Програма державного іспиту з теорії перекладу та практики перекладу з іноземної мови кафедри тппамСкачати 138.34 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір138.34 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова ДЕК______________________

(прізвище та ініціали) (підпис)
ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

КАФЕДРИ ТППАМ

ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ "СПЕЦІАЛІСТ", СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.02030304 "ПЕРЕКЛАД")

Рекомендовано кафедрою ТППАМ

(назва кафедри)

Протокол № від

Завідувач кафедри Іщенко Н. Г._____________________

(прізвище та ініціали) (підпис)


Київ -20141. ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ В

ГАЛУЗІ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.02030304 «ПЕРЕКЛАД» ОСВІТНЬО- КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ»

1.1. Загальні відомості 1. Державна атестація випускників факультету лінгвістики НТУУ «КПІ» з теорії перекладу та практики перекладу з іноземної мови є підсумковою формою перевірки і оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

 2. Державний іспит з теорії перекладу та практики перекладу з іноземної мови має на меті перевірити й оцінити мовну, комунікативну, країнознавчу та перекладацьку компетенції студентів, наявність у них знань основ теорії перекладу та вмінь реалізувати ці знання при виконанні перекладу, оскільки саме вони є основою майбутньої професійної діяльності студентів.

 3. Студенти повинні вміти:

 • здійснювати письмовий переклад з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну політичних, соціально-економічних, науково-популярних, технічних, ділових текстів та інших матеріалів, а також офіційних документів міжнародного дипломатичного характеру;

 • при сприйнятті на слух виділяти основну інформацію тексту, утримувати в пам'яті ключові слова, долати граматичні труднощі тексту;

 • редагувати переклад рідною та іноземною мовами;

 • застосовувати здобуті навички лексичних та граматичних трансформацій;

 • здійснювати усі форми перекладу з іноземної мови українською та навпаки текстів різних функціональних стилів мови та жанрів;

 • демонструвати обізнаність сучасних наукових підходів щодо здійснення

перекладу;

Час на виконання всіх завдань - 3 астрономічні години.

На іспиті дозволяється користуватися словниками під час перекладу.

1.2. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

Державний іспит на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» складається з таких теоретичних та практичних завдань.


  1. Аудіювання українського тексту та його анотаційний переклад іноземною мовою (500 знаків). Обсяг оригіналу - 1500 друкованих знаків.

Час виконання - 30 хв.

  1. Теоретичне питання. Відповідаючи на теоретичне питання по одному з аспектів перекладознавства, студент повинен стисло, але достатньо повно розкрити його зміст, показати своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати релевантне для перекладу мовне явище та навести відповідні приклади. Відповідь студента-випускника з теоретичних аспектів перекладу повинна підтвердити достатньо повне знання сучасного стану перекладознавства, загальної проблематики мовознавства, історичних аспектів розвитку перекладознавства в Україні та за її межами.

Завдання виконується письмово іноземною мовою. Час виконання - 30 хв.

  1. Адекватний переклад іншомовного науково-технічного тексту українською мовою. Обсяг тексту - 1500 друкованих знаків друкованих знаків.

Час виконання - 60 хв.

  1. Реферативний переклад українського публіцистичного тексту.

Обсяг оригіналу 1500 друкованих знаків. Час виконання — 30 хв.

  1. Відповідаючи на теоретичне питання з охорони праці в галузі, студент демонструє набуті уміння та компетенції, що забезпечують поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, усвідомлення нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов'язковим дотриманням усіх вимог охорони праці, відповідальність за колективну та власну безпеку.

Час виконання — 30 хв.

1.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ   1. При аудіюванні українського тексту та його анотаційному перекладі іноземною мовою оцінювання ґрунтується на таких критеріях:

 • денотативна еквівалентність: стисле (500 друкованих знаків ±10%) та правильне відтворення інформації оригіналу про об'єктивну реальність (по 5 балів кожен);

 • конотативна еквівалентність: дотримання стилю, регістру оригіналу (по 3 бали кожен);

 • нормативна еквівалентність: жанрова відповідність анотації (3 бали);

 • прагматична еквівалентність (зрозумілість, адаптованість) (по 2 бали кожен);

 • естетична еквівалентність: форма перекладу справляє той самий естетичний ефект, що й оригінал (2 бали).

Максимальна оцінка за це завдання (за 8 виділених жирним шрифтом параметрів) становить 25 балів.

  1. Відповідь на теоретичне питання з курсу «Теорія перекладу» оцінюється за наступними критеріями:

   1. повнота та ґрунтовність відповіді;

   2. переконливість та аргументація при викладі думок;

   3. креативність поглядів;

   4. системний виклад думок;

   5. логічність висловлювання;

   6. зв'язність висловлювання;

   7. застосування вдалих ілюстративних зразків;

   8. вільне оперування лексичними засобами;

   9. граматична коректність викладу;

   10. користування сучасними методами збирання і обробки інформації.

Кожен з критеріїв оцінюється у 2 бали, відтак максимальна кількість балів за дане завдання складає 20 балів.

3. Адекватний переклад іншомовного науково-технічного тексту українською мовою. Параметри оцінювання:

- змістова адекватність (наявність 3 смислових порушень свідчить про несформованість навичок перекладу);    1. застосування точних перекладацьких відповідників;

    2. граматична коректність;

    3. адекватність пунктуації;

    4. збереження структурних складових: заголовок, підзаголовок, абзаци тощо;

    5. відповідність стилю.

Максимальна оцінка за адекватний переклад становить 25 балів (по 5

балів за кожний критерій).4. Реферативний переклад українського публіцистичного тесту іноземною мовою. Критерії оцінювання:

     1. визначення досліджуваної проблеми;

     2. конкретизація основної думки оригіналу;

     3. відтворення головного змісту оригіналу;

     4. узагальнена характеристика однотипних фактів;

     5. відповідність висновкам оригіналу.

Максимальна оцінка становить 25 балів (по 5 балів за кожний критерій).

5. Відповідь на теоретичне питання з охорони праці оцінюється у 5 балів на основі таких критеріїв:

5 балів - студент має системні, дієві знання, вільно володіє термінологією, вміє ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї;

4 бали - студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний виконувати їх у нестандартних ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, критично оцінює нові факти, явища, ідеї;

З бали - знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями;

2 бали - студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена;'

1 бал - студент може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи.

Сумарна максимальна кількість балів, отриманих за виконання всіх завдань випробування складає 100 балів (25+20+25+25+5). Диференціювання оцінки за національною шкалою відбувається наступним чином.КЛАСИФІКАЦІЯ ПОМИЛОК ПРИ ПЕРЕКЛАДІ.

Якісні критерії оцінювання письмового перекладу

Для оцінки якості письмових перекладів студентів, виконаних в рамках перевірки, прийняті наступні якісні та кількісні критерії.

До грубих помилок відносяться помилки, які

- призводять до грубого спотворення змісту оригіналу, дезінформують рецептора або

- призводять до неточної передачі змісту оригіналу, в результаті чого в перекладі описується та сама ситуація, що і в оригіналі, але її окремі деталі передано недостатньо точно;

- неповний текст: у перекладі пропущене одне речення або більша частина тексту;

- неправильне тлумачення змісту оригіналу: від неправильного тлумачення значення слів до неправильного використання визначень;

- неправильний переклад: втрачено зміст оригіналу (це стосується слова, речення, абзацу) ; зазвичай це пов’язано з викривленням змісту оригіналу, неправильним використанням означених та часових форм дієслів;

- доповнення та пропуски: іноді вживання додаткових слів чи пропуски слів можуть бути виправдані для кращого «звучання» перекладу, однак необхідно звертати увагу на те, що може бути доповнено або пропущено, щоб не викривити змісту оригіналу;

- термінологія, вибір слів: поширеною помилкою вважається використання в перекладі першого слова з статті двомовного словника без перевірки значення цього слова в одномовному словнику.

До не грубих помилок відносяться:

- помилки, які не спотворюють загального змісту оригіналу, але які знижують якість тексту перекладу за рахунок відхилення від стилістичних норм; використанням маловживаних в даному типі текстів одиниць; зловживанні іншомовними запозиченнями або технічними жаргонізмами тощо. Подібні ситуації пов’язані з встановленням еквівалентності на більш високому рівні ніж рівень ситуації, і в багатьох випадках не впливають на загальну оцінку якості перекладу;

- порушення обов’язкових норм перекладу, які не впливають на еквівалентність перекладу, але які свідчать про недостатнє володіння перекладачем даною мовою або про його невміння подолати вплив мови оригіналу;

- лексичні помилки, які пов’язані з невірним використанням основного або контекстуального значення слова, а також порушення норм співвіднесеності слів в мові перекладу;

- граматичні помилки, які порушують граматичні ( в тому числі синтаксичні) норми мови перекладу, але які не призводять до спотворення змісту оригіналу;

- стилістична помилка: використання слова, конструкції або стилістичного засобу, яке не відповідає за своїми функціонально-мовними властивостями тій жанрово-стилістичній різновидності текстів до яких належить переклад;

- орфографічна помилка – помилка в правописі слів;

- пунктуаційна помилка – невиконання правил пунктуації.
Кількісні критерії оцінювання письмового перекладу

Відповідно до чинних стандартів (Стандарт АПІ, 2002), переклад вважається недопустимим при наявності 2-х і більше грубих помилок, 1-ї грубої помилки та 7-ми або більше не грубих, 20-ти або більше не грубих помилок.

1. Смислова помилка - повне спотворення змісту, опущення суттєвої інформації, привнесення невірної інформації. Приймається за основний критерій при виведенні оцінок, слугує основною розрахунковою одиницею – повною помилкою.

2. Неточність – опущення несуттєвої інформації, привнесення зайвої інформації, що не призводить до суттєвої зміни змісту, не зовсім точне тлумачення тексту, яке не призводить до його спотворення. Дорівнює 1/3 повної помилки.

3. Граматична помилка – помилка в передачі значення граматичної форми (неузгодженість членів речення, невірне використання артиклю, невірне оформлення форм дієслова тощо, що не призводить до суттєвої зміни тексту оригіналу). Дорівнює 1/3 повної помилки.

4. Лексична (термінологічна) помилка – помилка в передачі контекстуального значення слова, яка не носить стилістичний характер ( використання слова в його найбільш вживаним словарним значенням, відсутність необхідної адекватності заміни, яке зумовлене контекстом і нормами даної мови). Дорівнює 1/3 повної помилки.

5. Стилістична помилка – невідповідність стилістичних норм мови для даного стилю мовлення (помилкове вживання синонімів, порушення правил сполучуваності). Дорівнює 1/5 повної помилки.

6. Порушення норм орфографії і пунктуації. Дорівнює 1/5 повної помилки.

7. Помилка, яка повторюється кілька разів – дорівнює одній помилці.

8. При незакінченому перекладі оцінка знижується : • якщо переклад незакінчений не більше ніж на 10% - на 1 бал;

 • якщо переклад незакінчений не більше ніж на 20% - на 2 бали;

 • якщо переклад незакінчений більш ніж на 20% - виставляється оцінка «незадовільно».

Підрахунок помилок за вищезгаданою шкалою проводиться на письмовому екзамені і відноситься як до перекладів з англійської мови на українську, так і з української на англійську, тобто помилки в українській мові рахуються так само, як і в англійській мові.

Письмовий переклад з англійської мови на українську і з української мови на англійську. Час на кожний вид перекладу -1 академічна година.

«Відмінно» - переклад зроблений повністю на правильній українській і англійській мові. Допускається одна сумарна помилка, крім смислової.

«Добре» - переклад зроблений повністю на правильній українській і англійській мові. Допускається не більше двох сумарних помилок, в тому числі не більше однієї смислової.

«Задовільно» - переклад зроблений повністю. Допускається чотири повні сумарні помилки, в тому числі не більше двох смислових помилок.

«Незадовільно» - переклад виконаний нижче вимог, встановлених для оцінки «задовільно».Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

Від 95 до 100

А

Відмінно

Від 85 до 94

В

Дуже добре

Від 75 до 84

С

Добре

Від 65 до 74

D

Задовільно

Від 60 до 64

Е

Задовільно

Від 59 до 1

F

Незадовільно

2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

      1. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) /Л.С.Бархударов. - М.: Международные отношения, 1975 - 240с.

      2. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Проблеми переводоведения в освещении зарубежных ученых /В.Н.Комиссаров //Учебное пособие. - М.: 1999 - 136с.

      3. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. /Комиссаров В.Н.// Курс лекций. — М: ЗТС, 1999.-189с.

      4. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). /І.В.Корунець // Підручник. - Вінниця: Нова книга 2001, - 448с.

      5. Латышев Л.К. Технология перевода. Учебное пособие по подготовке переводчиков (с нем. яз) /Латышев Л.К. - М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001 – 280с.

      6. Мирам Г.З. Профессия: переводчик /Мирам Г.З.. - К.: Ника-Центр, 2000 - 160с.

      7. Алексеева И.С. Профессиональньш тренинг переводчика /И.А.Алексеева// Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. - СПБ: Союз, 2001,-288с.

      8. Федоров А.В. Основи общей теории перевода /А.В.Федоров. - М.: Высшая школа,1983, -398с.

      9. Виноградов В.С. Лингвистические вопросы перевода художественной прозы В.С.Виноградов. - М.: 1978. 174с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал