Професійно-технічна освіта УкраїниСторінка10/11
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Сьогоднішня політика по відношенню до інвалідів – результат її розвитку протягом останніх 200 років. Значною мірою вона відображає загальні умови життя , а також соціальну та економічну політику у різні періоди часу. Однак у відношенні до інвалідів склалося багато специфічних факторів , які впливають на умови їх життя. Неосвіченість, зневага оточуючих, зневіра і жах – ці соціальні фактори ізолювали інвалідів та затримали їх розвиток , про це свідчить історія.

Протягом багатьох років політика у відношенні до інвалідів розвивалася від елементарного догляду у спеціальних закладах до навчання дітей – інвалідів та реабілітації людей, які стали інвалідами у дорослому віці.

Рівень цивілізованості суспільства багато в чому визначається ставленням цього суспільства до маргінальної групи населення , зокрема, до дітей – інвалідів, їхніх сімей, тощо. В умовах економічної нестабільності ,кризового стану практично всіх складових гуманітарної сфери , початкового етапу правової стабілізації , інваліди виявилися найбільш незахищеною категорією населення.

Інвалідів у нашому суспільстві сприймають по – різному : одні до них абсолютно байдужі, інші жалісливі, треті, їх менше, активно допомагають їм. Крім того, існуюче стереотипне уявлення про інтелектуальну і психічну неповноцінність людини із серйозними фізичними вадами прирікає інвалідів на повну ізоляцію : їх не побачиш на підприємствах, у культурних закладах,інформації про них дуже мало на сторінках періодики.

Упродовж розвитку людського суспільства так чи інакше поставало питання про вироблення форм громадської опіки , лікування, а пізніше і навчання дітей з обмеженими психофізичними можливостями. Обсяг такої допомоги залежав від багатьох факторів, передусім стану розвитку економіки , виробничих сил суспільства і характеру виробничих відносин, визначався політичним, моральним, релігійним світоглядом,станом розвитку науки, охорони здоров’я , культури, освіти.

В історії розвитку соціальної допомоги особам з відхиленням розвитку можна виділити чотири основні етапи :М

о

н

а

с

т

и

р

с

ь

к

и

й

Х – ХУІІ ст..

Історія опікунства дітей з вадами психічного чи фізичного розвитку в Україні сягає давніх часів. Перші офіційні документи про опіку датуються Х ст.., коли князь Київський Володимир Святославович указом від 996 року зобов’язав церкву дбати про таких осіб. В Києво – Печерській лаврі вже в першій половині ХІ ст.. відкрився притулок для дітей, у якому окрім сиріт, хворих та убогих , перебували й так звані «калічні» діти – глухі,сліпі,з розумовими вадами. В історичних працях наводяться факти про те, що в Х – ХІІ ст.. у Київській Русі організовували заклади, де не лише опікали неповноцінних дітей, але й навчали їх елементам грамоти , живопису,співу та різних ремесел.

З прийняттям християнства в Київській Русі було запроваджено закони з Візантії, які стосувалися становища «сліпих,глухонімих , божевільних та нестямних» у сім’ї, охорони їхнього майна та інших громадських прав , відповідальності перед кримінальним законом.Таким чином , уже за часів Київської Русі виявлялися милосердя й гуманізм щодо неповноспроможних дітей і мали певне відображення в законах.

На основі нормативних актів і системи суспільного піклування ,здійснюваного, головним чином, монастирями,формувалося ставлення до осіб з вадами психофізичного розвитку. В ті часи в Україні значного поширення набували «богодільні – шпиталі», які визнавалися за специфічні форми допомоги хворим та інвалідам.м

е

д

и

ч

н

и

й

ХУІІІ –ХІХ ст..

У ХУІІІ ст. відбулись окремі позитивні зміни в економічному та культурному перетворенні держави, розвитку науки і освіти. Швидкими темпами розвивались педагогіка, медицина, зокрема психіатрія . Активізувалась і діяльність держави в питаннях виховання обездолених та калічних дітей. У цей період розроблялися заходи приватного порядку щодо влаштування богаділень, відкриття спеціальних виховних будинків для безумних. Вироблялися форми їх опіки, вживалися заходи загального характеру. На цьому етапі було зроблено перші кроки до вивчення потреби у спеціальному навчанні й вихованні осіб з вадами . Допомога недоумкуватим стає не лише виявом милосердя, гуманності, але й соціальною потребою, засобом полегшення долі батьків.

л

і

к

у

в

а

л

ь

н

о
п

е

д

а

г

о

г

і

ч

н

и

й

ХХ ст..

На цьому етапі було властиве прагнення до вивчення причин природи дефективного розвитку з метою раціональної організації лікувально – виховної роботи з такими дітьми. Під впливом енергійної діяльності деяких педагогів – ентузіастів, лікарів і громадських діячів освіти формується думка про можливість і необхідність спеціального виховання та навчання розумово відсталих дітей. У радянський період здійснюється диференціація системи фахової освіти, її структурне удосконалення , перехід від трьох до восьми типів спецшкіл. Вважалося, що в галузі освіти і виховання дітям – інвалідам надані всі можливості. Дотепер вони в основному отримують середню освіту лише в спеціалізованих інтернатах. Практично ж система освіти не вважала потрібним враховувати той факт, що перебування у спецінтернаті , спец ПТУ збільшує ізоляцію дитини від суспільства, що в значній мірі гальмує його розвиток. Програма освіти в спецінтернатах , спец ПТУ недостатньо готує вихованця до самостійного життя у суспільстві.

с

у

ч

а

с

н

и

й

сучасність – під гаслом – «Від ізоляції – до інтеграції»

Інтеграція інвалідів у суспільство в Західній Європі є головною тенденцією сучасного періоду, що базується на їхній повній громадянській рівноправності. Цей етап характеризується в західноєвропейських країнах перебудовою організаційних основ спеціальної освіти , скороченням кількості спеціальних шкіл і різкого збільшення кількості спеціальних класів у загальноосвітніх школах,перебудовою взаємовідносин масової і спеціальної освіти.

Україна зараз знаходиться лише на етапі переходу від третього до четвертого періоду, у той час, як Західна Європа вже більше двох десятиліть переживає цей період і має неабиякі досягнення. Змістом цього періоду є реорганізація взаємодії структур масової і спеціальної освіти й орієнтація останньої на підготовку дітей із відхиленнями в розвитку до життя як повноправних громадян суспільства, якому вони належать.

КРОК 4 :

ЗНАЙОМСТВО З ІНКЛЮЗИВНОЮ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ


У всьому світі, у т.ч. й в Україні, тривалий час панувала «сегрегативна» модель навчання громадян з інвалідністю, що передбачала навчання цих осіб у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах. Така модель штучно позбавляла інвалідів можливостей перебувати у звичайному оточенні, серед своїх однолітків, які не мають проблем зі здоров’ям. Потягом останніх років за рекомендаціями ЮНЕСКО у багатьох країнах світу (у першу чергу, високорозвинених) було змінено модель навчання інвалідів із «сегрегативної» на «інклюзивну», що передбачає організацію спільного навчання інвалідів та осіб без інвалідності у загальноосвітніх навчальних закладах шляхом створення необхідних умов для такого навчання (індивідуалізації та адаптації навчальних планів (програм) до потреб і можливостей осіб з інвалідністю, пристосування основного та додаткового навчального обладнання, забезпечення архітектурної доступності до навчального закладу тощо).

Інклюзивне навчання інвалідів та осіб без інвалідності має свої переваги:

· не розділяє інвалідів та їх однолітків;· дає уявлення про те, які проблеми можуть мати інваліди, та виховує повагу й толерантність суспільства до інвалідів; допомагає молодим інвалідам набути впевненості у собі у реальних умовах, що не відірвані від дійсності;

· допомагає інвалідам оцінити свої здібності, навички та можливості більш реалістично;

· витрати на таке навчання відносно невисокі порівняно із навчанням у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах.

Основними проблемами вітчизняної системи освіти, що заважають інтеграції інвалідів до загального освітнього процесу, є:

· недосконалість законодавства у галузі освіти, що зумовлює відсутність механізмів розвитку та фінансування системи інклюзивного навчання;· недостатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів (відсутність спеціального допоміжного навчального обладнання, спеціально розроблених навчальних методик та програм інклюзивного навчання, недостатня чисельність спеціально підготовлених фахівців для роботи з інвалідами);

· непристосованість будівель загальноосвітніх навчальних закладів (у т.ч. всередині) для безперешкодного доступу до них учнів із різними нозологіями захворювання;

· недостатня психологічна готовність учнів та педагогів до спільного навчання із особами з інвалідністю.

Принципи нормалізації роботи з інвалідами :
Інваліди – такі

ж люди, як всі Повага до інвалідів Право на

самовизначення

людини – інвалідаЦІННОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

 • Це визнання того, що всі діти мають право на однакові умови навчання

 • Це робота зі всіма учнями, незалежно від віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку

 • Це вдосконалення освітніх структур, навчальних планів та програм, систем і методик для забезпечення всіх потреб учнів

 • Це частина великої стратегії по створенню інклюзивних ПТНЗ, інклюзивного суспільства

 • Це динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку

ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНВАЛІДІВ ,

ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ПТНЗ :

 • Цінність людини не залежить від його здібностей і досягнень

 • Кожна людина здатна думати і відчувати

 • Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим

 • Всі люди мають потребу один в одному

 • Істинна освіта може відбуватись лише в контексті реальних взаємовідносин

 • Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників

 • Для всіх учасників навчально – виховного процесу досягнення прогресу скоріш в тому, що вони можуть робити, ніж в тому, чого не можуть

 • Різноманітність посилює всі сторони життя людини

 • Подолання потенційних бар’єрів в навчанні

 • Всі діти повинні навчатись разом у всіх випадках,коли це виявляється можливим , не зважаючи на певні труднощі чи відмінності , що існують між ними.

Творча група Новоайдарського професійного агарного ліцею визначила , що

сучасна освіта інвалідів та осіб з особливими потребами

в ПТНЗ України – це –

 • Більше,ніж інтеграція

 • Молоді люди всі разом оволодівають робітничою професією

 • Спеціалісти своєчасно приходять на допомогу

 • Навчальний заклад змінюється

 • Увага на можливості та сильні сторони учня

 • Молоді люди сприймають людські відмінності як звичайні

 • Учні отримують можливість жити разом з батьками

 • Молоді люди отримують повноцінну і ефективну освіту, робітничу професію для того, щоб жити повним життям

 • Погляди і думки молодих людей становляться важливими для оточуючих.

Мета такої освіти –

 • дати всім учням найбільш повноцінного соціального життя, активної участі у житті учнівського колективу,тим самим – забезпечення найбільш повної взаємодії і турботи один про одного як членів суспільства

 • стимулювання рівноправності всіх учнів і їх участі в справах колективу

 • розвиток у всіх учнів ПТНЗ здібностей ,навичок,необхідних для спілкування і здобуття робітничої професії

 • реалізація права дітей з особливими потребами на отримання робітничої професії згідно бажань та медичних показників, їх соціалізація та інтеграція в суспільство, залучення сім’ї в навчально – виховний процес.
ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ПТНЗ –

зважання на його обмежені можливості , прийняття його таким, який він є,чутливість до його проблем, повага як до особистості , симпатія та надання можливості отримати професію за бажанням.
Ключовий принцип професійної освіти молоді з особливими потребамиПТНЗ повинні бути відкритими для всіх бажаючих отримати робітничу професію, незалежно від їх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей(якщо існують позитивні медичні показники) .

Проблемарозробка особистісно – орієнтованих педагогічних методів, відповідних навчальних планів і програм , стратегії викладання, узгодження різних темпів і видів навчання, запровадження організаційних заходів. Використання матеріально – технічних ресурсів.

ПРАВИЛА ІНКЛЮЗИВНОГО ПТНЗ :

 • Всі учні рівні в учнівському колективі

 • Всі учні мають рівний доступ до процесу навчання. Виробничої практики та відпочинку

 • У всіх учнів повинні бути рівні можливості для встановлення і розвитку важливих соціальних зв’язків

 • Планування і проведення навчально – виробничого процесу повинне бути ефективним, сучасним, інноваційним

 • Працівники, які включені в процес освіти,навчені стратегіям і процедурам , які полегшують процес включення, тобто соціальну інтеграцію серед однолітків

 • Програми і процес теоретичного,виробничого навчання та виробничої практики враховують потреби кожного учня

 • Родини учнів беруть активну участь в діяльності ПТНЗ

 • Всі працівники ПТНЗ налаштовані позитивно і розуміють свої обов’язки.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ В ПТНЗ :

 • У учнів є можливість активної і постійної участі у всіх заходах навчально – виробничого та виховного процесу

 • Адаптація найменш ненав’язлива і не сприяє виробці стереотипів

 • Заходи направлені на включення учня , достатньо доступні для нього

 • Індивідуальна допомога не віддаляє і не ізолює учня

 • З’являються можливості для узагальнення і передачі навичок

 • Педагоги,майстри виробничого навчання поділяють обов’язки в плануванні ,проведенні і оцінюванні уроків

 • Створюється процедура оцінювання ефективності освіти

 • Створення умов для кожного бути успішним,колективу, в якому кожен вважає свій внесок важливим,в якому учні працюють разом на уроках теоретичного, виробничого навчання та виробничій практиці.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ПТНЗ

 • Здобуття молодими людьми з особливими освітніми потребами професійної освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту

 • Забезпечення різнобічного розвитку учнів ПТНЗ , реалізація їх здібностей

 • Створення освітньо – реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку

 • Створення позитивного мікроклімату у ПТНЗ з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування учнів всіх категорій

 • Забезпечення психолого – педагогічного супроводу учнів з особливими освітніми потребами

 • Надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до розробки індивідуальних планів та програм навчання

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Для учнів з особливими потребами

 • Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток учнів

 • Ровесники відіграють роль моделей для учнів з особливими потребами . Виникає прагнення наслідувати здорових учнів , досягти кращих результатів у навчанні, творчості, практичній діяльності

 • Відбувається професійне оволодіння новими вміннями та навичками, навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси учнів

 • У учнів є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі в громадському житті, формуються демократичні настанови щодо ціннісного ставлення до кожної молодої людини, яка бажає отримати робітничу професію

 • Руйнуються комплекси, виникає вільне спілкування,набувається досвід подолання труднощів,формуються звички до життя в колективі, зникає відчуття самотності в житті

 • Відбувається процес самоствердження як повноцінної людини, компенсації своєї недуги, подолання комплексу неповноцінності , розвиток комунікабельності

 • Відбувається підготовка до умов реального життя, створюється більше можливостей брати участь у різних видах діяльності

Для інших учнів


 • Учні вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей

 • Учні вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з однолітками, які відрізняються від них. Виховуються моральні почуття до інших : повага, співчуття, доброзичливість, прихильність, симпатія

 • Формується розуміння того, що всі люди різні . але ві вони рівні, незважаючи на певні вади фізичні або психічні

 • Учні вчаться співробітництву на уроках виробничого навчання, набувається досвід взаємодії в процесі теоретичного та виробничого навчання, праці під час виробничої практики

 • Учні вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими

 • Виховується здатність цікавитися не лише собою, а й перейматися інтересами інших, брати до уваги, розуміти їхні потреби

Для педагогів,

вихователів,

майстрів в\н


 • Члени педагогічного колективу краще розуміють індивідуальні особливості учнів

 • Педагоги, майстри в\н оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові учнів з урахуванням їхньої індивідуальності

 • Члени педагогічного колективу починають сприймати учнів більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима учнів

Для батьків

 • З’являються можливості кращого розуміння своєї дитини,її соціальної суті

 • Починає руйнуватися комплекс неповноцінності, пов'язаний з вихованням хворої дитини ,

 • З’являється почуття рівноваги, усвідомлення, що суспільство прийняло тебе,задоволення від того , що дитина живе повноцінним життям, перебуває серед доброзичливих людей, переконуються, що навчальне середовище є безпечним для їхньої дитини

 • Створюються можливостями для взаємодії з іншими родинами


СТВОРЕННЯ УМОВ В ПТНЗ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

 • Безперешкодний доступ до території та приміщень навчального закладу, зокрема , для дітей з вадами опорно – рухового апарату. В тому числі для учнів , які пересуваються на інвалідному візку, з вадами зору

 • Забезпечення навчального закладу необхідними навчально – методичними посібниками, наочно – дидактичними, індивідуальними технічними засобами навчання

 • Наявність кабінетів педагогічного розвантаження

 • Забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими потребами. У тому числі і майстрами виробничого навчання

КРОК 5.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ПРИ СПІЛКУВАННІ З ОСОБАМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В КОЛЕКТИВІ ПТНЗ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал