Програма державного екзамену з курсу "методика викладання зарубіжної літератури в школі"Скачати 95.81 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації09.05.2017
Розмір95.81 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ
”МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ”

Методика викладання зарубіжної літератури в школі як наука і
навчальна дисципліна. ЇЇ складові частини. Особливості вивчення літератури як виду мистецтва. Об’єкт і предмет методики. Загальнонаукові та специфічні методи дослідження методики викладання зарубіжної літератури. Проблеми літературної освіти у школі. Методологічні засади викладання зарубіжної літератури. Поняття ”зарубіжна література” і ”світова література”.
Законодавча база, яка регулює процес викладання зарубіжної літератури в українській школі. Статус предмету ”Світова література” в середніх навчальних закладах України різних типів. Причини їх впровадження. Історія становлення предма у школі. Специфіка викладання зарубіжної літератури в різних типах середніх загальноосвітніх закладів України. Мета і завдання шкільного курсу зарубіжної літератури у контексті Національної доктрини розвитку освіти в
Україні ХХІ ст.
Сукупність наук, які виконують роль підвалин дисципліни ”Методика викладання зарубіжної літератури в школі”. Зв’язок методики з суміжними науками. Роль практики навчання зарубіжної літератури у розвитку методичної науки та інноваційного оновлення літературної освіти.
Зарубіжна література в школі як засіб глобалізації та лібералізації української освіти і перебудови її на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки, шлях до формування нерепресивної свідомості і нонконформізму.
Основні поняття теми: література як вид мистецтва, літературознавство, об’єкт наукового дослідження, предмет наукового дослідження, методи наукового дослідження, теорія методики, історія методики, педагогічна практика, методологія, статус предмета, націоналізація освіти, суміжні науки, законодавчі і нормативні документи.
Етапи літературної освіти учнів. Літературний розвиток читача-учня
основної та старшої школи. Специфіка уроків літератури. Концепція вивчення курсу зарубіжної літератури в школі. Структура змісту та принципи побудови навчально-методичного комплексу.
Взаємозв’язане вивчення курсів української та зарубіжної літератури.
Процес паралельного формування знань з літератури, читацьких умінь та якостей учнів, розвитку читацької компетентності.
Літературне читання на уроках в основній школі. Зміст, мета і завдання курсу. Організація матеріалу: комплексний характер, жанрово-тематичний та
історико-хронологічний принципи.
Короткий систематичний курс літератури в старшій школі як новий етап літературної освіти. Зміст і організація матеріалу. Елементарна історико- літературна основа курсу. Хронологічний принцип розташування матеріалу.
Текстуальне вивчення програмових творів. Взаємозв’язок монографічних та оглядових тем.
Специфіка процесу формування читацької компетентності на кожному етапі літературної освіти. Критерії до визначення рівня сформованості читацьких умінь та навичок.

Основні напрями діяльності учителя-словесника та їхня характеристика: дослідницька, конструкторська, організаторська, комунікативна.
Основні поняття теми: прилучення до читання, системне читання, творчо-критичне читання, проблемно-тематичний принцип, жанровий принцип,
історико-літературний принцип, жанрово-родовий принцип, мультикультурний принцип.
Планування та організація праці вчителя-словесника. Типи і структура
уроків зарубіжної літератури. Види планів у роботі учителя словесника: календарні, тематичні, календарно-тематичні, поурочні. Їх структура. Мета планування роботи із зарубіжної літератури. Основні принципи навчання предмета та їх відображення у планах роботи.
Специфіка уроків зарубіжної літератури та її вплив на переосмислення всіх складових уроку. Стала і неусталена структура уроку. Загальнопедагогічні та специфічні вимоги до структури уроку літератури. Реалізація міжпредметних, міжлітературних та міжмистецьких зв’язків.
Плани і плани-конспекти уроків. Наукові вимоги до їх структури. Проблема традиційних та нестандартних уроків. Типологія уроків літератури.
Основні поняття теми: види планів, календарні, тематичні, календарно- тематичні, поурочні плани, план-конспект уроку, етапи підготовки до уроку.
Методи, прийоми і види робіт з літератури. Форми організації
навчальної діяльності учнів з літератури. Наукові класифікації методів навчання. Специфіка методів навчання зарубіжної літератури. Види методів.
Реалізація методів через адекватні прийоми роботи. Види робіт учнів.
Комбінування різних методів, їх взаємозв’язок у практичній діяльності вчителя.
Метод творчого читання на всіх етапах літературної освіти як основний специфічний метод вивчення художньої літератури, прийоми реалізації, види робіт. Метод евристичної бесіди, прийоми реалізації, види робіт. Дослідницький метод та специфіка його впровадження у класах з різними рівнями сформованості читацької компетентності, прийоми реалізації, види робіт. Мета і завдання використання репродуктивного методу з різними прийомами та видами робіт.
Принципи вибору методів навчання. Залежність вибору методів і прийомів роботи від конкретної навчально-виховної мети і змісту уроку. Ефективність звернення до прийому зіставлення: фактів рідної та зарубіжної літератур, оригіналу і перекладу, різних перекладів, реалій суспільного і культурного життя, менталітету тощо.
Триєдина мета уроків літератури: літературний розвиток, збагачення мовного запасу учнів, формування компетентностей, виховання всебічно розвиненої творчої особистості.
Форми організації навчальної діяльності учнів. Пасивні, активні та
інтерактивні форми організації роботи. Традиційні та сучасні форми роботи.
Оптимізація літературної освіти. Засоби навчання. Сучасні технічні та комп’ютерні засоби навчання. Наочність на уроках літератури. Види і типи наочності.

Основні поняття теми: методи роботи, прийоми роботи, види робіт, форми організації навчальної діяльності, засоби навчання, активізація читацької діяльності, проблемність у навчанні.
Етапи вивчення художніх творів зарубіжної літератури в основній і
старшій школі. Історія літератури і проблема навчання літератури в середніх загальноосвітніх навчальних закладах України. Роль історико-літературного контексту у читацькій рецепції. Специфіка використання та принципи добору відомостей з історії зарубіжної літератури у літературному розвитку учня-читача.
Навчально-виховна роль використання відомостей про життєвий і творчий шлях письменника на уроках літератури в основній і старшій школі. Вимоги програм до знань про авторів виучуваних художніх творів.
Умовність розподілу матеріалу за основними етапами роботи над художнім твором. Урахування етапу літературної освіти, жанрового різновиду твору.
Основні етапи вивчення художнього твору на уроках літератури. Етап підготовки до сприйняття художнього твору та його роль у формуванні читацьких потреб і інтересів. Основні види вступних занять в основній і старшій школі.
Ускладнення видів і змісту роботи в старшій школі. Основні прийоми роботи.
Специфіка організації етапу читання твору. Вимоги до читання учителя і учнів. Ефективні методи, прийоми і види робіт. Значення повторного читання, його функції на етапі пояснювального читання. Робота над словом у процесі читання.
Роль і зміст етапу підготовки до аналізу. Роль бесід відтворювального характеру, переказів, складання різних видів планів (простого і складного; цитатного; плану оповіді, опису, діалогу, авторської характеристики героя;
ідейно-тематичного; сюжетно-композиційного тощо).
Вимоги до усних відповідей. Цитування як форма роботи над текстом.
Шкільний аналіз художнього твору. Принципи та шляхи аналізу. Етап підсумків аналізу. Види творчих робіт учнів з літератури. Поняття аналізу та
інтерпретації художнього твору.
Основні поняття теми: підготовка до сприйняття художнього твору, читання твору, словникова роботи, види планів, підготовка до аналізу, аналіз твору, підсумки аналізу, творчі роботи, інтерпретація.
Питання теорії літератури у шкільному вивченні. Роль теоретико- літературних знань учнів у формуванні навичок аналізу художнього твору.
Визначення основного кола понять, передбачених для вивчення в основній школі.
Етапи формування поняття.
Урахування теоретико-літературних знань, отриманих на уроках української літератури. Розмежування понять, адекватних у обох літературах і автономних, специфіка методики роботи. Цілеспрямованість словникової роботи: актуалізація у різних видах мовної діяльності учнів термінів і спеціальної лексики, необхідної для витлумачення певних літературних явищ.
Основні поняття теми: літературні явища, теоретико-літературні поняття, теоретико-літературні знання, етапи формування поняття, актуалізація термінів,актуалізація спеціальної лексики.

Вивчення художніх творів зарубіжної літератури у їхній родовій
специфіці. Особливості художніх творів різних родів, видів, жанрів.
Особливості вивчення епічних творів в основній і старшій школі. Робота над текстом прозового твору. Специфіка етапів вивчення прозового твору в основній і старшій школі.
Особливості вивчення ліричних творів в основній і старшій школі. Жанрова своєрідність лірики. Емоційний характер сприйняття лірики. Загальні та специфічні етапи вивчення ліричного твору в основній і старшій школі.
Методичні шляхи залучення учнів до процесу співпереживання. Особливості роботи над мовними зображувальними засобами ліричного твору.
Особливості вивчення драматичних творів. Жанрова своєрідність драми.
Знайомство учнів із особливостями драми. Загальні та специфічні етапи вивчення драматичного твору в основній і старшій школі. Особлива роль наочності.
Інсценування і написання сценарію за драматичним твором як ефективні прийоми роботи. Розвиток творчого мислення учнів у процесі вивчення драматичних художніх творів. Творчі постановки. Опрацювання драматичних творів в урочній та позаурочній роботі.
Основні поняття теми: епічні, ліричні, драматичні твори, ознаки родів літератури, жанрові різновиди, особливості творів різних родів, загальні та специфічні етапи вивчення художнього твору, емоційно-образна своєрідність,
інсценування, написання сценарію, творчі постановки.
Вивчення біографії письменника в курсі літературної освіти.
Навчально-виховна роль вивчення життєвого і творчого шляху письменника на різних етапах літературної освіти учнів. Програмові вимоги до знань учнів про автора виучуваного твору.
Своєрідність вивчення біографічних відомостей про письменника в основній школі (біографічна довідка). Зміст, форми і методи вивчення біографії письменника в середніх класах, компоненти знань про життєвий і творчий шлях письменника.
Монографічна тема в старших класах - вивчення життєвого і творчого шляху митця. Загальна характеристика найбільш значущих творів і текстуальне вивчення програмових творів. Особистість митця. Виховний аспект вивчення біографії. Принципи відбору біографічного матеріалу. Взаємозв’язок методів засвоєння учнями знань про творців зарубіжної літератури, ефективні форми роботи. Джерела знань про відомих представників літературного процесу, використання документальних матеріалів.
Основні поняття теми: монографічна тема, життєвий і творчий шлях письменника, біографічна довідка, слово про письменника, розповідь про письменника, джерела біографічного матеріалу.
Розвиток усного і писемного зв’язного мовлення учнів у системі
літературної освіти. Збагачення і розвиток мислення і мовлення учнів як методична проблема і обов’язковий елемент кожного уроку літератури.
Значення словникової роботи у вивченні зарубіжної літератури на всіх етапах опрацювання програмової теми та у розвитку зв’язного усного та писемного мовлення учнів.

Критерії визначення рівня розвитку усного мовлення: змістовність, логічна упорядкованість, виразність, правильність на всіх мовних рівнях, розвиток механізму самоконтролю. Мовлення монологічне і діалогічне.
Творча спрямованість усіх видів робіт щодо мовної діяльності учнів. Види усного мовлення учнів у різних ситуаціях.
Зв'язок між усними та письмовими видами робіт; їх наступність, поступове ускладнення.
Роль письмових робіт у закріпленні знань, формуванні вмінь та навичок зв’язного мовлення. Навчальні і контрольні роботи. Види письмових робіт в основній школі. Вивчення напам'ять. Диктант із творчим завданням як засіб підготовки учнів до роботи над переказом. Види переказів. Вимоги до текстів переказів. Робота над планом, опорними словами і конструкціями. Усний і письмовий переказ тексту.
Основні види письмових робіт для учнів старшої школи. Твір як основний вид письмової роботи в старших класах. Твори навчальні і контрольні, класні і домашні, на літературні і вільні теми. Методика навчання написанню творів, теорія творів, формулювання теми і визначення жанру, план і логіка викладу матеріалу.
Критерії оцінювання різних видів творчих робіт. Аналіз творчих робіт.
Рецензія учителя і взаємне рецензування робіт учнями.
Навчання конспектуванню, реферуванню, складанню тез, анотацій, відгуків, рецензій тощо.
Основні поняття теми: збагачення мовлення, розвиток мислення, мовлення монологічне і діалогічне, види усного мовлення, види письмових робіт, творчі роботи, навчальні твори, контрольні твори, рецензування, конспектування, реферування, складання тез, складання анотацій, складання відгуків.
Позакласна роботи з літератури. Навчально-виховні завдання позакласної роботи з літератури. Рекомендації до організації позакласного читання.
Взаємозв’язаний характер класного і позакласного читання. Роль роботи у розвитку читацької компетентності учнів. Принципи організації позакласної роботи. Зміст роботи з позакласного читання. Принципи вибору творів для позакласного читання.
Етапи здійснення позакласної роботи зі зарубіжної літератури. Вивчення читацьких потреб і інтересів як перший етап позакласної роботи. Ефективні форми організації позакласного читання. Основні види робіт учнів.
Шкільна і класна бібліотека. Керівництво позакласним читанням. Навчання самостійному читанню.
Основні поняття теми: позакласне читання, позакласна робота, принципи позакласної роботи, принципи вибору творів, форми організації навчальної діяльності, види робіт, самостійне читання.
ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ
«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ»
1.
Методологічні основи викладання зарубіжної літератури в школі.

2. Наведіть приклад розробленого вами фрагменту уроку, де були б ефективно використані знання методологічних основ викладання зарубіжної літератури в школі.
3. Основні принципи вивчення зарубіжної літератури в школі.
4. Доведіть фрагментом уроку важливість принципу вивчення художнього твору в єдності змісту та форми.
5. Метод творчого читання у роботі вчителя-словесника.
6. Програйте фрагмент уроку з застосуванням двох-трьох прийомів методу творчого читання, доведіть їх доцільність.
7. Метод евристичної бесіди у роботі вчителя-словесника.
8. Розробіть фрагмент уроку з використанням методу евристичної бесіди, доведіть його ефективність.
9. Дослідницький метод у роботі вчителя-словесника.
10. Наведіть приклад ефективного застосування дослідницького методу на уроці.
11. Репродуктивний метод у роботі вчителя-словесника.
12. Розробіть фрагмент уроку з використанням репродуктивного методу. Доведіть його ефективність.
13. Творчий характер уроку зарубіжної літератури.
14. Підготуйте презентацію підручника “Зарубіжна література” (фрагмент уроку, клас за вибором).
15. Підготовка до сприйняття художнього твору.
16. Наведіть приклад слова вчителя на етапі підготовки до сприйняття художнього твору.
17. Сприйняття художнього твору у школі.
18. Наведіть приклад навчальної ситуації уроку – сприйняття художнього твору.
Який метод буде відігравати домінуючу роль?
19. Підготовка до аналізу художнього твору у школі.
20. Наведіть приклад навчальної ситуації на етапі підготовки до аналізу художнього твору.
21. Аналіз як необхідний етап вивчення літературного твору.
22. Наведіть систему запитань, спрямовану на аналіз художнього твору.
23. Особливості вивчення життя і творчості письменника в середніх класах.
24. Наведіть приклад навчальної ситуації, під час якої вчитель проголошує слово про письменника.
25. Особливості вивчення життя і творчості письменника в старших класах.
26. Наведіть приклад слова вчителя на уроці по вивченню біографії письменника в старших класах.
27. Шлях аналізу “услід за автором” та його реалізація на уроці літератури.
28. Наведіть приклад фрагменту уроку, на якому здійснюється аналіз художнього твору шляхом “услід за автором”.
29. Пообразний шлях аналізу і його реалізація при вивченні художнього твору.
30. Наведіть приклад навчальної ситуації уроку, де використовується пообразний шлях аналізу художнього твору.
31. Проблемно-тематичний шлях аналізу та його реалізація при вивченні художнього твору.
32. Наведіть приклад системи запитань, спрямованих на реалізацію проблемно- тематичного шляху аналізу.

33. Заключні заняття при вивченні художнього твору.
34. Наведіть фрагмент заключного заняття при вивченні художнього твору.
35. Особливості вивчення епічних творів у школі.
36. Наведіть приклад фрагменту уроку по вивченню епічного твору.
37. Особливості вивчення драматичних творів зарубіжної літератури.
38. Наведіть приклад фрагменту уроку по вивченню драматичного твору.
39. Особливості вивчення ліричних творів зарубіжної літератури.
40. Наведіть приклад фрагменту уроку по вивченню ліричного твору.
41. Структура уроку літератури.
42. Наведіть приклад плану уроку, який було апробовано під час педагогічної практики.
43. Основні напрямки у роботі з розвитку мовлення учнів на заняттях з зарубіжної літератури.
44. Наведіть приклад навчальної ситуації уроку. Під час якої здійснюється робота над розвитком мовлення учнів.
45. Теорія літератури та її значення у шкільній літературній освіті.
46. Наведіть приклад фрагменту уроку по вивченню теоретичного поняття.
47. Організація позакласного читання школярів.
48. Наведіть приклад фрагменту уроку позакласного читання.
49. Види та форми позакласної роботи учнів з зарубіжної літератури.
50. Наведіть план позакласного заходу, проведеного під час педагогічної практики.
51. Види планування роботи вчителя зарубіжної літератури.
52. Наведіть фрагмент календарно-тематичного планування, застосованого під час педагогічної практики.
53. Специфіка вивчення творів зарубіжної літератури.
54. Підготуйте презентацію предмета “Зарубіжна література”.
55. Вимоги до вчителя зарубіжної літератури.
56. Проаналізуйте чинні програми із зарубіжної літератури і визначте, якої підготовки потребує вчитель-словесник.
57. Значення шкільного курсу “Зарубіжна література” його зміст і структура.
58. Схарактеризуйте специфіку наповнення і роботи шкільного літературного кабінету.
59. Наочність та технічні засоби навчання на уроках зарубіжної літератури.
60. Наведіть приклад фрагменту уроку зарубіжної літератури з використанням одного з видів наочності.
ЛІТЕРАТУРА
 Бабанский Ю. Оптимизация процесса обучения.- М.: Педагогика, 1977.
 Бандура О. Між предметні зв’язки в процесі вивчення української літератури.-
К.,1984.
 Грищенко В. Підручник, якого не ... ждуть // Українська мова і література в школі.- 2003.- №6.- С.79-80.
 Жабицкая
Л.
Восприятие художественной литературы и личность.
Литературное развитие в юности. – Кишинев: Штиница, 1974. – 134 с.
 Ісаєва О.О. Концептуальні основи аналізу художнього тексту в школі (Про герменевтичну спрямованість цього аналізу) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - № 6. - С. 2-5.

 Исследование художественных интересов школьников
/
Под ред.
Е. Квятковского, Ю. Фохта-Бабушкина. – М.: Педагогика, 1974. – 160 с.
 Кудряшов Н. Типология уроков по литературе / Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы.- М.: Просвещение, 1981.- С.168-182.
 Мірошниченко Л. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Вища школа, 2007. – 415 с.
 Молдавская Н. Литературное развитие школьников в процессе обучения. – М.:
Педагогика, 1976. – 224 с.
 Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник / За ред. доктора пед. наук, проф., члена-кореспондента АПН України Н.Й.Волошиної.-
К.: Ленвіт, 2002. – С. 260-275.
 Неділько В. Методика викладання української літератури в середній школі.-
К., 1978.- С.34-63.
 Никифорова О. Психология восприятия художественной литературы. – М.:
Книга, 1972. – 152 с.
 Никифорова О. Восприятие художественной литературы школьниками. – М.:
Учпедгиз, 1959. – 206 с.
 Нормативно-правове забезпечення освіти. У 4-х ч. - Х.: Видав. гр.. ”Основи”,
2004. - Ч.1. - 144с.
 Онищук В. Урок в современной школе.- М.: Просвещение, 1980.
 Пасічник Е.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти.- К.: Ленвіт, 2000.
 Пасічник Е., Слоньовська О. Варіативність програм і підручників – це крок вперед чи назад? // Українська мова і література в школі.- 2002.- №3.- С.46-50.
 Перейма Л. Адажіо за лаштунками долі // Українська мова в гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2005. - № 10. – С.145.
 Попова Л. Підручник, якого ми так довго чекали. // Українська мова і література в школі.- 2002.- №5.- С.80.
 Рожина Л. Психология восприятия литературного героя школьниками. – М.:
Педагогика, 1977. – 176 с.
 Савчинська Л. Підручник дітям на радість // Дивослово.- 2004.- №4.- С.77-78.
 Степанишин Б. Яким бути підручникові з літератури // Українська література в загальноосвітній школі.- 1999.- №1.- С.57-62.
 Тимків І. Пізнати себе і лишитися собою // Українська мова і література в гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2005. - № 9. – С.136.
 Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція.- Київ: Міленіум, 2002.- 320 с.
 Худаш Л. Підвищення ефективності уроку з літератури.- К.: Рад. школа., 1984.
 Щербина В. Проблемы литературного образования в средней школе. – М.:
Просвещение, 1978. – 270 с.
 Якобсон П. Психология художественного восприятия. – М.: Искусство, 1964. –
86 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал