Програма для підготовки студентів за спеціальністю 060101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст права»Сторінка2/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.5 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Змістовий модуль І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА,

СУБ’ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Тема 1

Цивільне право в системі права України (4 год.)
Лекція 1

Поняття цивільного права України (2 год.)

Предмет цивільно-правового регулювання. Юридичний метод регулювання цивільних правовідносин. Учасники цивільних правовідносин. Співвідношення понять «учасник», «особа», «суб'єкт». Функції цивільного права. Основні принципи цивільного права. Визначення цивільного права.


Лекція 2

Система цивільного права (2 год.)

Роль та місце цивільного права в системі права України. Співвідношення публічного та приватного права. Цивільне право, як приватне право. Система цивільного права як галузі права. Правові інститути цивільного права.


Практичне заняття 1

Цивільне право в системі права України (2 год.)

1. Предмет цивільно-правового регулювання.

2. Юридичний метод регулювання цивільних правовідносин.

3. Учасники цивільних правовідносин. Співвідношення понять «учасник», «особа», «суб'єкт».

4. Функції цивільного права.

5. Основні принципи цивільного права.

6. Визначення цивільного права.

7. Роль та місце цивільного права в системі права України.

8. Співвідношення публічного та приватного права. Цивільне право, як приватне право.

9. Система цивільного права як галузі права.

10. Правові інститути цивільного права.
Завдання для самостійної роботи (24 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Відмінність диспозитивного методу від інших методів, що застосовуються в праві.

3.Визначення ознак диспозитивного методу регулювання суспільних відносин.

4. Відмінність цивільного права від інших галузей права.

5. Розмежування загальних і спеціальних принципів цивільного права.

6. Основні ознаки при визначенні цивільного права.

7. Співвідношення понять «галузі цивільного права», «підгалузі цивільного права», «інституту цивільного права».8. Співвідношення понять «учасник», «особа», «суб'єкт».
Література

 1. Агарков М. М. Ценность частного права // Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Том 1. – М., 2002.

 2. Азимов Ч. Поняття і зміст приватного права // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - № 3. – С. 50-58.

 3. Алексеев С.С. Частное право. – М., 1999.

 4. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1 Введение в гражданское право : учебник / В.А. Белов. – М. : Издательство Юрайт, 2011, – 521 с. – (Магистр).

 5. Брагинский М. И. О месте гражданского права в системе «право публичное – право частное» // Проблемы современного гражданского права. Сборник статей. – М., 2000.

 6. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. – М., 1963.

 7. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция» / [Ем В. С. и др.] ; отв. ред. – Е. А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 720 с. (Серия «Классический университетский учебник») / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).

 8. Гражданское право. Часть первая. Учебник / Отв. ред. В. П. Мозолин, А. И. Масляев. – М., 2003.

 9. Гражданское право. Том 1. Учебник. 6-е изд. / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., 2002.

 10. Довгерт А.С. Методологічне значення ідеї наднаціонального цивільного права // Право України. 2009. - № 8. с.15-19.

 11. Енціклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України; відп. ред. Я.М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2009. – 952 с.

 12. Заїка Ю.О. Українське цивільне право: Навчальний посібник – 2-е вид. змін. і доп. – К.: Всеукраїнська асоціації видавців «Правова єдність», 2008 – 368 с.

 13. Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-правовые аспекты : монография / М.В. Кратенко. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 208 с.

 14. Кузнєцова Н.С. Поняття та принципи цивільного права // Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України: Практ. посібн. / Кол. авт. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – С. 5-10.

 15. Мейер Д. И. Русское гражданское право. – М.: Статут, 2000.

 16. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права (Серия «Классика российской цивилистики»). – М: Статут, 1998.

 17. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах/ За заг.ред. Я.М. Шевченко. – Т.1, 2.– К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

 18. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика. – 3-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер. 2010. – 1178 с.

 19. Цивільне право України: Підручник: У 2-х т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т. 1. – 480 с.

 20. Цивільне право. Практикум: Навчальний посібник. / Відп. ред. Р.А. Майданик, Н.С. Кузнєцова, О.В. Дзера. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правовая єдність”, 2008. – 624 с.

 21. Цивільне право України: / За ред. Є.О. Харитонова; Т.С. Ківалової, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – Х.: ТОВ “Одиссей”, 2010. – 700 с.

 22. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підручник. – Вид. 2, перероб. i доп. – К.: Iстина, 2007. – 816 с.

 23. Харитонов Є. О. Нариси теорії цивілістики (поняття та концепції) : моногр. / Харитонов Є. О. – О. : Фенікс, 2008. – 464 с.

 24. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

 25. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004.

 26. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг ред. Я. М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.

 27. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – 1200 с.

 28. Черепахин Б. Б. К вопросу о частном и публичном праве // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву (Серия «Классика российской цивилистики»). – М., 2001.

 29. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. - М.: СПАРК, 1995.

 30. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. – Свердловск, 1972.

Тема 2

Цивільне законодавство України (2 год.)
Лекція 3

Поняття та система цивільного законодавства України (2 год.)

Поняття цивільного законодавства. Поняття актів цивільного законодавства України. Система актів цивільного законодавства України. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства. Конституція України (статті 13, 14, 41, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 47). Цивільний кодекс України. Закони. Інші кодифікаційні акти цивільного законодавства. Спеціальні цивільні закони. Підзаконні нормативні акти: укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти міністерств і інших органів виконавчої влади (відомчі нормативно-правові акти). Порядок і значення офіційного опублікування нормативних актів. Роль звичаїв ділового обороту в регулюванні цивільних правовідносин. Практика судів. Рішення та висновки Конституційного Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України та Вищого Господарського Суду України. Кодифікація та інші форми систематизації цивільного законодавства України. Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб. Застосування цивільного законодавства. Диспозитивні і імперативні норми цивільного права. Тлумачення цивільно-правових норм. Застосування цивільного законодавства по аналогії. Зв'язок і диференціація цивільного та господарського законодавства.


Завдання для самостійної роботи (16 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Загальни засади цивільного законодавства України.

3. Зв’язок та диференціація цивільного та господарського законодавства.

4. Способи та види тлумачення. Аналогія у цивільному праві та її види.

5. Ознайомитись з Рішеннями Конституційного Суду України щодо застосування правових норм при регулюванні цивільних відносин.

6. Кодифікації цивільного законодавства УРСР.

7. Приклади звичаїв ділового обороту.


Література

 1. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А. Довгерта. – К., 2000.

 2. Мусіяка В. Л., Орлов П. І., Ярмиш О. Н. Проблеми розвитку цивільного законодавства // Право України. – 1993. - № 5-6.

 3. Онопенко В.В. Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства суверенної України: Авторефер. дис. канд. юрид. наук. - К., 1994.

 4. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг.ред. Я.М. Шевченко. – Т.1, 2.– К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 5. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

 6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004.

 7. Цивільний кодекс України: Постатейний коментар у двох частинах. Частина 2 / Керівникиавторського колективу та відповідальні редактори проф. А.С. Довгерт, проф Н.С. Кузнєцова. – К.: Юстініан, 2006. – 1008 с.

 8. Цивільний кодекс України : Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене та доповнене – Х.: ТОВ „Одиссей”, 2006. – 1200 с.

 9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 3-е вид. перероб. і доп. / За ред О.В. Дзери (кер. авт. кол.) Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т. ІІ. – 1088.


Тема 3

Наука цивільного права

та приватне право зарубіжних країн (2 год.)
Лекція 4

Наука цивільного права та приватне право зарубіжних країн (2 год.)

Поняття та предмет науки цивільного права. Становлення науки цивільного права. Функції науки цивільного права. Завдання науки цивільного права на сучасному етапі. Місце науки цивільного права в системі юридичних наук України. Доктрина цивільного права. Цивілістичні школи в Україні. Методи дослідження цивільно-правових інститутів. Огляд наукової та навчальної літератури з цивільного права. Перспективи розвитку цивілістики в Україні.

Становлення приватного права в Європі. Значення вивчення приватного права зарубіжних країн. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн. Монізм та дуалізм у регулюванні приватно-правових відносин. Джерела цивільного права зарубіжних країн. Гармонізація та уніфікація національного цивільного права та законодавства в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн.

Завдання для самостійної роботи (14 год.)

1. Система науки цивільного права.

2. Становлення науки цивільного права в Римі та Україні.

3. Завданя та функції науки цивільного права.

4. Місце науки цивільного права в системі юридичних наук України.

5. Вчені-цивілісти України.

6. Доктрина цивільного права.

7. Цивілістичні школи в Україні та європейських країнах

8. Наукова та навчальна література з цивільного права.

9. Методи дослідження цивільно-правових інститутів.

10. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн.

11. Становлення приватного права в Європі.

12. Монізм та дуалізм у регулюванні приватно-правових відносин.

13.Гармонізація та уніфікація національного цивільного права та законодавства в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів.

14. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн.

15. Європейські системи приватного права.


Література

 1. Безклубий І.А., Косянчук П.С. Про природу міжнародного приватного права // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 10. – с. 47-56.

 2. Братусь С. Н. Предмет и система гражданського права. – М., 1963.Владимирський-Буданов М.Ф. История Императорского университета св. Владимира. – К., 1884.

 3. Богатых Е.А. Гражданское и торговое право: от древнего римского к соврменному российскому. – М.: ИНФРА-М, 1996.

 4. Грущінський І. Всеукраїнська конференція з проблем викладання цивілістичних дисциплін. // Право України, 1994. – № 9. – С. 90–92.

 5. Енціклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України; відп. ред. Я.М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2009. – 952 с.

 6. Заїка Ю.О. Українське цивільне право: Навчальний посібник. – 2-е вид. змін. і доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 368 с.

 7. Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1992.

 8. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть I и II) // Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права» (Серия «Классика российской цивилистики»). – М, 2000.

 9. Кисіль В.І. Міжнародне приватне право. – К.: Україна, 2005. – 560 с.

 10. Красавчиков О. А. Советская наука гражданского права (понятие система, метод, состав и система). – Свердловск, 1961.

 11. Матвеев Г.К. Міжнародне приватне право. с. 520-581 / Матвеев Г.К. Вибране / Г.К. Матвеев; упоряд. В.І. Кисіль. – К.: Україна, 2008. – 600 с.

 12. Міжнародне приватне право в Київському університеті : антологія : у 2 т. Т. 1. 1835-1991/ за ред. А.С. Довгерта . – К.: Видавнично-поліграфічний центр «Київськийй університет», 2009. – с. 5-32.

 13. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / В. В. Залесский, Г.Е. Авилов, М. М. Вильданова и др. – М.: Издательство НОРМА, 1999.

 14. Харитонов Є.О. До поняття дихотомії «приватне – публічне право» / Вісник Академії правових наук. – 2000. - № 2 . – С. 82-89.

 15. Харитонов Є.О. Рецепція римського права і європейські систеи приватного права / Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр.. – 2003. - № 13. – С. 51-59.

 16. Шершеневич Г. Ф. Наука гражданского права в России («Классика российской цивилистики»). – М., 2003.


Тема 4

Цивільні правовідносини (2 год.)
Лекція 5

Цивільні правовідносини (2 год.)

Поняття цивільних правовідносин. Елементи та структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст та види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст та види суб'єктивних обов'язків. Склад учасників (суб'єктів) цивільних правовідносин. Поняття цивільної правоздатності і дієздатності. Об'єкти цивільних правовідносин. Класифікація (види) цивільних правовідносин. Підстави виникнення та припинення цивільних правовідносин.


Завдання для самостійної роботи (20 год.)

1. Поняття та загальна характеристика правовідносин.

2. Поняття та особливості цивільних правовідносин.

3. Співвідношення цивільних правовідносин з відносинами, які складають предмет регулювання інших галузей права.

4. Загальна характеристика елементів цивільно-правових відносин.

5. Суб’єкти цивільно-правових відносин.

6. Об’єкти цивільно-правових відносин.

7. Зміст цивільно-правових відносин.

8. Класифікація цивільних правовідносин.

9. Визначить різницю між абсолютними та відносними цивільними правовідносинами.

10. Вирішення завдань Практикуму.
Література


 1. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление права. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1987.

 2. Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1981.

 3. Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. – Л.: издательство Ленинградского университета им. А. А. Жданова, 1949.

 4. Иоффе О. С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по гражданскому праву. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1957. – С. 21-64.

 5. Кархалев Д.Н. Охранительное гражданское правоотношение. – М.: Статут, 2009. – 332 с.

 6. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М.: Госюриздат, 1958.

 7. Толстой Ю. К. Еще раз о правоотношении // Правоведение. – 1969. - № 1. – С. 32-36.

 8. Толстой Ю. К. К теории правоотношения. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1959.

 9. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юридическая литература, 1974. – 351 с.

 10. Харитонов Є.О. Класифікація цивільних правовідносин: спроба новацій у підходах // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Том 7. – Одеса : Юридична література, 2008. – с. 136-143.

 11. Харитонов Є.О. Цивільні правовідносини : моногр. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Одеса : Фенікс, 2011. – 456 с.


Тема 5

Фізичні особи

як суб`єкти цивільних правовідносин (4 год.)
Лекція 6

Поняття фізичної особа як суб'єкт цивільного права (2 год)

Співвідношення понять «людина», «особа», «суб'кт права». Поняття цивільної правосуб'єктності. Поняття та обсяг цивільної правоздатності. Виникнення, припинення та зміст правоздатності. Рівність та невід'ємність правоздатності. Співвідношення правоздатності та суб'єктивного права. Правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянства. Поняття та обсяг цивільної дієздатності. Визнання громадянина недієздатним. Правове положення фізичної осіби-підприємця.Лекція 7

Правові стани фізичної особи (2 год.)

Ім'я та місце проживання фізичної особи. Підстави та порядок визнання особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою. Поняття та основні завдання опіки і піклування. Акти цивільного стану. Правовий статус органів опіки та піклування. Категорії фізичних осіб, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок призначення опікуна або піклувальника. Права та обов’язки опікуна і піклувальника. Припинення опіки і піклування


Практичне заняття 2

Фізична особа як суб'єкт цивільного права (2 год.)

1. Поняття цивільної правосуб’єктності.

2. Співвідношення понять «людина», «особа», «суб'кт права».

3. Ім'я та місце проживання фізичної особи.

4. Поняття правоздатності фізичних осіб.

5. Поняття та види дієздатності фізичних осіб.

6. Обмеження дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки.

7. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки.

8. Обмеження дієздатності громадян.

9. Випадки набуття повної цивільної дієздатності неповнолітніми при досягненні ними 16 років.

10. Порядок, умови та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення померлою.

11. Поняття опіки та піклування.


Завдання для самостійної роботи (20 год.)

 1. Вирішення завдань Практикуму.

 2. Співвідношення цивільної правоздатності і суб’єктивних цивільних прав.

 3. Права та обов’язки малолітніх та неповнолітніх осіб.

 4. Визначить особливості правового статусу фізичної особи-підприємця.

 5. Порядок та умови державної реєстрації фізичної особи як підприємця.

 6. Здійснення підприємницької діяльності особою у віці до 18 років.

 7. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця.

 8. Визнання фізичної особи-підприємця банкрутом.

 9. Акти цивільного стану: поняття, види і значення.

 10. Визначить різницю між опікою і піклуванням по суб’єктному складі, підставах виникнення та припинення, повноваженнях опікуна та піклувальника.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал