Програма для підготовки студентів за спеціальністю 060101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст права»Сторінка3/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.5 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

Література


 1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1 Введение в гражданское право : учебник / В.А. Белов. – М. : Издательство Юрайт, 2011.

 2. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве.- Рига, 1976.

 3. Ромовська 3. Цивільна правоздатність громадян // Право України. - 1994.-№10.-С.51-54.

 4. Ромовська 3. Цивільна дієздатність громадянина ( фізичної особи) // Право України. – 1995. - № 2. – С. 24-26.

 5. Субєкти цивільного права. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Х.: Харків юридичний, 2009.

 6. Субъекты гражданского права./ Под. редакцией С.Н.Братуся. - М., 1984.

 7. Флейшиц Е.А. Соотношение правоспособности и субъективных прав. / Вопросы общей теории советского права. М., 1060. – с.263-268.

 8. Юрченко А.К. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву.- Л., 1954.


Тема 6

Юридичні особи

як суб’єкти цивільних правовідносин (2 год.)

Лекція 8

Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин (2 год.)

Виникнення поняття «юридична особа». Поняття та ознаки юридичної особи. Розвиток вчення про юридичні особи в науці цивільного права. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи. Види юридичних осіб. Підприємницькі та непідприємницькі товариства. Поняття та види господарських товариств. Правовий статус філій та представництв юридичної особи. Порядок і способи утворення юридичних осіб. Установчі документи юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи та її правове значення. Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи. Органи юридичних осіб. Неспроможність (банкрутство) юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності. Реорганізація юридичної особи. Способи реорганізації.


Завдання для самостійної роботи (20 год.)

 1. Вирішення завдань Практикуму.

 2. Визначіть практичне значення різних теорій юридичної особи.

 3. Індивідуалізація юридичних осіб, її способи та цивільно-правове значення.

 4. Найменування та місцезнаходження юридичної особи.

 5. Визначіть різницю у видах юридичних осіб за Цивільним та Господарським кодексами України.

 6. Поняття окремих видів господарських товариств: права та обов’язки учасників, управління, особливості створення та припинення, відповідальність товариства та його учасників.

 7. Банкрутство юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності. Реорганізація юридичної особи. Способи реорганізації.


Література

 1. Безклубий І. Банк як суб’єкт цивільного права. // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 4. – с. 70-77.

 2. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1 Введение в гражданское право : учебник / В.А. Белов. – М. : Издательство Юрайт, 2011.

 3. Вінник О. М. Господарські товариства і виробничі кооперативи, К., 1998.

 4. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» / О.М. Вінник. – К. : Юрінком Інтер, 2009, - 312 с.

 5. Грибанов В. П. Юридические лица. – М., 1961.

 6. Грудницька С. Напрямки розвитку законодавства про господарські об’єднання // Право України. - 1998. - №5. - С.60-63

 7. Кашанина Т. В. Хозяйственные товарищества и общества. - М., 1995.

 8. Коссак В. Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов’язаної зі створенням юридичної особи // Право України. - 1996.- № 11.

 9. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: Учебное пособие. – М.: «Статут», 2003. – 318 с.

 10. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица – М.: Статут, 2005. – 208 с.

 11. Ніколаєв В. Про інститут юридичної особи // Право України. - 1999. - № 7.

 12. Субєкти цивільного права. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Х.: Харків юридичний, 2009.

 13. Субъекты гражданского права./ Под. редакцией С.Н.Братуся. - М., 1984.

 14. Суханов Е.А. Система юридических лиц // Советское государство и право.-1991.- №11.- С. 42-50.

 15. Хохлов Е. Б., Бородин В. В. Понятие юридического лица: история и современная трактовка // Государство и право. -–1993. - № 9.Тема 7

Держава та публічно-правові утворення

як суб’єкти цивільних правовідносин (2 год.)
Лекція 9

Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин (2 год.)

Поняття, зміст та особливості цивільної правосуб'єктності держави та публічно-правових утворень. Умови та порядок участі держави та інших публічно-правових утворень в цивільних правовідносинах. Участь Іноземних держав та інших суб’єктів публічного права в цивільних відносинах.


Завдання для самостійної роботи (18 год.)

 1. Вирішення завдань Практикуму.

 2. Особливості правового положення держави як суб’єкта цивільно-правових відносин;

 3. Територіальні громади сіл, селищ, міст як учасники цивільних відносин;

 4. Іноземні держави як учасники цивільних відносин;

 5. Автономна Республіка Криму як суб’єкт цивільних правовідносин.


Література

 1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1 Введение в гражданское право : учебник / В.А. Белов. – М. : Издательство Юрайт, 2011.

 2. Боднар Т.В. Органы государственной власти и органы местного самоуправления как субъекти договорных отношений в сфере предпринимательства – с.181-201. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вип. 4 / Под ред. Р.А. Майданника. К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011.

 3. Брагинский М.И. Участие Советского государства в гражданских правоотношениях. – М., 1981.

 4. Первомайський О.О. Окремі питання участі територіальних громад у цивільних правовідносинах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - № 2. – С. 69-71.

 5. Погрібний Д.І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації. – Х., Видавництво «ФІНН», 2009. – 168 с.

 6. Ушаков Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности. – М., 1993.

 7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004.

 8. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.


Тема 8

Об`єкти цивільних правовідносин (2 год.)
Лекція 10

Об`єкти цивільних правовідносин (2 год.)

Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Оборотоздатність об'єктів цивільних правовідносин. Поняття та види речей. Поняття майна. Тварини. Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття та особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей. Поняття та основні види цінних паперів. Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин. Послуги та інші дії як об'єкти цивільних правовідносин. Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин. Інформація як об'єкт цивільних правовідносин. Особисті немайнові блага фізичної особи. Немайнові блага юридичної особи.


Завдання для самостійної роботи (20 год.)

 1. Вирішення завдань Практикуму

 2. Тварини як об’єкти цивільних прав.

 3. Визначте види та групи цінних паперів за законодавством України.

 4. Ім'я, честь, гідність, ділова репутація громадянина, найменування юридичної особи як об'єкти цивільних правовідносин.

 5. Визначте правовий режим підприємства як єдиного майнового комплексу.


Література

 1. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. Научное исследование. Издание 2-е - М.: БЕК.

 2. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові поблеми: Мнографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. – 378 с.

 3. Безклубий І.А. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики. Право України, 2001. № 9. С. 33 - 39.

 4. Безклубий І.А. Юридична природа грошей. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 2002. - № 3 (16) – с. 21-39.

 5. Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. – Л.: издательство Ленинградского университета им. А. А. Жданова, 1949.

 6. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні. – К., 1998.

 7. Мозговой О.Н. Фондовый ринок Украины. – К., УАННП “Феникс”, 1997. – 276 с.

 8. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юридическая литература, 1974. – 351 с.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І


 1. Предмет та метод цивільно-правового регулювання.

 2. Цивільне право як галузь права.

 3. Аналогія в цивільному праві.

 4. Поняття та джерела цивільного права.

 5. Співвідношення публічного та приватного права.

 6. Цивільне право, як приватне право.

 7. Предмет цивільно-правового регулювання.

 8. Цивільно-правові методи регулювання суспільних відносин.

 9. Система цивільного права як галузі права.
  Функції цивільного права.

 10. Основні принципи цивільного права

 11. Місце цивільного права в системі галузей права.

 12. Відмежування цивільного права від інших галузей права.

 13. Система цивільного права як галузі права.

 14. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства.

 15. Система цивільного законодавства.

 16. Порядок і значення офіційного опублікування нормативних актів.

 17. Роль звичаїв ділового обороту в регулюванні цивільних правовідносин.

 18. Юридичне значення рішень і висновків Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України і Вищого Господарського Суду.

 19. Кодифікація та інші форми систематизації цивільного законодавства.

 20. Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб.

 21. Тлумачення цивільно-правових норм. Застосування цивільного законодавства по аналогії.

 22. Взаємозв’язок і диференціація цивільного та господарського законодавства.

 23. Поняття і предмет науки цивільного права.

 24. Функції та завдання науки цивільного права.

 25. Методи дослідження цивільно-правових інститутів.

 26. Взаємодія науки цивільного права з іншими галузями юридичної науки.

 27. Наукові персоналії.

 28. Сучасні тенденції розвитку цивільно-правової науки в Україні.

 29. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн.

 30. Монізм та дуалізм у регулюванні приватно-правових відносин.

 31. Джерела цивільного права зарубіжних країн.

 32. Джерела цивільного права країн континентальної та англо-американської системи права.

 33. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн.

 34. Поняття та види цивільного правовідношення.

 35. Елементи цивільних правовідносин.

 36. Співвідношення понять «людина», «особа», «суб'кт права».

 37. Поняття та обсяг цивільної правоздатності.

 38. Поняття цивільної дієздатності.

 39. Визнання громадянина недієздатним.

 40. Правове положення фізичної осіби-підприємця.

 41. Ім'я та місце проживання фізичної особи.

 42. Підстави та порядок визнання особи безвісно відсутньою.

 43. Оголошення фізичної особи померлою.

 44. Поняття та основні завдання опіки і піклування.

 45. Акти цивільного стану. Правовий статус органів опіки та піклування.

 46. Поняття та ознаки юридичної особи.

 47. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи.

 48. Види юридичних осіб.

 49. Поняття та види господарських товариств.

 50. Правовий статус філій та представництв юридичної особи.

 51. Порядок і способи утворення юридичних осіб.

 52. Установчі документи юридичної особи.

 53. Припинення діяльності юридичної особи.

 54. Порядок ліквідації юридичної особи.

 55. Органи юридичних осіб.

 56. Поняття та способи реорганізації юридичної особи.

 57. Поняття, зміст та особливості цивільної правосуб'єктності держави та публічно-правових утворень.

 58. Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин.

 59. Поняття та види речей.

 60. Поняття майна.

 61. Тварина як об’єкт цивільних правовідносин.

 62. Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних правовідносин.

 63. Поняття та основні види цінних паперів.

 64. Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин.

 65. Послуги та інші дії як об'єкти цивільних правовідносин.

 66. Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин.

 67. Інформація як об'єкт цивільних правовідносин.

 68. Особисті немайнові блага фізичної особи.

 69. Немайнові блага юридичної особи.


Змістовий модуль ІІ

ПРЕДСТАВНИЦТВО, ПРАВОЧИНИ, СТРОКИ,

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ,

РЕЧОВІ ПРАВА ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Тема 9

Правочини (4 год.)
Лекція 11

Загальні положення про правочин (2 год.)

Поняття і види правочинів. Односторонні, двосторонні та багатостронні правочини. Оплатні і безоплатні правочини. Реальні і консенсуальні правочини. Умовні правочини. Тлумачення змісту правочину.


Лекція 12

Дійсні та недійсні правочини (2 год.)

Умови дійсності правочинів. Сторони у правочині. Зміст правочину. Форма правочину. Недійсність правочину та її види. Нікчемні та оспорювані правочини. Недійсність частини правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Визнання правочину недійсним та неукладеним. Момент недійсності правочину.


Практичне заняття 3

Правочини (2 год.).

1. Поняття та правова природа правочину.

2. Види правочинів.

3. Умови дійсності правочинів.

4. Форма правочину.

5. Сторони в правочині.

6. Зміст правочину.

7. Поняття недійсного правочину. Правові наслідки недійсності правочину.

8. Нікчемні та оспорювані правочини.

9. Фіктивні та удавані правочини.Завдання для самостійної роботи (20 год.)

 1. Вирішення завдань Практикуму.

 2. Визначте різницю між оспорюваним та нікчемним правочином.

 3. Визначте правові наслідки укладання фіктивного та удаваного правочину.

 4. Правові наслідки недійсності частини правочину.

 5. Єдність (відповідність) волі та волевиявлення у правочині.


Література

1. Безклубий І.А. Теоретичні засади формування правочину // Юридичний вісник № 4 (9) 2008. – с. 29-34 (0,3 д.а.). 1. Безклубий І.А. Чинність правочину // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 12. – с. 27-33.

 2. Безклубий І.А. Банківські правочини: Монографія. – К. Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”. 2007. – 456 с.

 3. Безклубый И.А. Банковская гарантия как односторонняя сделка // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р. А. – К.: Алерта ; КНТ ; Центр учебной литературы, 2009. – с.360-369.

 4. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1 Введение в гражданское право : учебник / В.А. Белов. – М. : Издательство Юрайт, 2011.

 5. Джунь В.В. До питання про обов’язковість застосування реституції у разі неправозгідності угоди // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 4.

 6. Дзера О.В. Загальні положення про правочин в новому ЦК України // Юридична Україна. – 2003 . - № 7.

 7. Дзера О.В. Недійсність правочину (угоди) за новим цивільним кодексом України // Юридична Україна. – 2003 . - № 10.

 8. Кузнецова Н.С. Недействительность сделок (к вопросу об антисоциальных сделках и последствиях их совершения). – с.52-67 // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вип. 4 / Под ред. Р.А. Майданника. К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 430 с.

 9. Кучер В. Співвідносність понять «недійсний» та «неукладений» правочин у контексті нового цивільного законодавства // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 9.

 10. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. – М. – 1950.

 11. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. – Душанбе. – 1983.

 12. Сидоренко М. Загальні і спеціальні наслідки недійсності угод // Право України. – 2002. - № 11.

 13. Спасибо-Фатєєва І. Проблемні аспекти недійсних правочинів (на прикладі договору міни акцій) // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 7.

 14. Эйдинова Э.Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. - М.. - 1981.


Тема 10

Представництво (2 год.)
Лекція 13

Представництво (2 год.)

Поняття представництва. Сфера застосування представництва. Види представництва. Сторони правовідносин з представництва. Повноваження представника. Наслідки укладення угоди особою, не уповноваженою на це, або з перевищенням повноважень. Довіреність. Форма та строк дії довіреності. Передоручення. Припинення довіреності. Наслідки припинення довіреності.


Завдання для самостійної роботи (14 год.)

 1. Вирішення завдань Практикуму.

 2. Визначте строк дії довіреності та правові наслідки укладання представником правочинів з перевищенням наданих йому повноважень.

 3. Передоручення повноважень представника іншій особі.

 4. Види довіреності.


Література

 1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1 Введение в гражданское право : учебник / В.А. Белов. – М. : Издательство Юрайт, 2011.

 2. Брагинский М.И. Осуществление и защита гражданских прав. Сделки. Представительство. Доверенность. Исковая давность // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - М., 1995. - № 7.

 3. Гальперин Л. Представительство и доверенность // Сов. юстиция. – 1969. - №19

 4. Доверенность: субъектный состав, полномочия, оформление, некоторые особенности / Басистов А.Г., Барщевский М.Ю.. - М.; Белые альвы, 1996.

 5. Крылов С. Доверенность в российском гражданском праве // Закон. - М.; 1998. - № 3.

 6. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. – Томск, 1980.

 7. Ойгензихт В.А. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1980. - 156 с. // Советское государство и право. - М.; Наука, 1983. - № 7.

 8. Представительство в гражданском праве: Учебное пособие / Андреев В.К., Самойлова М.В. - Калинин; Изд-во Калин. ун-та, 1978.

 9. Скловский К.И. Представительство в гражданском праве и процессе // Вопросы теории: сущность, содержание, структура.- Харьков, 1984.


Тема 11

Строки, терміни та позовна давність (2 год.)
Лекція 14

Строки, терміни та позовна давність (2 год.)

Поняття строків і термінів в цивільному праві. Види строків і термінів. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків. Порядок обчислення та початок перебігу строків. Поняття та значення строку позовної давності. Види строків позовної давності. Застосування позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Порядок обчислення строку позовної давності. Початок перебігу строку позовної давності. Зупинення, перерва і поновлення строків позовної давності. Наслідки закінчення строку позовної давності. Умови захисту порушеного права після закінчення строків позовної давності.


Завдання для самостійної роботи (16 год.)

 1. Вирішення завдань Практикуму.

 2. Строки виникнення та здійснення цивільних прав. Строки виконання цивільних обов’язків. Строки захисту цивільних прав. Претензійні строки. Присікальні строки. Гарантійні строки. Строки набувальної давності.

 3. Визначте правові наслідки спливу строку позовної давності.

 4. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

 5. Випадки захисту порушеного права після закінчення строків позовної давності.

 6. Умови договірних строків позовної давності.


Література

 1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1 Введение в гражданское право : учебник / В.А. Белов. – М. : Издательство Юрайт, 2011.

 2. Гаврилов В. Вопросы исковой давности при взыскании авторского вознаграждения.// Сов. юстиция.- 1985.- № 21.- С.4-6.

 3. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: «Статут»., 2000. (Классика российской цивилистики).

 4. Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве.- М., 1967.

 5. Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах //Правознавство.- 1989.- № 1.

 6. Масевич М. Исковая давность .//Хозяйство и право.- 1993.-№ 9. - С.133-144.

 7. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954 .

 8. Рясенцев В. Начало течения сроков исковой давности и их восстановление //Сов.юстиция.- 1985.- № 5.

 9. Рясенцев В.Я. Признание долга, как основания перерыва течения срока исковой давности.// Сов.юстиция.- 1985,- № 12.- С.35-38.

 10. Толстой Ю.К. Исковая давность // Правоведение.- 1992.- №4. - С.63-69.


Тема 12

Здійснення цивільних прав і

виконання цивільних обов'язків (2 год.)
Лекція 15

Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків (2 год.)

Поняття здійснення цивільних прав. Основні принципи здійснення цивільних прав. Основні способи здійснення цивільних прав в момент виникнення та припинення цивільного права. Відмова від здійснення (нездійснення) особами своїх цивільних прав. Відчуження цивільних прав. Злиття цивільних прав кількох осіб в права однієї особи. Позбавлення цивільних прав. Трансформація одних цивільних прав в інші цивільні права особи. Межі здійснення цивільних прав та їх правова характеристика. Зловживання цивільним правом, його основні види та правові наслідки. Виконання цивільних обов’язків. Забезпечення виконання цивільних обов’язків.


Завдання для самостійної роботи (16 год.)

 1. Вирішення завдань Практикуму.

 2. Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права. Поняття виконання суб'єктивного цивільного обов'язку.

 3. Поняття і зміст суб'єктивного права на захист.

 4. Антимонопольні заборони та правила щодо недопущення недобросовісної конкуренції як різновид меж здійснення цивільних прав.


Література

 1. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – М., 1972

 2. Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности в СССР. – М., 1981.

 3. Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2010. – 413 с.

 4. Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб. Загальні положення. – Х.: Юрсвіт, 2007. – 220 с

 5. Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских прав. – М.: Статут, 2007. – 255с.

 6. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998.

 7. Стефанчук Р. Щодо захисту честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві // Право України.- 1999. - № 1.Тема 13

Захист цивільних прав і

цивільно-правова відповідальність (2 год.)
Лекція 16

Захист цивільних прав і цивільно-правова відповідальність (2год.)

Поняття і зміст суб'єктивного права на захист. Виникнення та здійснення права на захист. Способи захисту цивільних прав. Поняття та зміст самозахисту цивільних прав. Необхідна оборона та крайня необхідність як засоби самозахисту цивільних прав. Момент виникнення та припинення права та захист цивільних прав. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності. Принципи та функції цивільно-правової відповідальності. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності. Умови відповідальності та їх правова характеристика. Солідарна, часткова, субсидіарна відповідальність, основні правила застосування. Розмір цивільно-правової відповідальності. Відшкодування завданої шкоди. Цивільно-правові санкції. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.


Практичне заняття 4

Захист цивільних прав і цивільно-правова відповідальність (2год.)

1. Поняття і зміст суб'єктивного права на захист.

2. Способи захисту цивільних прав.

3. Поняття та зміст самозахисту цивільних прав.

4. Момент виникнення та припинення права та захист цивільних прав.

5. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності.

6. Принципи та функції цивільно-правової відповідальності.

7. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності.

8. Умови відповідальності та їх правова характеристика.

9. Розмір цивільно-правової відповідальності.

10. Відшкодування завданої шкоди.

11. Цивільно-правові санкції.

12. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Завдання для самостійної роботи (14 год.)


 1. Система державних органів, які здійснюють захист цивільних прав.

 2. Поняття та зміст самозахисту цивільних прав. Необхідна оборона та як спосіб самозахисту цивільних прав.

 3. Визначте особливості реалізації юрисдикційної та неюрисдикційної форми захисту цивільних прав.

 4. Способи захисту суб’єктивних цивільних прав судом.

 5. Солідарна, часткова, субсидіарна відповідальність, основні правила застосування.


Література

 1. Дзера А.В. Некоторые вопросы гражданско-правовой конфискации по законодательству Украины с.86-98 // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вип. 4 / Под ред. Р.А. Майданика. К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 430 с.

 2. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – М., 1992.

 3. Косінов С. Співвідношення заходів захисту і мір відповідальності у цивільному праві України // Право України. - 1998.- № 12.

 4. Майданик Р.А. Квалификация способов защиты гражданских прав и интересов судом в Украине: теория и практика – с.107-148 // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вип. 4 / Под ред. Р.А. Майданика. К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 430 с.

 5. Притика Ю.Д. Проблема захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді: Монографія. – К.: Видавничний Дім “Ін Юре”, 2006. – 636 с.

 6. Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве. – Львов, 1985.

 7. Сабодаш Р.Б. Некоторые особенности договорной ответственности юридических лиц публичного права – бюджетных организаций – с.163-180 // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вип. 4 / Под ред. Р.А. Майданника. К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 430 с.

 8. Стефанчук Р. Щодо захисту честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві // Право України.- 1999. - № 1.

 9. Стоякин Г. Н. Понятие защиты гражданских прав // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. – Свердловск, 1973.


Тема 14

Особисті немайнові права фізичних осіб та їх види (4 год.)
Лекція 17

Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб (2 год.)

Поняття та види особистих немайнових прав. Джерела правового регулювання особистих немайнових прав фізичної особи. Зміст та ознаки особистих немайнових відносин. Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної особи. Здійснення особистих немайнових прав. Особливості суб’єктного складу. Загальні та спеціальні суб’єкти особистих немайнових відносин. Захист особистих немайнових прав та поновлення порушеного особистого немайнового права. Спростування недостовірної інформації та заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Відшкодування моральної шкоди.


Лекція 18

Окремі види особистих немайнових прав фізичних осіб (2 год.)

Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, право на охорону здоров’я, право на медичну допомогу, право на свободу та особисту недоторканість, право на донорство, право на сім’ю, на опіку або піклування, на безпечне для життя та здоров’я довкілля).

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (право на ім’я, права на повагу до гідності та честі, право на індивідуальність, право на особисте життя та його таємницю,право на інформацію, право на особисті папери, право на таємницю кореспонденція, права на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості, право на місце проживання, на недоторканість житла, на вибір роду занять, на свободу пересування, на свободу об’єднання та на мирні збори). Охорона інтересів фізичної особи при проведенні фото -, кіно -, теле - та відео зйомок. Захист інтересів особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.
Практичне заняття 5

Особисті немайнові права фізичних осіб та їх види (2 год.)

1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими.

2. Джерела правового регулювання особистих немайнових прав фізичної особи.

3. Поняття та ознаки особистих немайнових відносин.

4. Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної особи.

5. Здійснення та гарантії забезпечення особистих немайнових прав.

6. Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі України.

7. Захист особистих немайнових прав.

8. Поняття та види особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи.

9. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.10. Судова практика щодо спростування недостовірної інформації та заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Відшкодування моральної шкоди.
Завдання для самостійної роботи (18 год.)

 1. Вирішення завдань Практикуму.

 2. Визначити галузеву належність особистих немайнових, не пов’язаних з майновими, відносин.

 3. Охарактеризувати джерела правового регулювання особистих немайнових прав фізичної особи.

 4. Абсолютність особистих немайнових відносин.

 5. Правова характеристика інших особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на сім’ю, на опіку або піклування, на безпечне для життя та здоров’я довкілля).

 6. Система особистих немайнових прав у Цивільному кодексі.

 7. З'ясувати види особистих немайнових прав.

 8. Право на інформацію та його цивільно- правовий захист.

 9. Визначте особливості цивільно-правової охорони права особи на честь, гідність та ділову репутацію.

 10. Навести приклад судових справ щодо охорони інтересів фізичної особи при проведенні фото -, кіно -, теле - та відео зйомок та, щодо захисту інтересів особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.


Література

 1. Агарков М.М. Право на имя. С.81-113 // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т.ІІ. – М.: АО «Центр ЮрИнфроР», 2002. – 452с.

 2. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати. Під редакцією П.І.Шевчука. Київ. – 1997.

 3. Давидова Н. О. Особисті немайнові права: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 160 с.

 4. Иоффе О.С. Личные неимущественные права и их место в системе советского гражданского права. // Сов. Государство и право. – 1966. №7. – С. 51-56.

 5. Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин: Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 212 с.

 6. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 463 с.

 7. Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. - М.: Юрид. лит., 1983. – 160 с.

 8. Красицька Л.В. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав громадян. Монографія. – Донецьк; ДІВС МВС України, 2002. – 164 с.

 9. Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. – М.: Наука, 1985. – 165с.

 10. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. – М.: Знание, 1991. – 128 с.

 11. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут (В серии "Классика российской цивилистики"). – 1998. – 353 с.

 12. Флейшиц Е.А. Личные права в граждансом праве СССР и капиталистических государств // Уч. зап. ВИЮН. М., 1945.

 13. Эрделевский A.M. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. – Москва. – 1997.

 14. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав граждан. М., 1990.

 15. Егоров Н.Д. Личные неимущественные права граждан и организаций как институт советского гражданского права. \\ Правоведение. -1984. – №6. – С.30-38.

 16. Ковалев М.И. Право на жизнь и право на смерть. – Государство и право. 1992, №7. – С. 68-76.

 17. Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. - М.: Юрид. лит., 1983. – 160 с.

 18. Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. – М.: Наука, 1985. – 165с.

 19. Малеина М.Н. Гражданско-правовой договор на оказание медицинской помощи \\ Правоведение. –1989, №2. – С.28-36.

 20. Савицкая А.Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. – Львов: Высшая школа, 1982. 195 с.

 21. Сергеев А.П. Право на защиту репутации. Л., 1989.

 22. Стефанчук Р. О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2006. – 170 с.

 23. Стефанчук Р. Відносно захисту в цивільному праві честі, гідності та ділової репутації.// Право України. 1999, №1. С. 85

 24. Стефанчук Р. Окремі питання цивільно-правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації // Право України. 1999. - №10.

 25. Эрделевский A.M. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. – М.: – 1997.


Тема 15

Право власності (2 год.)
Лекція 19

Право власності (2 год.)

Поняття власності та права власності. Зміст права власності. Поняття права власності в об'єктивному та суб'єктивному значенні. Форми і види права власності за законодавством України. Підстави виникнення прав власності та їх класифікація. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. Ризик випадкової загибелі або псування речі. Юридичні гарантії здійснення права власності. Припинення права власності.

Право власності Українського народу. Поняття права приватної власності. Ознаки права приватної власності. Особливості підстав виникнення і припинення права приватної власності фізичних осіб. Суб'єкти та об'єкти права приватної власності фізичних осіб. Поняття та ознаки права власності юридичних осіб. Право власності окремих видів юридичних осіб. Суб'єкти та об'єкти права державної власності. Управління державним майном. Здійснення права державної власності. Правовий режим майна державного підприємства. Правовий режим майна казенного підприємства. Правовий режим майна державної установи. Зміст права повного господарського відання та оперативного управління. Поняття права комунальної власності. Суб'єкти та об'єкти права комунальної власності. Зміст та здійснення права комунальної власності. Поняття права спільної власності та її види.

Поняття спільної часткової власності. Права та обов'язки учасників спільної часткової власності. Право переважної купівлі частки в спільній власності. Право спільної сумісної власності. Право спільної власності подружжя. Законний правовий режим майна подружжя. Правовий режим майна подружжя за шлюбним контрактом. Право власності осіб, які ведуть селянське (фермерське) господарство. Захист права власності.


Завдання для самостійної роботи (20 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Роль та місце правового інституту власності в системі цивільного права.

3. Визначить співвідношення між формами та видами права власності.

4. Юридичні гарантії здійснення права власності.

5. Реєстрація речових прав: порядок та правове значення.

6. Охарактеризуйте право власності Українського народу.

7. Визначіть перелік об'єктів, які не можуть перебувати у приватній власності фізичної особи.8. Особливості права власності господарських товариств та їх об'єднань.

9. Порівняти речові права на майно державних підприємств та установ (юридичних осіб публічного права) за Цивільним та Господарським кодексами України.

10. Цивільно-правовий статус комунальних підприємств та установ.

11. Порівняти правовий режим спільної сумісної та спільної часткової власності.

12. Порівняти віндикаційний та негаторний позов.

13. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту).

14. Позов про визнання права власності.

15. Випадки позбавлення права власності.


Література

 1. Воронцов Г.А. Защита права собственности. – Днепропетровск, 2001.

 2. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні.-К., 1996.

 3. Дзера А.В. Историко-правовые аспектыразвития института права собственности иных вещных прав в Украине. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р. А. – К.: Алерта ; КНТ ; Центр учебной литературы, 2009. – с.253-305.

 4. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. – Х., 2000.

 5. Жилинкова И.В. Право собственности супругов. - Х., 1997.

 6. Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні: Збірник наукових праць / В.М. Селіванов, В.А. Євтушевський. – К., 1997.

 7. Заіка Ю.О., Співак В.М. Право власності. Спадкове право. – К., 2000.

 8. Корнеев С..М. Право государственной социалистической собственности в СССР. – М., 1964.

 9. Музика Л.А. Проблеми права комунальної власності в Україні: Монографія. – К.: Атіка, 2006. – 228 с.

 10. Нерсесянц В.С. Концепция гражданской собственности // Советское государство и право. – 1989. - № 10.

 11. Пересунько С.І. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, перспективи). – Кіровоград, 1998.

 12. Право власності в Україні / За ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнєцовової. – К., 2000.

 13. Право собственности в украине / Под ред. Шевченко Я.Н.- К., 1996.

 14. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності / Я.М. Шевченко, М.В. Венецька, І.Н. Кучеренко. – К., 2002.

 15. Семчик В.І. Право власності за Конституцією України. – К., 1996.

 16. Спасибо И. Научно-практический комментарий Закона Украины «О собственности». – Х., 1996.

 17. Суханов Е.А. О субъекте права государственной социалистической собственности // Право собственности в условиях совершенствования социализма. – М., 1989.

 18. Суханов Е.А. Развитие института вещных прав при переходе к рынку // Гражданское право при переходе к рынку. – М., 1995.

 19. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М., 1991.

 20. Толстой Ю.К. К учению о праве собственности // Правоведение. – 1992. - № 1.

 21. Толстой Ю.К. Понятие права собственности // Проблемы гражданского и административного права. – Л., 1962.

 22. Яворська О.С. Підстави виникнення права приватної власності громадян за цивільним законодавством. – Львів, 1997.Тема 16

Інші речові права (2 год.)
Лекція 20

Інші речові права (2 год.).

Загальні положення про речові права. Види речових прав. Право володіння чужим майном. Право користування чужим майном. Поняття та види сервітутів. Земельні сервітути. Особисті сервітути. Припинення сервітутів. Право користування чужою землею для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Право користування чужою землею для забудови (суперфіцій).


Завдання для самостійної роботи (20 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Поняття та види обмежених речових прав.

3. Загальна характеристика володіння чужим майном.

4. Порівняти правовий механізм особистих та земельних сервітутів, емфітевзису та суперфіцію.
Література


 1. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні.-К., 1996.

 2. Майданик Р.А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 502с.

 3. Право власності в Україні / За ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнєцовової. – К., 2000.

 4. Право собственности в украине / Под ред. Шевченко Я.Н.- К., 1996.

 5. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності / Я.М. Шевченко, М.В. Венецька, І.Н. Кучеренко. – К., 2002.

 6. Толстой Ю.К. Социалистическая собственность и оперативное управление // Проблемы гражданского права. – Л., 1987.

 7. Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 136 с.


Тема № 17

Право інтелектуальної власності та

права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників (4 год.)
Лекція № 21

Право інтелектуальної власності (2 год.)

Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. Джерела правового регулювання відносин, пов’язаних з інтелектуальною діяльністю та індивідуалізацією товарів та їх виробників. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Поняття та види особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

Авторське право у суб’єктивному та об’єктивному розумінні. Спввідношення авторського та патентного права. Поняття та ознаки твору. Види об’єктів, що охороняються авторським правом. Первісні та похідні суб’єкти авторського права. Поняття та види співавторства. Поняття службового твору. Підстави виникнення авторського права. Знак охорони авторського права. Процедура державної реєстрації виключних прав на твір. Захист права інтелектуальної власності. Поняття та види особистих немайнових прав автора: право авторства, право на недоторканість твору. Способи використання твору. Випадки правомірного використання твору без згоди автора. Строк чинності авторського права. Право на авторську винагороду. Право на частку від суми продажу оригіналу твору.

Поняття та джерела правового регулювання суміжних прав. Об’єкти суміжних прав. Виконавці творів, виробники фонограм та відеограм, організації мовлення як первинні суб’єкти суміжних прав. Види та строк чинності суміжних майнових прав Зміст суб’єктивних прав на використання виконання твору, фонограми та відеограми та використання передачі (програми) організації мовлення.

Право промислової власності у суб’єктивному та об’єктивному розумінні. Поняття та умови охороноздатності винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Заявка на реєстрацію винаходу, корисної моделі та промислового зразку, її склад та процедура подання. Формула винаходу та корисної моделі. Поняття конвенційного та національного пріоритету. Формальна та кваліфікована експертиза заявки. Патент як форма правової охорони об’єктів права промислової власності: умови та порядок видання.

Лекція № 22

Правова охорона окремих об’єктів промислової власності та права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників (2 год.).

Особливості правової охорони раціоналізаторських пропозицій. Суб’єкти та зміст прав на раціоналізаторську пропозицію. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин: поняття, зміст, процедура оформлення.

Наукове відкриття як об’єкт правової охорони.

Поняття та умови правової охорони комерційної таємниці. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Поняття, види та особливості правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Відмежування засобів індивідуалізації від інших інститутів права інтелектуальної власності.

Поняття та умови правової охорони комерційних найменувань. Підстави виникнення та зміст, особливості передачі майнових прав на комерційне найменування.

Поняття та види торговельних марок. Функції торговельних марок. Умови правової охорони торговельних марок. Позначення, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Підстави визнання свідоцтва недійсним та дострокове припинення його чинності. Право попереднього користувача на торговельну марку.

Поняття географічного зазначення та зазначення походження товару. Види зазначень походження товару. Зміст майнових прав на географічні зазначення. Підстави припинення правової охорони зазначення походження товару.


Практичне заняття № 6

Право інтелектуальної власності та права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників (2 год.)

1. Поняття права інтелектуальної власності. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.

2. Джерела правового регулювання відносин, пов’язаних з інтелектуальною діяльністю та індивідуалізацією товарів та їх виробників.

3. Об’єкти права інтелектуальної власності.

4. Первісні та похідні суб’єкти права інтелектуальної власності.

5. Зміст права інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

6. Система права інтелектуальної власності. Авторське та патентне право: спільне і відмінність у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов’язаних з творчою діяльністю.

7. Захист права інтелектуальної власності судом.

8. Поняття та ознаки твору. Види об’єктів, що охороняються авторським правом.

9. Способи використання твору. Випадки правомірного використання твору без згоди автора.

10. Поняття та джерела регулювання суміжних прав.

11. Об’єкти, суб’єкти суміжних прав.12. право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

13. Державна реєстрація і видача патентів.

14. Поняття та умови правової охорони комерційних найменувань.

15. Поняття, види та функції торговельних марок.

16. Поняття географічного зазначення та зазначення походження товару.

17. Зміст майнових прав на географічні зазначення.

18. Поняття деклараційного патенту. Примусова ліцензія.
Завдання для самостійної роботи (20 год.)


 1. Вирішення завдань Практикуму.

 2. Джерела авторського права (Конституція України, Цивільний кодекс, закони та підзаконні акти, міжнародні договори та конвенції).

 3. Визначіть перелік творів, що не охороняються авторським правом.

 4. Охарактеризувати особливості правового режиму виконань, фоно та відеограм, програм організацій мовлення.

 5. Процедура патентування винаходів та промислових зразків.

 6. Поняття та умови охороноздатності компонування інтегральної мікросхеми.

 7. Співвідношення правової охорони винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

 8. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.

 9. Захист права інтелектуальної власності у судовому порядку.

 10. Процедура отримання свідоцтва на торговельну марку.

 11. Визначити співвідношення термінів:

а) “комерційне найменування”, “фірмове найменування”, “найменування юридичної особи”, “комерційне позначення”;

б) “торговельна марка”, “товарний знак”, “бренд”, “знак обслуговування”;

в) “географічне зазначення”, “зазначення походження товару”, “найменування місця походження товару”, “географічне зазначення походження товару”.

12. Процедура реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару.


Література

 1. Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. – Харьков, 1995.

 2. Андрощук Г.А., Ряботягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. – Учебное пособие. - К.: МАУП, 1999. – 212 с.

 3. Антимонов Б. С., Флейшниц Е. А. Авторское право. — М., 1957.

 4. Безклубий І.А. До питання про захист патентних прав у ліцензійному договорі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 36, Київ,1998.

 5. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 535 с.

 6. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – 518 с.

 7. Гаврилов Э.П. Советское авторское право: Основные положения, тенденции развития М.: Изд-во “Наука”, 1984. - 222 с.

 8. Горленко С.А. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. 3-е изд, М., Информ. изд-й центр Роспатента, 2001. – 131 с.

 9. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с.

 10. Дюма Ролан. Литературная и художественная собственность. — М., 1993.

 11. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – 416 с.

 12. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 424с.

 13. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

 14. Кохановська Е.В. К вопросу об общих положениях о праве интеллектуальной собственности в гражданском праве Украины. с. 230-249. // Альманах цивилистики: Сборник статей. Вип. 4 / Под ред. Р.А. Майданника. К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 430 с.

 15. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: Монографія – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

 16. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.191-197.

 17. Крайнєв П.П., Роботягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнєва: Монографія. – К.: Ін Юре, 2000. – 340 с.

 18. Кузнєцова Н.С., Кохановська О.В. Найменування юридичної особи і комерційне (фірмове) найменування. – С.446-459. // Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України: ТОВ «Юрид. думка», 2006. – 638с.

 19. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні. К.: УАБ, 2000. – 172 с.

 20. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. - М., - 1987.

 21. Мельник О.М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: цивільно-правовий аспект. Ірпінь, 2001. – 135 с.

 22. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность – М., Юристь, 2001.

 23. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія – К.: КНТ, 2007. – 240 с.

 24. Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.

 25. Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті. – К.: Школа, 2004. – 144 с.

 26. Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: “Статут”, 2001. – 688 с.

 27. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

 28. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.

 29. Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – 189 с.

 30. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – 752 с.

 31. Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади) : моногр. / О.І. Харитонова. – О. : Фенікс, 2011. – 346 с.

 32. Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект. — Харків, 2002. — 368 с.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ


 1. Поняття та ознаки правочину.

 2. Класифікація правочинів.

 3. Умови дійсності правочинів.

 4. Правові наслідки недодержання простої письмової форми правочину.

 5. Правові наслідки недодержання нотаріальної форми правочину.

 6. Види недійсних правочинів та їх наслідки.

 7. Поняття та види представництва.

 8. Підстави та правові наслідки припинення довіреності.

 9. Поняття і види строків позовної давності.

 10. Значення позовної давності.

 11. Підстави та правові наслідки зупинення перебігу строку позовної давності.

 12. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

 13. Речові права в системі цивільних прав.

 14. Ознаки речових прав.

 15. Власність і право власності: співвідношення.

 16. Зміст права власності.

 17. Форми і види права власності за законодавством України.

 18. Підстави виникнення та припинення права власності та інших речових прав.

 19. Способи набуття та припинення права власності.

 20. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором.

 21. Юридичні гарантії здійснення права власності.

 22. Реєстрація речових прав: порядок та правове значення.

 23. Поняття та ознаки права приватної власності.

 24. Місце приватної власності серед інших форм власності.

 25. Особливості підстав виникнення і припинення права приватної власності фізичних осіб.

 26. Суб'єкти права приватної власності фізичних осіб.

 27. Об'єкти права приватної власності фізичних осіб.

 28. Зміст і здійснення права приватної власності фізичних осіб.

 29. Поняття та ознаки права власності юридичних осіб.

 30. Суб'єкти і об'єкти права власності юридичних осіб.

 31. Особливості права власності окремих видів юридичних осіб.

 32. Поняття та ознаки права державної власності.

 33. Суб'єкти права державної власності.

 34. Об'єкти права загальнодержавної та республіканської (Республіки Крим) власності.

 35. Здійснення права державної власності.

 36. Правовий режим майна державного підприємства та державної установи.

 37. Поняття та особливості права комунальної власності.

 38. Суб'єкти права комунальної власності.

 39. Об'єкти права комунальної власності.

 40. Здійснення права комунальної власності.

 41. Цивільно-правовий статус комунальних підприємств та установ.

 42. Поняття права спільної власності та її види.

 43. Поняття спільної часткової власності.

 44. Права та обов'язки учасників спільної часткової власності.

 45. Право переважної купівлі частки в спільній власності.

 46. Право спільної сумісної власності.

 47. Особливості права спільної сумісної власності подружжя.

 48. Поняття та види обмежених речових прав.

 49. Загальна характеристика володіння чужим майном.

 50. Поняття та види сервітутів. Земельні сервітути. Особисті сервітути. Припинення сервітутів.

 51. Право користування чужою землею для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

 52. Право користування чужою землею для забудови (суперфіцій).

 53. Поняття та основні цивільно-правові способи захисту права власності. Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов).

 54. Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння (негаторний позов).

 55. Позов про виключення майна з опису (звільнення майна з-під арешту).

 56. Позов про визнання права власності.

 57. Захист прав володільця, який не є власником.

 58. Суб’єкти права інтелектуальної власності.

 59. Поняття права інтелектуальної власності.

 60. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.

 61. Джерела права інтелектуальної власності.

 62. Об’єкти права інтелектуальної власності.

 63. Первісні та похідні суб’єкти права інтелектуальної власності.

 64. Зміст права інтелектуальної власності.

 65. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

 66. Система права інтелектуальної власності.

 67. Захист права інтелектуальної власності судом.

 68. Поняття та джерела авторського права.

 69. Поняття та ознаки твору.

 70. Види об’єктів, що охороняються авторським правом.

 71. Суб’єкти авторських прав.

 72. Співавторство та його види.

 73. Зміст авторських прав.

 74. Способи використання твору. Випадки правомірного використання твору без згоди автора.

 75. Строк чинності авторських прав.

 76. Поняття та джерела регулювання суміжних прав.

 77. Об’єкти, суб’єкти суміжних прав.

 78. Види та строк чинності суміжних майнових прав.

 79. Захист авторського права та суміжних прав.

 80. Поняття і джерела права промислової власності.

 81. право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок.

 82. Суб'єкти прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

 83. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

 84. права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків.

 85. Патент як форма охорони об’єктів інтелектуальної власності.

 86. Захист прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.

 87. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

 88. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

 89. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми..

 90. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

 91. Поняття та види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.

 92. Джерела правового регулювання відносин у сфері засобів індивідуалізації..

 93. Поняття та умови правової охорони комерційних найменувань.

 94. Підстави виникнення та зміст, особливості передачі майнових прав на комерційне найменування.

 95. Поняття, види та функції торговельних марок.

 96. Умови правової охорони торговельних марок.

 97. Оформлення прав інтелектуальної власності на торговельні марки.

 98. Поняття географічного зазначення та зазначення походження товару.

 99. Порядок та умови реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару.

 100. Зміст майнових прав на географічні зазначення.

 101. Підстави припинення правової охорони географічного зазначення.


Змістовий модуль ІІІ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І

ДОГОВОРИ ТА ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВТема № 18

Загальні положення про зобов’язання (2 год.)
Лекція № 23

Зобов’язальне право та поняття зобов’язання. (2 год.)

Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права. Система зобов’язального права. Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання. Класифікація зобов’язань. Зміст зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Треті особи в зобов’язанні. Множинність осіб в зобов’язанні. Об’єкт зобов’язання. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань.Заміна осіб у зобов’язані та відповідальність за порушення зобов’язання. Поняття та підстави заміни осіб у зобов’язанні. Порядок заміни кредитора та боржника у зобов’язанні. Обсяг прав кредитора, що переходять до іншої особи. Зобов’язання, за якими заміна кредитора не допускається.

Поняття цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання. Поняття порушення зобов’язання. Співвідношення понять “відповідальність” та “санкція”. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов’язання та її форми. Протиправність поведінки особи. Поняття шкоди та збитків. Співвідношення збитків та неустойки. Причинний зв’язок між протиправною поведінкою та шкідливим результатом. Відповідальність без вини. Підстави звільнення особи від цивільно-правової відповідальності.Практичні заняття № 7.

Загальні положення про зобов’язання (2 год.).

1. Поняття та система зобов’язального права

2. Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання

3. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань

4. Суб’єкти цивільно-правового зобов’язання

5. Заміна кредитора у цивільно-правовому зобов‘язанні

6. Об’єкти цивільно-правового зобов’язання

7. Види цивільно-правових зобов’язань

8. Співвідношення понять «відповідальність» та «санкція»

9. Співвідношення понять «шкода», «збитки» та «неустойка»

10. Умови цивільної відповідальності без вини
Завдання для самостійної роботи ( 30 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Множинність осіб у зобов’язанні.

3. Зміст, форма та сторони договору про заміну кредитора та боржника у зобов’язанні.

4. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань.

5. Загальні та спеціальні умови цивільно-правової відповідальності.

6. Співвідношення цесії та суброгації.

7. Докази прав нового кредитора у зобов’язанні.


Література

 1. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940.

 2. Базылев Б.Т. Ответственность в советском праве. Учебное пособие. - Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1977.

 3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 1997.

 4. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). - М.: Юрид лит-ра, 1976.

 5. Гражданское право. В 3- томах. Том. 2. Учебник /под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2000.

 6. Зобов'язальне право: теорія і практика. Навч. посібник/ О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова, В.В. Луць та ін.; За ред. О.В, Дзери, - К Юрінком Інтер, 1998.

 7. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975.

 8. Канзафарова І.С. «Теорія цивільно-правової відповідальності». – Одеса, «Астропринт», 2006

 9. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2007.

 10. Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. –М., 1968.

 11. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общие учение об обязательствах. М., 1950.

 12. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права (Серия «Классика российской цивилистики»). – М: Статут, 1998.

 13. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підручник. – Вид. 2, перероб. i доп. – К.: Iстина, 2007. – 816 с.

 14. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах/ За заг.ред. Я.М. Шевченко. – Т.1, 2. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 15. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 16. Цивільне право України: Підручник: У 2-х т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т. 1. – 480 с.

 17. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004.

 18. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

 19. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – 1200с.

 20. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг ред. Я. М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

 21. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. - М.: СПАРК, 1995.


Тема № 19

Виконання, припинення та

забезпечення виконання зобов’язання (2 год.)
Лекція № 24

Виконання, припинення та забезпечення виконання зобов’язання (2 год.)

Поняття виконання зобов’язання. Умови виконання зобов’язання. Предмет виконання зобов’язання. Сторони, місце, строк, способи, валюта та підтвердження виконання зобов’язання. Виконання грошового зобов’язання. Виконання альтернативного зобов’язання. Виконання зобов’язання, в якому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників.

Поняття та підстави припинення зобов’язання. Припинення зобов’язання: виконанням, переданням відступного, зарахуванням, домовленістю сторін, прощенням боргу, поєднанням боржника і кредитора в одній особі, неможливістю його виконання, смертю фізичної особи, ліквідацією юридичної особи.

Забезпечення виконання зобов’язання. Поняття та способи забезпечення виконання зобов’язання. Загальна характеристика видів забезпечення виконання зобов’язання. Види способів забезпечення виконання зобов’язань. Неустойка, її види та форми. Функції неустойки. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Функції завдатку. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого завдатком. Відмінність завдатку від авансу. Поняття поруки. Поняття гарантії. Поняття та види застави. Підстави виникнення застави. Форма та зміст договору застави. Підстави та порядок припинення застави. Право притримання.

Практичне заняття № 8

Виконання, припинення та забезпечення виконання зобов’язання (2 год.)


 1. Поняття виконання та припинення зобов’язання

 2. Предмет виконання зобов’язання.

 3. Сторони, місце, строк, способи, валюта та підтвердження виконання зобов’язання.

 4. Виконання грошового зобов’язання.

 5. Виконання альтернативного зобов’язання.

 6. Виконання зобов’язання з множинністю осіб

 7. Предмет виконання зобов’язання

 8. Строк, місце та спосіб виконання зобов’язанняПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал