Професійно-технічна освіта України Інноваційний досвідPdf просмотр
Сторінка9/10
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Форми тестових завдань
Закрита форма
Відкрита форма
Ситуаційний тест

96 дистракторів може свідчити про наявність невизначеності у формулюванні тестового завдання.
Як зазначалося вище, тестові завдання закритої форми найчастіше використовуються в педагогічному діагностуванні. Вони розрізняються за принципом побудови відповідей та поділяються на альтернативні тестові завдання, тестові завдання з множинним вибором, завдання на відновлення відповідності та на відтворення правильної послідовності (рис.2).
Альтернативні
Тестові завдання закритої форми
На відновлення послідовності
Альтернативні
З множинним вибором
З простим множинним вибором
На відновлення відповідності
За принципом циклічності
За сполученням принципів
За принципом класифікації
За принципом кумуляції
На відповідність частин
З множинними відповідями
„правильно- неправильно”
Рис. 2. Принципи побудови та види тестових завдань закрито ї форми
▪ Альтернативні тестові завдання містять твердження, яке той, хто тестується, повинен оцінити як правильне чи помилкове. Такі завдання передбачають наявність двох варіантів відповіді типу „так – ні”, „правильно – неправильно” тощо. Проте використання таких завдань у тестах досягнень та спеціальних здібностей має бути обмеженим. Оскільки, по-перше, існує п’ятдесятивідсоткова вірогідність угадування (розпізнавання) правильної відповіді, а, по-друге, те, що безперечно правильне або хибне, може бути тривіальним. Тож, як правило, такі завдання використовують для детальної перевірки правильності вибору або прийняття рішення.
Приклад
Оберіть правильну відповідь:
1 Чи тотожні поняття „педагогічна майстерність” та „педагогічна
компетентність”
А: так
Б: ні
2 Твердження, що акмеологія — це одна з педагогічних наук, що
займається дослідженням проблем освіти, самоосвіти і виховання дорослих
А: правильне
Б: неправильне.
Тестові завдання з множинним вибором передбачають мінімум три можливі відповіді (але не більше п’яти), серед яких правильною є лише одна.

97
Завдання такого типу доцільно використовувати у тих випадках, коли необхідно перевірити уміння правильно відтворювати одержані знання. Вважається, що ця форма завдань є найбільш доцільною для різноманітних відомостей із спеціальних предметів. При конструюванні тестів педагогічного контролю таких завдань буде більшість.
При розробці завдань з множинним вибором необхідно особливу увагу звернути на добір дистракторів. У свою чергу, завдання з множинним вибором поділяються на різні види, відповідно до принципу добору правильних та правдоподібних відповідей. Розглянемо їх детальніше.
Тестові завдання з простим множинним вибором, відповідь яких будується за принципом класифікації, є проміжною між альтернативними тестовими завданнями та тестовими завданнями з множинним вибором. Такі завдання доцільно використовувати тоді, коли кількість можливих варіантів відповідей дорівнює двом, але відповідь більш складна ніж відповідь типу «так – ні», «правильно – неправильно» (наприклад, у завданнях з математики, хімії таких може бути більшість).
Приклади
3 Розвиток людини як цілісної особистості протягом усього життя в
процесі засвоєння та відтворення системи суспільних зв’язків
А: онтогенез
Б: соціалізація
Тестові завдання з множинним вибором, при побудові відповіді яких використовується принцип класифікації, доцільно використовувати для перевірки умінь вільного орієнтування у групі схожих понять, явищ, процесів тощо.
4 Яке з наведених дидактичних понять належить до форм організації
навчання
А: бесіда
Б: урок
В: інструктування.
5 Які з наведених методів навчання відповідають класифікації
методів за характером пізнавальної діяльності учнів
А: наочні
Б: практичні
В: репродуктивні
Г: дослідницькі.
Тестові завдання, у відповідях яких застосовано принцип кумуляції, доцільно використовувати для перевірки повноти знань та умінь.
Запитальна частина таких завдань переважно має порівняльний зміст: одна з декількох відповідей має бути найкращою, найбільш правильною, найбільш повною, такою, що частіше зустрічається.
У зв’язку з цим, у запитальній частині завдань рекомендується використовувати вирази типу «як правило», «звичайно», «найбільш часто»,
«головна причина», «найчастіше», «частіше над усе» тощо.
6 Серед комплексу властивостей особистості оберіть ті, що
притаманні педагогічній майстерності
А: гуманістична спрямованість

98
Б: гуманістична спрямованість і професійна компетентність
В: гуманістична спрямованість, професійна компетентність та педагогічні здібності
Г: гуманістична спрямованість, професійна компетентність, педагогічні здібності та педагогічна техніка.
▪ Для перевірки знань та вмінь використовуються також тестові
завдання, де відповіді побудовані за принципом циклічності.
7 Визначте основні форми профорієнтаційної роботи з молодшими
школярами
А: екскурсії на виробництво та інструктаж
Б: інструктаж і профінформація на уроках
В: профінформація на уроках та екскурсії на виробництво.
8 У педагогічній взаємодії розрізняють такі стилі керівництва
вчителя
А: класичний та демократичний
Б: демократичний та ліберальний
В: ліберальний та класичний.
При складанні тестових завдань з множинним вибором можливе поєднання усіх зазначених вище принципів.
9 Головним у визначенні змісту методичної роботи є
А: нормативні документи про освіту
Б: рівень професійної компетентності кадрів
В: нормативні документи про освіту та рівень професійної компетентності кадрів.
У першій та другій відповідях використовується принцип класифікації, у третій відповіді-кумуляції.
▪ Тестові завдання, що побудовані за принципом відновлення
відповідності, являють собою модифікацію тестових завдань з множинним вибором і поділяються на такі види:
тестові завдання на відповідність частин (на асоціативні зв’язки);
– тестові завдання з множинними відповідями «правильно-
неправильно».
Завдання подаються у вигляді двох чи більше колонок (списків) слів, фраз, графічних зображень, цифрових або літерних позначень тощо. Кожний елемент у відповідній колонці нумерується цифрою або літерою. Тому, хто тестується, необхідно визначити відповідність елементів, розміщених у різних колонках (списках), тобто вибрати ті, що пов’язані один з одним. Інструкція повинна чітко вказувати на принцип добору відповідей, а також на можливість використання відповіді один або кілька разів.
Для тестування детальної інформації таким завданням можна надавати перевагу перед альтернативними за умови, що запитання дає можливість складати відповідні списки.
Тестові завдання на відповідність частин (на асоціативні зв’язки) дають можливість установити знання термінології, фактів, взаємозв’язків, позначень, методик тощо. Такі завдання найкращим чином підходять для виявлення фактичної інформації. Тому, хто тестується, пропонується

99 встановити відповідність між елементами двох списків. Так, якщо ми хочемо виявити знання вчителя про авторів педагогічних систем (методик, ідей), один список повинен містити прізвища авторів, а другий — стислу характеристику системи (зміст методики тощо), і між ними має бути встановлена правильна відповідність.
При складанні таких завдань слід дотримуватись певних правил, а саме:
1 Перелік елементів у першій колонці повинен складатися з однорідних
елементів, кількість яких може бути будь-якою, але доцільно не більше п’яти.
2 Список, з якого вибирають відповідь, має бути довшим за список
запитань. Різна кількість елементів у кожній колонці зменшує вірогідність
випадкового вгадування правильної відповіді. Наприклад, якщо людина знає
чотири з п’яти відповідей в однакових за довжиною списках, то п’ята
обов’язково буде правильною.
3 Відповіді рекомендується розміщувати у логічній, алфавітній, цифровій
або хронологічній послідовності.

Приклад
Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв:
10 Встановіть відповідність між педагогічним поняттям та його визначенням
Поняття
1: акмеологія
2: андрагогіка
3: аксіологія
Визначення
А: наука про навчання та виховання людини
Б: галузь науково-практичного знання про шляхи досягнення профе- сіоналізму в праці педагога
В: наука, що займається дослідженням проблем освіти, самоосвіти й виховання дорослих
Г: наука про цінності, теорія цінностей

1.........; 2…......; 3….......


Тестові завдання, побудовані за принципом запитань з множинними
відповідями „правильно-неправильно” використовуються в ситуаціях, коли відповіді або рішення можуть бути тільки правильними або неправильними (на відміну від тестових завдань, побудованих за принципом кумуляції з однією найповнішою відповіддю) і є категоричними. Крім того, досить часто на запропоноване запитання існує декілька правильних відповідей. У такому разі вважається, що тестується глибина знань, розуміння різних аспектів явищ, процесів тощо.
В інструкції до виконання тестового завдання обов’язково наводиться правило вибору відповіді (наприклад: виберіть літеру В, якщо правильне
тільки 1 і 4; виберіть літеру Г, якщо правильне тільки 1, 3 і 4 тощо). Завдання цього типу містять запитальну частину, до якої, як правило, пропонуються чотири пронумеровані відповіді. Запитальна основа може подаватися у формі твердження, фрагментів тексту, ілюстрацій тощо. На кожне запитання або незакінчене твердження одна, декілька або всі відповіді мають бути правильними.

100
Приклади
Оберіть літеру:
А
Б
В
Г
Д
якщо правильне тільки 2 якщо правильне тільки 2 і 3 якщо правильне тільки 2 і 4 якщо правильне тільки 2,3, 4 якщо усе правильне

11 Серед комплексу властивостей особистості оберіть ті, що
притаманні педагогічній майстерності


1: гуманістична спрямованість

2: професійна компетентність

3: педагогічні здібності

4: педагогічна техніка.
12 Які з наведених дидактичних понять належать до форм
організації навчання
1: бесіда
2: урок
3: екскурсія
4: лекція.
Тестові запитання на відтворення правильної послідовності
(комбінації) потребують переструктурування даних або елементів будь-якої комбінації. Використання таких завдань доцільне у разі тестування умінь та знань правильної послідовності дій (нормативної діяльності), алгоритмів діяльності, послідовностей, технологічних прийомів тощо. Можливе також їх використання при тестуванні знань загальноприйнятих формулювань визначень, правил, законів, фрагментів нормативних документів.
Такі тестові завдання використовують, як правило, у вигляді уявної моделі послідовних дій, етапів, уявного тренажера тощо. Той, хто тестується, повинен проставити правильні порядкові номери компонентів дій чи етапів, розташованих у вільному порядку. За необхідності, завдання можна супроводити певною назвою, а також визначити початок запропонованої послідовності.
Приклади
– Встановіть правильну послідовність етапів, вписавши біля цифри
відповідну літеру:
13 Система самовиховання вчителя включає такі етапи


А: планування роботи над собою

Б: реалізація програми

В: самопізнання

Г: контроль
1......; 2......; 3......; 4.......
Існує інший варіант запису таких завдань. Виконуючи це завдання, слухач вписує в порожні клітинки правильну нумерацію етапів.

— Встановіть правильну послідовність етапів, проумерувавши цифрами
(від 1 до 5):
14 Логіка розв’язання педагогічних задач (алгоритм за Н. Кузьміною)

101
передбачає таку послідовність


– розроблення проекту розв’язання педагогічної задачі

– аналіз педагогічної ситуації

– усвідомлення проблеми і формулювання задачі

– аналіз результату

– практична реалізація запланованого рішення.

Тестові завдання відкритої форми
Тестові завдання відкритої форми є завданнями без запропонованих варіантів відповідей, тобто передбачають вільні відповіді тих, хто тестується, і використовуються для виявлення знань термінів, визначень, понять тощо. Вони складаються з інструкції з їх виконання та запитальної (змістовної) частини.
За змістом тестове завдання відкритої форми являє собою твердження з невідомою змінною. Конструювання таких завдань рекомендується розпочинати з постановки запитання:
Дайте визначення педагогіки як науки.
Далі формулюється повна і правильна відповідь таким чином, щоб ключове слово (у даному випадку — наука), було на початку відповіді, а навчальний елемент, знання якого має бути перевірене, у кінці:
Наука про навчання та виховання людини називається
педагогікою.
З правильної відповіді вилучається відповідний навчальний елемент (у даному випадку термін — педагогіка) і тестове завдання готове.
Приклад
– Доповніть твердження, вписавши потрібне слово у відповідному відмінку:
15 Наука про навчання та виховання людини називається . . . . .
Ситуаційний тест
Ситуаційний тест — це цілеспрямований набір тестових завдань, призначених для розв’язання проблемних ситуацій, що притаманні професійній діяльності. Кількість та форми тестових завдань у такому тесті можуть бути досить різноманітними. Порядок розміщення тестових завдань у ситуаційному тесті може визначатися діями, що той, хто тестується, повинен виконувати для розв’язання проблемної ситуації.
Ситуаційний тест доцільно використовувати при діалогічній діагностиці ступеня засвоєння способів діяльності щодо розв’язання типових задач професійної діяльності. Той, хто тестується, виконує завдання за власним баченням.
Приклад
(завдання на перевірку вміння розробляти план початку уроку з орієнтацією на спілкування)
16 Уявіть, що вам потрібно провести урок у таких ситуаціях:
А. В середині навчального року вас призначили викладати в класі замість учителя, який пішов зі школи. Учні любили вчителя. Це ваш перший урок у новому класі і перше знайомство з учнями.
Б. На перерві вас попросили провести урок з вашого предмета замість

102 уроку вчителя, який захворів. Учнів не встигли попередити про заміну.
1 Розробіть варіанти початку уроку з орієнтацією на умови кожної ситуації.
Визначте психолого-педагогічні особливості ситуацій, що зумовлюють характер спілкування, поведінки вчителя.
2 Умотивуйте план режисури власної поведінки в класі.
Технологія конструювання тесту
Є важливе питання, яке має з’ясувати для себе той, хто розробляє тестові завдання. Яку форму та вид завдання використовувати?
Краще за все спробувати сконструювати завдання кожного виду на одне і те саме запитання (див. приклади 6 та 11). Інколи це просто неможливо, бо прийнятним є лише той чи інший вид завдань. Вибір форми та виду тестового завдання залежить від навчального матеріалу і знань, що тестуються. Виберіть такий тип завдання, що вимірює запланований результат навчання найприйнятніше.
Стандартним завданням, яке підходить до більшості видів навчального матеріалу та запитань, є тип завдань з множинним вибором.
Критерії для вибору завдань:
1 Зрозумілість. Оберіть ту форму завдання, яка буде більш зрозумілою.
2 Надайте перевагу тій формі завдань, що запобігає випадковому розпізнаванню правильних відповідей.
3 Компактність. Оберіть ту форму, в якій запитання формулюється найбільш стисло.
4 Стежте за тим, щоб форма завдання (варіанти відповідей, списки для відновлення відповідності) не розкривала відповіді на інші завдання.
5 Якщо завдання рівною мірою ефективні, оберіть той вид завдань, що найменше поданий у тесті.
6 Розробіть тестові завдання заздалегідь, щоб згодом їх можна було переглянути та за потреби модифікувати.
7 Розробіть більше тестових завдань, ніж це передбачено планом тесту.
Це дасть змогу відкинути слабкі або недоречні завдання під час їх перегляду та спростити остаточний добір завдань відповідно до специфікації тесту.
Під час відбору завдань для тесту необхідно особливу увагу звернути на
такі моменти:
по-перше, тест має містити таку кількість тестових завдань, що є достатньою для забезпечення відповідної точності методу вимірювання. В науковому дослідженні Пола Клайна доведено, що для забезпечення надійності тесту необхідно від 20 до 30 завдань. Навіть при такій невеликій довжині тесту, як 10 завдань, точність оцінки надійності є досить великою. Визначальним є не кількість завдань, а їх характер (особливості) та призначення тесту. Тест має адекватно відображати ті знання та здібності, що перевіряються. Хоча не можна заперечувати, що надійність збільшується з довжиною тесту;
по-друге, часто джерелом помилок в тестах спеціальних здібностей і досягнень є втома, оскільки такі завдання вимагають зусиль з концентрації, зосередженості уваги. Тому довжина тесту в 20 – 30 завдань є оптимальною, а різноманітність форм та видів тестових завдань, можливо, зробить тест менш монотонним;

103
по-третє, завдання в тесті необхідно розташовувати в порядку складності. Це робиться для запобігання випадків, коли той хто тестується надто багато часу витрачає на завдання, яке не може розв’язати і, таким чином, позбавляє себе можливості виконати інші завдання.
Форма подання тестових завдань, з яких складається тест, повинна
задовольняти певним рекомендаціям діагностів:
– тестові завдання однакової форми мають супроводжуватись однією
інструкцією з їх виконання. Це дає можливість „пристосуватися” до даного виду завдань, а, відповідно, достатньо розуміння однієї інструкції для кількох завдань тесту. При зміні форми тестових завдань подається відповідна нова
інструкція;
– текст інструкції повинен відрізнятися від основного тексту іншим шрифтом або активним кольором та відокремлюватися від тестових завдань двокрапкою;
– тестові завдання нумеруються арабськими цифрами, нумерація тестових завдань різної форми наскрізна по всій довжині тесту;
– тестові завдання можуть містити формули, графічні зображення тощо;
– запитальна частина тестового завдання виділяється великими літерами, курсивом або активним кольором;
– запитальна частина тестових завдань та можливі відповіді не відокремлюються будь-яким знаком;
– елементи відповіді мають окрему індексацію, як правило, буквену;
– відповіді розташовуються під запитальною частиною симетрично.
Під час конструювання тестів необхідно враховувати, що в основу їх класифікації покладені різні ознаки (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація тестів

з/п
Класифікація тестів
Ознаки
1
За цілями
– з елементами навчання;
– виключно контрольні.
2
За видами діагностування
– вхідне (стартове);
– поточне (тематичне);
– вихідне (фінішне).
3
За функціями перевірки
– констатуючі;
– діагностуючі;
– прогнозуючі.
4
За рівнем уніфікованості
– стандартизовані; *
– нестандартизовані.
5
За співвідношенням із
нормами або критеріями
– орієнтовані на норму; **
– орієнтовані на критерій.
6
За характером необхідних
дій, що передбачають
– просте відтворення знань;
– аналіз ознак поняття;
– виконання певних дій (обчислення, зіставлення, логічного висновку тощо).
7
За рівнем засвоєння
– тести І рівня — на впізнання, дізнавання і розрізнення;
– тести ІІ рівня — відтворення інформації про об’єкт по пам’яті;

104
– тести ІІІ рівня — розв’язання типових завдань;
– тести ІУ рівня — творчого застосування здобутих знань.
8
За формою тестових
завдань
– з відкритими тестовими завданнями;
– з закритими тестовими завданнями;
– ситуаційні тести.
9
За однорідністю тестових
завдань у тесті
– тести однорідні, що складаються з тестових завдань одного виду;
– тести неоднорідні.
10
За видом
– словесні;
– числові;
– знакові;
– зорово-просторові (схеми, таблиці, графіки, малюнки тощо).
11
За формою тестування
– для групового тестування;
– для індивідуального тестування.
12
Щодо застосування
технічних засобів
– безмашинні тести (з ручною обробкою результатів);
– комп`ютерні тести.
* Стандартизованість тесту — це комплексна характеристика, що
визначається властивостями тесту, процедурами вимірювання та оцінювання,
а також чіткою регламентацією у вигляді інструкцій стосовно
характеристик усіх категорій вимірювання.
** Тести, орієнтовані на норму, базуються на тестовій стратегії
«Мета досягнута», «Мета не досягнута». Вони передбачають порівняння
результатів із певною нормою, що дає можливість застосовувати їх на
заліках. Тести, орієнтовані на критерій, визначають індивідуальні результати
та передбачають оцінювання їх зв’язку з насамперед встановленими
критеріями.
Технологія проведення тестування
Технологія проведення тестування передбачає дотримання певних правил:
1 Інформаційна та психологічна підготовка педагогічних працівників до тестування (педагогічного діагностування). Це вимагає від методиста роз’яснення (можливо, з ілюстрацією на простих прикладах) інструкцій вчителям до початку тестування. В результаті це має привести до того, що всі розуміють інструкції та ознайомлені з різновидами запропонованих завдань.
2 Дотримання правил конфіденційності під час тиражування та поширення тестових брошур для діагностування (збереження ключа до тестових завдань в таємниці).
3 Уніфікація методик опрацювання результатів тестування.

Аналіз результатів тестування
Однією з проблем об’єктивного тестування є розв’язання питання: виконаний чи невиконаний тест. У сучасній тестовій практиці використовують різні критерії (стандарти) підрахування результатів тестування. Проводити аналіз результатів тестування (педагогічного діагностування) можна за абсолютним критерієм (стандартом). Він означає, що існує мінімальна кількість тестових завдань, правильні відповіді на які дають можливість вважати, що тест виконаний. Показником кількості виконаних завдань у більшості випадків є правильні відповіді на 2/3 тестових завдань.

105
Найважливіші характеристики добре розробленої методики тестування — це валідність і надійність.
Як зазначає Гронлунд Норман Е., існують чинники, що підвищують валідність і надійність результатів оцінювання. Деякі з найважливіших чинників представлені в табл. 2.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал