17.

  26. Пацурія Н.Б. Система законодавства України про страхову діяльність // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 3. – С. 20-23.

  27. Пацурія Н.Б. Правовий режим майна страховиків // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 4. – С. 27 – 29.

  28. Посреднические сделки. Агент. договор. Договор поручения. Договор комиссии. – М.: Стрикс: Приор, 1996 – 77 с.

  29. Садиков О.Н. Правовое регулирование железнодорожных перевозок экспортно-импортных грузов СРСР. Москва, 1968.

  30. Слипченко С. А. Право доверительной собственности. – Харьков: Консум, 2000.

  31. Слюсаревський М. М. Теоретичні проблеми договірного управління чужим майном в Україні:.Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук. – Х., 1998.

  32. Тарасов М.А Очерки транспортного права. Москва “Релиздат” 1991.

  33. Тарабия Х. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 9. – С.10-13.

  34. Федорченко Н. В. Договір доручення: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2004. — 21с.

  35. Флейшниц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. – М., 1956.

  36. Хаскельберг Б.Л. Ответственность за нарушения плана и договора железнодорожной перевозки грузов, Томск, 1981.

  37. Янишев В. Система личного страхования в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 10. – С. 24-27.


  Тема 25

  Банківські правочини та договори

  в сфері інтелектуальної діяльності (2 год.)
  Лекція 30

  Банківські правочини та договори в сфері інтелектуальної діяльності (2 год.)

  1. Позика. Поняття та правова природа позики. Відокремлення позики від суміжних правових конструкцій. Співвідношення позики і позички, позики і кредиту (банківського кредиту). Поняття та ознаки договору позики. Елементи договору позики. Зміст договору позики. Форма договору позики. Предмет договору позики. Класифікація видів позики. Поняття ломбардної позики. Правове регулювання і статус ломбардів. Види і особливості ломбардних операцій. Правовий режим кредитно-фінансових послуг кредитної спілки. Поняття і елементи позики під цінні папери. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору позики. Забезпечення виконання договору позики. Припинення договору позики.

  2. Кредитний договір. Поняття та правове регулювання кредитних відносин. Види кредитів. Поняття та загальна характеристика кредитного договору. Істотні умови кредитного договору. Форма кредитного договору. Відмова від надання або одержання кредиту.

  3. Депозит. Поняття та загальна характеристика договору банківського вкладу (депозиту). Сторони договору. Форма договору. Види банківських вкладів. Ощадна книжка. Ощадний сертифікат. Вклади, зроблені третіми особами на рахунок вкладника, вклади на користь третіх осіб. Виконання договору банківського вкладу.

  4. Договір банківського рахунку. Співвідношення договору банківського вкладу та банківського рахунку. Укладення договору банківського рахунку. Виконання договору банківського рахунку. Списання грошових сум з банківських рахунків. Обмеження права розпоряджатися рахунком. Розірвання договору банківського рахунку. Банківська таємниця. Цивільно-правовий захист прав вкладників та інших клієнтів банку в сфері банківського обслуговування.

  5. Факторинг. Договір факторингу: його поняття та ознаки. Відмінність факторингу від цесії та кредитного договору. Сторони договору факторингу. Виконання договору факторингу. Права та обов’язки сторін за договором факторингу.

  6. Розрахунки. Загальна характеристика розрахункових зобов’язань. Форми розрахунків. Основні види безготівкових розрахунків та їх цивільно-правове регулювання. Зобов’язання, що виникають при розрахунках платіжними дорученнями. Виконання платіжного доручення. Зобов’язання, що виникають при розрахунках акредитивами. Поняття та види акредитиву. Закриття акредитиву. Зобов’язання, що виникають при розрахунках інкасовими дорученнями. Виконання інкасового доручення.

  7. Договори в сфері інтелектуальної діяльності. Поняття та види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Форма та випадки державної реєстрації договорів у сфері розпорядження правами інтелектуальної власності. Поняття та види ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Виключна, одиночна та невиключна ліцензії. Субліцензія. Поняття та істотні умови ліцензійного договору. Строк чинності ліцензійного договору. Типовий ліцензійний договір. Співвідношення ліцензії та ліцензійного договору. Договір про створення за замовленням та використання об’єкта права інтелектуальної власності: поняття та ознаки, критерії відмежування від суміжних договірних конструкцій (підряду, договору на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських та технологічних робіт). Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності: поняття та особливості співвідношення з іншими договорами у сфері інтелектуальної власності. Правова характеристика договору комерційної концесії. Особливості предмету та правового становища сторін комерційної концесії.
  Практичне заняття 13

  Банківські правочини та договори в сфері інтелектуальної діяльності (2 год.)

  1. Договір позики та його правова характеристика.

  2. Поняття кредитного договору. Види кредитів.

  3. Поняття та загальна характеристика договору банківського вкладу. Види банківських вкладів. Ощадна книжка. Ощадний сертифікат.

  4. Договір банківського рахунку.

  5. Банківська таємниця.

  6. Договір факторингу.

  7. Загальна характеристика розрахункових зобов’язань.  8. Договори в сфері інтелектуальної діяльності.
  Завдання для самостійної роботи (24 год.)

  1. Вирішення завдань Практикуму.

  2. Визначить особливості ломбардної позики.

  3. Охарактеризуйте правовий режим кредитно-фінансових послуг кредитної спілки.

  4. Визначить відмінність факторингу від цесії та кредитного договору.

  5. Права та обов’язки сторін за договором факторингу.

  6. Зобразіть схему розрахунків за акредитивами та інкасо.

  7. Визначити співвідношення ліцензії та ліцензійного договору.

  8. 3.Охрарактеризуйте права та обов'язки правоволодільця та користувача за договором комерційної концесії.


  Література з банківських правочинів

  1. Андреев В.К. О займе, смежных договорах и банках // Эж-Юрист, № 31, 1999.

  2. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. Издание 2-е. - М.: БЕК, 1994.

  3. Безклубий І.А. Операції банку та класифікація цивільних правочинів у банківській діяльності. // Право України. – 2002. – № 6. – с. 57-61.

  4. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. – 378 с.

  5. Безклубий І.А. Банківські правочини: Монографія. – К. Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”. 2007. – 456 с.

  6. Безклубий І.А. Договір позики та його співвідношення з кредитним договором // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 5. – с. 57-67.

  7. Безклубый И.А. Банковская гарантия как односторонняя сделка // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р. А. – К.: Алерта ; КНТ ; Центр учебной литературы, 2009. – с.360-369.

  8. Безклубий І.А. Операції банку та класифікація цивільних правочинів у банківській діяльності. // Право України. – 2002. – № 6. – с. 57-61.

  9. Безклубий І.А. Про предмет грошового зобов’язання. // Право України. – 2003. – № 10. – с. 60-64.

  10. Безклубий І.А. Правова природа банківських процентів. // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – с. 31-34.

  11. Безклубий І.А. До питання про підстави виникнення грошового зобов’язання. // Право України. – 2004. – № 4. – с. 57-60.

  12. Безклубий І.А. Сутність та ознаки банківського правочину. // Юридична Україна. – 2004. – № 4. – с. 18-24.

  13. Безклубий І.А. Співвідношення понять “банківська послуга”, “банківський правочин” і “банківська операція”. // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – с. 51-57.

  14. Безклубий І.А. Місце банківських правочинів у системі цивільних правочинів. // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9.

  15. Безклубий І.А. Про публічність договору банківського рахунка. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 3.

  16. Безклубий І.А. До питання про юридичну природу договору факторингу. // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3.

  17. Безклубий І.А. Поняття банківської таємниці. // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – с. 16-19.

  18. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения.М.,1997.

  19. Гавальда Кристиан, Стуфле Жан. Банковское право. - М.: Финстатинформ, 1996.

  20. Ефимова Л.Г. Банковское право - М.: БЕК, 1994.

  21. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. – М.:ИНФРА-М, 2000.

  22. Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. Изд 2-е., испр. и доп. – М.: Статут, 2003.

  23. Кривенда О.В. Окремі аспекти поняття і правової природи позикових відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 9.

  24. Кривенда О.В. Визнання договору позики безгрошовим (безвалютність позки) // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 11.

  25. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. Изд. 2-е испр. – М.: Статут, 2004.

  26. Майданик Р.А. Майданик Н.І. Ломбардні операції в Україні (практика і проблеми правозастосування) // Бізнес, 31.05.1999, № 22 (333).

  27. Майданик Р.А. Кредитні спілки (статус і кредитно-фінансові операції) // Бізнес, 01.11.1999, № 44 (355), 08.11.1999, № 45 (356), 15.11.1999, № 46 (357).

  28. Майданик Р.А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. - К.: Видавниче поліграфічний центр "Київський університет", 2002.

  29. Новоселова Л.А. О понятии и правовой природе безналичных расчетов // Содержится в правовой системе ГАРАНТ.

  30. Новоселова Л. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М.: ЮрИнфор, 1996.

  31. Флейшниц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. – М., 1956.


  Література з договори в сфері інтелектуальної діяльності

  1. Безклубий І.А. До питання про захист патентних прав у ліцензійному договорі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 36, Київ,1998.

  2. Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договора. Авторский гонорар. М., 1988.

  3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – 416 с.

  4. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

  5. Мусіяка В.Л. Авторские договоры. – К., 1988.

  6. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

  7. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.

  8. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – 752 с.

  9. Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн. - практ. пособие. – К.: Истина, 2002. – 240 с.
  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал