Програм а вступних випробуваньСкачати 118.08 Kb.
Дата конвертації15.06.2017
Розмір118.08 Kb.
ТипПрограма
київський національний університет

імені тараса шевченка
економічний факультет


П Р О Г Р А М А

вступних випробувань

для осіб, які вступають на базі ОР «молодший спеціаліст» на третій курс денної форми навчання за ОР «бакалавр»

ГАЛУЗі ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА і підприємництво»

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ

6.030503 «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Затверджено Вченою радою економічного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № 5 від 20 грудня 2016 р.)


київ – 2017

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма розроблена на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, відповідно Умов прийому до вищих навчальних закладів України та Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році.

У цій програмі терміни вживаються у такому значенні:вступне випробування – перевірка згідно з даною програмою рівня знань, умінь, навичок вступника та, відповідно, рівня його здібностей до навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», що проводиться у формі фахового випробування з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

конкурсний бал – підсумкова сума балів, до якої входять середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста та результати оцінювання фахового випробування вступника;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за рейтинговим списком вступників;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році та згідно з чинним законодавством;

фахове випробування – форма вступного випробування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра при прийомі на навчання за скороченим терміном підготовки, порядок проведення якого (письмовий екзамен) визначається Регламентом проведення фахового випробування при вступі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка». Фахове випробування – професійно зорієнтоване випробування, під час якого вступник демонструє компетенції (знання, уміння та здатності) (далі – компетенції), що засвідчують його здатність навчатись у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за означеним напрямом підготовки.

Мета фахового випробування полягає у діагностиці рівня компетенцій, набутих вступниками у процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” та необхідних для опанування навчальних дисциплін, передбачених програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка».

Вимоги до вступників. Для успішного опанування освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» вступники повинні:

 • бути здатними до особистісного формування компетенцій, передбачених навчальними дисциплінами інтегрованого навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»;

 • мати освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за однією із споріднених спеціальностей підготовки (зазначених у Правилах прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2017 році);

 • вільно володіти державною мовою.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Програма фахового випробування містить питання та практичні завдання з основ міжнародної економіки, які відображають основні аспекти напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» та відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

У процесі визначення балу за фахове випробування враховуються:

– відповідь вступника на запитання зі змістовного модулю І (оцінюється від 0 до 30 балів);

– відповідь вступника на запитання зі змістовного модулю ІІ (оцінюється від 0 до 30 балів);

– вирішення вступником комплексного практичного завдання із проведенням відповідних розрахунків та надання обґрунтованих відповідей (оцінюється від 0 до 40 балів).

Результати фахового випробування у підсумку оцінюються за 100-бальною шкалою.
ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА“

для проведення фахового випробування

за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»
Змістовий модуль 1: „Теоретичні основи, загальні передумови та закономірності функціонування міжнародної економічної системи
Тема 1. Світове господарство та міжнародна економічна система

Світове господарство. Виникнення та етапи розвитку світового господарства. Характерні риси СГ.

Сутність та структурні елементи міжнародної економіки. Критерії аналізу структури міжнародної економіки. Економічна глобалізація та регіоналізація. Відкрита економіка. Система економічних показників для аналізу тенденцій розвитку міжнародної економіки.

Суть та етапи розвитку міжнародних економічних відносин. Основні форми міжнародних економічних відносин.

Світовий ринок: поняття та структура, його сучасні особливості. Регіональна, товарна та соціально-економічна структура світового ринку.
Тема 2. Теорії міжнародної торгівлі

Меркантилізм як перша спроба теоретичного обґрунтування міждержавного обміну товарами.

Класичні теорії міжнародної торгівлі. Теорія абсолютної переваги А. Сміта. Теорія порівняльної переваги Д.Рікардо. Теорія міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна. Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва в наслідок міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна-Самуельсона. Теорема впливу зміни цін товарів на ціни факторів виробництва в наслідок міжнародної торгівлі Столпера – Самуельсона. Теорема Рибчинського та ефект деіндустріалізації в наслідок міжнародної торгівлі. Парадокс Леонтьєва.

Теорія загальної рівноваги. Стандартна модель міжнародної торгівлі. Встановлення світової ціни. Виграш від міжнародної торгівлі та нерівномірність його розподілу.

Альтернативні теорії міжнародної торгівлі та чинники їх розвитку. Теорія життєвого циклу продукту та динамічна теорія міжнародної торгівлі Р. Вернона. Теорія ефекту масштабу та розвиток міжнародної торгівлі. Теорія внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі. Недосконала конкуренція та розвиток міжнародної торгівлі. Теорія конкурентних переваг М. Портера.
Тема 3. Міжнародна торгівля товарами та послугами

Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин. Умови торгівлі. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі.

Товарна структура міжнародної торгівлі та сучасні зрушення, що в ній відбуваються.

Географічна структура міжнародної торгівлі. Сучасні зрушення в товарній та географічній структурі міжнародної торгівлі.

Міжнародна торгівля послугами: принципи та форми.

Основні тенденції розвитку світової торгівлі. Вплив Світової організації торгівлі на розвиток міжнародної торгівлі.

Місце і роль України в світовій торгівлі.
Тема 4. Міжнародна торгівельна політика

Основні види торговельної політики та їх сучасні особливості. Протекціонізм, лібералізм. Особливості сучасного протекціонізму.

Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Поняття мита та митного тарифу. Види мита. Функції мита. Економічні наслідки введення мита на імпорт. Випадок малої та великої країни.

Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Кількісні обмеження зовнішньої торгівлі. Квотування, контингентування та ліцензування. Наслідки введення експортних та імпортних квот. «Добровільне» обмеження експорту. Фінансові методи регулювання торговельних потоків. Внутрішні та зовнішні субсидії. Демпінг та антидемпінгові мита. Приховані методи торговельної політики.


Тема 5. Міжнародна економічна інтеграція

Сутність економічної інтеграції та чинники її розвитку. Типи інтеграційних об’єднань на мікрорівні міжнародної економічної системи.

Регіональна економічна інтеграція країн. Стадії економічної інтеграції: преференційна торгівля, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз.

Принципи оцінки глибини інтеграційних процесів. Статичні і динамічні ефекти регіональної економічної інтеграції.


Змістовний модуль 2. Міжнародний рух факторів виробництва та міжнародні фінанси
Тема 6. Міжнародний рух капіталу

Поняття та форми міжнародного руху капіталу. Чинники міжнародної міграції капіталу.

Взаємозв’язок міжнародної торгівлі та руху факторів. Правило Вальраса.

Поняття та основні форми здійснення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Економічний ефект ПІІ. Сучасні особливості прямих зарубіжних інвестицій. Державна підтримка ПІІ.

Транснаціональні корпорації як основний суб’єкт здійснення ПІІ в сучасних умовах.

Міжчасова торгівля та міжнародний рух капіталу. Сутність, передумови та тенденції розвитку міжнародного кредитування. Основні інструменти міжнародного кредитування.

Особливості залучення міжнародних інвестицій в Україну.
Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили

Поняття міжнародної міграції робочої сили. Основні види та чинники міжнародної міграції. Етапи розвитку міграційних процесів. Основі центри при тяжіння робочої сили та основі міграційні потоки.

Соціально-економічні наслідки міграції для країн-експортерів та імпортерів робочої сили.

Держане регулювання міграції. Міграційна політика. Основні форми державного регулювання міжнародної міграції.


Тема 8. Міжнародна передача технологій

Сутність міжнародних науково-технічних зв’язків та їхні форми.

Світовий ринок технологій та його сутність. Суб’єкти ринку і форми трансферу технологій.

Правові форми захисту технологій. Ліцензійна торгівлі в міжнародній економіці. Специфіка економічних розрахунків при купівлі-продажу ліцензій.

Міжнародна торгівля «ноу-хау».

Франчайзинг як сучасна форма міжнародного руху технологій.

Міжнародний інжиніринг та консалтинг.

Міжнародна технічна допомога.

Державне та міждержавне регулювання передачі технологій, його механізми.
Тема 9. Валютний курс та валютний ринок

Валюта та її види. Конвертованість валют. Міжнародні резервні валюти.

Сутність та види валютного курсу. Режими валютного курсу.

Закон єдиної ціни. Паритет купівельної спроможності. Теорія абсолютного та відносного ПКС.

Роль центрального банку в системі вільно плаваючих та фіксованих валютних курсів.

Наслідки девальвації для валютного ринку. Вплив девальвації на чистий експорт (“J-крива”).

Економічна політика та реальний валютний курс.

Валютний ринок – сутність, функції суб’єкти, операції. Рівні функціонування валютного ринку. Формування попиту і пропозиції на валюту.

Сутність та структура міжнародної валютно-фінансової системи.

Система золотого стандарту. Система золото-девізного стандарту. Бреттон-Вудстька валютна система. Ямайська валютна система.

Європейська валютна система – сутність та її основні елементи.

Світові фінансові центри – види та особливості функціонування.


Тема 10. Платіжний баланс та зовнішня збалансованість країни

Сутність платіжного балансу. Класифікація статей платіжного балансу.

Рахунок поточних операцій. Рахунок операцій з капіталом. Фінансовий рахунок.

Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу.

Зовнішня збалансованість та рівновага платіжного балансу Методи регулювання платіжного балансу. Методи фінансування дефіциту платіжного балансу.

Макроекономічна політика у відкритій економіці за умови різного рівня мобільності капіталу. Стимулююча та стримуюча бюджетно-податкова політика, монетарна політика та зовнішньоторговельна політики в моделі відкритої малої економіки за умови фіксованого валютного курсу та низької мобільності капіталу. Стимулююча та стримуюча бюджетно-податкова політика, монетарна політика та зовнішньоторговельна політики в моделі відкритої малої економіки за умови гнучкого валютного курсу та низької мобільності капіталу.


Тема 11. Міжнародні економічні організації

Види та функції міжнародних економічних організацій.

Регіональні міжнародні економічні організації.

Міжнародні неурядові економічні організації.

Міжнародні та регіональні валютно-кредитні і фінансові організації.

ООН і міжнародне економічне співробітництво.Україна в міжнародних економічних організаціях.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко.  8-ме вид., переробл. і допов.  К. : Знання, 2011.  470 с. 

 2. Міжнародна економіка: Підручник / за ред. А.П. Румянцева. – 3-тє вид., перероб і доп.  К.: Знання, 2006. – 479 с.

 3. Міжнародна економіка: Практикум. / А.О. Старостіна та ін.  К.: ТОВ НВП "Інтерсервіс" , 2015.  416 с. 

 4. Міжнародна економіка: навч. посіб. / Білоцерківець В.В. [та ін.] ; за ред. А.О. Задої та В.М. Тарасевича.  Д. : Вид-во ДУЕП, 2010. – 339 с.

 5. Міжнародні економічні відносини: теорія: підруч. для студ. екон.спец.вищ. навч. закл. / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 с.

 6. Шнирков О.І. Міжнародні економічні відносини: конспект лекцій / О.І. Шнирков, Р.О. Заблоцька // 3-є вид. – Дніпропетровськ, 2012. – 256 с.

Додаткова:

 1. Базилевич В.Д., Ільїн В.П. Інтелектуальна власність: креатини метафізичного пошуку.  К.: Знання, 2008.  687 с.

 2. Дідківський М.І. Міжнародний трансфер технологій: навч. посіб.  К. : Знання, 2011.  365 с. 

 3. Кругман Пол Р., Обстфельд М. Международная экономика: Учебник / В. Кузин (пер.с англ.), О. Лисочкина (пер.с англ.).  5. междунар. изд.  СПб. : Питер, 2003.  831 с.

 4. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навч. посіб. / К.І. Ржепішевський (ред.).  К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 5. Міжнародні економічні відносини: практикум / О.І Шнирков та ін.; за ред. О.І Шниркова. – Черкаси: видавець Ю.А Чабаненко, 2013. - 387 с.

 6. Світова економіка: Навч. посіб. / Рогач А.І. та ін. – К.: ІМВ, 2012. - 288 с.

 7. Софіщенко І.Я. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: стан та перспективи: Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2009. – 314 с.

 8. Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / А.О. Старостіна,  А.О. Длігач, Н.В. Богомаз. – К. : Знання, 2009. – 454 с. 


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал