Програма 1: стійкий розвиток економікиPdf просмотр
Сторінка2/16
Дата конвертації13.02.2017
Розмір7.07 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Базуючись на результатах аналізу сильних та слабких сторін Івано-Франківської області та беручи до уваги короткий період, на який розробляється План реалізації Стратегії, робочою групою визначено чотири програми, в рамках яких будуть реалізовуватись проекти регіонального розвитку упродовж 2015-2017 років.
Завданням реалізації програм є забезпечення добробуту та високої якості життя теперішнього
і майбутніх поколінь в умовах розвитку конкурентоспроможної та інноваційної економіки на засадах збереження культурних традицій, природних особливостей та переваг краю
Програма 1
Програма 2
Програма 3
Програма 4
Стійкий розвиток економіки
Розвиток туристично- рекреаційної сфери
Розвиток сільських територій
Розвиток людського капіталу
Усі чотири програми взаємно доповнюють одна одну та всі проекти регіонального розвитку, що мають бути реалізовані у рамках кожної з програм, посилюють один одного.
Проекти базуватимуться на ощадливому ставленні до навколишнього природного середовища, мінімізувати шкоду довкіллю та обмежувати забруднення.
Важливим є територіальний аспект реалізації проектів, які повинні уможливлювати зменшення дисбалансів розвитку між окремими адміністративно-територіальними одиницями Івано-Франківської області, створювати рівні можливості для чоловіків і жінок, сприяти збереженню системи розселення на території області.


10

2.
Програми Плану реалізації Стратегії
2.1. Програма 1: СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Стійкий розвиток економічного потенціалу є першою стратегічною ціллю Стратегії. Вибір цілі обґрунтований соціально-економічним аналізом та SWOT-аналізом. Досягнення цілі передбачається через реалізацію п’яти операційних цілей та, відповідно, шістнадцяти завдань.
Операційні цілі передбачають втручання у сферу економічного зростання у таких напрямах:
 стимулювання залучення інвестицій;
 стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу;
 забезпечення енергоефективності;
 удосконалення управління регіональним розвитком;
 забезпечення екологічної безпеки регіону.
Економічна сфера регіону має виняткове значення для його розвитку, оскільки в ній створюється матеріально-товарний та послуговий продукт, від реалізації якого залежить життєдіяльність культурно-соціальної сфери області та, відповідно, рівень життя населення.
Сьогодні економічний потенціал регіону реалізується не повністю, хоча має всі передумови для розвитку.
Вихідна ситуація та виклики.
Стратегічний аналіз економіки регіону показує, що на 2012 рік у структурі ВДВ (валової доданої вартості) області промисловість займає близько 30%, сільське господарство (в т.ч. лісове і рибне) – трохи більше 12%. Натомість, понад 13% займає торгівля та послуги, а понад 32% - «інші види діяльності», тобто – фінансова і банківська сфера, посередництво та
інші види невиробничої діяльності.
У структурі промислової продукції області домінують виробництво електроенергії
(Бурштинська ТЕС) нафтогазова та хімічна промисловість. Ще одна специфіка виробничої сфери - величезні територіальні диспропорції промислової бази регіону: базові галузі промисловості концентруються в кількох найбільших містах (Івано-Франківськ, Калуш,
Надвірна, Долина, Бурштин), натомість на решті територій значні виробничі підприємства відсутні, що робить ці території дотаційними а, відтак, – потенційно депресивними. Малий і середній бізнес займає нішу торгівлі та послуг, а його розвиток на регіональному рівні гальмують недоступність кредитних ресурсів. Додатково стримує розвиток економічної сфери значне енергоспоживання в усіх секторах.
Таким чином, основними викликами у розвитку економічного потенціалу регіону є:
 відсутність стратегічного інвестиційного ресурсу, який необхідно залучити в реальний сектор економіки, зокрема у галузі високотехнологічних виробництв з високою часткою доданої вартості;
 незначна частка продукції малого і середнього бізнесу у загальному обсязі реалізованої промислової продукції регіону;
 надмірно енергомістка промислова продукція та надмірне енергоспоживання промислових, бюджетних та житлових будівель;
 регіональний розвиток гальмується (не в останню чергу) відсутністю або неефективною діяльністю інституцій, які його підтримують;
 регіон відноситься до найбільш паводкозагрозливих регіонів України, також на території області функціонують екологічно небезпечні сміттєзвалища, зокрема на територіях, які спеціалізуються на туризмі.
Програма «Стійкий розвиток економіки» побудована як відповідь на ці стратегічні виклики, тобто, це – системний комплекс проектів, скерованих на виконання завдань стратегічної цілі 1.

11

Основна мета Програми – створення спроможності регіону залучати стратегічні
інвестиції, підсилювати регіональний бізнес, зокрема, високотехнологічні сектори
(точне машинобудування, приладобудування), підсилюючи ці дії підвищенням енергоефективності, водночас вдосконалюючи управління розвитком регіону та підвищуючи його екологічну безпеку.
Програма у середньостроковій перспективі передбачає досягнення таких цілей:
 створення нових високотехнологічних підприємств за рахунок стратегічних інвесторів;
 вирівнювання територіальних диспропорцій у промисловому розвитку регіону;
 зміна структури регіональної економіки на користь переробної промисловості та секторів з високою часткою доданої вартості;
 створення нових підприємств МСБ – логістично-сервісних ланцюжків обслуговування стратегічних інвесторів;
 збільшення частки реального сектору економіки;
 підвищення експортного потенціалу промислової продукції регіону;
 підвищення енергоефективності установ бюджетної сфери та систем теплопостачання;
 підвищення ефективності управління регіональним розвитком;
 підвищення рівня екологічної безпеки в області.
Програма «Стійкий розвиток економіки» кореспондується з програмою «Розвиток сільських територій» (Програма 3) та програмою «Розвиток людського капіталу» (Програма 4).
Опосередковано вплив на програму матиме також програма «Розвиток туристично- рекреаційної сфери», зокрема ті її проекти, які спрямовані на створення нових робочих місць та зростання зайнятості у сфері туризму.
Структура Програми
Програма складена групою регіональних експертів. В основу програми лягли проектні ідеї, відібрані з тих пропозицій, які надійшли в рамках збору проектних ідей та доопрацьовані за рекомендаціями групи.
Програма складається з п’яти взаємопов'язаних напрямів, які охоплюють 31 проект.
Напрями включають в себе:
 технічну, організаційну та інженерну підготовку інвестиційних об’єктів регіону у форматі індустріальних парків до залучення необхідного інвестиційного ресурсу в економіку, а також розробку і впровадження маркетингових і промоційних
інструментів;
 заходи, скеровані на подальше вдосконалення дозвільної системи та системи супроводу інвестора;
 заходи, спрямовані на підвищення ділової активності мешканців області, інституційної, фінансової та інфраструктурної підтримки малого і середнього бізнесу;
 заходи, скеровані на збільшення обсягів виробництва якісної конкурентоспроможної продукції;
 заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності в бюджетній сфері;
 заходи із вдосконалення управління регіональним розвитком, зокрема,
– створення
інституцій-агенцій регіонального розвитку, впровадження в практику управління проектного менеджменту тощо;
 заходи з підвищення екологічної безпеки регіону, зокрема запобігання паводкам, техногенних катастрофам, пов’язаним з концентрацією небезпечних відходів у
Калуському промисловому районі, відновлення екологічних систем, створення природно-заповідних зон, вдосконалення поводження з ТПВ, зокрема, в туристичних зонах області.

12

Проекти
Територія, на яку проект матиме вплив
Напрям 1.A. Стимулювання залучення інвестицій
1.1. Створення індустріальних парків в містах
Долині, Калуші, Бурштині, Коломиї
Долинський, Калуський, Галицький,
Коломийський райони
1.1.1. Розвиток індустріального парку «Долина» в місті Долина Івано-франківської області м. Долина, Івано-Франківська область
1.2. Створення бренду Івано-Франківської області
Івано-Франківська область
1.3. Розвиток системи «єдиного вікна» для потенційних інвесторів
Івано-Франківська область
1.4. Встановлення спеціалізованого програмного забезпечення для державних адміністраторів обласного дозвільного центру
Івано-Франківська область
Напрям 1.B. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу
1.5. Підтримка та розвиток мережі бізнес-
інкубаторів
Івано-Франківська область
1.6. Впровадження, сертифікація та функціонування систем управління якістю, довкіллям та ін. на підприємствах, в установах та організаціях
Івано-Франківська область
1.7. Створення Фонду кредитних порук (ФКП) для суб’єктів малого та середнього підприємництва
(МСП)
Івано-Франківська область
Напрям 1.С. Забезпечення енергоефективності
1.8. Покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства в сфері енергозбереження та енергоефективності
Івано-Франківська область
1.9. Створення прикарпатського калібрувального центру лічильників газу на природному газі
Івано-Франківська область
1.10. Створення демонстраційно-промоційного центру альтернативних джерел теплопостачання на базі ДП «Лісекоцентр»
Івано-Франківська область
1.11. Розробка концепції забезпечення біопаливом об’єктів бюджетної сфери місцевого підпорядкування (в рамках біопаливного кластеру)
Івано-Франківська область
1.12. Реконструкція вуличного освітлення в населених пунктах області з використанням енергії сонця м. Косів, Івано-Франківська область
1.13. Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії в області з врахуванням туристично-рекреаційного розвитку регіону
Івано-Франківська область
1.14. Розширення кластерної моделі теплопостачання бюджетних установ міста Долина на базі місцевих альтернативних джерел енергії м. Долина, Івано-Франківська область
Напрям 1.D. Удосконалення управління регіональним розвитком
1.15. Створення Агенції регіонального розвитку
Івано-Франківської області
Івано-Франківська область
1.16. Створення електронних паспортів населених пунктів
Івано-Франківська область
1.17. Проектний менеджмент за європейськими стандартами як інструмент впровадження стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020
Івано-Франківська область, усі районні центри та міста обласного підпорядкування
1.18. Розроблення (оновлення) генеральних планів міст та громад
Івано-Франківська область
1.19. Створення системи моніторингу та автоматизованого диспетчерського управління об’єктами водопровідно-каналізаційних господарств
Івано-Франківської області
Івано-Франківська область

13

1.20. Пілотне проектування об’єднання територіальних громад
Косівський, Коломийський райони; м. Бурштин
Напрям 1.E. Забезпечення екологічної безпеки регіону
1.21. Протипаводковий захист населених пунктів області
Івано-Франківська область
1.22. Розробка автоматизованої системи дистанційного моніторингу та прогнозування рівня і концентрації розсолів в Домбровському кар’єрі та засолення території Калуського промислового району м. Калуш та Калуський район
1.23. Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж у м. Яремче м. Яремче, територія Яремчанської міської ради
1.24. Реконструкція полігону ТВП (твердих побутових відходів)
Верховинський р-н
1.25. Запровадження моделі раціонального поводження із твердими побутовими відходами на території Яремчанської міської ради м. Яремче, територія Яремчанської міської ради
1.26. Сприяння територіальним громадам в організації надання послуг зі збору, вивезення, складування, сортування та утилізації ТПВ
Сільські населені пункти Городенківського району
1.27. Лісовідновлення у лісовому фонді комунальних агролісогосподарських підприємств
ОКП «Івано-Франківськоблагроліс»
Богородчанський, Верховинський,
Долинський, Коломийський, Косівський,
Надвірнянський та Снятинський райони
1.28. Створення мережі об’єктів природно- заповідного фонду місцевого значення
Івано-Франківська область
1.29. Розроблення Проекту організації території
Дністровського регіонального ландшафтного парку
Тлумацький та Городенківський райони
1.30. Ревіталізація житлового фонду
Івано-Франківська область
Всього: 31 проект
Напрям 1.A. Стимулювання залучення інвестицій
Економіка регіону потребує технологічного оновлення, - головним чином це стосується сфери промислового виробництва. Зростання ВРП регіону можуть забезпечити лише модернізовані та новостворені промислові підприємства з високою продуктивністю та високою доданою вартістю промислової продукції. Це можливо досягнути лише за умови залучення значного інвестиційного ресурсу, перед цим здійснивши необхідну технічну, організаційну та інженерну підготовку інвестиційних об’єктів і їх маркетингово-промоційну підтримку.
Напрям 1.А. включає в себе 5 проектів, які матимуть вплив у таких сферах:
 забезпечення умов для залучення стратегічних інвесторів на визначені території –
індустріальні парки;
 створення, за участі стратегічних інвесторів, нових високотехнологічних підприємств і забезпечення робочими місцями мешканців регіону;
 просування бренду області на інвестиційних та інші ринках, зокрема, туристичних;
 вдосконалення системи адміністративних послуг та системи супроводу потенційного
інвестора.
Напрям 1.В. Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу
Малий і середній бізнес повинен займати значно більшу аніж сьогодні частку у структурі економіки області. Попри те, що в області давно діє мережа бізнес-центрів, інфраструктура підтримки бізнесу недостатня для його успішного розвитку. Важливим аспектом напряму також є запровадження в регіоні систем управління якістю, довкіллям тощо на підприємствах, установах, організаціях.
Напрям 1.В. включає в себе 3 проекти, які матимуть вплив у сферах:

14

 подальшого розвитку інфраструктури підтримки бізнесу, зокрема, мережі бізнес-
інкубаторів;
 підтримки конкурентоспроможності бізнесу;
 підвищення якості та конкурентоспроможності промислової продукції, яка виробляється на підприємствах області.
Напрям 1.С. Забезпечення енергоефективності
Високий рівень енергоспоживання у промисловості, установах бюджетної сфери та житловому господарстві лягає великим тягарем на економіку регіону, відтягуючи значний фінансовий ресурс, який можна було б спрямувати на соціально-економічний розвиток краю.
Проекти напряму головним чином скеровані на підвищення енергоефективності у бюджетній сфері, використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії.
Напрям 1.С. включає в себе 7 проектів, які матимуть вплив у сферах:
 підвищення енергоефективності в установах бюджетної сфери;
 впровадження використання в теплоенергетиці альтернативних (біомаса) та відновлюваних (сонячна енергія) джерел енергії (ВДЕ) в системах теплозабезпечення громад регіону;
 концептуального розвитку ВДЕ на Прикарпатті, з визначенням перспективних для ВДЕ територій;
 обізнаності мешканців регіону з можливостями застосування в системах теплопостачання та індивідуальних господарствах альтернативних видів палива.
Напрям 1.D. Удосконалення управління регіональним розвитком
Реалізація 6 проектів напряму 1.D. сприятиме діяльності інституцій підтримки регіонального розвитку, вдосконаленню просторового планування населених пунктів регіону, розвитку форм електронного врядування, впровадженню інструментів проектного менеджменту в діяльність публічних інституцій, а також впровадженню систем дистанційного моніторингу та управління об’єктами водоканалізаційного господарства області.
Проекти напряму 4. D. спрямовані на досягнення позитивних змін у таких сферах:
 ефективна координація діяльності всіх суб’єктів впровадження Стратегії;
 ефективна промоція потенціалу територіальних громад через електронні паспорти;
 впровадження засад та інструментів проектного менеджменту в органах державної влади та місцевого самоврядування регіону;
 розроблення та/або вдосконалення просторових планів міст та громад;
 забезпечення дистанційного моніторингу та автоматизованого управління на об’єктах водоканалізаційного господарства області.
Напрям 1.E. Забезпечення екологічної безпеки регіону
До основних негативних факторів, які впливають на екологічну безпеку території Івано-
Франківської області, належать фактори природного (регулярні повені та паводки, внаслідок яких відбувається підтоплення значних територій області) та техногенного (наслідки діяльності підприємств хімічної промисловості та критичне зростання обсягів ТПВ в населених пунктах області, дальше застосування нероздільного збору ТПВ і критичний стан звалищ ТПВ, зростання кількості несанкціонованих звалищ, а також зношеність каналізаційних мереж, особливо на туристично привабливих територіях) характеру. До сприятливих факторів екологічної безпеки треба віднести збереження, підтримку функціонування, а також створення нових екологічно чистих територій (заповідні зони, природні парки тощо). Таким чином, в період чинності Плану реалізації Стратегії розвитку
Івано-Франківської області передбачається сфокусувати увагу на 10 проектах, які:
 підвищать рівень протипаводкового захисту потенційно підтоплюваних територій області;

15

 поліпшать санітарно-гігієнічний та екологічний стан населених пунктів, створять безпечні для життя і здоров'я людини умови, удосконалять систему збирання, вилучення, переробки та знешкодження побутових і промислових відходів;
 сприятимуть зменшенню кількості відходів, які збираються у територіальних громадах;
 забезпечать контроль за рівнем і концентрацією розсолів Калуського промислового району;
 забезпечать збереження та рекреаційно-виховне функціонування природних екологічно чистих зон.
Часові рамки і засоби реалізації
Програма «Стійкий розвиток економіки» включає в себе п’ять компонентів, що реалізуються через 5 напрямів, які складаються з 31 відповідного проекту. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для сталого економічного розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2015-2017 років. Впровадження проектів цієї програми можливе через:
 залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;
 внесення пропозицій до обласної програми соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;
 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;
 залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це передбачено умовами проекту).
Очікувані результати та показники
Успішна реалізація проектів Програми «Стійкий розвиток економіки» буде сприяти досягненню таких результатів:
 створення індустріальних парків для залучення стратегічних інвесторів; здійснення їх
інженерно-інфраструктурного забезпечення;
 здійснення постійних маркетингових заходів щодо популяризації регіону як
інвестиційно привабливого;
 вдосконалення системи обслуговування та супроводу інвесторів;
 вдосконалення інфраструктури підтримки бізнесу в районах області та містах обласного значення;
 впровадження інституції кредитного забезпечення започаткування та діяльності МСБ;
 використання альтернативних джерел енергії в системах теплопостачання та вуличного освітлення міст;
 проведення стратегічної оцінки використання відновлюваних джерел енергії на території області, зокрема, в туристично-рекреаційних зонах;
 створення інституцій сприяння регіональному розвитку та забезпечення функції координації діяльності всіх агенцій регіонального розвитку;
 поліпшення просторового планування населених пунктів області;
 впровадження інструментів промоції населених пунктів;
 впровадження принципів та інструментів проектного менеджменту в діяльність
інститутів публічної влади регіону;
 впровадження системи дистанційного моніторингу та автоматизованого управління об’єктами водоканалізаційного господарства регіону;
 розроблення стратегії поводження з ТПВ на території Івано-Франківської області;
 вдосконалення системи поводження з ТПВ в окремих населених пунктах та територіях;
 поліпшення санітарно-екологічний стану туристичних зон регіону;

16

 розширення території рекреаційних та природоохоронних зон області.
Показники:
 кількість діючих індустріальних парків;
 кількість залучених стратегічних інвесторів;
 кількість маркетингових заходів;
 ефективна система обслуговування та супроводу інвестора;
 кількість створених бізнес-інкубаторів на території області;
 діючий мікрокредитний Фонд для МСБ;
 кількість організацій, закладів, установ, що використовують альтернативні види енергоресурсів в системах теплопостачання;
 забезпечення біопаливом об’єктів бюджетної сфери місцевого підпорядкування;
 кількість населених пунктів з мережами зовнішнього освітлення на сонячних батареях;
 використання відновлюваних джерел енергії в області;
 діюча інституція підтримки регіонального розвитку;
 кількість громад з наявними електронними паспортами;
 кількість проведених навчань з проектного менеджменту для службовців місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування;
 кількість розроблених/оновлених генеральних планів міст та громад;
 система моніторингу та автоматизованого управління об’єктами водоканалізаційного господарства області;
 кількість реконструйованих полігонів ТПВ;
 кількість громад, в яких запроваджено роздільний збір та сортування ТПВ;
 діючі очисні та каналізаційні мережі у місті Яремче;
 кількість відновлених та створених об’єктів природнозаповідного фонду.
Орієнтовний фінансовий план на 2015-2017 роки
Проекти
Бюджет, тис. грн.
Напрям 1.A. Стимулювання залучення інвестицій
1.1. Створення індустріальних парків в містах Долині, Калуші, Бурштині,
Коломиї
6800 1.1.1. Розвиток індустріального парку «Долина» в місті Долина Івано- франківської області
5530 1.2. Розробка бренду Івано-Франківської області
500 1.3. Розвиток системи «єдиного вікна» для потенційних інвесторів
300 1.4. Встановлення спеціалізованого програмного забезпечення для державних адміністраторів обласного дозвільного центру
23
Напрям 1.B. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу
1.5. Підтримка та розвиток мережі бізнес-інкубаторів
550 1.6. Впровадження, сертифікація та функціонування систем управління якістю, довкіллям та ін. на підприємствах, в установах та організаціях
600 1.7. Створення Фонду кредитних порук (ФКП) для суб’єктів малого та середнього підприємництва (МСП)
10000
Напрям 1.С. Забезпечення енергоефективності
1.8. Покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства в сфері енергозбереження та енергоефективності
2000 1.9. Створення прикарпатського калібрувального центру лічильників газу на природному газі
5000

17

1.10. Створення демонстраційно-промоційного центру альтернативних джерел теплопостачання на базі ДП «Лісекоцентр»
2800 1.11. Розробка концепції забезпечення біопаливом об’єктів бюджетної сфери місцевого підпорядкування (в рамках біопаливного кластеру) б/бюджету
1.12. Реконструкція вуличного освітлення в населених пунктах області з використанням енергії сонця
1500 1.13. Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії в області з врахуванням туристично-рекреаційного розвитку регіону
225 1.14. Розширення кластерної моделі теплопостачання бюджетних установ міста Долина на базі місцевих альтернативних джерел енергії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал